Fonde & filantropiske foreninger

Fun­dats har skre­vet om fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger si­den 2016.

På den­ne si­de kan du se en over­sigt over al­le de fon­de vi har skre­vet om – og klik­ke dig vi­de­re til ar­tik­ler om hver fond.

F

Be­mærk: Der fin­des ik­ke et re­gi­ster over al­le fon­de i Dan­mark. I 1991 af­skaf­fe­de Fol­ke­tin­get det da­væ­ren­de fonds­re­gi­ster som led i en af­bu­reau­kra­ti­se­ring. Der er om­kring 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ca. 8.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark.