Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Pris­be­løn­ne­de ly­se idéer, støt­te til hu­ma­ni­stisk forsk­ning og et nyt fond­s­part­ner­skab om rent vand til Etio­pi­ens man­ge flygt­nin­ge. Det er nog­le af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen.

West Guji (foto: Planbørnefonden)
Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond er gå­et sam­men for at sik­re rent vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold for tu­sind­vis af flygt­nin­ge, som op­hol­der sig i Etio­pi­en (fo­to: Plan­bør­ne­fon­den).

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre.

Uden for lan­dets græn­ser er to dan­ske fon­de gå­et sam­men for at sik­re rent vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold for tu­sind­vis af flygt­nin­ge, som op­hol­der sig i Etio­pi­en. Med sol­drev­ne pum­per har Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond am­bi­tio­ner om at ska­be en bæ­re­dyg­tig mo­del, der kan ud­bre­des til flygt­nin­ge over he­le ver­den.

”Hvis det går, som vi hå­ber, kom­mer pro­jek­tet til at gø­re en kæm­pe for­skel – ik­ke ba­re for be­folk­nin­gen i Gam­bel­la, men for flygt­nin­ge i he­le ver­den. Det er vir­ke­lig et pio­ner­pro­jekt, vi fra dansk si­de kan væ­re enormt stol­te af,” si­ger di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den, Dort­he Pe­ter­sen i en pres­se­med­del­el­se om part­ner­ska­bet.

Etio­pi­ens Gam­­bel­la-re­­gion er vært for me­re end 320.000 flygt­nin­ge, pri­mært fra bor­ger­kri­gen i na­bo­lan­det Syds­u­dan. Be­folk­nings­tæt­he­den samt de spartan­ske for­hold i flygt­nin­ge­lej­re­ne og de om­kring­lig­gen­de sam­fund gør, at der er sto­re ud­for­drin­ger med ad­gan­gen til rent vand og dår­li­ge mu­lig­he­der for at hol­de en god hy­giej­ne – og pro­ble­mer­ne er kun ble­vet stør­re i ly­set af den glo­ba­le COVID-19-pan­­de­­mi.

”Vi er enormt gla­de for at kun­ne ud­vi­de vo­res ef­fek­ti­ve sam­ar­bej­de med Plan­bør­ne­fon­den. Og vi har skyhø­je am­bi­tio­ner for det her pro­jekt. Hvis det går, som vi hå­ber, står vi med et fyrtårn, der kan age­re rol­lemo­del for, hvor­dan man kan in­stal­le­re sol­drev­ne vand­sy­ste­mer i flygt­nin­ge­sam­fund glo­balt, der bå­de gav­ner men­ne­sker og kli­ma,” ud­ta­ler fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted.

Pris for kunstig edderkoppesilke

Ot­to Møn­steds Fond har for an­den gang ud­delt pri­sen The Bright Idea i ka­te­go­ri­er­ne bu­si­ness og sci­en­ce.

Pri­sen går til stu­de­ren­de – ba­chel­or, kan­di­dat, ph.d., po­st­doc el­ler en grup­pe af yn­gre for­ske­re – som har en idé el­ler har ud­vik­let en løs­ning med et stort po­ten­ti­a­le.

Årets ly­se idé in­den for bu­si­ness til­faldt Iri­na Ia­china, som er ph.d.-studerende ved SDU i Søn­der­borg. Hun har ud­vik­let ver­dens mu­lig­vis bed­ste, kun­sti­ge ed­der­kop­pe­sil­ke, som er et bæ­re­dyg­tigt ma­te­ri­a­le med hidtil use­te ma­te­ri­a­le­e­gen­ska­ber og stor kom­merci­el vær­di, skri­ver fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

I ka­te­go­ri­en sci­en­ce tog Ti­mo­t­hy Jenkins, po­st­doc på DTU, før­ste­plad­sen. Han har ud­vik­let en ny me­to­de til be­hand­ling af di­gox­in­for­gift­ning, som er en al­men bi­virk­ning ved me­di­cinsk be­hand­ling af hjer­te­pro­ble­mer med di­goxin. Me­to­den for­ven­tes bå­de at gø­re be­hand­lin­gen me­re sik­ker og re­du­ce­re an­tal­let af døds­fald som føl­ge af di­gox­in­for­gift­ning.

Pri­ser­ne blev ud­delt af fon­dens for­mand Bo Stærmose tors­dag d. 24. sep­tem­ber i Kø­ben­havn.

”Det er vo­res am­bi­tion at støt­te un­ge og in­nova­ti­ve for­ske­re og hjæl­pe dem og de­res idé ud over ram­pen. Vi hå­ber, præ­mie­pen­ge­ne kan gø­re det mu­ligt for vin­der­ne at ta­ge de­res pro­jek­ter fra at væ­re en god idé til at gø­re det til en god for­ret­ning. Og det me­ner jeg af­gjort, vin­der­pro­jek­ter­ne har po­ten­ti­a­le til,” sag­de Bo Stærmose.

De to prisvin­de­re mod­ta­ger hver 250.000 kr.

Forskning i følelser og religion

Den se­ne­ste ud­de­lings­u­ge bød og­så på nog­le af de sjæld­ne forsk­nings­be­vil­lin­ger – nem­lig fi­nan­si­e­ring af hu­ma­ni­stisk forsk­ning.

Ve­lux Fon­den ud­del­te i alt 40 mio. kr. til syv forsk­nings­pro­jek­ter un­der fon­dens så­kald­te ker­ne­grup­pe­pro­gram.

”Støt­ten til den frie grund­forsk­ning er un­der pres på det hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. De syv pro­jek­ter vi­ser den im­po­ne­ren­de ori­gi­na­li­tet i me­to­der og nye per­spek­ti­ver på vel­kend­te fæ­no­me­ner, som hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re kan bi­dra­ge med, når de får mu­lig­hed for at for­føl­ge eg­ne idéer på tværs af fag­om­rå­der. De ska­ber al­men­nyt­tig vær­di for vo­res de­mo­kra­ti og kul­tur, og de styr­ker den forsk­nings­ba­se­re­de un­der­vis­ning af kom­men­de kan­di­da­ter, som i sid­ste en­de er forsk­nin­gens stør­ste sam­funds­mæs­si­ge vær­di,” un­der­stre­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de.

Al­le uni­ver­si­te­ter, der har del­ta­get i an­søg­nings­run­den er re­præ­sen­te­ret blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. Pro­jek­ter­ne hand­ler blandt an­det om ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, når virk­som­he­der og in­sti­tu­tio­ner im­ple­men­te­rer or­­ga­­ni­sa­tions- og le­del­ses­te­o­ri i prak­sis.

Et an­det af pro­jek­ter­ne har tit­len ’Nor­mer der sty­rer ud­tryk af vre­de’ og ta­ger ud­gangs­punkt i po­si­ti­ve aspek­ter ved vre­de:

”Vi er op­ta­ge­de af, om vre­de kan væ­re en po­si­tiv kraft, der kan mo­bi­li­se­re kri­tik, og hvor­dan vre­de le­gi­ti­me­res, af­hæn­gigt af hvil­ke so­ci­a­le po­si­tio­ner vre­den kom­mer fra. Vi vil be­ly­se, hvil­ke fø­lel­ses­mæs­si­ge krav der lig­ger i vo­res sam­fund, og hvor­dan de på­vir­ker for­skel­li­ge grup­pers mu­lig­he­der for igen­nem vre­de at rej­se kri­tik,” si­ger lek­tor Me­re­te Mon­rad fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, der er tov­hol­der på pro­jek­tet.

Pen­ge­ne gi­ver hen­de mu­lig­hed for at styr­ke bå­de forsk­nings­mil­jø og sam­ar­bej­de på tværs af di­sci­pli­ner:

”Med be­vil­lin­gen kan vi styr­ke forsk­nings­mil­jø­et in­den for emo­tions­so­cio­lo­gi­en. Og så gør den det mu­ligt for os at brin­ge forsk­nings­tra­di­tio­ner sam­men, der el­lers har væ­ret ad­skilt. På den må­de kan vi ska­be sy­ner­gi på tværs af fag­li­ge tra­di­tio­ner som for ek­sem­pel kri­mi­no­lo­gi, so­ci­alt ar­bej­de og so­cio­lo­gi,” si­ger Me­re­te Mon­rad.

Trodser corona

Cor­o­na­pan­de­mi­en sat­te en stop­per for Team Ryn­ke­by Fon­dens år­li­ge cy­kel­tur til Pa­ris til for­del for børn med kri­ti­ske syg­dom­me.

Men virus­sen kun­ne ik­ke for­hin­dre Team Ryn­ke­­by-del­ta­­ger­­ne i end­nu en gang at ind­sam­le et stort mil­li­onbe­løb til Bør­ne­can­cer­fon­den og Bør­ne­lun­ge­fon­den.
Lør­dag for­mid­dag kun­ne Team Ryn­ke­by så­le­des over­ræk­ke re­sul­ta­tet af det se­ne­ste års ind­sam­lings­ar­bej­de for de to or­ga­ni­sa­tio­ner.

Stør­ste­delen af de pen­ge, som Team Ryn­ke­by har ind­sam­let i Dan­mark, går til Bør­ne­can­cer­fon­den, der i år mod­ta­ger 18.163.853 kro­ner fra vel­gø­ren­heds­cy­kel­hol­det.

Pen­ge­ne skal først og frem­mest væ­re med til at styr­ke den lang­sig­te­de forsk­ning i bør­ne­kræft, for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den i en pres­se­med­del­el­se fra Team Ryn­ke­by Fon­den.

“Vi er kom­met langt, hvad an­går over­le­vel­sen blandt børn med kræft. Men hvis vi fort­sat skal sik­re nye gen­nem­brud i bør­ne­kræft­forsk­nin­gen kræ­ver det en sta­dig me­re kom­pleks og lang­sig­tet forsk­ning. Blandt an­det så vi kan re­du­ce­re nog­le af de al­vor­li­ge sen­føl­ger, som fort­sat pla­ger halv­de­len af de børn, der over­le­ver kræft. Der­for har de fort­sat­te do­na­tio­ner fra Team Ryn­ke­by af­gø­ren­de be­tyd­ning for bør­ne­kræf­t­om­rå­det.”

Team Ryn­ke­bys ind­sam­lings­ar­bej­de har væ­ret ud­for­dret af, at det ik­ke har væ­ret mu­ligt at gen­nem­fø­re en lang ræk­ke af de ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter, som nor­malt bi­dra­ger til en stor del af det sam­le­de re­sul­tat.

Det er blandt an­det gå­et ud over Team Ryn­ke­by Sko­le­lø­bet, der skul­le ha­ve væ­ret af­vik­let til for­del for Bør­ne­lun­ge­fon­den. Knap 100.000 sko­le­e­le­ver skul­le ha­ve del­ta­get i lø­bet af fre­da­gen før på­ske­fe­ri­en, men det blev ik­ke mu­ligt.

Ved at gø­re sko­le­lø­bet til et hjem­mesko­le­løb og kom­bi­ne­re det med en on­li­ne­ind­sam­ling lyk­ke­des det al­li­ge­vel Team Ryn­ke­by at rej­se 1.918.473 kro­ner til Bør­ne­lun­ge­fon­den.

”Jeg er enormt tak­nem­me­lig for Team Ryn­ke­­by-del­ta­­ger­­nes ind­sats. Det­te år har væ­ret gan­ske fortviv­len­de for de me­re end 1.000 børn, der le­ver med al­vor­li­ge, kro­ni­ske lun­ge­syg­dom­me, og som er al­ler­mest ud­sat­te for cor­o­nas­mit­ten. Vo­res sto­re be­kym­ring er, at forsk­nings­mid­ler­ne og mid­ler­ne til den vig­ti­ge støt­te og rå­d­giv­ning gan­ske en­kel­te lø­ber tør i en si­tu­a­tion, hvor bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er al­drig har væ­ret me­re af­hæn­gi­ge af, at der sker no­get på om­rå­det,” si­ger An­ne Brandt, di­rek­tør i Bør­ne­lun­ge­fon­den.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…