Ugens uddelinger: Fondsstøtte til dansk-grønlandsk teatersamarbejde og rådgivning til nybagte forældre

Ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger om­fat­ter støt­te fra tre fon­de til nye te­a­terak­ti­vi­te­ter i Holste­bro og på Grøn­land, støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den til et nyt forsk­nings­pro­jekt om bæ­re­dyg­tig­hed i un­der­vis­nin­gen og fra Eg­mont Fon­den til et nyt Rø­de Kors-til­bud til kom­men­de og ny­bag­te forældre. 

Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter og Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret i Holste­bro (bil­le­det) har få­et fonds­støt­te til et nyt part­ner­skab, der skal lø­be til 2024. (Fo­to: Fred Gustavos)

Selv­om den for­løb­ne uge i høj grad har stå­et i på­skens tegn, er sta­dig ble­vet ud­delt nye pen­ge fra de dan­ske fonde.

Vi star­ter ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger på de skrå bræd­der. Med mil­li­on­s­tøt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Fær­ch­fon­den er det øko­no­mi­ske grund­lag så­le­des på plads for en ræk­ke te­a­terak­ti­vi­te­ter i de kom­men­de fi­re år på bå­de Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter og Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret i Holstebro.

Sam­ar­bej­det vil ik­ke blot gi­ve os nye op­da­gel­ser mel­lem ver­de­ner, men for­hå­bent­lig ska­be et evigt ven­skab mel­lem teatrene

Per Kap Bech Jen­sen – Le­der, Odin Te­a­tret i Holstebro

Fonds­mid­ler­ne sky­des ind i et part­ner­skab mel­lem de to te­a­tre frem til 2024, hvor der vil bli­ve sø­sat man­ge ak­ti­vi­te­ter bå­de i Holste­bro og på Grøn­land. Part­ner­ska­bet har få­et tit­len ”Cor­vus Corax 20XX”.

“Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret har bå­de man­ge års er­fa­ring med in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der, men de har og­så et fast greb i lo­kal­be­folk­nin­gen, og så ar­bej­der de med man­ge aspek­ter af sce­ne­kun­sten. Det vil vi rig­tig ger­ne læ­re no­get af. Jeg ser vir­ke­lig frem til at la­ve en ud­veks­ling og byg­ge no­get op sam­men med de go­de folk fra Holste­bro,” si­ger le­de­ren af Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter Sus­an­ne An­drea­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Teatret.

Holste­­bro-te­a­trets le­der Per Kap Bech Jen­sen be­teg­ner det nye sam­ar­bej­de med Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter som ”et nyt eventyr”.

”Til trods for at ha­ve be­søgt me­re end 33 pro­cent af al­le lan­de på klo­den, har vi end­nu ik­ke væ­ret på Grøn­land. Det Grøn­land­ske Na­tio­nal­te­a­ter har et sær­ligt pu­bli­kum, som stræk­ker sig ud over man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter af fan­ta­stisk na­tur, myter og kul­tur, som vi glæ­der os til at op­le­ve og ska­be sam­men med. Sam­ar­bej­det vil ik­ke blot gi­ve os nye op­da­gel­ser mel­lem ver­de­ner, men for­hå­bent­lig ska­be et evigt ven­skab mel­lem te­a­tre­ne,“ si­ger Per Kap Bech Jensen.

Sam­ar­bej­det sky­des i gang til ok­to­ber med to be­gi­ven­he­der: Dels rej­ser Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret for før­ste gang på tur­né til Nuuk. Og dels sen­der Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter en fo­re­stil­ling til Holstebro.

Fokus på bæredygtig i undervisningen

Vi fort­sæt­ter til pro­fes­sions­højsko­len VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Aar­hus, som net­op har få­et til­sagn fra No­vo Nor­disk Fon­den om 4,5 mil­li­o­ner kro­ner til et forsk­nings­pro­jekt kal­det ’Nyt liv i bæredygtighedsundervisningen’.

Pro­jek­tet har til for­mål at frem­me ele­ver­nes hand­le­kom­pe­ten­ce, mo­ti­va­tion og en­ga­ge­ment til at lø­se hver­da­gens bæ­re­dyg­tig­heds­ud­for­drin­ger, og som en del af pro­jek­tet bli­ver na­tur­fags­læ­rer­nes un­der­vis­nings­kom­pe­ten­cer opkvalificeret.

Lek­tor og for­sker i Pro­gram for ma­te­ma­tik og na­tur­fags­di­dak­tik ved VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Sø­ren Witzel Clau­sen, der står i spid­sen for pro­jek­tet, un­der­stre­ger, at bæ­re­dyg­tig­hed al­le­re­de er et te­ma i un­der­vis­nin­gen af ele­ver fra ind­sko­lin­gen til udskolingen.

”Sam­men med na­tur­fags­læ­rer­ne skal dén un­der­vis­ning vi­de­re­ud­vik­les ved at ind­dra­ge ek­ster­ne læ­rings­mil­jø­er og gø­re bæ­re­dyg­tig­heds­un­der­vis­nin­gen me­re prak­sisnær i for­hold til ele­vers hver­dag. Det at tæn­ke og le­ve bæ­re­dyg­tigt skal væ­re en na­tur­lig del af ele­vers hver­dag, hvor­for de skal kun­ne se sig selv i det sto­re bæ­re­dyg­tig­heds­bil­le­de”, si­ger Sø­ren Witzel Clau­sen i en pres­se­med­del­el­se fra VIA Uni­ver­si­ty College.

Pro­jek­tet lig­ger i for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de i Aar­hus, hvor børn og un­ge ik­ke blot læ­rer om bæ­re­dyg­tig­hed, men får kon­kre­te hand­le­mu­lig­he­der til at le­ve bæredygtigt

Tho­mas Medom – Rå­d­mand for børn og un­ge i Aar­hus Kommune

Som en del af pro­jek­tet er der ind­ledt et sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne, som i før­ste fa­se af pro­jek­tet bi­dra­ger med ak­tions­læ­rings­teams af fi­re na­tur­fags­læ­re­re pr. sko­le og de­res na­tur­fags­e­le­ver, der skal af­prø­ve den ud­vik­le­de na­tur­fags­un­der­vis­ning. Og rå­d­mand for børn og un­ge i Aar­hus Kom­mu­ne Tho­mas Medom ser spæn­den­de per­spek­ti­ver i samarbejdet.

”Pro­jek­tet lig­ger i for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de i Aar­hus, hvor børn og un­ge ik­ke blot læ­rer om bæ­re­dyg­tig­hed, men får kon­kre­te hand­le­mu­lig­he­der til at le­ve bæ­re­dyg­tigt. Det kræ­ver no­get ek­stra af læ­rer­ne, og med sam­ar­bej­det får vi ud­vik­let og delt ny vi­den, der styr­ker læ­rer­nes di­dak­ti­ske kom­pe­ten­cer og en un­der­vis­ning, der kan mo­ti­ve­re og en­ga­ge­re ele­ver­ne og gø­re bæ­re­dyg­tig­hed nær­væ­ren­de i de­res liv,” si­ger Tho­mas Medom.

Støtte i hjemmet til gravide og nye forældre

Vi slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren med en nyhed fra Eg­mont Fon­den, som støt­ter en ny ind­sats fra Dansk Rø­de Kors kal­det ’God start på li­vet’ med ni mil­li­o­ner kroner.

Der er ta­le om et nyt til­bud til gravi­de og ny­bag­te for­æl­dre om in­di­vi­du­el støt­te di­rek­te i hjem­met. Støt­ten gi­ves af fri­vil­li­ge så­kald­te ’for­æl­dre­støt­ter’, der kan hjæl­pe for­æl­dre­ne i den nye rol­le med alt fra at få struk­tur på hver­da­gen til at kom­me med ide­er til le­ge og aktiviteter.

”Vi hå­ber, at til­bud­det kan hjæl­pe for­æl­dre­ne, så de bli­ver tryg­ge i for­æl­drerol­len og kan gi­ve bar­net en om­sorgs­fuld og sti­mu­le­ren­de start på li­vet. For vi ved, at de før­ste 1.000 da­ge af et barns liv har af­gø­ren­de be­tyd­ning for bar­nets triv­sel og ud­vik­ling – bå­de på kort og på lang sigt,” skri­ver Eg­mont Fon­den på Linkedin.

Rø­de Kors skri­ver på sin hjem­mesi­de, at den fri­vil­li­ge for­æl­dre­støt­te ty­pisk kom­mer hjem til for­æl­dre­ne et par ti­mer om ugen i et for­løb på seks må­ne­der. Det er gra­tis at be­nyt­te sig af tilbuddet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…