Ar­tik­ler tag­get med:

Færchfonden

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne beslutter…

Tendens: Lokale fonde sætter fart på byfornyelse

Lan­det over sæt­ter bå­de sto­re og små fon­de fo­kus på at ven­de en ne­ga­tiv spiral, så køb­stæ­der­ne igen bli­ver at­trak­ti­ve for bå­de be­bo­e­re og…

Carsten W. Thygesen indtræder i Færchfondens bestyrelse

Næst­for­mand i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se gen­nem 11 år Car­sten With Thy­ge­sen er ud­pe­get til be­sty­rel­sen i fa­mi­lie­fon­den Fær­ch­fon­den. Car­sten With Thy­ge­sen er adm. di­rek­tør i investeringsselskabet…

Ny direktør i Færchfonden

Den er­hvervs­dri­ven­de fa­mi­lie­fond Fær­ch­fon­den hen­ter salgs- og mar­ke­tings­di­rek­tør i Ver­do Claus Om­ann Jen­sen ind som ny direktør. 

Fondsdanmark Rundt: Det skete i efterårsferien

Dan­marks Fon­de slum­rer ik­ke, men har i den var­me fe­rie ta­get de kor­te cy­kel­s­horts på og kørt lan­det rundt ef­ter fonds­nyhe­der. Vi skal rundt om et gam­melt te­a­ter­styk­ke, der får nyt liv i Hol­ste­bro. Vi skal for­bi Den Dan­ske Na­tur­fonds nye køb på Fyn samt to for­skel­li­ge sko­le­pro­jek­ter støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den og Lemvigh-Mül­ler Fonden.

Fra døveidræt til diæter, fra kæmpesejl til chemsex

I ugens ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt skal vi til en sund­heds­kampag­ne på Born­holm iværk­sat af Spa­re­kas­sen Born­holms Fond og Tryg­fon­den. Vi skal til Trel­le­borg Fon­dens hyl­dest af en sla­gel­se­ansk ildsjæl og for­bi Dansk Dø­ve-Idræts­for­bund, der har ind­gå­et part­ner­skab med Oti­con Fon­den. Vi dæk­ker og­så ind­sprøjt­nin­ger til det jy­ske kul­tur­liv fra Beck­ett-Fon­den, Spa­re­kas­sen Kol­dings Fond og Fær­ch­fon­den. Det og me­get me­re i ugens udgave. 

Færchfondens direktør skifter til ATP Ejendomme

Di­rek­tør i Fær­ch­fon­den, Mar­tin Vang Han­sen, fra­træ­der stil­lin­gen til 1. maj. Det op­ly­ser be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch i en pressemeddelelse.

Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland

I det­te af­snit af Mo­der­ne filan­tro­pi ta­ler Tri­ne Gam­mel­gaard med di­rek­tør, Mar­tin Vang Han­sen, om Fær­ch­fon­dens ar­bej­de med at frem­me kul­tur­liv, erhvervs­udvikling og iværk­sæt­te­ri i Nord­vest­jyl­land. Mar­tin Vang Han­sen for­tæl­ler bl.a. om fon­dens stra­te­gi med at bru­ge fonds­mid­ler til at in­ve­ste­re i f.eks. social­øko­no­miske virksom­heder som al­ter­na­tiv til do­na­tio­ner. Fær­ch­fon­den op­når stør­re filan­tro­pisk ef­fekt, når pen­ge­ne bru­ges fle­re gan­ge via im­pact investeringer.

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kom­mu­ner, for­e­nin­ger og pro­jek­ter bør ik­ke mod­ta­ge støt­te el­ler ga­ver fra to­baks­fon­de før de er ren­set for røg. Nu skal især to vel­gø­ren­de fon­de, Au­gusti­nus Fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvis for­mue del­vist hvi­ler på to­bak, gø­res “re­ne,” me­ner Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Tryg­fon­den og Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fri­vil­ligt ren­set for­mu­en for to­baksak­tier. Kø­ben­havns nye sund­heds­borg­me­ster vil und­gå fonds­mid­ler fra to­bak­sin­du­stri­en for at re­stau­re­re mu­se­er. Og på CBS, som selv er hav­net i kon­flik­ter om to­baks­pen­ge, ta­les der om en ny udvikling. 

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…