Ugens uddelinger: Fondsstøtte til dansk-grønlandsk teatersamarbejde og rådgivning til nybagte forældre

Ugens udvalgte fondsuddelinger omfatter støtte fra tre fonde til nye teateraktiviteter i Holstebro og på Grønland, støtte fra Novo Nordisk Fonden til et nyt forskningsprojekt om bæredygtighed i undervisningen og fra Egmont Fonden til et nyt Røde Kors-tilbud til kommende og nybagte forældre.

Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter og Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret i Holste­bro (bil­le­det) har få­et fonds­støt­te til et nyt part­ner­skab, der skal lø­be til 2024. (Fo­to: Fred Gustavos)

Selv­om den for­løb­ne uge i høj grad har stå­et i på­skens tegn, er sta­dig ble­vet ud­delt nye pen­ge fra de dan­ske fonde.

Vi star­ter ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger på de skrå bræd­der. Med mil­li­on­s­tøt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Fær­ch­fon­den er det øko­no­mi­ske grund­lag så­le­des på plads for en ræk­ke te­a­terak­ti­vi­te­ter i de kom­men­de fi­re år på bå­de Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter og Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret i Holstebro.

Sam­ar­bej­det vil ik­ke blot gi­ve os nye op­da­gel­ser mel­lem ver­de­ner, men for­hå­bent­lig ska­be et evigt ven­skab mel­lem teatrene

Per Kap Bech Jen­sen – Le­der, Odin Te­a­tret i Holstebro

Fonds­mid­ler­ne sky­des ind i et part­ner­skab mel­lem de to te­a­tre frem til 2024, hvor der vil bli­ve sø­sat man­ge ak­ti­vi­te­ter bå­de i Holste­bro og på Grøn­land. Part­ner­ska­bet har få­et tit­len ”Cor­vus Corax 20XX”.

“Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret har bå­de man­ge års er­fa­ring med in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der, men de har og­så et fast greb i lo­kal­be­folk­nin­gen, og så ar­bej­der de med man­ge aspek­ter af sce­ne­kun­sten. Det vil vi rig­tig ger­ne læ­re no­get af. Jeg ser vir­ke­lig frem til at la­ve en ud­veks­ling og byg­ge no­get op sam­men med de go­de folk fra Holste­bro,” si­ger le­de­ren af Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter Sus­an­ne An­drea­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Teatret.

Holste­bro-te­a­trets le­der Per Kap Bech Jen­sen be­teg­ner det nye sam­ar­bej­de med Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter som ”et nyt eventyr”.

”Til trods for at ha­ve be­søgt me­re end 33 pro­cent af al­le lan­de på klo­den, har vi end­nu ik­ke væ­ret på Grøn­land. Det Grøn­land­ske Na­tio­nal­te­a­ter har et sær­ligt pu­bli­kum, som stræk­ker sig ud over man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter af fan­ta­stisk na­tur, myter og kul­tur, som vi glæ­der os til at op­le­ve og ska­be sam­men med. Sam­ar­bej­det vil ik­ke blot gi­ve os nye op­da­gel­ser mel­lem ver­de­ner, men for­hå­bent­lig ska­be et evigt ven­skab mel­lem te­a­tre­ne,“ si­ger Per Kap Bech Jensen.

Sam­ar­bej­det sky­des i gang til ok­to­ber med to be­gi­ven­he­der: Dels rej­ser Nor­disk Te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um – Odin Te­a­tret for før­ste gang på tur­né til Nuuk. Og dels sen­der Grøn­lands Na­tio­nal­te­a­ter en fo­re­stil­ling til Holstebro.

Fokus på bæredygtig i undervisningen

Vi fort­sæt­ter til pro­fes­sions­højsko­len VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Aar­hus, som net­op har få­et til­sagn fra No­vo Nor­disk Fon­den om 4,5 mil­li­o­ner kro­ner til et forsk­nings­pro­jekt kal­det ’Nyt liv i bæredygtighedsundervisningen’.

Pro­jek­tet har til for­mål at frem­me ele­ver­nes hand­le­kom­pe­ten­ce, mo­ti­va­tion og en­ga­ge­ment til at lø­se hver­da­gens bæ­re­dyg­tig­heds­ud­for­drin­ger, og som en del af pro­jek­tet bli­ver na­tur­fags­læ­rer­nes un­der­vis­nings­kom­pe­ten­cer opkvalificeret.

Lek­tor og for­sker i Pro­gram for ma­te­ma­tik og na­tur­fags­di­dak­tik ved VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Sø­ren Witzel Clau­sen, der står i spid­sen for pro­jek­tet, un­der­stre­ger, at bæ­re­dyg­tig­hed al­le­re­de er et te­ma i un­der­vis­nin­gen af ele­ver fra ind­sko­lin­gen til udskolingen.

”Sam­men med na­tur­fags­læ­rer­ne skal dén un­der­vis­ning vi­de­re­ud­vik­les ved at ind­dra­ge ek­ster­ne læ­rings­mil­jø­er og gø­re bæ­re­dyg­tig­heds­un­der­vis­nin­gen me­re prak­sisnær i for­hold til ele­vers hver­dag. Det at tæn­ke og le­ve bæ­re­dyg­tigt skal væ­re en na­tur­lig del af ele­vers hver­dag, hvor­for de skal kun­ne se sig selv i det sto­re bæ­re­dyg­tig­heds­bil­le­de”, si­ger Sø­ren Witzel Clau­sen i en pres­se­med­del­el­se fra VIA Uni­ver­si­ty College.

Pro­jek­tet lig­ger i for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de i Aar­hus, hvor børn og un­ge ik­ke blot læ­rer om bæ­re­dyg­tig­hed, men får kon­kre­te hand­le­mu­lig­he­der til at le­ve bæredygtigt

Tho­mas Medom – Rå­d­mand for børn og un­ge i Aar­hus Kommune

Som en del af pro­jek­tet er der ind­ledt et sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne, som i før­ste fa­se af pro­jek­tet bi­dra­ger med ak­tions­læ­rings­teams af fi­re na­tur­fags­læ­re­re pr. sko­le og de­res na­tur­fags­e­le­ver, der skal af­prø­ve den ud­vik­le­de na­tur­fags­un­der­vis­ning. Og rå­d­mand for børn og un­ge i Aar­hus Kom­mu­ne Tho­mas Medom ser spæn­den­de per­spek­ti­ver i samarbejdet.

”Pro­jek­tet lig­ger i for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de i Aar­hus, hvor børn og un­ge ik­ke blot læ­rer om bæ­re­dyg­tig­hed, men får kon­kre­te hand­le­mu­lig­he­der til at le­ve bæ­re­dyg­tigt. Det kræ­ver no­get ek­stra af læ­rer­ne, og med sam­ar­bej­det får vi ud­vik­let og delt ny vi­den, der styr­ker læ­rer­nes di­dak­ti­ske kom­pe­ten­cer og en un­der­vis­ning, der kan mo­ti­ve­re og en­ga­ge­re ele­ver­ne og gø­re bæ­re­dyg­tig­hed nær­væ­ren­de i de­res liv,” si­ger Tho­mas Medom.

Støtte i hjemmet til gravide og nye forældre

Vi slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren med en nyhed fra Eg­mont Fon­den, som støt­ter en ny ind­sats fra Dansk Rø­de Kors kal­det ’God start på li­vet’ med ni mil­li­o­ner kroner.

Der er ta­le om et nyt til­bud til gravi­de og ny­bag­te for­æl­dre om in­di­vi­du­el støt­te di­rek­te i hjem­met. Støt­ten gi­ves af fri­vil­li­ge så­kald­te ’for­æl­dre­støt­ter’, der kan hjæl­pe for­æl­dre­ne i den nye rol­le med alt fra at få struk­tur på hver­da­gen til at kom­me med ide­er til le­ge og aktiviteter.

”Vi hå­ber, at til­bud­det kan hjæl­pe for­æl­dre­ne, så de bli­ver tryg­ge i for­æl­drerol­len og kan gi­ve bar­net en om­sorgs­fuld og sti­mu­le­ren­de start på li­vet. For vi ved, at de før­ste 1.000 da­ge af et barns liv har af­gø­ren­de be­tyd­ning for bar­nets triv­sel og ud­vik­ling – bå­de på kort og på lang sigt,” skri­ver Eg­mont Fon­den på Linkedin.

Rø­de Kors skri­ver på sin hjem­mesi­de, at den fri­vil­li­ge for­æl­dre­støt­te ty­pisk kom­mer hjem til for­æl­dre­ne et par ti­mer om ugen i et for­løb på seks må­ne­der. Det er gra­tis at be­nyt­te sig af tilbuddet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer