Branchen i tal

Fun­dats' op­gø­rel­ser og ta­l­a­na­ly­ser bli­ver lø­ben­de sam­let og op­da­te­ret på den­ne si­de.

Udvalgte artikler

Fle­re an­sat­te i fon­de­ne føl­ges af stør­re ud­de­lin­ger

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker er der fort­sat in­gen der ved, hvor man­ge al­me­ne fon­de, der fin­des i Dan­mark. To stikprø­ver, som Fun­dats har gen­nem­ført, in­di­ke­rer, at om­kring ti pro­cent af de al­me­ne fon­de i CVR-re­gi­ste­ret ik­ke ek­si­ste­rer ude i den vir­ke­li­ge ver­den. Hver­ken Er­hvervs­sty­rel­sen, Ci­vilsty­rel­sen el­ler Skat­te­for­valt­nin­gen bæ­rer til­sy­ne­la­den­de an­sva­ret for at ret­te fejl­e­ne, når de bli­ver op­da­get.

Flere ansatte i fondene følges af større uddelinger

De se­ne­re år er der kom­met fle­re an­sat­te i fon­de­ne, men sam­ti­dig ud­de­ler fon­de­ne og­så mar­kant fle­re pen­ge. Må­ler man på ud­de­lin­ger per an­sat sid­der me­d­ar­bej­der­ne så­le­des ik­ke tæt­te­re på pen­ge­ne i 2018, end de gjor­de i 2015. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se ba­se­ret på 60 fon­de.

Danmarks Statistiks fondsantal stemmer ikke med virkeligheden

An­tal­let af fon­de i de nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker er ba­se­ret på fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­gi­stret. Der­for kan bru­ger­ne ek­sem­pel­vis ik­ke reg­ne med de op­gø­rel­ser, der vi­ser an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau. Men det er hel­ler ik­ke me­nin­gen med sta­ti­stik­ken op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik, der nu vil gen­nem­gå sin do­ku­men­ta­tion og sik­re, at fejl­kil­den er ty­de­ligt be­skre­vet.

Fon­de­ne an­sæt­ter sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Dan­ske fon­de får fle­re me­d­ar­bej­de­re. Si­den 2015 er en lang ræk­ke fon­des se­kre­ta­ri­a­ter nem­lig vok­set med over 30 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af 60 fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Fle­re ansøg­ninger og ud­de­lin­ger, tæt­te­re projekt­ledelse og nye strate­gier lig­ger bag væk­sten, ly­der nog­le af for­kla­rin­ger­ne.

Sådan honoreres erhvervsfondenes bestyrelser

Der er mar­kant for­skel på be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne i de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, vi­ser en ny op­gø­rel­se. Be­sty­rel­sens an­svar, ar­bejds­mæng­de og op­ga­ver­nes kom­plek­si­tet er nog­le af de fak­to­rer, der af­gør ni­veau­et. Og sam­men­lig­net med de børsno­te­re­de sel­ska­ber føl­ger fonds­be­sty­rel­ser­ne ik­ke helt med ud­vik­lin­gen, si­ger eks­pert.

Danmarks Statistik: Fonde støttede samfundet med 17 mia. kr. i 2018

Dug­fri­ske tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de støt­te­de al­men­nyt­ti­ge for­mål med knap 17 mia. kr. i 2018. De sam­le­de be­vil­lin­ger hol­der der­med ni­veau­et fra re­kordå­ret i 2017.

Flere ansatte i fondene følges af større uddelinger

De se­ne­re år er der kom­met fle­re an­sat­te i fon­de­ne, men sam­ti­dig ud­de­ler fon­de­ne og­så mar­kant fle­re pen­ge. Må­ler man på ud­de­lin­ger per an­sat sid­der me­d­ar­bej­der­ne så­le­des ik­ke tæt­te­re på pen­ge­ne i 2018, end de gjor­de i 2015. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se ba­se­ret på 60 fon­de.

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Dan­ske fon­de får fle­re me­d­ar­bej­de­re. Si­den 2015 er en lang ræk­ke fon­des se­kre­ta­ri­a­ter nem­lig vok­set med over 30 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af 60 fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Fle­re ansøg­ninger og ud­de­lin­ger, tæt­te­re projekt­ledelse og nye strate­gier lig­ger bag væk­sten, ly­der nog­le af for­kla­rin­ger­ne.

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Me­d­ar­bej­der­ne i de stør­ste me­di­ci­nal­fon­de tje­ner dob­belt så me­get i løn som i de tra­di­tions­ri­ge fon­de som Carls­berg­fon­det og A.P. Møl­ler Fon­den. År­sa­gen er en stor mang­fol­dig­hed blandt de stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor nog­le har me­get bre­de ar­bejds­om­rå­der, mens an­dre er me­re fo­ku­se­re­de. Men be­ho­vet for man­ge spe­ci­a­ler ko­ster løn­kro­ner.

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser, ef­ter­spør­ger de især én be­stemt ty­pe kom­pe­ten­ce: Le­del­ses­kom­pe­ten­ce. Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Fonds­spe­ci­fik­ke kom­pe­ten­cer som in­ve­ste­ring, fonds­le­del­se og ud­de­ling står læn­ge­re ne­de på li­sten, men iføl­ge en eks­pert vil det æn­dre sig i frem­ti­den.

Ngo-fond blander sig i uddelingstoppen

Over­blik: Den dan­ske fond­se­li­te ud­de­ler fort­sat me­re end tre ud af fi­re be­vil­lings­kro­ner. Til gen­gæld fo­re­ta­ger de små og mel­lem­sto­re fon­de – bred­den af den dan­ske fonds­sek­tor – langt de fle­ste be­vil­lin­ger. Og så blan­der en ngo-fond sig på li­sten over de mest ud­de­len­de fon­de. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fun­det kug­le­ram­men frem for ska­be over­blik over 2017-ud­de­lin­ger­ne i top­pen af den dan­ske fonds­sek­tor.

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sam­men­lagt 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev stif­tet i 2018. Især kul­tur og byg­nings­drift fyl­der en del i de nye fon­des fun­dat­ser, men og­så for­mål som bed­re ud­nyt­tel­se af sund­heds­da­ta og na­tur på na­tu­rens præ­mis­ser er på dags­or­de­nen. Få over­blik over de ny­til­kom­ne er­hvervs­dri­ven­de fon­de her.

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra top­pen til bun­den, når det kom­mer til di­rek­tør­løn­nen hos de stør­ste dan­ske fon­de. Til gen­gæld er der og­så sto­re for­skel­le på di­rek­tø­rer­nes op­ga­ver og an­svar. Og­så fon­de­nes åben­hed om­kring di­rek­tio­nens løn va­ri­e­rer be­trag­te­ligt. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger sti­ger igen i år, og især de vi­den­ska­be­li­ge for­mål dri­ver ud­vik­lin­gen. Det er nog­le af ho­ved­po­in­ter­ne fra det­te års op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik, der og­så vi­ser en til­ba­ge­gang i be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål og fle­re mid­ler til na­tur- og mil­jø­for­mål. Fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger man, at sta­ti­stik­ken bør læ­ses med en ræk­ke for­be­hold.

Danske fonde evaluerer i stor stil

I alt 48 ud af 57 stør­re dan­ske fon­de op­ly­ser, at de fo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger af de­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. De re­ste­ren­de 9 fon­de op­ly­ser ik­ke om de­res eva­lu­e­rings­prak­sis. Iføl­ge en eva­lu­e­rings­eks­pert kan ten­den­sen be­skri­ves som en ‘ame­ri­ka­ni­se­ring’.

Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det sti­gen­de ud­bud af fonds­mid­ler føl­ges af en ge­ne­rel for­ø­get ef­ter­spørgsel. An­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get med 15 pct. på tre år, vi­ser en op­gø­rel­se fra Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. En ræk­ke fon­de gi­ver fle­re til­sagn og sam­let set be­vil­ges der fort­sat pen­ge til hver tred­je an­sø­ger.

Nye tal: uddelinger fra almene fonde falder markant

Fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål steg sid­ste år til 17,1 mia. kr., vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Men væk­sten træk­kes ale­ne af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens ud­de­lin­ger fra de al­me­ne fon­de faldt med 1,2 mia. kr. Æn­dre­de fonds­skat­te­regler kan væ­re blandt år­sa­ger­ne til de al­me­ne fon­des tilbage­gang, vur­de­rer en eks­pert.

Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser

For­de­lin­gen af kvin­der og mænd i fonds­be­sty­rel­ser er på en ræk­ke om­rå­der me­re li­ge end hos de sto­re dan­ske virk­som­he­der ge­ne­relt. F.eks. er den gennem­snitlige an­del af kvin­der i bestyrel­serne hos de sto­re erhvervs­drivende fon­de mar­kant høje­re end i de sto­re virk­som­he­der, vi­ser en op­tæl­ling fo­re­ta­get af Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de. Må­ske har fon­de­ne et bre­de­re vær­di­sæt end an­dre virk­som­he­der, me­ner for­sker.

Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger be­talt over 4 mil­li­ar­der kr. i skat. Hvis man fjer­ne­de fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger vil­le sta­tens skat­te­pro­ve­nu kun­ne øges med 1,5 mia. kr. Men det vil­le ko­ste det sam­me på ud­de­lin­ger­ne. ”Det fin­der re­ge­rin­gen på in­gen må­de er den rig­ti­ge vej at gå,” si­ger skatte­minister Kar­sten Lauritzen.

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Dan­marks Sta­ti­stik ud­sky­der of­fent­lig­gø­rel­sen af fonds­sta­ti­stik­ken for 2017 med fem må­ne­der. Den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over fon­de­nes ud­de­lin­ger blev skabt sid­ste år på bag­grund af 2016-tal­le­ne. Ef­ter en eva­lu­e­ring har fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sam­men med tre mi­ni­ste­ri­er og sta­ti­stik­myn­dig­he­den be­slut­tet at gi­ve fon­de­ne me­re tid til ind­be­ret­nin­ger­ne.

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Be­folk­nin­gens til­lid til nyheds­or­ga­ni­sa­tio­ner er hø­je­re i Dan­mark end i fle­re lan­de vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. De pu­bli­ci­sti­ske fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i den jour­na­li­sti­ske fø­de­kæ­de og fond­se­jer­ska­bet til lo­ka­le, re­gio­na­le og na­tio­na­le avi­ser er år­sag til, at Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­e­bil­le­de, for­kla­rer pro­fes­sor i me­di­e­le­del­se, An­ker Brink Lund. Og­så på ud­de­lings­si­den bi­dra­ger fon­de­ne med pen­ge til pres­se­mæs­si­ge for­mål og til styr­kel­se af den of­fent­li­ge de­bat.

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fonds­penge egent­lig fra? Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og un­der­søgt i hvil­ke bran­cher stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som almen­nyttige bi­drag til sam­fundet. Op­gø­rel­sen in­di­ke­rer, at me­di­ci­nal- og me­di­co­in­du­stri­ens fon­de nu har over­ta­get fø­rer­trøjen. Fi­nans­sek­to­rens fon­de ud­de­ler sta­bilt, og mens de pu­bli­ci­sti­ske fon­de fo­ku­se­rer på lo­kal og lands­dæk­ken­de avis­drift, så er land­brugs­sek­to­ren næ­sten fra­væ­ren­de i fonds­billedet.

Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i den filan­tro­pi­ske fonds­bran­che ste­get med 12 pct. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over an­tal­let af an­sat­te i 60 fonds­se­kre­ta­ri­a­ter. Fon­de­ne bru­ger i sti­gen­de grad he­ad­hunte­re til at re­k­rut­te­re top­le­de­re og nøg­le­me­d­ar­bej­de­re fra bå­de det of­fent­li­ge og pri­va­te er­hvervs­liv. Job i fonds­ver­de­nen er ble­vet at­trak­tivt for folk med stær­ke kar­ri­e­rer bag sig, vur­de­rer re­k­rut­te­rings­spe­ci­a­li­ster.

Kirke og religion har ubetydelig plads i dansk fondsverden

I USA blev der sid­ste år gi­vet 123 mia. dol­lars til re­li­gi­øse for­mål fra fle­re filan­tro­pi­ske kil­der. I den dan­ske fonds­ver­den der­i­mod, er filan­tro­pi­ske do­na­tio­ner til kir­ke­li­ge og re­li­gi­øse for­mål stort set ik­ke ek­si­ste­ren­de, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. ”Man kan spør­ge, hvor­for nog­le af de stør­re fon­de ik­ke er født med en ty­de­li­ge­re in­di­ka­tion af, at man støt­ter re­li­gi­øse for­mål?” si­ger che­fre­dak­tør og adm. di­rek­tør på Kri­ste­ligt Dag­blad, Erik Bjera­ger.