Ugens uddelinger: Opgradering af Operaen, nyt tag på højskole og universelt design finansieret med fondsmidler

Ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger om­fat­ter blandt an­det pen­ge fra A.P. Møl­ler Fon­den til Ope­ra­en, fra Au­gusti­nus Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den til nyt tag på Kro­gerup Højsko­le, fra Sie­mens­fon­den til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter og fra Be­vi­ca Fon­den til forsk­ning og un­der­vis­ning i uni­ver­selt de­sign på De­signsko­len Kolding.

De­signsko­len Kol­ding har net­op ind­gå­et et nyt sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den, der har til for­mål at styr­ke forsk­ning og ud­dan­nel­se i in­klu­de­ren­de, uni­ver­selt de­sign, så al­le stu­de­ren­de på De­signsko­len Kol­ding får mu­lig­hed for at læ­re at de­sig­ne for al­le men­ne­sker – uan­set om de har en funk­tions­ned­sæt­tel­se el­ler ej. Fo­to: De­signsko­len Kolding

A. P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal – i dag­lig ta­le bed­re kendt som A.P. Møl­ler Fon­den – sæt­ter et stort præg på den­ne uges rund­t­ur blandt nog­le af de se­ne­ste ud­de­lin­ger fra den dan­ske fondssektor.

Vi star­ter hos Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, nær­me­re be­stemt Ope­ra­en, som net­op har få­et til­sagn om over 30 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Der er dels ta­le om ni mil­li­o­ner fond­skro­ner, som skal bru­ges til at vi­de­re­ud­vik­le og op­gra­de­re foy­e­ren i Ope­ra­en, så den bli­ver me­re pu­bli­kums­ven­lig, dels har fon­den be­slut­tet at støt­te to am­bi­tiø­se ope­rapro­duk­tio­ner i ef­ter­å­ret 2021 med et sam­let be­løb på 21,4 mil­li­o­ner kroner.

Med do­na­tio­nen på ni mil­li­o­ner kro­ner øn­sker A. P. Møl­ler Fon­den at åb­ne Ope­ra­en for fle­re dan­ske­re. Ope­ra­en vil frem­over hol­de me­re åbent i dag­ti­mer­ne, så hu­set styr­kes som en ind­by­den­de desti­na­tion for kø­ben­hav­ne­re så­vel som for by­ens gæ­ster. Som en del af pro­jek­tet bli­ver re­stau­ran­ten op­gra­de­ret, og der etab­le­res en café med ud­sigt til Ama­li­en­borg, Sku­e­spil­hu­set og havnen.

Hå­bet med de to ope­rapro­duk­tio­ner i ef­ter­å­ret er at kun­ne til­træk­ke et stort og bredt pu­bli­kum og sik­re, at kun­sten i hu­set for­bli­ver på et højt og spek­taku­lært ni­veau, skri­ver Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i en pressemeddelelse.

At mod­ta­ge dis­se nyhe­der her midt un­der cor­o­na­luk­nin­gen har en ube­skri­ve­lig vær­di for al­le os på teatret

Kas­per Hol­ten – Te­a­ter­chef, Det Kon­ge­li­ge Teater

Glæ­den over do­na­tio­ner­ne er stor hos te­a­ter­chef Kas­per Holten.

”Vi er end­nu en­gang me­re end tak­nem­me­li­ge for den ge­ne­rø­se do­na­tion fra A. P. Møl­ler Fon­den. Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter er fast be­slut­tet på at lok­ke fle­re for­skel­li­ge men­ne­sker til at be­sø­ge og bru­ge vo­res hu­se, og vo­res am­bi­tiø­se vækst­stra­te­gi for de kom­men­de år vil i høj grad af­hæn­ge af vo­res suc­ces med de sto­re op­sæt­nin­ger i Ope­ra­en. A. P. Møl­ler Fon­dens fort­sat­te op­bak­ning til os og til det hus, som fon­den for 16 år si­den do­ne­re­de til Dan­mark, er helt unikt, og at mod­ta­ge dis­se nyhe­der her midt un­der cor­o­­na-luk­­nin­­gen har en ube­skri­ve­lig vær­di for al­le os på te­a­tret,” si­ger Kas­per Hol­ten i pressemeddelelsen.

Penge til beskyttelse og bevaring af højskole

Glæ­de er der og­så på Kro­gerup Højsko­le i Hum­le­bæk. Højsko­len har net­op mod­ta­get to mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den og et til­sva­ren­de be­løb fra Au­gusti­nus Fon­den, der som led i en gen­nem­gri­ben­de re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af byg­nin­ger­ne nu og­så kan ud­skif­te ta­get på den næ­sten 250 år gam­le hovedbygning.

Kro­gerup Højsko­le og den klas­si­ske ho­ved­byg­ning spil­ler en cen­tral rol­le i højsko­le­be­væ­gel­sens historie

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Kro­gerup Højsko­le blev grund­lagt i 1946, men ho­ved­byg­nin­gen på her­re­går­den, som hu­ser højsko­len, er op­ført helt til­ba­ge i åre­ne 1772-76, mens Stru­en­see og Chri­sti­an den 7. re­ge­re­de Danmark.

”Jeg er er utro­lig glad og stolt. Re­stau­re­rin­gen tje­ner et dob­belt for­mål; dels fors­køn­nel­se og smuk­ke­se­ring, dels be­skyt­tel­se og be­va­ring af den næ­sten 250 år gam­le, fre­de­de byg­ning. Fon­de­nes flot­te ek­stra­be­vil­ling mu­lig­gør, sam­men med vo­res eget bi­drag, at vi snart vil kun­ne gen­nem­fø­re en to­tal­re­stau­re­ring af he­le ho­ved­byg­nin­gen, der vil frem­tids­sik­re byg­nin­gen til glæ­de for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner af ele­ver og kur­si­ster,” si­ger en be­gej­stret for­stan­der på Kro­gerup Højsko­le, Ras­mus Mey­er, i en nyhed på højsko­lens hjemmeside.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler fra Au­gusti­nus Fon­den un­der­stre­ger, at fon­den har fo­kus på at støt­te dansk kul­tu­rarv af stor værdi.

”Kro­gerup Højsko­le og den klas­si­ske ho­ved­byg­ning spil­ler en cen­tral rol­le i højsko­le­be­væ­gel­sens hi­sto­rie og ud­vik­ling i Dan­mark. Det­te er vi gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at sik­re gen­nem de næ­ste man­ge år,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Højsko­len er det se­ne­ste år med hjælp fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Lou­is-Han­­sen Fon­den ble­vet re­stau­re­ret for godt 20 mil­li­o­ner kro­ner. Blandt an­det er fored­rags­sa­le­ne, bi­bli­o­te­ket, de Bør­ge Mo­­gen­­sen-teg­­ne­­de væ­rel­ser, for­plad­sen og un­der­vis­nings­lo­ka­ler­ne re­stau­re­ret og moderniseret.

Skoler i Haderslev får kompetenceløft

Der står og­så A.P. Møl­ler Fon­den som af­sen­der på en be­vil­ling på 5,7 mil­li­o­ner kro­ner, der er ble­vet til­delt Ha­der­s­lev Kom­mu­nes sko­ler til kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af me­d­ar­bej­de­re og le­de­re i skolerne.

Om­drej­nings­punk­tet for ind­sat­sen er så­kaldt co-tea­­ching, hvor fle­re fag­lig­he­der sam­men plan­læg­ger, gen­nem­fø­rer og eva­lu­e­rer un­der­vis­nin­gen med fo­kus på øget læ­ring og triv­sel hos eleverne.

”Vi har i sko­ler­ne man­ge for­skel­li­ge fag­lig­he­der og kom­pe­ten­cer; læ­re­re, pæ­da­go­ger, læ­se­vej­le­de­re, triv­sels­me­d­ar­bej­de­re og så vi­de­re. De er i ud­strakt grad vant til at plan­læg­ge sko­le­da­gen sam­men, men vi har så me­get vi­den, er­fa­ring og god prak­sis, vi kan få me­re i spil, så vi kan få me­get me­re ud af hin­an­den,” si­ger Jer­ry Fre­und, der er skole­le­der på Un­ge­u­ni­ver­set i Vo­jens i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne, i en pres­se­med­del­el­se fra kommunen.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen gen­nem­fø­res på al­le fol­ke­sko­ler i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne in­klu­si­ve specialskoler.

Iføl­ge Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i A.P. Møl­ler Fon­den, ser fon­den frem til at føl­ge ar­bej­det og ik­ke mindst føl­ge med i, om ele­ver­ne får gavn af indsatsen.

”Børn og un­ges ud­dan­nel­se og der­med de­res frem­tid er om­drej­nings­punk­tet for A.P. Møl­ler Fon­dens do­na­tion til den dan­ske fol­ke­sko­le. Og det er net­op det, der er i cen­trum for den
kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­ind­sats, Ha­der­s­lev Kom­mu­ne står for­an at gen­nem­fø­re,” si­ger Hans Kri­sti­an Kristensen.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­lø­bet star­ter i au­gust 2021 og stræk­ker sig over tre og et halvt år.

Fondspenge til naturvidenskabelige projekter

Fra fol­ke­sko­ler­ne i Ha­der­s­lev til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er og pro­jek­ter på blandt an­det de dan­ske universiteter.

Ef­ter at ha­ve mod­ta­get 33 an­søg­nin­ger i for­ret­ning­s­år­et 2020/2021 har Sie­mens­fon­den be­slut­tet at til­go­de­se 14 an­sø­ge­re med i alt 316.000 kro­ner. De til­go­de­se­te an­søg­nin­ger kom­mer fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Syd­dansk Uni­ver­si­tet samt ATV, Ung­dom­mens Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge For­e­ning og Sel­ska­bet for Na­tur­læ­rens Udbredelse.

Der er dels ta­le om stu­di­e­pro­jek­ter, dels et an­tal ak­ti­vi­te­ter, som har til for­mål at frem­me in­ter­es­sen for teknologi.

”Fon­den har mod­ta­get man­ge støt­te­vær­di­ge an­søg­nin­ger fra en lang ræk­ke videregående
ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner. Be­sty­rel­sen er især gla­de for i et år, hvor det på grund af den ver­den­s­oms­pæn­den­de pan­de­mi er van­ske­ligt at kom­me på stu­di­e­op­hold, at kun­ne yde støt­te til sær­ligt ud­styr, så un­ge ta­lent­ful­de stu­de­ren­de in­den­for de tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser i Dan­mark kan ud­fø­re de­res stu­di­e­pro­jek­ter på bed­ste vis,” si­ger pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der er for­mand for Sie­mens­fon­dens be­sty­rel­se, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Sie­mens­fon­den blev stif­tet i 1964 af Sie­mens A/S og er den æld­ste af Sie­mens´ fon­de rundt om­kring i verden.

Universelt design på skemaet på Designskolen Kolding

På De­signsko­len Kol­ding er der glæ­de over et nyt sam­ar­bej­de, som net­op er ind­gå­et med Be­vi­ca Fon­den om at styr­ke forsk­ning og ud­dan­nel­se i in­klu­de­ren­de, uni­ver­selt design.

Det vær­di­ba­se­re­de be­greb uni­ver­selt de­sign skal der­for ger­ne bli­ve et na­tur­ligt mind­set hos de stu­de­ren­de og ses som løf­te­stang for at nå i mål med Lea­ve No One Behind-agendaen

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, – Di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

De to par­ter er ble­vet eni­ge om en fæl­les mål­sæt­ning om at sæt­te uni­ver­selt de­sign på ske­ma­et med det for­mål at gi­ve al­le stu­de­ren­de på De­signsko­len Kol­ding mu­lig­hed for at læ­re at de­sig­ne in­klu­de­ren­de og for al­le men­ne­sker – uan­set om de har en funk­tions­ned­sæt­tel­se el­ler ej.

”Som fond hand­ler det for os om, at men­ne­sker med funk­tions­ned­sæt­tel­se skal kun­ne le­ve li­vet på li­ge fod som al­le an­dre. Der­for er det så af­gø­ren­de, at ram­mer­ne for det le­ve­de liv ud­for­mes, så vi al­le kan væ­re med. Vi er i vo­res hver­dag om­gi­vet af de­sign i alt fra pro­duk­ter til op­le­vel­ser og ser­vi­ces. Og det skal vi al­le kun­ne bru­ge. Det vær­di­ba­se­re­de be­greb uni­ver­selt de­sign skal der­for ger­ne bli­ve et na­tur­ligt mind­set hos de stu­de­ren­de og ses som løf­te­stang for at nå i mål med Lea­ve No One Be­hind-agen­­da­en,” si­ger di­rek­tør for
Be­vi­ca Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Rek­tor på De­signsko­len Kol­ding Le­ne Tang­gaard un­der­stre­ger, at sko­len er kendt for åb­ne de­sign­pro­ces­ser, hvor der ik­ke de­sig­nes til, men der­i­mod sam­men med dem, der skal bru­ge designet.

”Vi har en lang tra­di­tion for at sam­ar­bej­de med ek­ster­ne par­ter og ik­ke mindst at bi­dra­ge til den lo­ka­le ud­vik­ling for ek­sem­pel i bo­lig­om­rå­der. Igen­nem sam­ar­bej­det med Be­vi­ca Fon­den hå­ber vi at kun­ne te­ste er­fa­rin­ger lo­kalt og på sigt etab­le­re et le­ven­de la­bo­ra­to­ri­um, der vil gi­ve en unik mu­lig­hed for langstrakt forsk­ning i uni­ver­selt de­sign, fæl­les­ska­ber og hvor­dan byg­nin­ger og ude­om­rå­der kan un­der­støt­te dis­se,” si­ger Le­ne Tanggaard.

Be­vi­ca Fon­den har be­vil­get fem mil­li­o­ner kro­ner til De­signsko­len Kol­ding frem til 2025. Be­vil­lin­gen skal blandt an­det bru­ges til an­sæt­tel­se af gæ­ste­pro­fes­so­rer, op­ret­tel­se af Ph.d.-stillinger og an­sæt­tel­se af lek­to­rer med sær­lig vi­den om uni­ver­selt design.

Støtte til nytænkende mødesteder i landsbyer

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger med en nyhed fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia. Sam­men med Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har Re­al­da­nia net­op of­fent­lig­gjort støt­te på i alt 23 mil­li­o­ner kro­ner til op­fø­rel­sen af seks nytæn­ken­de mø­de­ste­der i dan­ske landsbyklynger.

Fi­re af de seks nye mø­de­ste­der har na­tur og fril­ufts­liv som omdrejningspunkt.

”Na­tu­ren er frem­ti­dens mest po­ten­te ak­ti­vi­tets­a­re­na, hvor man kan dyr­ke fæl­les­ska­bet uden krav om klub­trø­jer og med­lem­skab. Na­tu­ren har få­et en ny plads i vo­res so­ci­a­le liv, og lan­d­om­rå­der­ne har no­get sær­ligt at by­de på. Ved at sam­ar­bej­de får klyn­ger­ne op­byg­get den kri­ti­ske mas­se, der er af­gø­ren­de for at ska­be et godt mø­de­sted og fæl­les fa­ci­li­te­ter,” si­ger Jens Øyås Møl­ler, der er ud­vik­lings­kon­su­lent i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, i en nyhed fra Realdania.

Iføl­ge pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Si­mon Har­boe er de nye mø­de­ste­der den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på man­ge års ar­bej­de med at styr­ke lo­ka­le fæl­les­ska­ber i de dan­ske yderområder.

”Sam­ar­bej­de mel­lem lands­by­er kan væ­re med til at ven­de en ne­ga­tiv ud­vik­ling, og vi hå­ber, at an­dre lands­byklyn­ger vil la­de sig in­spi­re­re af de go­de ide­er til kon­kre­te pro­jek­ter. Et godt mø­de­sted kan nem­lig gø­re det na­tur­ligt at sam­les på tværs af lands­by­er, al­der og in­ter­es­ser – bå­de plan­lagt og til­fæl­digt,” si­ger Si­mon Harboe.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: