Tegn et abonnement

Med et abon­ne­ment på Fun­dats får du ad­gang til lan­dets før­en­de me­die om den dan­ske fonds­sek­tor. Vi skri­ver uaf­hæn­gigt og nu­an­ce­ret om dan­ske fon­de og de­res filan­tro­pi­ske ind­fly­del­se i samfundet.

Priser

1 bruger

835 kr.
– i kvartalet
25% ra­bat

3 brugere

1.876 kr.
– i kvartalet
30% ra­bat

5 brugere

2.922 kr.
– i kvartalet

Be­mærk: Bru­ger­li­cen­ser­ne til Fun­dats er personlige.

Alle abonnementer indeholder

  • Bru­ger­li­cens til fun​dats​.dk med fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser i arkivet
  • Lø­ben­de op­da­te­rin­ger af 'Bran­chen i tal'
  • Nyheds­mail hver tirsdag

Tegn abonnement her 

Betaling med EAN-nummer

Det er og­så mu­ligt at be­ta­le via EAN-num­mer. Hvis du øn­sker EAN-fak­tu­re­ring skal du sen­de en email til abonnement@​fundats.​dk. Ud­over je­res EAN-num­mer skal du blot op­ly­se, hvor man­ge bru­ger­li­cen­ser du skal bru­ge samt navn og email på hver af brugerne. 

Fonds- og virksomhedsabonnementer

Vi til­by­der og­så fonds- og virksomhedsabonnementer.

Al­le an­sat­te får (via je­res ip-adres­ser) au­to­ma­tisk fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser på fun​dats​.dk. De an­sat­te slip­per for at log­ge ind, og fonden/virksomheden slip­per for at til­fø­je nye abon­nen­ter, når der kom­mer nye medarbejdere.

For fon­de in­de­hol­der abon­ne­ment­et des­u­den per­son­li­ge bru­ger­li­cen­ser til al­le bestyrelsesmedlemmer.

Kon­takt os og få et tilbud

Skriv til abonnement@​fundats.​dk el­ler ring på 2295 3094.