Debat: Vi er fælles om fremtidens udfordringer

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning.   Vi skal lø­se nu­ti­dens og frem­ti­dens pro­ble­mer i fæl­les­skab. Det står kun ty­de­li­ge­re, ef­ter at en glo­bal pan­de­mi har fe­jet hen over klo­den. Og sta­dig er nær­væ­ren­de. Al­le fik et ’wa­ke up call’ – og og­så fle­re filan­tro­pi­ske ak­tø­rer vi­ste sam­funds­sind ved at … Læs re­sten af De­bat: Vi er fæl­les om frem­ti­dens udfordringer