Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Prisbelønnede lyse idéer, støtte til humanistisk forskning og et nyt fondspartnerskab om rent vand til Etiopiens mange flygtninge. Det er nogle af ugens udvalgte uddelinger fra fondsverdenen.

West Guji (foto: Planbørnefonden)
Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond er gå­et sam­men for at sik­re rent vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold for tu­sind­vis af flygt­nin­ge, som op­hol­der sig i Etio­pi­en (fo­to: Planbørnefonden).

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre.

Uden for lan­dets græn­ser er to dan­ske fon­de gå­et sam­men for at sik­re rent vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold for tu­sind­vis af flygt­nin­ge, som op­hol­der sig i Etio­pi­en. Med sol­drev­ne pum­per har Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond am­bi­tio­ner om at ska­be en bæ­re­dyg­tig mo­del, der kan ud­bre­des til flygt­nin­ge over he­le verden.

”Hvis det går, som vi hå­ber, kom­mer pro­jek­tet til at gø­re en kæm­pe for­skel – ik­ke ba­re for be­folk­nin­gen i Gam­bel­la, men for flygt­nin­ge i he­le ver­den. Det er vir­ke­lig et pio­ner­pro­jekt, vi fra dansk si­de kan væ­re enormt stol­te af,” si­ger di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den, Dort­he Pe­ter­sen i en pres­se­med­del­el­se om partnerskabet.

Etio­pi­ens Gam­bel­la-re­gion er vært for me­re end 320.000 flygt­nin­ge, pri­mært fra bor­ger­kri­gen i na­bo­lan­det Syds­u­dan. Be­folk­nings­tæt­he­den samt de spartan­ske for­hold i flygt­nin­ge­lej­re­ne og de om­kring­lig­gen­de sam­fund gør, at der er sto­re ud­for­drin­ger med ad­gan­gen til rent vand og dår­li­ge mu­lig­he­der for at hol­de en god hy­giej­ne – og pro­ble­mer­ne er kun ble­vet stør­re i ly­set af den glo­ba­le COVID-19-pandemi.

”Vi er enormt gla­de for at kun­ne ud­vi­de vo­res ef­fek­ti­ve sam­ar­bej­de med Plan­bør­ne­fon­den. Og vi har skyhø­je am­bi­tio­ner for det her pro­jekt. Hvis det går, som vi hå­ber, står vi med et fyrtårn, der kan age­re rol­lemo­del for, hvor­dan man kan in­stal­le­re sol­drev­ne vand­sy­ste­mer i flygt­nin­ge­sam­fund glo­balt, der bå­de gav­ner men­ne­sker og kli­ma,” ud­ta­ler fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skibsted.

Pris for kunstig edderkoppesilke

Ot­to Møn­steds Fond har for an­den gang ud­delt pri­sen The Bright Idea i ka­te­go­ri­er­ne bu­si­ness og science.

Pri­sen går til stu­de­ren­de – ba­chel­or, kan­di­dat, ph.d., po­st­doc el­ler en grup­pe af yn­gre for­ske­re – som har en idé el­ler har ud­vik­let en løs­ning med et stort potentiale.

Årets ly­se idé in­den for bu­si­ness til­faldt Iri­na Ia­china, som er ph.d.-studerende ved SDU i Søn­der­borg. Hun har ud­vik­let ver­dens mu­lig­vis bed­ste, kun­sti­ge ed­der­kop­pe­sil­ke, som er et bæ­re­dyg­tigt ma­te­ri­a­le med hidtil use­te ma­te­ri­a­le­e­gen­ska­ber og stor kom­merci­el vær­di, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

I ka­te­go­ri­en sci­en­ce tog Ti­mo­t­hy Jenkins, po­st­doc på DTU, før­ste­plad­sen. Han har ud­vik­let en ny me­to­de til be­hand­ling af di­gox­in­for­gift­ning, som er en al­men bi­virk­ning ved me­di­cinsk be­hand­ling af hjer­te­pro­ble­mer med di­goxin. Me­to­den for­ven­tes bå­de at gø­re be­hand­lin­gen me­re sik­ker og re­du­ce­re an­tal­let af døds­fald som føl­ge af digoxinforgiftning.

Pri­ser­ne blev ud­delt af fon­dens for­mand Bo Stærmose tors­dag d. 24. sep­tem­ber i København.

”Det er vo­res am­bi­tion at støt­te un­ge og in­nova­ti­ve for­ske­re og hjæl­pe dem og de­res idé ud over ram­pen. Vi hå­ber, præ­mie­pen­ge­ne kan gø­re det mu­ligt for vin­der­ne at ta­ge de­res pro­jek­ter fra at væ­re en god idé til at gø­re det til en god for­ret­ning. Og det me­ner jeg af­gjort, vin­der­pro­jek­ter­ne har po­ten­ti­a­le til,” sag­de Bo Stærmose.

De to prisvin­de­re mod­ta­ger hver 250.000 kr.

Forskning i følelser og religion

Den se­ne­ste ud­de­lings­u­ge bød og­så på nog­le af de sjæld­ne forsk­nings­be­vil­lin­ger – nem­lig fi­nan­si­e­ring af hu­ma­ni­stisk forskning.

Ve­lux Fon­den ud­del­te i alt 40 mio. kr. til syv forsk­nings­pro­jek­ter un­der fon­dens så­kald­te kernegruppeprogram.

”Støt­ten til den frie grund­forsk­ning er un­der pres på det hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. De syv pro­jek­ter vi­ser den im­po­ne­ren­de ori­gi­na­li­tet i me­to­der og nye per­spek­ti­ver på vel­kend­te fæ­no­me­ner, som hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re kan bi­dra­ge med, når de får mu­lig­hed for at for­føl­ge eg­ne idéer på tværs af fag­om­rå­der. De ska­ber al­men­nyt­tig vær­di for vo­res de­mo­kra­ti og kul­tur, og de styr­ker den forsk­nings­ba­se­re­de un­der­vis­ning af kom­men­de kan­di­da­ter, som i sid­ste en­de er forsk­nin­gens stør­ste sam­funds­mæs­si­ge vær­di,” un­der­stre­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge område.

Al­le uni­ver­si­te­ter, der har del­ta­get i an­søg­nings­run­den er re­præ­sen­te­ret blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. Pro­jek­ter­ne hand­ler blandt an­det om ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, når virk­som­he­der og in­sti­tu­tio­ner im­ple­men­te­rer or­ga­ni­sa­tions- og le­del­ses­te­o­ri i praksis.

Et an­det af pro­jek­ter­ne har tit­len ’Nor­mer der sty­rer ud­tryk af vre­de’ og ta­ger ud­gangs­punkt i po­si­ti­ve aspek­ter ved vrede:

”Vi er op­ta­ge­de af, om vre­de kan væ­re en po­si­tiv kraft, der kan mo­bi­li­se­re kri­tik, og hvor­dan vre­de le­gi­ti­me­res, af­hæn­gigt af hvil­ke so­ci­a­le po­si­tio­ner vre­den kom­mer fra. Vi vil be­ly­se, hvil­ke fø­lel­ses­mæs­si­ge krav der lig­ger i vo­res sam­fund, og hvor­dan de på­vir­ker for­skel­li­ge grup­pers mu­lig­he­der for igen­nem vre­de at rej­se kri­tik,” si­ger lek­tor Me­re­te Mon­rad fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, der er tov­hol­der på projektet.

Pen­ge­ne gi­ver hen­de mu­lig­hed for at styr­ke bå­de forsk­nings­mil­jø og sam­ar­bej­de på tværs af discipliner:

”Med be­vil­lin­gen kan vi styr­ke forsk­nings­mil­jø­et in­den for emo­tions­so­cio­lo­gi­en. Og så gør den det mu­ligt for os at brin­ge forsk­nings­tra­di­tio­ner sam­men, der el­lers har væ­ret ad­skilt. På den må­de kan vi ska­be sy­ner­gi på tværs af fag­li­ge tra­di­tio­ner som for ek­sem­pel kri­mi­no­lo­gi, so­ci­alt ar­bej­de og so­cio­lo­gi,” si­ger Me­re­te Monrad.

Trodser corona

Cor­o­na­pan­de­mi­en sat­te en stop­per for Team Ryn­ke­by Fon­dens år­li­ge cy­kel­tur til Pa­ris til for­del for børn med kri­ti­ske sygdomme.

Men virus­sen kun­ne ik­ke for­hin­dre Team Ryn­ke­by-del­ta­ger­ne i end­nu en gang at ind­sam­le et stort mil­li­onbe­løb til Bør­ne­can­cer­fon­den og Børnelungefonden.
Lør­dag for­mid­dag kun­ne Team Ryn­ke­by så­le­des over­ræk­ke re­sul­ta­tet af det se­ne­ste års ind­sam­lings­ar­bej­de for de to organisationer.

Stør­ste­delen af de pen­ge, som Team Ryn­ke­by har ind­sam­let i Dan­mark, går til Bør­ne­can­cer­fon­den, der i år mod­ta­ger 18.163.853 kro­ner fra velgørenhedscykelholdet.

Pen­ge­ne skal først og frem­mest væ­re med til at styr­ke den lang­sig­te­de forsk­ning i bør­ne­kræft, for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den i en pres­se­med­del­el­se fra Team Ryn­ke­by Fonden.

“Vi er kom­met langt, hvad an­går over­le­vel­sen blandt børn med kræft. Men hvis vi fort­sat skal sik­re nye gen­nem­brud i bør­ne­kræft­forsk­nin­gen kræ­ver det en sta­dig me­re kom­pleks og lang­sig­tet forsk­ning. Blandt an­det så vi kan re­du­ce­re nog­le af de al­vor­li­ge sen­føl­ger, som fort­sat pla­ger halv­de­len af de børn, der over­le­ver kræft. Der­for har de fort­sat­te do­na­tio­ner fra Team Ryn­ke­by af­gø­ren­de be­tyd­ning for børnekræftområdet.”

Team Ryn­ke­bys ind­sam­lings­ar­bej­de har væ­ret ud­for­dret af, at det ik­ke har væ­ret mu­ligt at gen­nem­fø­re en lang ræk­ke af de ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter, som nor­malt bi­dra­ger til en stor del af det sam­le­de resultat.

Det er blandt an­det gå­et ud over Team Ryn­ke­by Sko­le­lø­bet, der skul­le ha­ve væ­ret af­vik­let til for­del for Bør­ne­lun­ge­fon­den. Knap 100.000 sko­le­e­le­ver skul­le ha­ve del­ta­get i lø­bet af fre­da­gen før på­ske­fe­ri­en, men det blev ik­ke muligt.

Ved at gø­re sko­le­lø­bet til et hjem­mesko­le­løb og kom­bi­ne­re det med en on­li­ne­ind­sam­ling lyk­ke­des det al­li­ge­vel Team Ryn­ke­by at rej­se 1.918.473 kro­ner til Børnelungefonden.

”Jeg er enormt tak­nem­me­lig for Team Ryn­ke­by-del­ta­ger­nes ind­sats. Det­te år har væ­ret gan­ske fortviv­len­de for de me­re end 1.000 børn, der le­ver med al­vor­li­ge, kro­ni­ske lun­ge­syg­dom­me, og som er al­ler­mest ud­sat­te for cor­o­nas­mit­ten. Vo­res sto­re be­kym­ring er, at forsk­nings­mid­ler­ne og mid­ler­ne til den vig­ti­ge støt­te og rå­d­giv­ning gan­ske en­kel­te lø­ber tør i en si­tu­a­tion, hvor bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er al­drig har væ­ret me­re af­hæn­gi­ge af, at der sker no­get på om­rå­det,” si­ger An­ne Brandt, di­rek­tør i Børnelungefonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer