Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter blandt andet en bevilling fra Leo Fondet til et nyt forskningsprogram, der skal kaste lys over de mest almindelige hudsygdomme, og en donation fra Lars Larsens Jysk Fond til særligt sårbare gravide og forældre i Barnets Blå Hus Vesthimmerland i Aars.

Barnets Blå Hus Vesthimmerland (foto: Blå Kors Danmark)
Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars har net­op mod­ta­get en do­na­tion på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Lars Lar­sens Jysk Fond (fo­to: Blå Kors Danmark).

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er og­så lo­ka­le ud­de­lin­ger i Aars og Hobro.

Vi star­ter med Leo Fon­det, som net­op har be­vil­get 40 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt, stort forsk­nings­pro­gram, der skal ka­ste lys over en ræk­ke af de mest al­min­de­li­ge hudsygdomme.

Som en del af forsk­nings­pro­gram­met etab­le­rer Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal samt Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet en bio­bank med hud- og blod­prø­ver fra 3.000 pa­tien­ter med hud­li­del­ser som pso­ri­a­sis og ek­sem. Bio­ban­ken er den før­ste af sin slags i verden.

”Vi etab­le­rer et nyt forsk­nings­pro­gram med kli­nisk da­ta, blod- og hud­prø­ver fra 3.000 pa­tien­ter, som skal hjæl­pe os med at for­stå de me­get ud­bred­te syg­dom­me pso­ri­a­sis og ek­sem. Vi føl­ger pa­tien­ter­ne lø­ben­de over tid, hvil­ket kom­mer til at gi­ve os helt unik­ke da­ta og et nyt ind­blik. Så­dan en bio­bank fin­des sim­pelt­hen in­gen an­dre ste­der,” si­ger Char­lot­te Bo­ne­feld, der er kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør og pro­fes­sor i Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, i en pressemeddelelse.

Unik mulighed for at styrke samarbejde

Tæt sam­ar­bej­de mel­lem kli­ni­ke­re og for­ske­re på tværs af ho­spi­ta­ler og uni­ver­si­te­ter er ker­nen i forsk­nings­pro­gram­met. Sam­men med tæt kon­takt til pa­tien­ter via pa­tient­for­e­nin­ger skal det tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de sik­re forsk­nin­gens re­le­vans og gen­nem­slags­kraft hos patienterne.

”Vo­res tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem ba­sal­for­ske­re og kli­ni­ske for­ske­re gi­ver en unik mu­lig­hed for at sam­le pa­tien­t­in­for­ma­tio­ner, hud- og blod­prø­ver fra sam­me pa­tient over fle­re år og vil gø­re det mu­ligt at ud­fø­re ny forsk­ning, der vil fø­re til me­re ef­fek­ti­ve be­hand­lin­ger. Bio­ban­ken bli­ver en vær­di­fuld res­sour­ce i frem­ti­den, hvor cen­te­ret og sam­ar­bejds­part­ne­re fra he­le ver­den kan få ad­gang til et om­fat­ten­de ar­kiv af prø­ver og da­ta af hø­je­ste kva­li­tet. Det vil få stor be­tyd­ning for, hvor hur­tigt vi kan om­sæt­te ide­er til kon­kre­te re­sul­ta­ter,” si­ger Lo­ne Skov, kli­nisk pro­fes­sor og over­læ­ge på Her­lev og Gen­tof­te Hospital.

Di­rek­tør i Leo Fon­det Jes­per Mai­lind glæ­der sig til at føl­ge det nye forskningsprogram:

Med den nye bio­bank har Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter en helt unik mu­lig­hed for at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem den kli­ni­ske og ba­sa­le forsk­ning in­den­for im­mu­no­lo­gi, hud og hudsygdomme.

Jes­per Mai­lind – di­rek­tør, Leo Fondet 

”Hud­syg­dom­me ud­gør et stort pro­blem for man­ge men­ne­sker i hver­da­gen. Det er der­for vig­tigt at øge vo­res sam­le­de vi­den om hud­syg­dom­me. Med den nye bio­bank har Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter en helt unik mu­lig­hed for at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem den kli­ni­ske og ba­sa­le forsk­ning in­den­for im­mu­no­lo­gi, hud og hud­syg­dom­me – og for at sam­le ny vi­den, som kan ba­ne vej­en for bed­re for­stå­el­se og be­hand­ling af ek­sem­pel­vis pso­ri­a­sis og ek­sem­syg­dom­me,” si­ger Jes­per Mailind.

Re­k­rut­te­rin­gen af pa­tien­ter til forsk­nings­pro­gram­met be­gyn­der i år.

Ud over de 40 mil­li­o­ner kro­ner fra Leo Fon­det, med­fi­nan­si­e­res pro­gram­met af Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal og Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter med i alt 20 mil­li­o­ner kroner.

Forskning skal give ny viden om stemmeforstyrrelser

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op ud­delt i alt 120 mil­li­o­ner kro­ner til 15 in­ter­di­sci­pli­næ­re forsk­nings­sam­ar­bej­der, der skal lø­se kom­plek­se vi­den­ska­be­li­ge udfordringer.

”Man­ge af de se­ne­ste års mest væ­sent­li­ge forsk­nings­gen­nem­brud er sket ved in­ter­di­sci­pli­næ­re sam­ar­bej­der, hvor bar­ri­e­rer mel­lem for­skel­li­ge klas­si­ske vi­den­ska­be­li­ge di­sci­pli­ner ned­bry­des, og for­ske­re kre­a­tivt ud­nyt­ter sy­ner­gi­en og kom­ple­men­ta­ri­te­ten mel­lem de klas­si­ske di­sci­pli­ner. Sy­ner­gy-pro­gram­mer­ne sø­ger net­op at ud­lø­se det enor­me po­ten­ti­a­le, der lig­ger i de spæn­den­de kryds­fel­ter mel­lem de klas­si­ske di­sci­pli­ner,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fonden.

Fem af pro­jek­ter­ne støt­tes gen­nem No­vo Nor­disk Fon­dens In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, hvor der i alt er ble­vet ud­delt 70 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, der byg­ger vi­de­re på loven­de pi­lo­t­da­ta. Yder­li­ge­re 10 pro­jek­ter er ble­vet til­delt i alt 50 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem Expl­ora­tory In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, der støt­ter pro­jek­ter med nye og ute­ste­de ideer.

Et af pro­jek­ter­ne, som har mod­ta­get be­vil­ling gen­nem In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, vil bi­dra­ge til at øge for­stå­el­sen om­kring stem­me­kon­trol og ud­vik­ling af ta­le. Mang­len­de ind­sigt i, hvor­dan lyd pro­du­ce­res, er nem­lig med til at for­hin­dre be­hand­ling af stem­me­for­styr­rel­se og til­knyt­te­de sygdomme.

Si­den 2014 har No­vo Nor­disk Fon­den i alt ud­delt knap 500 mil­li­o­ner kro­ner til Sy­ner­gy-pro­gram­mer­ne. Der åb­nes for nye an­søg­nings­run­der til beg­ge pro­gram­mer den 1. april.

Markerer 100-året for opdagelse af insulin

No­vo Nor­disk Fon­den har der­u­d­over net­op ud­delt si­ne år­li­ge mid­ler til forsk­nings­pro­jek­ter, som skal styr­ke sam­ar­bej­det på tværs af lan­det i de dan­ske Steno Di­a­be­tes Cen­tre. Ti nye forsk­nings­pro­jek­ter har mod­ta­get be­vil­lin­ger – og som no­get nyt om­fat­ter en ræk­ke af be­vil­lin­ger­ne og­så sam­ar­bej­de med uni­ver­si­te­ter i USA og Canada.

Det sker som et led i mar­ke­rin­gen af, at det i år er 100 år si­den, at in­suli­nen blev op­da­get i Canada.

”Vi vil ger­ne væ­re med til at mar­ke­re den helt ene­stå­en­de op­da­gel­se af in­suli­nen for 100 år si­den og hå­ber, at be­vil­lin­ger­ne kan væ­re med til at styr­ke sam­ar­bej­det med de stær­ke forsk­nings­mil­jø­er in­den for di­a­be­tes på Uni­ver­si­ty of Tor­on­to, Uni­ver­si­ty of Mi­chi­gan og Jos­lin Di­a­be­tes Cen­ter i Bo­ston,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Pa­tient Ca­re i No­vo Nor­disk Fonden.

Sam­ti­dig ud­de­ler fon­den og­så for før­ste gang en stor be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner til et na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt, hvor al­le fem dan­ske Steno Di­a­be­tes Cen­tre del­ta­ger. Ho­ve­d­an­sø­ger er Al­lan Vaag fra Steno Di­a­be­tes Cen­ter Copenhagen.

Penge fra Lars Larsens Jysk Fond til Barnets Blå Hus

Fra forsk­nin­gens ver­den fort­sæt­ter vi til Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars, som net­op har mod­ta­get en do­na­tion på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Lars Lar­sens Jysk Fond.

Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land dri­ves af Blå Kors Dan­mark og hjæl­per børn og un­ge, der vok­ser op i hjem med al­ko­hol- og stof­mis­brug, og de­res forældre.

Halv­de­len af fond­s­pen­ge­ne skal gå til dét ar­bej­de, mens den an­den halv­del er øre­mær­ket ba­bycaféen, som er et de ny­e­re til­bud til sær­ligt sår­ba­re for­æl­dre i sam­ar­bej­de med Ve­st­him­mer­lands Kommune.

Vi blev vir­ke­lig be­gej­stret, rørt og hå­be­fuld, da vi fik bre­vet fra Lars Lar­sens Jysk Fond.

Ul­la Skov – for­mand, Støt­te­for­e­nin­gen Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­lands Venner

"Vi blev vir­ke­lig be­gej­stret, rørt og hå­be­fuld, da vi fik bre­vet fra Lars Lar­sens Jysk Fond om, at de har gi­vet til­sagn om at støt­te os med så stort be­løb for­delt over fi­re år. Det er helt fan­ta­stisk," si­ger Ul­la Skov, som er for­mand for Støt­te­for­e­nin­gen Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­lands Venner.

Hos Lars Lar­sens Jysk Fond glæ­der for­mand Jes­per Aa­ben­hus Ras­mus­sen sig over den for­skel, som do­na­tio­nen kan gøre.

"Vi er gla­de for at kun­ne støt­te op om et pro­jekt, som lo­kalt gør en utro­lig stor for­skel, og som be­ty­der, at helt små børn kan få en bed­re be­gyn­del­se på li­vet, for­di de­res for­æl­dre kan få støt­te og vej­led­ning fra Bar­nets Blå Hus," si­ger Jes­per Aa­ben­hus Ras­mus­sen i en pressemeddelelse.

Lars Lar­sens Jysk Fond blev stif­tet i 2016 og har ef­ter etab­le­ring­s­år­e­ne sat gang i do­na­tio­ner­ne in­den­for ind­sats­om­rå­der­ne er­hverv, idræt, hu­ma­ni­tæ­re og kul­tu­rel­le for­mål. Sid­ste år ud­del­te fon­den en mil­li­on kro­ner til Børns Vilkår.

Støtte til golfklub og turistforening i Hobro

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter ik­ke så langt fra Aars, nem­lig i Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne, hvor Jut­lan­der Fon­den Ho­bro net­op har fo­re­ta­get 16 uddelinger.

Iføl­ge Ran­ders Amtsa­vis har Jut­lan­der Fon­den Ho­bro i alt ud­delt knap 1,7 mil­li­o­ner kro­ner til 16 for­skel­li­ge projekter.

”Vi hav­de i alt 25 an­søg­nin­ger den­ne gang, og af dis­se var der alt­så 16, der nød frem­me,” for­tæl­ler Jut­lan­der Fon­den Ho­bros for­mand, Po­ul Sønd­berg, til Ran­ders Amtsavis.

Blandt mod­ta­ger­ne er Ho­bro Gol­f­klub, Ho­bro Turist­for­e­ning og Ma­ri­a­ger­fjord Kunstsatellit.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer