Vilkår

Vig­tig in­for­ma­tion om samtykke

Ved at bru­ge web­s­te­det, an­ven­de tje­ne­ster via web­s­te­det el­ler mod­ta­ge vo­res e-mails, si­ger du ja til brug af cook­i­es i over­ens­stem­mel­se med den­ne cookiepolitik.

Når du be­sø­ger vo­res web­s­i­te ind­sam­ler vi op­lys­nin­ger om dig, som bru­ges til at til­pas­se og for­bed­re vo­res ind­hold og til at øge vær­di­en af de an­non­cer vi vi­ser på si­den. Hvis ik­ke du øn­sker, at der ind­sam­les op­lys­nin­ger, skal du slet­te di­ne cook­i­es og und­la­de vi­de­re brug af dan​marks​fon​de​.dk

Ne­den­for kan du læ­se me­re om hvil­ke in­for­ma­tio­ner der ind­sam­les, de­res for­mål og hvil­ke tred­je­par­ter, der har ad­gang til dem.

Cookies på dan​marks​fon​de​.dk

[cookie_declaration]

Personoplysninger

Per­so­nop­lys­nin­ger er al­le slags in­for­ma­tio­ner, som i et el­ler an­det om­fang kan hen­fø­res til dig. Når du bru­ger vo­res web­s­i­te ind­sam­ler og be­hand­ler vi en ræk­ke så­dan­ne in­for­ma­tio­ner. Det sker f.eks. når du bru­ger vo­res ind­hold, hvis du til­mel­der dig vo­res nyheds­brev, del­ta­ger i kon­kur­ren­cer el­ler un­der­sø­gel­ser, re­gi­stre­rer dig som bru­ger el­ler abon­nent, øv­rig brug af ser­vi­ces el­ler fo­re­ta­ger køb via dan​marks​fon​de​.dk

Vi ind­sam­ler og be­hand­ler ty­pisk føl­gen­de ty­per af op­lys­nin­ger: IP-Num­mer, geo­gra­fisk pla­ce­ring og hvil­ke si­der ud klik­ker på. I det om­fang du selv gi­ver til­la­del­se til det og selv ind­ta­ster in­for­ma­tio­ner­ne be­hand­les des­u­den ty­pisk: Navn, te­le­fon­num­mer, e-mail, adres­se, or­ga­ni­sa­tion og be­ta­lings­op­lys­nin­ger. Det vil væ­re i for­bin­del­se med op­ret­tel­se af lo­gin, køb, til­mel­din­ger, down­lo­ad af ma­te­ri­a­le el­ler lig­nen­de situationer.

Formål

Op­lys­nin­ger­ne bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re dig som bru­ger, her­un­der vi­se dig det ind­hold og de an­non­cer, som vil ha­ve størst sand­syn­lig­hed for at væ­re re­le­van­te for dig, at re­gi­stre­re di­ne køb og be­ta­lin­ger, samt at kun­ne kun­ne le­ve­re de ser­vi­ces, du har ef­ter­spurgt, som f.eks. at frem­sen­de et nyheds­brev. Vi bru­ger des­u­den op­lys­nin­ger­ne til at op­ti­me­re vo­res ser­vi­ces og indhold.

Opbevaring

Vi op­be­va­rer op­lys­nin­ger­ne i det tids­rum, der er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ik­ke læn­ge­re er nød­ven­di­ge. Pe­ri­o­den af­hæn­ger af ka­rak­te­ren af op­lys­nin­gen og bag­grun­den for op­be­va­ring. Det er der­for ik­ke mu­ligt at an­gi­ve en ge­ne­rel tids­ram­me for, hvor­når in­for­ma­tio­ner slettes.

Videregivelse

Da­ta om din brug af dan​marks​fon​de​.dk, hvil­ke an­non­cer, du mod­ta­ger og evt. klik­ker på, geo­gra­fisk pla­ce­ring, køn og al­der­s­seg­ment m.v. vi­de­re­gi­ves til vis­se tred­je­par­ter i det om­fang dis­se op­lys­nin­ger er kendt. Du kan se hvil­ke tred­je­par­ter, der er ta­le om, i af­snit­tet om cook­i­es oven­for. Op­lys­nin­ger­ne an­ven­des til må­l­ret­ning af ind­hold og an­non­ce­ring. Vi be­nyt­ter her­u­d­over en ræk­ke tred­je­par­ter til op­be­va­ring og be­hand­ling af da­ta. Dis­se be­hand­ler ude­luk­ken­de op­lys­nin­ger på vo­res veg­ne og må ik­ke an­ven­de dem til eg­ne formål.

Adgang til data

Hvis du vil vi­de hvil­ke in­for­ma­tio­ner dan​marks​fon​de​.dk har re­gi­stre­ret om dig, skal du kon­tak­te [email protected]​danmarksfonde.​dk Det er og­så her du skal hen­ven­de dig, hvis vi har re­gi­stre­ret for­ker­te da­ta, el­ler du har an­dre indsigelser.

Ud­gi­ver:

Dan­marks Fonde
Rat­hsa­ck­s­vej 1, 3. th.
1862 Fre­de­riks­berg C

[email protected]​danmarksfonde.​dk
Tlf. 2295 3094 / 2690 9897
CVR 3739 4041

Spørgs­mål og klager:

Dan­marks Fonde
[email protected]​danmarksfonde.​dk
Tlf. 2295 3094 / 2690 9897