Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter blandt an­det en be­vil­ling fra Leo Fon­det til et nyt forsk­nings­pro­gram, der skal ka­ste lys over de mest al­min­de­li­ge hud­syg­dom­me, og en do­na­tion fra Lars Lar­sens Jysk Fond til sær­ligt sår­ba­re gravi­de og for­æl­dre i Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars. 

Barnets Blå Hus Vesthimmerland (foto: Blå Kors Danmark)
Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars har net­op mod­ta­get en do­na­tion på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Lars Lar­sens Jysk Fond (fo­to: Blå Kors Danmark).

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er og­så lo­ka­le ud­de­lin­ger i Aars og Hobro.

Vi star­ter med Leo Fon­det, som net­op har be­vil­get 40 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt, stort forsk­nings­pro­gram, der skal ka­ste lys over en ræk­ke af de mest al­min­de­li­ge hudsygdomme.

Som en del af forsk­nings­pro­gram­met etab­le­rer Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal samt Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet en bio­bank med hud- og blod­prø­ver fra 3.000 pa­tien­ter med hud­li­del­ser som pso­ri­a­sis og ek­sem. Bio­ban­ken er den før­ste af sin slags i verden.

”Vi etab­le­rer et nyt forsk­nings­pro­gram med kli­nisk da­ta, blod- og hud­prø­ver fra 3.000 pa­tien­ter, som skal hjæl­pe os med at for­stå de me­get ud­bred­te syg­dom­me pso­ri­a­sis og ek­sem. Vi føl­ger pa­tien­ter­ne lø­ben­de over tid, hvil­ket kom­mer til at gi­ve os helt unik­ke da­ta og et nyt ind­blik. Så­dan en bio­bank fin­des sim­pelt­hen in­gen an­dre ste­der,” si­ger Char­lot­te Bo­ne­feld, der er kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør og pro­fes­sor i Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, i en pressemeddelelse.

Unik mulighed for at styrke samarbejde

Tæt sam­ar­bej­de mel­lem kli­ni­ke­re og for­ske­re på tværs af ho­spi­ta­ler og uni­ver­si­te­ter er ker­nen i forsk­nings­pro­gram­met. Sam­men med tæt kon­takt til pa­tien­ter via pa­tient­for­e­nin­ger skal det tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de sik­re forsk­nin­gens re­le­vans og gen­nem­slags­kraft hos patienterne.

”Vo­res tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem ba­sal­for­ske­re og kli­ni­ske for­ske­re gi­ver en unik mu­lig­hed for at sam­le pa­tien­t­in­for­ma­tio­ner, hud- og blod­prø­ver fra sam­me pa­tient over fle­re år og vil gø­re det mu­ligt at ud­fø­re ny forsk­ning, der vil fø­re til me­re ef­fek­ti­ve be­hand­lin­ger. Bio­ban­ken bli­ver en vær­di­fuld res­sour­ce i frem­ti­den, hvor cen­te­ret og sam­ar­bejds­part­ne­re fra he­le ver­den kan få ad­gang til et om­fat­ten­de ar­kiv af prø­ver og da­ta af hø­je­ste kva­li­tet. Det vil få stor be­tyd­ning for, hvor hur­tigt vi kan om­sæt­te ide­er til kon­kre­te re­sul­ta­ter,” si­ger Lo­ne Skov, kli­nisk pro­fes­sor og over­læ­ge på Her­lev og Gen­tof­te Hospital.

Di­rek­tør i Leo Fon­det Jes­per Mai­lind glæ­der sig til at føl­ge det nye forskningsprogram:

Med den nye bio­bank har Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter en helt unik mu­lig­hed for at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem den kli­ni­ske og ba­sa­le forsk­ning in­den­for im­mu­no­lo­gi, hud og hudsygdomme.

Jes­per Mai­lind – di­rek­tør, Leo Fondet 

”Hud­syg­dom­me ud­gør et stort pro­blem for man­ge men­ne­sker i hver­da­gen. Det er der­for vig­tigt at øge vo­res sam­le­de vi­den om hud­syg­dom­me. Med den nye bio­bank har Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter en helt unik mu­lig­hed for at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem den kli­ni­ske og ba­sa­le forsk­ning in­den­for im­mu­no­lo­gi, hud og hud­syg­dom­me – og for at sam­le ny vi­den, som kan ba­ne vej­en for bed­re for­stå­el­se og be­hand­ling af ek­sem­pel­vis pso­ri­a­sis og ek­sem­syg­dom­me,” si­ger Jes­per Mailind.

Re­k­rut­te­rin­gen af pa­tien­ter til forsk­nings­pro­gram­met be­gyn­der i år.

Ud over de 40 mil­li­o­ner kro­ner fra Leo Fon­det, med­fi­nan­si­e­res pro­gram­met af Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal og Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter med i alt 20 mil­li­o­ner kroner.

Forskning skal give ny viden om stemmeforstyrrelser

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op ud­delt i alt 120 mil­li­o­ner kro­ner til 15 in­ter­di­sci­pli­næ­re forsk­nings­sam­ar­bej­der, der skal lø­se kom­plek­se vi­den­ska­be­li­ge udfordringer.

”Man­ge af de se­ne­ste års mest væ­sent­li­ge forsk­nings­gen­nem­brud er sket ved in­ter­di­sci­pli­næ­re sam­ar­bej­der, hvor bar­ri­e­rer mel­lem for­skel­li­ge klas­si­ske vi­den­ska­be­li­ge di­sci­pli­ner ned­bry­des, og for­ske­re kre­a­tivt ud­nyt­ter sy­ner­gi­en og kom­ple­men­ta­ri­te­ten mel­lem de klas­si­ske di­sci­pli­ner. Sy­­ner­­gy-pro­­gram­­mer­­ne sø­ger net­op at ud­lø­se det enor­me po­ten­ti­a­le, der lig­ger i de spæn­den­de kryds­fel­ter mel­lem de klas­si­ske di­sci­pli­ner,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fonden.

Fem af pro­jek­ter­ne støt­tes gen­nem No­vo Nor­disk Fon­dens In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, hvor der i alt er ble­vet ud­delt 70 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, der byg­ger vi­de­re på loven­de pi­lo­t­da­ta. Yder­li­ge­re 10 pro­jek­ter er ble­vet til­delt i alt 50 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem Expl­ora­tory In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, der støt­ter pro­jek­ter med nye og ute­ste­de ideer.

Et af pro­jek­ter­ne, som har mod­ta­get be­vil­ling gen­nem In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, vil bi­dra­ge til at øge for­stå­el­sen om­kring stem­me­kon­trol og ud­vik­ling af ta­le. Mang­len­de ind­sigt i, hvor­dan lyd pro­du­ce­res, er nem­lig med til at for­hin­dre be­hand­ling af stem­me­for­styr­rel­se og til­knyt­te­de sygdomme.

Si­den 2014 har No­vo Nor­disk Fon­den i alt ud­delt knap 500 mil­li­o­ner kro­ner til Sy­­ner­­gy-pro­­gram­­mer­­ne. Der åb­nes for nye an­søg­nings­run­der til beg­ge pro­gram­mer den 1. april.

Markerer 100-året for opdagelse af insulin

No­vo Nor­disk Fon­den har der­u­d­over net­op ud­delt si­ne år­li­ge mid­ler til forsk­nings­pro­jek­ter, som skal styr­ke sam­ar­bej­det på tværs af lan­det i de dan­ske Steno Di­a­be­tes Cen­tre. Ti nye forsk­nings­pro­jek­ter har mod­ta­get be­vil­lin­ger – og som no­get nyt om­fat­ter en ræk­ke af be­vil­lin­ger­ne og­så sam­ar­bej­de med uni­ver­si­te­ter i USA og Canada.

Det sker som et led i mar­ke­rin­gen af, at det i år er 100 år si­den, at in­suli­nen blev op­da­get i Canada.

”Vi vil ger­ne væ­re med til at mar­ke­re den helt ene­stå­en­de op­da­gel­se af in­suli­nen for 100 år si­den og hå­ber, at be­vil­lin­ger­ne kan væ­re med til at styr­ke sam­ar­bej­det med de stær­ke forsk­nings­mil­jø­er in­den for di­a­be­tes på Uni­ver­si­ty of Tor­on­to, Uni­ver­si­ty of Mi­chi­gan og Jos­lin Di­a­be­tes Cen­ter i Bo­ston,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Pa­tient Ca­re i No­vo Nor­disk Fonden.

Sam­ti­dig ud­de­ler fon­den og­så for før­ste gang en stor be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner til et na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt, hvor al­le fem dan­ske Steno Di­a­be­tes Cen­tre del­ta­ger. Ho­ve­d­an­sø­ger er Al­lan Vaag fra Steno Di­a­be­tes Cen­ter Copenhagen.

Penge fra Lars Larsens Jysk Fond til Barnets Blå Hus

Fra forsk­nin­gens ver­den fort­sæt­ter vi til Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars, som net­op har mod­ta­get en do­na­tion på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Lars Lar­sens Jysk Fond.

Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land dri­ves af Blå Kors Dan­mark og hjæl­per børn og un­ge, der vok­ser op i hjem med al­ko­hol- og stof­mis­brug, og de­res forældre.

Halv­de­len af fond­s­pen­ge­ne skal gå til dét ar­bej­de, mens den an­den halv­del er øre­mær­ket ba­bycaféen, som er et de ny­e­re til­bud til sær­ligt sår­ba­re for­æl­dre i sam­ar­bej­de med Ve­st­him­mer­lands Kommune.

Vi blev vir­ke­lig be­gej­stret, rørt og hå­be­fuld, da vi fik bre­vet fra Lars Lar­sens Jysk Fond.

Ul­la Skov – for­mand, Støt­te­for­e­nin­gen Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­lands Venner

"Vi blev vir­ke­lig be­gej­stret, rørt og hå­be­fuld, da vi fik bre­vet fra Lars Lar­sens Jysk Fond om, at de har gi­vet til­sagn om at støt­te os med så stort be­løb for­delt over fi­re år. Det er helt fan­ta­stisk," si­ger Ul­la Skov, som er for­mand for Støt­te­for­e­nin­gen Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­lands Venner.

Hos Lars Lar­sens Jysk Fond glæ­der for­mand Jes­per Aa­ben­hus Ras­mus­sen sig over den for­skel, som do­na­tio­nen kan gøre.

"Vi er gla­de for at kun­ne støt­te op om et pro­jekt, som lo­kalt gør en utro­lig stor for­skel, og som be­ty­der, at helt små børn kan få en bed­re be­gyn­del­se på li­vet, for­di de­res for­æl­dre kan få støt­te og vej­led­ning fra Bar­nets Blå Hus," si­ger Jes­per Aa­ben­hus Ras­mus­sen i en pressemeddelelse.

Lars Lar­sens Jysk Fond blev stif­tet i 2016 og har ef­ter etab­le­ring­s­år­e­ne sat gang i do­na­tio­ner­ne in­den­for ind­sats­om­rå­der­ne er­hverv, idræt, hu­ma­ni­tæ­re og kul­tu­rel­le for­mål. Sid­ste år ud­del­te fon­den en mil­li­on kro­ner til Børns Vilkår.

Støtte til golfklub og turistforening i Hobro

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter ik­ke så langt fra Aars, nem­lig i Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne, hvor Jut­lan­der Fon­den Ho­bro net­op har fo­re­ta­get 16 uddelinger.

Iføl­ge Ran­ders Amtsa­vis har Jut­lan­der Fon­den Ho­bro i alt ud­delt knap 1,7 mil­li­o­ner kro­ner til 16 for­skel­li­ge projekter.

”Vi hav­de i alt 25 an­søg­nin­ger den­ne gang, og af dis­se var der alt­så 16, der nød frem­me,” for­tæl­ler Jut­lan­der Fon­den Ho­bros for­mand, Po­ul Sønd­berg, til Ran­ders Amtsavis.

Blandt mod­ta­ger­ne er Ho­bro Gol­f­klub, Ho­bro Turist­for­e­ning og Ma­ri­a­ger­fjord Kunstsatellit.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…