Ugens uddelinger: Opgradering af Operaen, nyt tag på højskole og universelt design finansieret med fondsmidler

Ugens udvalgte fondsuddelinger omfatter blandt andet penge fra A.P. Møller Fonden til Operaen, fra Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden til nyt tag på Krogerup Højskole, fra Siemensfonden til naturvidenskabelige projekter og fra Bevica Fonden til forskning og undervisning i universelt design på Designskolen Kolding.

De­signsko­len Kol­ding har net­op ind­gå­et et nyt sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den, der har til for­mål at styr­ke forsk­ning og ud­dan­nel­se i in­klu­de­ren­de, uni­ver­selt de­sign, så al­le stu­de­ren­de på De­signsko­len Kol­ding får mu­lig­hed for at læ­re at de­sig­ne for al­le men­ne­sker – uan­set om de har en funk­tions­ned­sæt­tel­se el­ler ej. Fo­to: De­signsko­len Kolding

A. P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal – i dag­lig ta­le bed­re kendt som A.P. Møl­ler Fon­den – sæt­ter et stort præg på den­ne uges rund­t­ur blandt nog­le af de se­ne­ste ud­de­lin­ger fra den dan­ske fondssektor.

Vi star­ter hos Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, nær­me­re be­stemt Ope­ra­en, som net­op har få­et til­sagn om over 30 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Der er dels ta­le om ni mil­li­o­ner fond­skro­ner, som skal bru­ges til at vi­de­re­ud­vik­le og op­gra­de­re foy­e­ren i Ope­ra­en, så den bli­ver me­re pu­bli­kums­ven­lig, dels har fon­den be­slut­tet at støt­te to am­bi­tiø­se ope­rapro­duk­tio­ner i ef­ter­å­ret 2021 med et sam­let be­løb på 21,4 mil­li­o­ner kroner.

Med do­na­tio­nen på ni mil­li­o­ner kro­ner øn­sker A. P. Møl­ler Fon­den at åb­ne Ope­ra­en for fle­re dan­ske­re. Ope­ra­en vil frem­over hol­de me­re åbent i dag­ti­mer­ne, så hu­set styr­kes som en ind­by­den­de desti­na­tion for kø­ben­hav­ne­re så­vel som for by­ens gæ­ster. Som en del af pro­jek­tet bli­ver re­stau­ran­ten op­gra­de­ret, og der etab­le­res en café med ud­sigt til Ama­li­en­borg, Sku­e­spil­hu­set og havnen.

Hå­bet med de to ope­rapro­duk­tio­ner i ef­ter­å­ret er at kun­ne til­træk­ke et stort og bredt pu­bli­kum og sik­re, at kun­sten i hu­set for­bli­ver på et højt og spek­taku­lært ni­veau, skri­ver Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i en pressemeddelelse.

At mod­ta­ge dis­se nyhe­der her midt un­der cor­o­na­luk­nin­gen har en ube­skri­ve­lig vær­di for al­le os på teatret

Kas­per Hol­ten – Te­a­ter­chef, Det Kon­ge­li­ge Teater

Glæ­den over do­na­tio­ner­ne er stor hos te­a­ter­chef Kas­per Holten.

”Vi er end­nu en­gang me­re end tak­nem­me­li­ge for den ge­ne­rø­se do­na­tion fra A. P. Møl­ler Fon­den. Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter er fast be­slut­tet på at lok­ke fle­re for­skel­li­ge men­ne­sker til at be­sø­ge og bru­ge vo­res hu­se, og vo­res am­bi­tiø­se vækst­stra­te­gi for de kom­men­de år vil i høj grad af­hæn­ge af vo­res suc­ces med de sto­re op­sæt­nin­ger i Ope­ra­en. A. P. Møl­ler Fon­dens fort­sat­te op­bak­ning til os og til det hus, som fon­den for 16 år si­den do­ne­re­de til Dan­mark, er helt unikt, og at mod­ta­ge dis­se nyhe­der her midt un­der cor­o­na-luk­nin­gen har en ube­skri­ve­lig vær­di for al­le os på te­a­tret,” si­ger Kas­per Hol­ten i pressemeddelelsen.

Penge til beskyttelse og bevaring af højskole

Glæ­de er der og­så på Kro­gerup Højsko­le i Hum­le­bæk. Højsko­len har net­op mod­ta­get to mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den og et til­sva­ren­de be­løb fra Au­gusti­nus Fon­den, der som led i en gen­nem­gri­ben­de re­stau­re­ring og mo­der­ni­se­ring af byg­nin­ger­ne nu og­så kan ud­skif­te ta­get på den næ­sten 250 år gam­le hovedbygning.

Kro­gerup Højsko­le og den klas­si­ske ho­ved­byg­ning spil­ler en cen­tral rol­le i højsko­le­be­væ­gel­sens historie

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Kro­gerup Højsko­le blev grund­lagt i 1946, men ho­ved­byg­nin­gen på her­re­går­den, som hu­ser højsko­len, er op­ført helt til­ba­ge i åre­ne 1772-76, mens Stru­en­see og Chri­sti­an den 7. re­ge­re­de Danmark.

”Jeg er er utro­lig glad og stolt. Re­stau­re­rin­gen tje­ner et dob­belt for­mål; dels fors­køn­nel­se og smuk­ke­se­ring, dels be­skyt­tel­se og be­va­ring af den næ­sten 250 år gam­le, fre­de­de byg­ning. Fon­de­nes flot­te ek­stra­be­vil­ling mu­lig­gør, sam­men med vo­res eget bi­drag, at vi snart vil kun­ne gen­nem­fø­re en to­tal­re­stau­re­ring af he­le ho­ved­byg­nin­gen, der vil frem­tids­sik­re byg­nin­gen til glæ­de for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner af ele­ver og kur­si­ster,” si­ger en be­gej­stret for­stan­der på Kro­gerup Højsko­le, Ras­mus Mey­er, i en nyhed på højsko­lens hjemmeside.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler fra Au­gusti­nus Fon­den un­der­stre­ger, at fon­den har fo­kus på at støt­te dansk kul­tu­rarv af stor værdi.

”Kro­gerup Højsko­le og den klas­si­ske ho­ved­byg­ning spil­ler en cen­tral rol­le i højsko­le­be­væ­gel­sens hi­sto­rie og ud­vik­ling i Dan­mark. Det­te er vi gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at sik­re gen­nem de næ­ste man­ge år,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Højsko­len er det se­ne­ste år med hjælp fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Lou­is-Han­sen Fon­den ble­vet re­stau­re­ret for godt 20 mil­li­o­ner kro­ner. Blandt an­det er fored­rags­sa­le­ne, bi­bli­o­te­ket, de Bør­ge Mo­gen­sen-teg­ne­de væ­rel­ser, for­plad­sen og un­der­vis­nings­lo­ka­ler­ne re­stau­re­ret og moderniseret.

Skoler i Haderslev får kompetenceløft

Der står og­så A.P. Møl­ler Fon­den som af­sen­der på en be­vil­ling på 5,7 mil­li­o­ner kro­ner, der er ble­vet til­delt Ha­der­s­lev Kom­mu­nes sko­ler til kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af me­d­ar­bej­de­re og le­de­re i skolerne.

Om­drej­nings­punk­tet for ind­sat­sen er så­kaldt co-tea­ching, hvor fle­re fag­lig­he­der sam­men plan­læg­ger, gen­nem­fø­rer og eva­lu­e­rer un­der­vis­nin­gen med fo­kus på øget læ­ring og triv­sel hos eleverne.

”Vi har i sko­ler­ne man­ge for­skel­li­ge fag­lig­he­der og kom­pe­ten­cer; læ­re­re, pæ­da­go­ger, læ­se­vej­le­de­re, triv­sels­me­d­ar­bej­de­re og så vi­de­re. De er i ud­strakt grad vant til at plan­læg­ge sko­le­da­gen sam­men, men vi har så me­get vi­den, er­fa­ring og god prak­sis, vi kan få me­re i spil, så vi kan få me­get me­re ud af hin­an­den,” si­ger Jer­ry Fre­und, der er skole­le­der på Un­ge­u­ni­ver­set i Vo­jens i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne, i en pres­se­med­del­el­se fra kommunen.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen gen­nem­fø­res på al­le fol­ke­sko­ler i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne in­klu­si­ve specialskoler.

Iføl­ge Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i A.P. Møl­ler Fon­den, ser fon­den frem til at føl­ge ar­bej­det og ik­ke mindst føl­ge med i, om ele­ver­ne får gavn af indsatsen.

”Børn og un­ges ud­dan­nel­se og der­med de­res frem­tid er om­drej­nings­punk­tet for A.P. Møl­ler Fon­dens do­na­tion til den dan­ske fol­ke­sko­le. Og det er net­op det, der er i cen­trum for den
kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­ind­sats, Ha­der­s­lev Kom­mu­ne står for­an at gen­nem­fø­re,” si­ger Hans Kri­sti­an Kristensen.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­lø­bet star­ter i au­gust 2021 og stræk­ker sig over tre og et halvt år.

Fondspenge til naturvidenskabelige projekter

Fra fol­ke­sko­ler­ne i Ha­der­s­lev til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er og pro­jek­ter på blandt an­det de dan­ske universiteter.

Ef­ter at ha­ve mod­ta­get 33 an­søg­nin­ger i for­ret­ning­s­år­et 2020/2021 har Sie­mens­fon­den be­slut­tet at til­go­de­se 14 an­sø­ge­re med i alt 316.000 kro­ner. De til­go­de­se­te an­søg­nin­ger kom­mer fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Syd­dansk Uni­ver­si­tet samt ATV, Ung­dom­mens Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge For­e­ning og Sel­ska­bet for Na­tur­læ­rens Udbredelse.

Der er dels ta­le om stu­di­e­pro­jek­ter, dels et an­tal ak­ti­vi­te­ter, som har til for­mål at frem­me in­ter­es­sen for teknologi.

”Fon­den har mod­ta­get man­ge støt­te­vær­di­ge an­søg­nin­ger fra en lang ræk­ke videregående
ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner. Be­sty­rel­sen er især gla­de for i et år, hvor det på grund af den ver­den­s­oms­pæn­den­de pan­de­mi er van­ske­ligt at kom­me på stu­di­e­op­hold, at kun­ne yde støt­te til sær­ligt ud­styr, så un­ge ta­lent­ful­de stu­de­ren­de in­den­for de tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser i Dan­mark kan ud­fø­re de­res stu­di­e­pro­jek­ter på bed­ste vis,” si­ger pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der er for­mand for Sie­mens­fon­dens be­sty­rel­se, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Sie­mens­fon­den blev stif­tet i 1964 af Sie­mens A/S og er den æld­ste af Sie­mens´ fon­de rundt om­kring i verden.

Universelt design på skemaet på Designskolen Kolding

På De­signsko­len Kol­ding er der glæ­de over et nyt sam­ar­bej­de, som net­op er ind­gå­et med Be­vi­ca Fon­den om at styr­ke forsk­ning og ud­dan­nel­se i in­klu­de­ren­de, uni­ver­selt design.

Det vær­di­ba­se­re­de be­greb uni­ver­selt de­sign skal der­for ger­ne bli­ve et na­tur­ligt mind­set hos de stu­de­ren­de og ses som løf­te­stang for at nå i mål med Lea­ve No One Behind-agendaen

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, – Di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

De to par­ter er ble­vet eni­ge om en fæl­les mål­sæt­ning om at sæt­te uni­ver­selt de­sign på ske­ma­et med det for­mål at gi­ve al­le stu­de­ren­de på De­signsko­len Kol­ding mu­lig­hed for at læ­re at de­sig­ne in­klu­de­ren­de og for al­le men­ne­sker – uan­set om de har en funk­tions­ned­sæt­tel­se el­ler ej.

”Som fond hand­ler det for os om, at men­ne­sker med funk­tions­ned­sæt­tel­se skal kun­ne le­ve li­vet på li­ge fod som al­le an­dre. Der­for er det så af­gø­ren­de, at ram­mer­ne for det le­ve­de liv ud­for­mes, så vi al­le kan væ­re med. Vi er i vo­res hver­dag om­gi­vet af de­sign i alt fra pro­duk­ter til op­le­vel­ser og ser­vi­ces. Og det skal vi al­le kun­ne bru­ge. Det vær­di­ba­se­re­de be­greb uni­ver­selt de­sign skal der­for ger­ne bli­ve et na­tur­ligt mind­set hos de stu­de­ren­de og ses som løf­te­stang for at nå i mål med Lea­ve No One Be­hind-agen­da­en,” si­ger di­rek­tør for
Be­vi­ca Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Rek­tor på De­signsko­len Kol­ding Le­ne Tang­gaard un­der­stre­ger, at sko­len er kendt for åb­ne de­sign­pro­ces­ser, hvor der ik­ke de­sig­nes til, men der­i­mod sam­men med dem, der skal bru­ge designet.

”Vi har en lang tra­di­tion for at sam­ar­bej­de med ek­ster­ne par­ter og ik­ke mindst at bi­dra­ge til den lo­ka­le ud­vik­ling for ek­sem­pel i bo­lig­om­rå­der. Igen­nem sam­ar­bej­det med Be­vi­ca Fon­den hå­ber vi at kun­ne te­ste er­fa­rin­ger lo­kalt og på sigt etab­le­re et le­ven­de la­bo­ra­to­ri­um, der vil gi­ve en unik mu­lig­hed for langstrakt forsk­ning i uni­ver­selt de­sign, fæl­les­ska­ber og hvor­dan byg­nin­ger og ude­om­rå­der kan un­der­støt­te dis­se,” si­ger Le­ne Tanggaard.

Be­vi­ca Fon­den har be­vil­get fem mil­li­o­ner kro­ner til De­signsko­len Kol­ding frem til 2025. Be­vil­lin­gen skal blandt an­det bru­ges til an­sæt­tel­se af gæ­ste­pro­fes­so­rer, op­ret­tel­se af Ph.d.-stillinger og an­sæt­tel­se af lek­to­rer med sær­lig vi­den om uni­ver­selt design.

Støtte til nytænkende mødesteder i landsbyer

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger med en nyhed fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia. Sam­men med Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har Re­al­da­nia net­op of­fent­lig­gjort støt­te på i alt 23 mil­li­o­ner kro­ner til op­fø­rel­sen af seks nytæn­ken­de mø­de­ste­der i dan­ske landsbyklynger.

Fi­re af de seks nye mø­de­ste­der har na­tur og fril­ufts­liv som omdrejningspunkt.

”Na­tu­ren er frem­ti­dens mest po­ten­te ak­ti­vi­tets­a­re­na, hvor man kan dyr­ke fæl­les­ska­bet uden krav om klub­trø­jer og med­lem­skab. Na­tu­ren har få­et en ny plads i vo­res so­ci­a­le liv, og lan­d­om­rå­der­ne har no­get sær­ligt at by­de på. Ved at sam­ar­bej­de får klyn­ger­ne op­byg­get den kri­ti­ske mas­se, der er af­gø­ren­de for at ska­be et godt mø­de­sted og fæl­les fa­ci­li­te­ter,” si­ger Jens Øyås Møl­ler, der er ud­vik­lings­kon­su­lent i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, i en nyhed fra Realdania.

Iføl­ge pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Si­mon Har­boe er de nye mø­de­ste­der den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på man­ge års ar­bej­de med at styr­ke lo­ka­le fæl­les­ska­ber i de dan­ske yderområder.

”Sam­ar­bej­de mel­lem lands­by­er kan væ­re med til at ven­de en ne­ga­tiv ud­vik­ling, og vi hå­ber, at an­dre lands­byklyn­ger vil la­de sig in­spi­re­re af de go­de ide­er til kon­kre­te pro­jek­ter. Et godt mø­de­sted kan nem­lig gø­re det na­tur­ligt at sam­les på tværs af lands­by­er, al­der og in­ter­es­ser – bå­de plan­lagt og til­fæl­digt,” si­ger Si­mon Harboe.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer