Om Fun­dats

Et uafhængigt journalistisk netmedie om fonde med almennyttige aktiviteter

Hvem skri­ver vi til?

Fun­dats hen­ven­der sig til in­ter­es­sen­ter­ne i og om­kring den dan­ske fonds­sek­tor, her­un­der do­na­tions­mod­ta­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re på al­le ni­veau­er i sam­fun­det – ek­sem­pel­vis ngo’erne og det øv­ri­ge ci­vil­sam­fund, forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, kom­mu­ner, re­gio­ner og stats­li­ge sty­rel­ser samt fon­de­nes rå­d­gi­ve­re og kapitalforvaltere.

Hvad vil vi?

Fun­dats be­nyt­ter sin uaf­hæn­gig­hed til kri­tisk og tro­vær­dig dæk­ning af dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge ind­fly­del­se og bi­drag i sam­fun­det. Vi sæt­ter lys på ram­me­vil­kå­re­ne for så­vel er­hvervs­fon­de, al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Og vi føl­ger ak­tø­rer­ne og den in­ter­ne de­bat om fonds­bran­chens rol­le og sam­le­de del­ta­gel­se i samfundsudviklingen.

Hvad skri­ver vi om?

Fun­dats for­mid­ler nyhe­der, ana­ly­ser og ten­den­ser om fonds­sek­to­ren, dens ak­ti­vi­te­ter samt ef­fek­ter­ne af de al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser i sam­fun­det. Vi skri­ver om det, der ska­ber pen­ge­ne i fon­de­ne, om dem der ple­jer for­mu­er­ne el­ler dat­ter­sel­ska­ber­ne og de­ler ud af over­skud­det. Vi dæk­ker det lø­ben­de bran­che­stof om ak­tø­rer, fonds­le­del­se, drift og do­na­tio­ner i det filan­tro­pi­ske fonds­mil­jø. Det hand­ler om po­li­tik, øko­no­mi, in­ve­ste­rin­ger, fonds­ju­ra, moral, kunst, vel­færd, kli­ma, sam­men­hængs­kraft og livsglæde.

Hvem er vi?

Stif­ter & an­svars­ha­ven­de redaktør

Jour­na­list

Teg­ner

Jour­na­list

Fre­elan­cejour­na­list

Fre­elan­cejour­na­list