Ugens uddelinger: Gratis koncerter, redning af spillested, flygtninge i Jordan og naturprojekt ved Vadehavet

Blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen er pen­ge til gra­tis kon­cer­ter i Aar­hus, red­ning af Ja­zzhus Mont­mart­re i Kø­ben­havn, ini­ti­a­ti­ver, som skal for­bed­re frem­tids­mu­lig­he­der­ne for un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan, og for­vand­ling af et mar­ka­re­al i Tøn­der­mar­sken til in­ter­na­tio­nalt om­rå­de for træk­fug­le.

Udendørs koncert (foto: Musikhuset Aarhus)
Med en do­na­tion på 300.000 kro­ner om året i tre år sik­rer Spar Nord Fon­den, at aar­hu­si­a­ner­ne fort­sat kan få stil­let sul­ten ef­ter uden­dørs mu­si­kal­ske op­le­vel­ser på et are­al uden for Mu­sik­hu­set Aar­hus (fo­to: Mu­sik­hu­set Aar­hus).

Ugens gen­nem­gang af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter med to pro­jek­ter fra mu­sik­kens ver­den.

Med en do­na­tion på 300.000 kro­ner om året i in­de­væ­ren­de år, 2021 og 2022 sik­rer Spar Nord Fon­den, at aar­hu­si­a­ner­ne fort­sat kan få stil­let sul­ten ef­ter uden­dørs mu­si­kal­ske op­le­vel­ser på et are­al uden for Mu­sik­hu­set Aar­hus.

”De fo­re­gå­en­de tre år, hvor vi hav­de det til­sva­ren­de be­løb, la­ve­de vi op mod 25 kon­cer­ter om året. Vi ser for­læn­gel­sen som en an­er­ken­del­se af, at vi har brugt pen­ge­ne for­nuf­tigt. Vi er enormt gla­de for, at vi med den nye do­na­tion får mu­lig­hed for hol­de det hø­je ni­veau i åre­ne frem­over og præ­sen­te­re vo­res man­ge gæ­ster for mas­ser af fe­de, gra­tis li­ve­kon­cer­ter. Det er med til at sik­re, at Aar­hus er en god by at bo i og be­sø­ge,” si­ger Jan Chri­sten­sen, der er di­rek­tør i Mu­sik­hu­set Aar­hus, i en pres­se­med­del­el­se.

De 900.000 kro­ner er på veg­ne af Spar Nord Fon­den ble­vet over­rakt af di­rek­tør i Spar Nord Aar­hus Er­ling Sø­ren­sen.

”For os er det vig­tigt at gi­ve op­le­vel­ser til folk i al­le al­dre, og det er en god må­de at læ­re folk ste­det her at ken­de på. Sto­re nav­ne som Ja­cob Di­ne­sen og Ti­na Di­ck­ow har spil­let nog­le af de­res før­ste kon­cer­ter her,” si­ger Er­ling Sø­ren­sen.

Legendarisk spillested reddet i fire år

Fra uden­dørs mu­sik i lan­dets næst­stør­ste by til in­den­dørs ja­zzmu­sik i ho­ved­sta­den, hvor be­sty­rel­sen i den le­gen­da­ri­ske ja­zz­klub Mont­mart­re glæ­der sig over, at det på mål­stre­gen er lyk­ke­des at sik­re spil­le­ste­det over­le­vel­se i fo­re­lø­big fi­re år tak­ket væ­re en ræk­ke pri­va­te og of­fent­li­ge do­na­tio­ner.

For et par uger si­den lød mel­din­gen fra be­sty­rel­sen, at Mont­mart­re vil­le luk­ke med ud­gan­gen af novem­ber 2020, og le­je­mål og per­so­na­let blev sagt op. Bag­grun­den var, at Sta­tens Kunst­fonds pro­jekt­støt­te­ud­valg for mu­sik af­slog at føl­ge Kø­ben­havns Kom­mu­nes indstil­ling om at gø­re Mont­mart­re til re­gio­nalt spil­le­sted med støt­te fra bå­de stat og kom­mu­ne. Der­til kom­mer, at Mont­mart­re på linje med de fle­ste an­dre spil­le­ste­der er hårdt øko­no­misk ramt af cor­ona­kri­sen.

Mont­mart­re er og har i man­ge år væ­ret Dan­marks na­tio­nals­ce­ne for ja­zzen byg­get på tra­di­tio­ner­ne fra gul­dal­de­ren i 1950´erne og 60´erne med man­ge dan­ske og ame­ri­kan­ske le­gen­der i de små lo­ka­ler i St. Reg­ne­ga­de.

Mi­cha­el Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Ja­zzhus Mont­mart­re

Men nu er over­le­vel­sen sik­ret frem til 1. ja­nu­ar 2025, og i novem­ber slås dø­re­ne igen op til Mont­mart­re. Det skyl­des dels et til­sagn fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne om én mil­li­on kro­ner om året i fi­re år, en stør­re ano­nym be­vil­ling og­så i fi­re år samt be­ty­de­li­ge do­na­tio­ner fra Kø­ben­havns Kom­mu­nes cor­o­na­pul­je, Au­gusti­nus Fon­den og Kon­sul Ge­org Jorck og Hu­stru Em­ma Jorcks Fond.

Be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Chri­sti­an­sen er tak­nem­me­lig for støt­ten til Mont­mart­re.

”10 års be­stræ­bel­ser på at ska­be en me­re lang­sig­tet løs­ning for drif­ten af Mont­mart­re er nu lyk­ke­des. Vi skyl­der stor tak til den grup­pe af men­ne­sker og in­sti­tu­tio­ner, der har gjort det­te mu­ligt. Mont­mart­re er og har i man­ge år væ­ret Dan­marks na­tio­nals­ce­ne for ja­zzen byg­get på tra­di­tio­ner­ne fra gul­dal­de­ren i 1950´erne og 60´erne med man­ge dan­ske og ame­ri­kan­ske le­gen­der i de små lo­ka­ler i St. Reg­ne­ga­de. I dis­se lo­ka­ler har de bed­ste spil­let, og det vil de og­så gø­re i frem­ti­den, dan­ske så­vel som uden­land­ske,” si­ger Mi­cha­el Chri­sti­an­sen i en pres­se­med­del­el­se.

35 mio. kr. til projekter for flygtninge i Jordan

I en no­get an­den bold­ga­de sæt­ter No­vo Nor­disk Fon­den med en ud­de­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner fo­kus på un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan, for­delt på fem pro­jek­ter, som hver mod­ta­ger mel­lem 3,4 og 10 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den.

Den rø­de tråd i pro­jek­ter­ne er at styr­ke de un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ges ud­dan­nel­ses­ni­veau og til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det og der­i­gen­nem øge de­res mu­lig­he­der for at del­ta­ge ak­tivt i sam­fun­det og bli­ve selv­for­sør­gen­de.

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at bi­dra­ge til ska­be en bed­re frem­tid for de un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan.

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an, No­vo Nor­disk Fon­den

”No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at bi­dra­ge til ska­be en bed­re frem­tid for de un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan. Vi er der­for gla­de for at kun­ne støt­te dis­se fem am­bi­tiø­se pro­jek­ter, der sup­ple­rer hin­an­den og vo­res al­le­re­de etab­le­re­de part­ner­ska­ber i Jor­dan. I fon­den er vi op­ta­get af en hel­heds­o­ri­en­te­ret ind­sats og sy­ner­gi mel­lem de ind­sat­ser, vi støt­ter. In­ter­ven­tions­pro­jek­ter­ne in­de­hol­der kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver til at støt­te børn og un­ge gen­nem ud­dan­nel­se og selv­stæn­dig­gø­rel­se, mens forsk­nings­pro­jek­ter­ne har fo­kus på at iden­ti­fi­ce­re de bed­ste løs­nin­ger til at styr­ke de un­ge flygt­nin­ge,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der er chef for de hu­ma­ni­tæ­re be­vil­lin­ger i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se.

Blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er Ca­re Dan­mark, der blandt an­det vil hjæl­pe un­ge flygt­nin­ge med rå­d­giv­ning om og træ­ning i, hvor­dan de kan etab­le­re og dri­ve små virk­som­he­der fra de­res hjem, un­der­vi­se stu­de­ren­de i iværk­sæt­te­ri og hjæl­pe flygt­nin­ge med at op­nå en ar­bejds­til­la­del­se.

I et an­det pro­jekt le­det af DRC Dansk Flygt­nin­ge­hjælp vil pro­jek­tets part­ne­re sø­ge at styr­ke ud­sat­te børn og un­ges fær­dig­he­der, så de bed­re mat­cher, hvad der ef­ter­spør­ges på ar­bejds­mar­ke­det i Jor­dan.

Kri­sen i Sy­ri­en har ind­til vi­de­re be­ty­det, at fle­re end 5,5 mil­li­o­ner men­ne­sker er flyg­tet til an­dre lan­de, her­i­blandt 650.000 til na­bo­lan­det Jor­dan. Over halv­de­len af de sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan er børn og un­ge.

Ny natur på vej til Tøndermarsken

Fra Sy­ri­en og Jor­dan går tu­ren til Tøn­der­mar­sken og Va­de­ha­vet, hvor Den Dan­ske Na­tur­fond og 15. Ju­ni Fon­den er blandt bi­drag­y­der­ne i et stort EU-pro­jekt, som hand­ler om at ud­vik­le et 250 hektar stort mar­ka­re­al i Tøn­der­mar­sken til et in­ter­na­tio­nalt vig­tigt om­rå­de for træk­fug­le og yng­len­de eng- og va­de­fug­le.

Pro­jek­tet, der har et bud­get på 69 mil­li­o­ner kro­ner, skal sam­ti­dig sik­re om­rå­det om­kring Tøn­der by mod over­svøm­mel­ser og gi­ve be­sø­gen­de na­tu­ro­p­le­vel­ser i den nord­li­ge del af Mar­gret­he Kog, hvor Vidå­en lø­ber ud i Va­de­ha­vet.

Den Dan­ske Na­tur­fond og 15. Ju­ni Fon­den del­ta­ger i pro­jek­tet sam­men med blandt an­dre Tøn­der Kom­mu­ne og Tøn­der­marsk Ini­ti­a­ti­vets part­ner­skabs­grup­pe.

Den Dan­ske Na­tur­fonds rol­le bli­ver at kø­be jord af land­mænd og an­dre pri­va­te lod­se­je­re for at om­dan­ne den til na­tur. I dag er om­rå­det land­brugs­jord, så pro­jek­tet for­ud­sæt­ter, at man kan la­ve af­ta­ler med land­mænd og an­dre jor­de­je­re i om­rå­det om at sæl­ge og byt­te jord, skri­ver na­tur­fon­den i en nyhed på sin hjem­mesi­de.

Løsning af samfundsproblemer for 348 mio. kr.

Ugens sid­ste ud­valg­te ud­de­ling hand­ler og­så om blandt an­det lands­brugs­jord og kom­mer fra No­vo Nor­disk Fon­den. Fon­den har net­op ud­delt i alt 348 mio. kr. til seks forsk­nings­pro­jek­ter, der skal ud­vik­le nye løs­nin­ger på glo­ba­le sam­funds­ud­for­drin­ger, her­i­blandt ud­nyt­tel­sen af dyr­ket jord.

Be­vil­lin­ger­ne gi­ver mu­lig­hed for, at nog­le af Dan­marks dyg­tig­ste for­ske­re kan ar­bej­de sam­men om at ud­vik­le nye og in­nova­ti­ve løs­nin­ger på nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger,

Bir­git­te Naun­tof­te – di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fon­den

Ud af fon­dens sam­le­de be­vil­ling går 179 mio. kr. nem­lig til tre pro­jek­ter, der un­der­sø­ger sam­men­hæn­gen mel­lem bi­o­di­ver­si­tet og dyr­ket jord, her­un­der hvor­dan sko­v­rejs­ning kan bru­ges mod kli­ma­for­an­drin­ger gen­nem bin­ding af CO2 og som le­ve­sted for ar­ter, der kan styr­ke bi­o­di­ver­si­te­ten.

Et fjer­de pro­jekt mod­ta­ger 59,9 mio. kr. for at fin­de ny vi­den om svam­pes ned­bryd­ning af bio­mas­se som mid­del til den grøn­ne om­stil­ling. Og de to sid­ste pro­jek­ter mod­ta­ger i alt 108,6 mio. kr. til ud­vik­ling af kvan­te­tek­no­lo­gi til ud­vik­ling af nye læ­ge­mid­ler og ener­gi­ef­fek­ti­ve ma­te­ri­a­ler.

”Med de seks be­vil­lin­ger øn­sker vi at sæt­te tur­bo på tre forsk­nings­om­rå­der, der er yderst loven­de. Be­vil­lin­ger­ne gi­ver mu­lig­hed for, at nog­le af Dan­marks dyg­tig­ste for­ske­re kan ar­bej­de sam­men om at ud­vik­le nye og in­nova­ti­ve løs­nin­ger på nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, vi står over­for, hvad en­ten det er in­den for li­­fe-sci­en­­ce el­ler den grøn­ne om­stil­ling. Vi glæ­der os me­get til at føl­ge al­le pro­jek­ter­ne,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…