Arkiv

Nyhedsbreve

2016-2019

Ind­til novem­ber 2019 hed Fun­dats Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

4. årgang / 2019

2019 #01

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sam­men­lagt 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev stif­tet i 2018. Især kul­tur og byg­nings­drift fyl­der en del i de nye fon­des fun­dat­ser, men og­så for­mål som bed­re ud­nyt­tel­se af sund­heds­da­ta og na­tur på na­tu­rens præ­mis­ser er på dags­or­de­nen. Få over­blik over de ny­til­kom­ne er­hvervs­dri­ven­de fon­de her.

Statspenge samler støv i BRFfonden

I 2014 solg­te BRF­fon­den ud, og 55 års re­al­kre­dit­hi­sto­rie end­te som end­nu en her­re­løs for­mue fra den fi­nan­si­el­le sek­tor. Kre­di­to­rer­ne og lån­ta­ger­nes me­dind­fly­del­se blev skre­vet ud af fun­dat­sen og en be­sty­rel­se på fem mand på­tog sig at fin­de en ny ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se for BRF-for­mu­en på 8 mia. kr. Uden at ind­dra­ge fon­dens in­ter­es­sen­ter har be­sty­rel­sen nu i fem år hver­ken ud­delt pen­ge el­ler fo­re­ta­get for­måls­re­la­te­re­de transak­tio­ner. Mens re­sten af fond­se­li­ten steg om­bord på trans­pa­rens-to­get og star­te­de pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­sen mod en mo­der­ne fonds­sek­tor, så blev BRF­fon­den sid­den­de på per­ron­en.

BRFfonden vil etablere ’Fonden for Håndværkskollegier’

Fonds­le­del­sen i BRF­fon­den for­ven­ter in­den læn­ge at ud­by­de sit før­ste kol­le­gie­byg­ge­ri i ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce. Det skal byg­ges i Hor­sens og ejer­ska­bet kom­mer til at lig­ge i en ny fond stif­tet til for­må­let. I Hor­sens Kom­mu­ne glæ­der man sig over det kom­men­de hånd­værks­kol­le­gie.

2019 #02

Tænketanke til fonde: Brug os mere

Hvis I ger­ne vil for­an­dre sam­fun­det, så tag os dog med på råd. Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra en ræk­ke tæn­ket­an­ke til den dan­ske fonds­sek­tor. Men hvor lig­ger mu­lig­he­der­ne og bar­ri­e­rer­ne for et tæt­te­re sam­ar­bej­de? Fi­re tæn­ket­an­ke og to fon­de gi­ver de­res svar, der især hand­ler om po­li­tik, vi­den og kva­li­tet.

Bikubenfonden efter evaluering: Ny ansøgningsproces er version 0.1

Bi­ku­ben­fon­den gør nu sta­tus over sin nye an­søg­nings­pro­ces. Der er plads til bå­de be­gej­string og for­bed­ring, ly­der mel­din­gen bå­de fra fon­den og det an­sø­ger­felt, som fon­den ger­ne vil sæt­te i cen­trum – pro­ces­sen er nem­lig bå­de gi­ven­de og kræ­ven­de, ly­der det.

Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Op­ga­ver fra fle­re og fle­re res­sor­t­om­rå­der blan­der sig i bun­ker­ne hos de me­d­ar­bej­de­re, der fø­rer kon­trol med lan­dets cir­ka 11.000 fon­de. ”Fondsmyn­dig­he­der­ne er vold­somt un­der­be­man­de­de, og ord­nin­gen med re­viso­rer­ne, der skul­le væ­re til­sy­nets for­læn­ge­de arm, fun­ge­rer ik­ke,” vur­de­rer fonds­ret­s­eks­pert.

2019 #03

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.

Ny forskning: Katalytiske fonde bør opbygge deres evalueringskapacitet

For at bli­ve bed­re til at gen­nem­fø­re og an­ven­de eva­lu­e­ring bør fon­de­ne op­byg­ge de­res eva­lu­e­rings­ka­pa­ci­tet. Det er den helt kor­te an­be­fa­ling fra en ny forsk­nings­ar­ti­kel af se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Mi­k­kel Ne­der­gaard fra Bi­ku­ben­fon­den. Her ud­dy­ber han si­ne tan­ker og pe­ger på ud­for­drin­ger, som fon­de bør væ­re op­mærk­som på, hvis de vil bli­ve bed­re til at eva­lu­e­re.

Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Ef­ter en æn­dring af fonds­lo­ven kan ar­ve­mid­ler til ngo-fon­de frem­over ud­de­les til for­må­let. Det glæ­der Bør­ne­can­cer­fon­den og SOS Bør­ne­by­er­ne. Men et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb fra af­dø­de men­ne­sker kan fort­sat ik­ke bru­ges til at ind­fri de­res sid­ste vil­je.

2019 #04

Kritik af regeringens filantropiske sprogbrug

Ud­de­lin­ger, pri­ser og do­na­tio­ner er vel­kend­te ord i filan­tro­pi­en – og i sti­gen­de grad og­så i re­ge­rings­ap­pa­ra­tet. Men eks­per­ter i for­valt­ning og kom­mu­ni­ka­tion kri­ti­se­rer nu den ud­bred­te prak­sis, hvor re­ge­rin­gen ik­læ­der of­fent­li­ge støt­te­kro­ner en filan­tro­pisk fjer­pragt. Et vild­le­den­de for­søg på at lå­ne goodwill fra fonds­sek­to­ren, som i sid­ste en­de kan fø­re til øget po­li­ti­ker­le­de, ly­der det. Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et vil nu over­ve­je sin sprog­brug nær­me­re.

Ekspert: Grim fondssag om aktier og sommerhus

Søn­ner­ne i fa­mi­lie­virk­som­he­den Vo­la så stort på fa­de­rens stif­ter­vil­je og læn­se­de fon­den for ak­tier. Nu skal de tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer be­ta­le 150 mio. kr. til­ba­ge til Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond. Det frem­går af en dom fra Ve­stre Lands­ret, hvor be­sty­rel­sen og­så er dømt for mis­brug at fon­dens som­mer­hus. ”Det er en grim sag om grå­dig­hed og mis­brug af fon­dens mid­ler, som igen rej­ser spørgs­mål om til­sy­nets og re­visors rol­le,” si­ger eks­pert i er­stat­nings­ansvar, Sø­ren Ber­gen­ser.

Jascha Fonden efterlyser samarbejde på tværs af mindre fonde

Ja­s­cha Fon­den er en mel­lem­stor al­men­nyt­tig fa­mi­lie­fond, der blev stif­tet i 1992 af A.P. Møl­lers yng­ste dat­ter Ja­ne Schal­de­mo­se. I dag er det stif­te­rens ene­ste dat­ter, Anet­te Føls­gaard, der står i spid­sen for fon­den som be­sty­rel­ses­for­mand. Hun ef­ter­ly­ser me­re sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark. Even­tu­elt for­ma­li­se­ret i et pri­vat ini­ti­a­tiv som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi teg­ner et po­rtræt af fon­den.

2019 #05

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er be­hov for et ser­vi­ce­ef­ter­syn på fonds­lo­v­giv­nin­gen for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det er no­get af det, Ven­stre vil ar­bej­de med på fonds­om­rå­det i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets er­hvervsord­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen, at fon­de­ne selv må bli­ve bed­re til at rå­be op og ita­le­sæt­te be­ho­vet for bed­re ram­me­vil­kår over for po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg.

A.P. Møller Fonden drøfter skolepenge med Danmarks Lærerforening

Der er sta­dig 370 mio. kr. til­ba­ge af Fol­ke­sko­le­mil­li­ar­den, men A.P. Møl­ler Fon­den har sat tem­po­et lidt ned for at und­gå overop­hed­ning i sko­le­sy­ste­met. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning (DLF) har ef­ter­s­purgt me­re di­a­log om, hvor­dan sko­ler­ne får det bed­ste ud af fon­de­nes be­ty­de­li­ge en­ga­ge­ment. Dan­marks Fon­de mø­der her se­kre­ta­ri­ats­le­der i fon­den, Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen og for­mand for DLF's un­der­vis­nings­ud­valg, Je­a­net­te Sjø­berg til en sam­ta­le om bå­de go­de og dår­li­ge er­fa­rin­ger i mø­det mel­lem fonds­ver­de­nen og sko­le­ver­de­nen. Det hand­ler om mo­de­strøm­nin­ger, vi­kar­ud­gif­ter, ide­el fonds­støt­te, in­klu­sion, ef­fekt og in­vol­ve­ring af læ­re­re.

Nordea-fonden skærper sin strategi

Nor­dea-fon­den skær­per nu sit stra­te­gi­ske fo­kus for de næ­ste tre år. Her vil fon­den især støt­te pro­jek­ter om en god start på li­vet og ak­ti­vi­te­ter i det fri, og fra 2019-2021 for­ven­ter fon­den at ud­de­le 1,5 mia. kr. til pro­jek­ter in­den for de to om­rå­der. Ud­vik­lings­me­to­den for den nye stra­te­gi er dre­vet af ef­ter­spørgsel, for­kla­rer adm. di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

2019 #06

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er vil­lig til at kig­ge på så­vel an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen som op­løs­nings­reg­ler­ne for de al­me­ne fon­de. Par­tiets fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht me­ner, at man lø­ben­de bør til­pas­se reg­ler­ne til in­ve­ste­rings­kli­ma­et. Sam­ti­dig vil han ger­ne ha­ve en stør­re di­a­log og vi­den om fon­de­nes be­tyd­ning for sam­fun­det.

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser, ef­ter­spør­ger de især én be­stemt ty­pe kom­pe­ten­ce: Le­del­ses­kom­pe­ten­ce. Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Fonds­spe­ci­fik­ke kom­pe­ten­cer som in­ve­ste­ring, fonds­le­del­se og ud­de­ling står læn­ge­re ne­de på li­sten, men iføl­ge en eks­pert vil det æn­dre sig i frem­ti­den.

Forankringsseminar: Sådan giver du projektet liv

For bå­de fon­de og støt­te­mod­ta­ge­re bli­ver ‘for­ank­ring’ i sti­gen­de grad et nøg­le­ord. Men hvad er for­ank­ring egent­lig, hvor­for er det vig­tigt, og hvor­dan ar­bej­der man bedst med det? De spørgs­mål var på pro­gram­met, da Nor­dea-fon­den tog imod 125 pro­jekt­le­de­re fra he­le lan­det til in­spira­tions­se­mi­nar i Kø­ben­havn.

2019 #07

Klimafilantropien krydser Atlanten

Fonds­fa­mi­li­en om­kring Ve­lux og VKR Grup­pen har i åre­vis væ­ret pio­ner på kli­ma­om­rå­det. I 1991 stif­te­de Kann Ras­mus­sen-fa­mi­li­en en ame­ri­kansk fond med fo­kus på mil­jø- og kli­ma­for­mål, V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion (VKR Fo­un­da­tion). Man­ge år se­ne­re har de tid­li­ge er­fa­rin­ger og om­fat­ten­de in­ter­na­tio­na­le net­værk stor be­tyd­ning for, hvor­dan fa­mi­li­en og fonds­u­ni­ver­set ef­ter Vil­lum Kann Ras­mus­sen ar­bej­der med kli­ma­dags­ord­nen. Nu, hvor kli­ma­et for al­vor ser ud til at ram­me den bre­de­re dan­ske fonds­sek­tor, står Ve­lux-fon­de­ne med unik vi­den om bå­de vir­ke­mid­ler og im­pa­ct-in­ve­ste­rin­ger på kli­ma­om­rå­det. Vi har talt med for­man­den for VKR Fo­un­da­tion om den kli­ma­filan­tro­pi­ske rej­se fra New York til Kø­ben­havn.

Realdania og A.P. Møller Fonden uenige om politisk retning

De al­men­nyt­ti­ge mid­ler ri­si­ke­rer at bli­ve brugt in­ef­fek­tivt, hvis ik­ke po­li­ti­ke­re sen­der ty­de­li­ge­re sig­na­ler til fon­de og an­dre filan­tro­per. Så­dan lød ad­vars­len fra Re­al­da­ni­as adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård i en pa­nel­de­bat om kul­tur­po­li­tik. A.P. Møl­ler Fon­dens adm. di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø og kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) er ik­ke eni­ge.

Fondstilsyn udsteder stribevis af påbud efter uddelingskontrol

Fondstil­sy­nets ud­de­lings­kon­trol re­sul­te­re­de sid­ste år i på­bud til 10 pct. af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Langt stør­ste­delen hand­le­de dog om le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser. Til­sy­net gav kun en­kel­te al­vor­li­ge på­bud – bl.a. med krav om til­ba­ge­be­ta­ling af ulov­li­ge ud­de­lin­ger. Det for­tal­te kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, på JUC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce, hvor hun og­så af­slø­re­de te­ma­et for det­te års kon­tro­lind­sats.

2019 #08

Fondsmyndighed presset i knæ af nedprioritering

Ci­vilsty­rel­sen nå­e­de sid­ste år kun at lø­se godt halv­de­len af de af­tal­te op­ga­ver i resul­tat­kon­trak­ten. Sær­ligt slemt står det til i fond­s­kon­to­ret, hvor bun­ken med uaf­slut­te­de fonds­sa­ger vok­se­de og sty­rel­sen var me­re end 800 af­gø­rel­ser fra at nå sit mål. Me­d­ar­bej­der­ne var be­or­dret til at la­de fonds­sa­ger­ne lig­ge og hjæl­pe til med bun­ke­be­kæm­pel­se på om­rå­der med stør­re po­li­tisk be­vå­gen­hed. ”Kor­te­re sags­be­hand­ling­sti­der er en top­pri­o­ri­tet for den nystar­te­de di­rek­tør,” si­ger Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Po­ul­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Nyt værktøj hjælper fondsbestyrelser med selvevaluering

Mens eva­lu­e­ring bli­ver et vil­kår for sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re i og uden for fonds­ver­de­nen, har man­ge fonds­be­sty­rel­ser end­nu ik­ke pro­ce­du­rer for sel­ve­va­lu­e­ring på plads. Fir­ma­et bag et nyt di­gi­talt værk­tøj hå­ber nu at hjæl­pe be­sty­rel­ser­ne i gang.

Her står fondene efter kritik af nationale tests

En ræk­ke dan­ske fon­de har be­vil­get pen­ge til ind­sat­ser og føl­ge­forsk­ning ba­se­ret på de kri­ti­se­re­de na­tio­na­le tests. Men selv­om for­ske­re på om­rå­det er eni­ge om, at te­ste­ne kun­ne væ­re me­re præ­ci­se, er de ik­ke eni­ge om kon­se­kven­ser­ne for de fonds­fi­nan­si­e­re­de ind­sat­ser.

2019 #09

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og ska­be…

Danmarks Underholdningsorkester ude af eksistenskrisen

Der lød et ra­ma­skrig, da DR i 2014 med­del­te, at man vil­le ned­læg­ge Dan­marks Ra­dios Un­der­hold­nings­or­ke­ster. En af de po­li­ti­ke­re, der kæm­pe­de hår­dest for or­ke­strets over­le­vel­se var Lars Bar­fo­ed (K). Sto­re fon­de og en sær­be­vil­ling på fi­nans­lo­ven red­de­de i sid­ste ti­me det, der i dag er ble­vet til Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, som Bar­fo­ed nu er be­sty­rel­ses­for­mand for. Dan­marks Fon­de har talt med ham om skif­tet fra stats­lig in­sti­tu­tion til pri­vat­dre­vet virk­som­hed.

2019 #10

Ngo’er søger i stigende grad partnerskaber med virksomheder i u-landsarbejdet

Igen­nem de se­ne­re år er der kom­met fle­re og fle­re sam­ar­bej­der mel­lem virk­som­he­der og ngo’er på ud­vik­lings­om­rå­det. Det skyl­des blandt an­det FN’s Ver­dens­mål for Bæ­re­dyg­tig Ud­vik­ling, der har sat sær­ligt fo­kus på part­ner­ska­ber. Om­rå­det er dog sta­dig nyt og fyldt med fald­gru­ber, og spe­ci­elt de små ngo’er kæm­per for at kom­me med på bøl­gen. Der­ud­over op­for­dres fon­de­ne til og­så at en­ga­ge­re sig i ud­vik­lin­gen.

Lundbeckfonden: Fonde bør eksperimentere med bedømmelsespaneler

De forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de bør ta­ge de­res ud­bred­te brug af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler op til kri­tisk over­vej­el­se. Ti­den er kom­met til, at fon­de­ne hand­ler ri­si­ko­vil­ligt og eks­pe­ri­men­te­rer med pa­ne­ler­ne for at for­bed­re forsk­nings­fi­nan­si­e­rin­gen. Det me­ner Lund­beck­fon­dens Tho­mas Sinkjær. Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter vur­de­rer, at tra­di­tio­nel­le be­døm­mel­ses­pa­ne­ler of­te har sto­re pro­ble­mer med at iden­ti­fi­ce­re den ba­ne­bry­den­de forsk­ning.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Al­ter­na­ti­vet er vil­lig til at kig­ge på bå­de kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for al­me­ne fon­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist, at fon­de­nes sto­re be­tyd­ning for­drer et langt stør­re fo­kus fra po­li­tisk si­de.

2019 #11

Fondenes Videnscenter optager tre nye medlemmer

Ram­bøll Fon­den, KR Fo­un­da­tion og BRF­fon­den bli­ver med­lem­mer af fonds­for­e­nin­gen, der nu tæl­ler 41 ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger.

Skovfonde er det nye grønne blandt partierne

På Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals var der især fo­kus på sko­v­rejs­ning blandt po­li­ti­ker­ne til årets par­ti­le­der­run­de. Fle­re af par­ti­er­ne fo­re­slår op­ret­tel­sen af for­skel­li­ge for­mer for sko­v­fon­de til for­må­let. I Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning hil­ser man for­sla­ge­ne vel­kom­men, men me­ner, det bør væ­re sta­ten, der skal fi­nan­si­e­re sko­v­rejs­nin­gen.

Professor: Højesterets dom om Det Nissenske Familiefond sender signal til rådgivere og bestyrelser

Ci­vilsty­rel­sen li­der et al­vor­ligt ne­der­lag i Hø­jeste­ret og får un­der­kendt sin prak­sis for ud­de­lin­ger til li­ge­stil­le­de for­mål. Men fondsmyn­dig­he­den får med­hold i spørgs­mål om for­tolk­ning af vedtæg­ter­ne. ”Det er et he­ads up til vedtægts-kon­ci­pi­ster­ne,” si­ger fond­spro­fes­sor. Og selv­om fonds­be­sty­rel­ser nu har fri­e­re tøj­ler til at pri­o­ri­te­re, så sen­der dom­men og­så et sig­nal om, at de skal gø­re sig uma­ge med pro­tokol­la­ter­ne.

2019 #12

Eksperter om fond bag Roskilde Festivalen: En farlig konstruktion

De fri­vil­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Fon­den Roskil­de Festi­val lø­ber en stor ri­si­ko, me­ner fle­re eks­per­ter. Med­lem­mer­ne skal nem­lig ta­ge an­svar for en fond, der på grund af festi­va­lens sær­li­ge kon­struk­tion ik­ke kun skal tæn­ke på sig selv. I kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner kan be­sty­rel­sen der­for hand­le i god tro og al­li­ge­vel hæn­ge på et er­stat­nings­ansvar, ly­der be­kym­rin­gen. Fon­den Roskil­de Festi­val de­ler ik­ke eks­per­ter­nes be­kym­ring, men ret­ter al­li­ge­vel de in­ter­ne ret­nings­linjer.

Baggrund: “Risikofyldte” og “problematiske” festivalfonde findes landet over

En sær­lig fonds­mo­del er gen­nem de sid­ste 30 år ble­vet ud­bredt til en ræk­ke mu­sik­festi­va­ler lan­det over. Men iføl­ge eks­per­ter er mo­del­len bå­de “ri­si­ko­fyldt” og “pro­ble­ma­tisk”, for­di den kan brin­ge fonds­be­sty­rel­ser­ne i kon­flikt med er­hvervs­fonds­lo­ven og festi­va­ler­ne i kon­flikt med moms­lo­ven. Få over­blik over mo­del­len og dens ud­bre­del­se her.

Fonde kan undergrave festivalers momsfritagelse

En lang ræk­ke moms­fri­ta­ge­de mu­sik­festi­va­ler be­nyt­ter festi­val­fon­de til at un­der­støt­te festi­va­ler­nes øko­no­mi. Men fon­de­ne ri­si­ke­rer stik imod hen­sig­ten at brin­ge ar­ran­gø­rer­ne bag festi­va­ler­ne i kon­flikt med moms­lo­ven. På en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der kan kon­struk­tio­nen nem­lig stri­de imod myn­dig­he­der­nes be­tin­gel­ser for moms­fri­ta­gel­se, vur­de­rer fle­re eks­per­ter.

2019 #13

Karsten Ohrt trækker sig fra Ny Carlsbergfondet

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carls­berg­fon­det, Kar­sten Ohrt, træk­ker sig på grund af syg­dom.

Trygfondens direktør stopper til september

Gur­li Mar­ti­nus­sen fra­træ­der med ud­gan­gen af sep­tem­ber 2019 sin stil­ling i di­rek­tio­nen i Tryg­heds­grup­pen, hvor hun si­den 2003 har stå­et i spid­sen for Tryg­fon­den.

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.

2019 #14

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Dan­ske fon­de får fle­re me­d­ar­bej­de­re. Si­den 2015 er en lang ræk­ke fon­des se­kre­ta­ri­a­ter nem­lig vok­set med over 30 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af 60 fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Fle­re ansøg­ninger og ud­de­lin­ger, tæt­te­re projekt­ledelse og nye strate­gier lig­ger bag væk­sten, ly­der nog­le af for­kla­rin­ger­ne.

Villum Fonden skaber folkeskoleforum

Vil­lum Fon­den sæt­ter sig i spid­sen for et nyt fol­ke­sko­le­forum, hvor del­ta­ger­ne skal drøf­te un­der­vis­ning i na­tur­vi­den­skab og IT i fol­ke­sko­len. Na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se bli­ver om­drej­nings­punk­tet, men di­lem­ma­er for­bun­det med de pri­va­te fon­des støt­te til fol­ke­sko­len kom­mer og­så på dags­or­de­nen. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning hil­ser ini­ti­a­ti­vet vel­kom­men, men hå­ber fort­sat på én ind­gang til sam­let di­a­log med fon­de­ne.

Ungdommens Røde Kors vil evaluere via brug af kontrolgrupper

Ung­dom­mens Rø­de Kors (URK) vil af­prø­ve et nyt eva­lu­e­rings­værk­tøj: Brug af kon­trol­grup­per. Det skal ske i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning i et pro­jekt om men­tal triv­sel blandt un­ge. Ind­dra­gel­sen af me­to­den er i sig selv et for­søg, men hvis den vir­ker, er pla­nen, at den skal bre­des ud til fle­re af or­ga­ni­sa­tio­nens ind­sat­ser. Der­u­d­over hå­ber URK, at re­sul­ta­ter­ne vil kun­ne bru­ges over for po­li­ti­ke­re og fon­de.

2019 #15

Stor forskel på investeringsstrategi i sparekassefondene

Spa­re­kas­se­fon­de som Spar Nord Fon­den og Nor­dea-fon­den in­ve­ste­rer kon­cen­tre­ret i den ak­tie, som ud­gør de­res for­mu­es hi­sto­ri­ske fun­da­ment. Fon­de­ne lø­ber der­med en hø­je­re ri­si­ko end an­dre spa­re­kas­se­fon­de som Bi­ku­ben­fon­den og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, der fo­re­træk­ker at in­ve­ste­re bredt. Vi stil­ler skar­pt på de mar­kant for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, 30 år ef­ter de før­ste spa­re­kas­se­fon­de så da­gens lys.

Rapport: Mange fonde sjusker med personoplysninger

Langt de fle­ste fon­de hånd­te­rer an­søg­nin­ger via e-mail, vi­ser en ny mar­keds­un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af fir­ma­et Ex­for­ma­ti­cs. Men fon­de­nes ud­bred­te brug af e-mail kan let brin­ge fon­de­ne på kant med per­son­da­ta­reg­ler­ne. Så­dan ly­der ad­vars­len fra fle­re eks­per­ter, der be­kræf­ter un­der­sø­gel­sens bud­skab om, at man­ge fon­de­ne end­nu ik­ke er i mål med GDPR.

I Finland er folkeskolens samarbejde med de private fonde underlagt strikse restriktioner

I Fin­land sty­rer en tre­fol­dig kom­bi­na­tion af læ­re­rens stær­ke au­to­no­mi, en fæl­les grund­læ­re­plan og en na­tio­nal gu­i­de for mar­keds­fø­ring i sko­ler­ne fon­de­nes sam­ar­bej­de med fol­ke­sko­len.

2019 #16

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Ef­ter et års tid med vold­som uro i Po­ul Due Jen­sens Fond, er der nu kom­met ro i og uden­for be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Det fast­slår Jens Maaløe, der i april i år sat­te sig for bor­den­den i fon­den som den fjer­de for­mand si­den marts 2018. Ue­nig­he­den i fonds­be­sty­rel­sen om, hvor­dan fon­dens pen­ge­tank skal ad­mi­ni­stre­res, er be­gra­vet. Og med trans­pa­rens som det pri­mæ­re værk­tøj har Jens Maaløe sik­ret ar­bejds­ro i fon­dens 12 per­so­ner sto­re be­sty­rel­se, der har den sær­li­ge sam­men­sæt­ning, at en tred­je­del af med­lem­mer­ne er ud­pe­get af Due Jen­sen-fa­mi­li­en.

Ny nordjysk lokalfond vil kickstarte uddelingerne

En ny al­men­nyt­tig lo­kal fond bli­ver etab­le­ret, når re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se for­ven­te­ligt god­ken­der en fu­sion med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Pla­nen er, at fon­den skal ki­ck­star­te ud­de­lin­ger­ne til for­e­nings­li­vet ved at gna­ve af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Brandene i Amazonas giver rekordindsamlinger i miljøorganisationerne

Bran­de­ne i Ama­zo­nas-regnsko­ven har væk­ket ci­vil­sam­fun­det ver­den over. Det op­le­ver blandt an­dre Ver­dens Sko­ve, Ox­fam-Ibis, Ver­dens­na­tur­fon­den WWF og den dan­ske af­de­ling af Gre­en­pea­ce. Og i Nor­ge har ngo’en Regnskogs­fon­det til stor for­bløf­fel­se for or­ga­ni­sa­tio­nen selv ind­sam­let godt 6,5 mil­li­o­ner kro­ner på blot én uge via Face­book.

2019 #17

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Danske fonde vilde med prisuddelinger

Fond­spri­ser kan bå­de hædre og til­skyn­de, men og­så sæt­te sce­nen og ska­be op­mærk­som­hed om fon­den og dens for­mål på en helt an­den må­de end nor­mal fonds­drift. Blandt an­det der­for er pri­ser­ne po­pu­læ­re, for­tæl­ler El­sass Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond og Beck­ett-Fon­den, som in­den for de se­ne­ste år har indstif­tet nye fond­spri­ser.

Ekspert: Fondspriser kræver stort forarbejde

En fond­spris kan bru­ges som en stra­te­gisk po­si­tio­ne­ring, der kan væ­re med til at le­gi­ti­me­re fon­dens for­mål og sør­ge for me­re kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger til fon­den. Men det kræ­ver res­sour­cer, nytænk­ning og in­vol­ve­ring af in­ter­es­se­grup­pen for pri­sen. Det si­ger Chri­sti­an Ha­ve, ejer af Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion og in­vol­ve­ret i ud­vik­ling og pro­fi­le­ring af fle­re fond­spri­ser.

2019 #18

Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De se­ne­ste års in­ten­si­ve skat­te­de­bat her­hjem­me har få­et sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de til at stram­me de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker. Fle­re fon­de ro­ser et nyt skat­te­ko­deks fra pen­sions­sek­to­ren og over­ve­jer nu, om man i fonds­sek­to­ren skal gå sam­me vej og for­e­ne kræf­ter­ne mod ag­gres­siv skat­te­plan­læg­ning.

Fonde og filantropi – et historisk rids og en nutidig debat

I an­led­ning af fon­de­nes dag gi­ver Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de et rids over filan­tro­pi­ens og de dan­ske fon­des hi­sto­rie og træk­ker des­u­den trå­de­ne op til de­bat­ten om fon­de­nes og filan­tro­pi­ens nu­ti­di­ge rol­le i sam­fun­det.

Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer Skatteministeriets konsolideringsberegninger

Skat­te­eks­per­ter fra bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv kri­ti­se­rer nu Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring fo­ku­se­rer for snæ­vert på fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger, ly­der det fra de to er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser kri­tik­ken.

2019 #19

Danmarks ældste erhvervsdrivende fond vedtager sin første strategi

Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond har få­et sin før­ste nedskrev­ne stra­te­gi. Be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det har så­le­des net­op ved­ta­get stra­te­gi­en ‘Vi bryg­ger vi­den for en op­lyst frem­tid’. Den fo­ku­se­rer blandt an­det på sam­funds­ud­vik­lin­gen og skal be­ly­se, hvor Carls­berg­fon­det har størst ef­fekt i sam­fun­det, men og­så hvor nye ini­ti­a­ti­ver kan med­vir­ke til for­bed­rin­ger, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Fondene satser på visuelle virkemidler og dialog i deres SoMe-strategier

Fon­de­nes brug af so­ci­a­le me­di­er har især ud­vik­let sig in­den for de se­ne­ste to år, og ud­vik­lin­gen går blandt an­det mod en me­re re­la­tio­nel og di­a­log­ba­se­ret So­Me-kom­mu­ni­ka­tion. Det vi­ser den ny­e­ste fonds­a­na­ly­se fra kon­su­lentvirk­som­he­den Kraft og Part­ners. En ana­ly­se, der væk­ker genklang i Tu­borg­fon­det.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De dan­ske fon­de er de se­ne­ste år ble­vet langt me­re trans­pa­ren­te, og be­sty­rel­ser­ne har få­et en stør­re be­vidst­hed om, at de skal kun­ne stå på mål for alt, hvad de fo­re­ta­ger sig – blandt an­det hjul­pet på vej af an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se. Men en­kel­te brod­ne kar ri­si­ke­rer fort­sat at gi­ve fonds­bran­chen et plet­tet ima­ge. Det vur­de­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Hedor­fs Fond Lars Fre­de­rik­sen, der og­så er for­mand for Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se.

2019 #20

Usikkerhed om ny lov får Winnie Liljeborg til at øge fondskapital markant

Win­nie Lil­je­borg for­ø­ger om­gå­en­de grund­ka­pi­ta­len i Lil­je­borg­fon­den med 600 mio. kr. Medstif­te­ren af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora re­a­ge­rer der­med di­rek­te på det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag ud­ar­bej­det af Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, der skal æn­dre reg­ler­ne for eje­re, som øn­sker at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Stor skepsis mod nyt lovforslag for flere erhvervsdrivende fonde

En ræk­ke nye reg­ler kan fø­re til, at Dan­mark i frem­ti­den får end­nu fær­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de – stik imod de po­li­ti­ske am­bi­tio­ner. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra fle­re si­der mod et læn­ge ven­tet lov­for­slag, der net­op nu er i hø­ring. “En ulyk­ke­lig si­tu­a­tion,” me­ner skat­te­eks­pert fra kon­su­lentvirk­som­he­den De­loit­te.

Erhvervsdrivende fond sikrer Sol og Strand på danske hænder

Fle­re ka­pi­tal­fon­de var på jagt ef­ter Kjeld og Mar­git An­der­sens livs­værk – Dan­marks næst­stør­ste fe­ri­e­hus­ud­le­jer – Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S. Men æg­te­par­ret valg­te i ste­det at la­de 75 pro­cent af de­res ak­tier over­gå til en er­hvervs­dri­ven­de fond, hvor he­le ud­byt­tet fra 2022 skal de­les ud til vel­gø­ren­de for­mål.

3. årgang / 2018

2018 #01

Hver tredje kommune går strategisk efter fondsmidler

Stra­te­gisk fun­dra­i­sing er på dags­or­de­nen i sta­dig fle­re by­råd og kom­mu­na­le di­rek­tio­ner i he­le lan­det. Knap en tred­je­del af kom­mu­ner­ne har en­ten en po­li­tisk ved­ta­get fun­dra­i­sings­tra­te­gi el­ler ad­mi­ni­stra­ti­ve ret­nings­linjer for med­fi­nan­si­e­ring fra pri­va­te fon­de. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des un­der­sø­gel­se af fun­dra­i­sing­po­li­tik­ker­ne i lan­dets kom­mu­ner.

Nyt videnscenter inviterer flere fonde til netværket

I fle­re år har fon­de­nes for­skel­lig­he­der spændt ben for dan­nel­sen af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Men nu har 34 små og sto­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger fra he­le lan­det ta­get ini­ti­a­tiv til en for­e­ning, der har fo­kus på det fæl­les gods i fonds­sek­to­ren: de sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil lan­ce­re ud­de­lings­fag­li­ge net­værks­mø­der og vi­den­de­ling til al­le fon­de, der øn­sker at bak­ke op om den dan­ske fonds­sek­tor. ”Ad­gangs­bil­let­ten er re­de­gø­rel­sen for God Fonds­le­del­se,” si­ger for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Han­sen, der er di­rek­tør i Vil­lum Fon­den.

EDC-ejendomsmæglers fond uddeler socialt og lokalt

I Po­ul Erik Bech Fon­den be­ty­der frem­gang på bo­lig­mar­ke­det fle­re pen­ge til dår­ligt stil­le­de dan­ske­re og flygt­nin­ge. Med en klar so­ci­al pro­fil de­ler den un­ge fond ud af over­skud­det fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den, som og­så spil­ler en stor rol­le, når pen­ge­ne skal ka­na­li­se­res ud til fri­vil­li­ge for­e­nin­ger. Men stif­te­rens man­ge­åri­ge in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rarv og kunst har og­så sat et væ­sent­ligt af­tryk i fun­dat­sen.

2018 #02

Fondsmidler udhuler teknisk og administrativt personale på universiteterne

Når fon­de­ne ik­ke dæk­ker uni­ver­site­ter­nes in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­ning­er, bli­ver der fær­re pen­ge til tek­nisk og admi­ni­stra­tivt per­so­nale (TAP). Der­med for­ring­es forsk­nings­vær­dien af fonds­mid­ler­ne. Det me­ner for­mand for for­ening­en af forsk­nings­admi­ni­stra­to­rer (DARMA), Olaf Sven­ning­sen. Mang­lende over­head i fonds­mid­ler­ne pres­ser de sund­heds­viden­ska­be­lige fa­kul­te­ter på SDU, AAU og KU. Rek­torer og fonds­direk­tører bør fin­de en løs­ning, si­ger pro­dekan på KU, Kris­tian He­lin.

Fundraisere spiller større rolle på rådhusene

Fle­re kom­mu­na­le embeds­mænd har ti­tel af fund­raiser. I 36 kom­muner er en el­ler fle­re fund­raisere an­sat i den cen­trale del af for­valt­ning­en. Man­ge kom­muner be­væ­ger sig væk fra ad hoc fund­raising, og ar­bej­der i ste­det me­re stra­tegisk med at skaf­fe fonds­midler, der under­støtter kom­mu­nens pri­mære mål og myn­dig­heds­opgaver. KL har net­op be­slut­tet at re­lan­cere sit fund­ra­i­ser-net­­­værk.

Effektmåling: Nøglekompetence eller gøgeunge?

Fon­de­nes sam­funds­rol­le er i for­an­dring, og der­for bli­ver eva­lue­ring og ef­fekt­må­ling en ny nøgle­kom­pe­ten­ce hos fon­de­ne, for­ud­ser kon­su­lent­huset De­loit­te ved part­ner Mi­cha­el Hjort­lund. Eva­lue­rings­eks­pert Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen pe­ger dog på, at eva­lue­ring ik­ke er et neu­tralt red­skab.

2018 #03

Storfonde lunkne overfor regeringens Forum for Forskningsfinansiering

In­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­støt­tet forsk­ning er ved at væ­re et så om­fat­ten­de pro­blem, at uni­ver­si­te­ter­ne ri­si­ke­rer at mi­ste de­res stra­te­gi­ske hand­le­rum, me­ner re­ge­rin­gen. Der­for vil forsk­nings­mi­ni­ste­ren nu etab­le­re Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, hvor han vil in­vi­te­re fon­de og uni­ver­si­te­ter til at gå i di­a­log om at fin­de fæl­les løs­nin­ger. Men agen­da­en for forum­met får en lun­ken mod­ta­gel­se af stor­fon­de­nes be­sty­rel­ses­for­mænd.

MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Er­ling Bon­ne­sen, (V) går nu ind i sa­gen om Fyn-Lan­gelands Fond, som ik­ke kan få Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le re­ster­ne af fon­dens for­mue ud til for­må­let. ”Det hand­ler ik­ke kun om en en­kelt sag, det er den ge­ne­rel­le ad­mi­ni­stra­ti­ve linje, der er for stram,” si­ger han. Fonds­lo­vens reg­ler om op­løs­ning bør la­ves om, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret.

Trygfonden og Lauritzen Fonden: Effektmåling handler om ansvarlighed – men er ikke altid relevant

Ons­dag den 7. fe­bru­ar 2018 af­hol­der Dansk In­du­stri et se­mi­nar om ef­fek­t­må­ling og eva­lu­e­ring af dan­ske fon­des ud­de­lin­ger. Hos Tryg­fon­den har man læn­ge ar­bej­det med ef­fek­t­må­ling, mens man hos Lauritzen Fon­den i frem­ti­den vil gø­re det til en pri­o­ri­tet. Ef­fek­t­må­ling er et spørgs­mål om an­svar­lig­hed, men er ik­ke al­tid re­le­vant, ly­der det fra beg­ge fon­de.

2018 #04

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kom­mu­ner, for­e­nin­ger og pro­jek­ter bør ik­ke mod­ta­ge støt­te el­ler ga­ver fra to­baks­fon­de før de er ren­set for røg. Nu skal især to vel­gø­ren­de fon­de, Au­gusti­nus Fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvis for­mue del­vist hvi­ler på to­bak, gø­res “re­ne,” me­ner Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Tryg­fon­den og Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fri­vil­ligt ren­set for­mu­en for to­baksak­tier. Kø­ben­havns nye sund­heds­borg­me­ster vil und­gå fonds­mid­ler fra to­bak­sin­du­stri­en for at re­stau­re­re mu­se­er. Og på CBS, som selv er hav­net i kon­flik­ter om to­baks­pen­ge, ta­les der om en ny ud­vik­ling.

KR Foundation indrullerer religiøse ledere i klimakampen

Hvis ver­dens be­folk­ning skal over­be­vi­ses om at æn­dre ad­færd for at und­gå overop­hed­ning af klo­den, så skal kli­ma­de­bat­ten in­de­hol­de me­re tro og moral. Der­for støt­ter KR Fo­un­da­tion fle­re in­ter-re­li­gi­øse og is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, som sæt­ter kli­ma og mil­jø på dags­or­de­nen hos re­li­gi­øse rol­lemo­del­ler. ”Det er en snæ­ver­hed, at sam­ta­len er ble­vet gjort så vi­den­ska­be­lig, når det hand­ler om kli­mapro­ble­mer,” si­ger sog­ne­præst Mar­tin Is­høy fra Grøn Kir­ke.

Videnscenter klar med jobprofil til ny chef

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ta­ger nu fat på ar­bej­det med at fin­de den rig­ti­ge se­kre­ta­ri­ats­chef, som kan ta­ge an­svar for at re­a­li­se­re cen­trets for­mål i prak­sis.

2018 #05

Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tu­borg­fon­det er ik­ke en selv­stæn­dig fond med egen fun­dats, så­dan som den el­lers frem­står i of­fent­lig­he­den. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er der­i­mod kom­met på mel­lem­hånd mel­lem fonds­lo­v­giv­nin­gen og Carls­berg­fon­dets fun­dats. Fle­re eks­per­ter på­pe­ger, at an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, som prin­ci­pi­elt ik­ke må ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen. Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher er­ken­der, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er uklar, men er ue­nig i, at der er tvivl om le­del­ses­ansva­ret.

Tuborgfondet skal særligt støtte dansk erhvervsliv

I 2014 gik 20 pct. af Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger til støt­te for dansk er­hvervs­liv. Si­den har Tu­borg­fon­det skær­pet sit fo­kus på fæl­les­ska­ber og fri­vil­lig­hed med ud­gangs­punkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På bag­grund af Tu­borg­fon­dets stra­te­gi, ind­sats­om­rå­der og ud­de­lings­po­li­tik er det ble­vet svært at se på hvil­ken må­de Tu­borg­fon­det sær­ligt støt­ter er­hvervs­li­vet. Det me­ner fle­re fond­s­eks­per­ter, der sam­ti­dig vur­de­rer, at ’sær­ligt’ skal tol­kes som me­re end halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne.

Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Er­hvervs­sty­rel­sen plan­læg­ger at gen­nem­fø­re et kon­trol­for­løb med de er­hvervs­dri­ven­de fon­des ud­de­lin­ger. Nye red­ska­ber i er­hvervs­fonds­lo­ven har gi­vet bed­re mu­lig­hed for at tjek­ke om fon­de­ne over­hol­der ud­de­lings­reg­ler­ne.

2018 #06

Djøf og HK: fonde kan have gavn af overenskomster

AIDS-Fon­det ind­gik i 2016 overenskomst for al­le si­ne me­d­ar­bej­der­grup­per, da de ef­ter­s­purg­te ens­artede løn- og ar­bejds­vil­kår. Det har væ­ret en for­del for bå­de le­del­se og me­d­ar­bej­de­re, me­ner fon­den. I se­kre­ta­ri­a­ter­ne for de stør­re ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er overens­kom­ster dog en sjæl­den­hed. Men en overens­komst rum­mer fle­re for­de­le for fon­de med selv få an­sat­te, på­pe­ger fag­forening­erne. Det sen­der et sig­nal om en arbejds­plads med or­den i sa­ger­ne, og så kan en tillids­repræse­ntant væ­re ta­le­rør for det lav­mæl­te brok­ke­ri ved kaffe­automaten.

Realdania sætter sig nye mål

Re­al­da­nia ju­ste­rer stra­te­gi­en ef­ter et år, hvor ud­de­lin­ger­ne var på et af de hø­je­ste ni­veau­er i for­e­nin­gens hi­sto­rie. For­mu­en gav et af­kast på 2,2 mia. kr., og med­lem­s­stra­te­gi­en bar frugt og vend­te til­ba­ge­gang til mar­kant medlems­frem­gang. Men for­e­nin­gen kan bli­ve dyg­ti­ge­re til si­ne ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser – der­for ju­ste­rer le­del­sen nu filan­tro­pi­stra­te­gi­en og ind­fø­rer mål i ste­det for pro­gram­mer. Der­med skær­per Re­al­da­nia fo­kus på sin ’fun­ders ro­le’, si­ger adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård.

EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner EFC og DAFNE pu­bli­ce­re­de i ja­nu­ar en rap­port om de fæl­les ud­for­drin­ger for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Eu­ro­pa. Rap­por­ten iden­ti­fi­ce­rer en ræk­ke om­rå­der, hvor po­li­tisk hand­ling iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nød­ven­dig for at sik­re ma­nøv­re­rum for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Fle­re dan­ske fon­de har tid­li­ge­re ud­trykt skep­sis over for en po­li­ti­se­ring af det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, men bå­de EFC og DAFNE for­ven­ter fuld op­bak­ning til den nye po­li­ti­ske linje.

2018 #07

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fonds­penge egent­lig fra? Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og un­der­søgt i hvil­ke bran­cher stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som almen­nyttige bi­drag til sam­fundet. Op­gø­rel­sen in­di­ke­rer, at me­di­ci­nal- og me­di­co­in­du­stri­ens fon­de nu har over­ta­get fø­rer­trøjen. Fi­nans­sek­to­rens fon­de ud­de­ler sta­bilt, og mens de pu­bli­ci­sti­ske fon­de fo­ku­se­rer på lo­kal og lands­dæk­ken­de avis­drift, så er land­brugs­sek­to­ren næ­sten fra­væ­ren­de i fonds­billedet.

I Esbjerg løfter fondene i flok

Hvad gør en fond, hvis den øn­sker at støt­te et godt pro­jekt, men mang­ler de øko­no­mi­ske mus­k­ler? For de lo­ka­le fon­de i Es­b­jerg er løs­nin­gen ble­vet at løf­te i flok – men al­tid uden at gi­ve køb på den en­kel­te fonds selv­stæn­dig­hed.

Eksborgmester og museumsdirektør: Tæt dialog med Esbjergs fonde er uvurderlig

I Es­b­jerg ar­bej­der fon­de­ne tæt sam­men, og sam­ar­bej­det kom­mer bå­de kom­mu­nen og by­ens kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner til go­de. Es­b­jergs net­op af­gå­e­de borg­me­ster gen­nem 24 år, Jo­hn­ny Søtrup og di­rek­tø­ren for Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, In­ge Me­re­te Kjeld­gaard, kal­der de lo­ka­le fon­de for ’uvur­der­li­ge’ og ’en stor ga­ve’ for by­en. Beg­ge er de eni­ge om, at di­rek­te di­a­log med fon­de­ne er nøg­len til et godt og ud­byt­te­rigt sam­ar­bej­de.

2018 #08

Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forsk­nings­mi­ni­ster, Sø­ren Pind, øn­sker fæl­les spil­le­reg­ler for dæk­ning af uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Der­for har han ori­en­te­ret fem fon­de om, at de se­ne­re i år vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Set fra mi­ni­ste­ri­ets bord hand­ler det om at sik­re uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum. ”For fon­de er det vig­tigt, at de­res forsk­ning er ’me­re-forsk­ning’, og ik­ke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Le­bech.

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Be­folk­nin­gens til­lid til nyheds­or­ga­ni­sa­tio­ner er hø­je­re i Dan­mark end i fle­re lan­de vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. De pu­bli­ci­sti­ske fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i den jour­na­li­sti­ske fø­de­kæ­de og fond­se­jer­ska­bet til lo­ka­le, re­gio­na­le og na­tio­na­le avi­ser er år­sag til, at Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­e­bil­le­de, for­kla­rer pro­fes­sor i me­di­e­le­del­se, An­ker Brink Lund. Og­så på ud­de­lings­si­den bi­dra­ger fon­de­ne med pen­ge til pres­se­mæs­si­ge for­mål og til styr­kel­se af den of­fent­li­ge de­bat.

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

In­ter­viewsta­fet­ten er den­ne gang ble­vet sendt til Es­pla­na­den i Kø­ben­havn, hvor In­du­stri­ens Fond hol­der til. Her sva­rer di­rek­tør Mads Le­bech på Jes­per Mai­linds spørgs­mål om ud­de­lings­for­mål og det klas­sisk in­du­stri­el­les for­an­dring. Og vi kom­mer vidt om­kring – fra her­re­lø­se pen­ge til en vil­je­fast be­sty­rel­se og fra he­stekær­rer til 3D-print. Des­u­den løf­ter di­rek­tø­ren lidt af slø­ret for nog­le af de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen. En af over­vej­el­ser­ne går på om In­du­stri­ens Fond skal be­gyn­de at fo­re­ta­ge im­pa­ct in­ve­ste­rin­ger. Depe­chen sen­des vi­de­re til Mar­tin Da­hl i Fre­de­riks­berg­fon­den.

2018 #09

Flere forskere: Intensive lærings­forløb kan virke mod hensigten

I de se­ne­re år har dan­ske fon­de igang­s­at el­ler støt­tet en ræk­ke så­kald­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for ud­sat­te el­ler fag­ligt sva­ge børn og un­ge. For­må­let med de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er at løf­te del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau for at ru­ste dem bed­re til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se. Men iføl­ge en ræk­ke eks­per­ter kan de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb mu­lig­vis vir­ke mod hen­sig­ten.

Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge børn og un­ge er i de se­ne­re år ble­vet et po­pu­lært pæ­da­go­gisk værk­tøj med op­bak­ning fra fle­re dan­ske fon­de. Men fon­de­nes be­gej­stre­de ud­mel­din­ger om for­lø­be­ne byg­ger på al­vor­li­ge mis­for­stå­el­ser og uhel­di­ge for­sim­plin­ger, for­tæl­ler to for­ske­re fra VIVE og Aar­hus Universitet/DPU. De ef­ter­ly­ser, at fon­de­ne kom­mu­ni­ke­rer me­re an­svar­ligt.

Flere fonde vil genoverveje støtten til intensive læringsforløb

Dan­ske fon­de støt­ter el­ler står bag en ræk­ke så­kald­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. For­lø­be­ne har til for­mål at gi­ve ud­sat­te børn og un­ge et fag­ligt løft. Men iføl­ge fle­re for­ske­re in­den for sko­le- og ud­dan­nel­ses­om­rå­det kan de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på læn­ge­re sigt mu­lig­vis ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau. Fle­re fon­de for­tæl­ler nu, at de vil genover­ve­je støt­ten til de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, hvis en po­si­tiv lang­tid­s­ef­fekt ik­ke kan do­ku­men­te­res.

2018 #10

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ners pro­ble­mer med bånd­lag­te ar­ve­mid­ler er langt fra løst ef­ter Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser-sa­gen i for­ri­ge uge. Ka­pi­ta­len på 66 mio. kr. er kun fri­gjort på be­tin­gel­se af, at fon­den spa­rer be­lø­bet sam­men og fast­fry­ser det igen. Dan­marks Fon­de har søgt svar på, hvor lang tid fon­den får til at gen­rej­se ka­pi­ta­len. Og vi har set på de to helt væ­sens­for­skel­li­ge op­fat­tel­ser af be­gre­bet ’ar­ve­ind­tægt’, der ud­stil­ler skis­ma­et mel­lem de ind­sam­len­de fon­des dag­li­ge drift og evig­heds­per­spek­ti­vet i fonds­lo­ven, som ad­mi­ni­stre­res af en grun­dig, men hårdt pres­set fondsmyn­dig­hed. ”Det bed­ste vil væ­re en po­li­tisk løs­ning og en ju­ste­ring af fonds­lo­ven,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i SOS Bør­ne­by­er­ne, Mads Klæ­strup Kri­sten­sen, som sid­ste år måt­te fast­fryse ar­ve­mid­ler for 26 mio. kr.

Det Nissenske Familiefond retter ind og uddeler almennyttigt

I år­ti­er har Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond stort set ik­ke ud­delt al­men­nyt­tigt. Men si­den Ci­vilsty­rel­sen i 2012 af­gjor­de, at fon­den ik­ke må nø­jes med at gi­ve til fa­mi­li­en, har den hvert år ud­delt til en ræk­ke so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. ”Der lig­ger ik­ke pro­cestak­ti­ske over­vej­el­ser bag fon­dets ud­de­lin­ger,” si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den. Først i år gav lands­ret­ten med­hold i, at Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se skal an­nul­le­res. ”Nu skal sa­gen jo så af­gø­res i Hø­jeste­ret, men jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den ik­ke, at der er så me­get juri­disk prin­ci­pi­elt i sa­gen,” si­ger fonds­ret­s­eks­pert Sø­ren Ber­gen­ser og for­kla­rer hvor­for.

Katalytiske fonde bør værne om troværdigheden

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de me­ner: I ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi er for­ta­le­ri el­ler ad­vo­ca­cy et red­skab, som og­så er ble­vet brugt i for­bin­del­se med de om­dis­ku­te­re­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Men som en del af fon­de­nes pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se bør ind­gå grun­di­ge over­vej­el­ser om, hvor­dan og hvor­når ad­vo­ca­cy-ar­bej­det skal fin­de sted.

2018 #11

Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

De dan­ske ind­sam­len­de ngo’er er over­ord­net set til­fred­se med sam­ar­bej­det med de ud­de­len­de fon­de, vi­ser ny rund­spør­ge. Sam­ti­dig me­ner fle­re sur­vey-del­ta­ge­re dog, at fon­de­nes ka­ta­ly­ti­ske om­stil­ling be­svær­lig­gør sam­ar­bej­det på vis­se pa­ra­me­tre.

Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol

Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn har nu fast­lagt ind­hol­det af sin før­ste te­ma­kon­trol på ud­de­lings­om­rådet. Der bli­ver bå­de fo­kus på form­krav og vis­se ty­per af ulov­li­ge ud­de­lin­ger i den kom­men­de kon­tro­lind­sats, som iværk­sæt­tes nu, hvor fri­sten for ind­sen­del­se af års­regn­ska­ber er ud­lø­bet.

Michael Holm indtræder i Sallings Fonds bestyrelse

CEO i Sy­ste­ma­tic A/S, Mi­cha­el Holm, er valgt til be­sty­rel­sen i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond.

2018 #12

Ngo’er: Vi tilpasser os fondenes strategier

Fle­re af lan­dets sto­re ind­sam­len­de ngo’er er er­far­ne spe­ci­a­li­ster in­den for hver de­res om­rå­de i ci­vil­sam­fun­det. Al­li­ge­vel op­le­ver fle­re af dis­se pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner, at de må for­ryk­ke de­res eg­ne dags­ord­ner og ind­sat­ser for at pas­se ind i fon­de­nes nye rol­le som stra­te­gi­ske og ka­ta­ly­ti­ske ak­tø­rer. 66 med­lem­mer af ISOBRO har sva­ret på en ano­nym rund­spør­ge om sam­ar­bej­det med fon­de, hvor ngo’erne blandt an­det vur­de­rer fon­de­nes kom­pe­ten­ce­bi­drag i part­ner­skabspro­jek­ter.

Fondenes interessenter vil have mere dialog og lange penge

På årets fol­ke­mø­de i Al­lin­ge ef­ter­s­purg­te ngo’er, fri­vil­li­ge og po­li­ti­ke­re me­re di­a­log med fon­de­ne – blandt an­det i for­hold til fæl­les stra­te­gi­er for pro­jek­ter, som ik­ke har ud­vik­lings- el­ler in­nova­tions­præg.

Nyt fondsudspil fra Enhedslisten bygger på mangelfuld viden

En­heds­li­stens nye ud­spil på fonds­om­rå­det er før­ste for­sig­ti­ge skridt i et nyt stra­te­gisk fo­kus de kom­men­de år. For­sig­tig­he­den skyl­des blandt an­det, at par­ti­et ik­ke har nok vi­den om fonds­om­rå­det. Et af for­sla­ge­ne i det nye ud­spil er ba­se­ret på ’von hø­rensa­gen’, er­ken­der fondsord­fø­rer Ru­ne Lund.

2018 #13

Skoleledere og lærerforening kritiserer politisk opbakning til fondsstøttede turboforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb vir­ker ik­ke ef­ter hen­sig­ten, vi­ser net­op of­fent­lig­gjor­te eva­lu­e­rin­ger. Der­for bør po­li­ti­ker­ne æn­dre kurs i for­hold til for­lø­be­ne, mel­der bå­de Skole­le­der­for­e­nin­gen og Dan­marks Læ­rer­for­e­ning. Det po­li­ti­ske sy­stem po­ster fort­sat mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i for­lø­be­ne, der igang­sæt­tes og støt­tes af fle­re dan­ske fon­de.

Ny evaluering: Egmont Fondens flagskibsprojekt har svag effekt

For­ske­re ved Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge de­res eva­lu­e­ring af Eg­mont Fon­dens flagskibspro­jekt Lær for Li­vet. De sko­le­fag­li­ge ef­fek­ter over tid er små, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Born­holm hed­der en ed­der­fugl en åbo. Ude­fra ser øens fon­de og­så lidt an­der­le-des ud end an­dre dan­ske fon­de. Men må­ske er for­skel­le­ne al­li­ge­vel ik­ke så sto­re. In­ter­viewsta­fet­ten brin­ger den­ne gang depe­chen til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, hvor be­sty­rel­ses­for­mand Jens Ol­sen og di­rek­tør Svend Erik Pe­der­sen for­tæl­ler om at væ­re bovspryd i for­hold til kom­mu­nen og an­dre fon­de. Om ildsjæ­le og kul­tu­rel­le fyrtår­ne. Og om hvor­dan en lil­le lo­kal fond kan ar­bej­de med im­pa­ct-in­ve­ste­rin­ger – de kal­der det ba­re no­get an­det på Born­holm.

2018 #14

Markant lønefterslæb i Danmarks største fonde

Be­sty­rel­ser­ne i Dan­marks stør­ste virk­som­he­der tje­ner i gen­nem­snit me­re end dob­belt så me­get som be­sty­rel­ser­ne i de stør­ste fon­de. Det kan bli­ve et pro­blem på sigt, si­ger før­en­de for­sker på om­rå­det, pro­fes­sor Ste­en Thom­sen. Han me­ner blandt an­det, at fondsmyn­dig­he­der­ne er ble­vet lønt­ryk­ken­de for fon­de­ne. Det sto­re spørgs­mål er, om for­skel­len i an­svar og ind­sats mel­lem virk­som­he­der­nes og fon­de­nes be­sty­rel­ser mod­sva­rer løn­ga­bet.

Festival-brand trækker flere fondsmidler til Rosklide

Om fem må­ne­der er Roskil­des festi­val-brand ud­vi­det for i alt 150 mil­li­o­ner fra fon­de Når den nye Roskil­de Festi­val Højsko­le står fær­dig om fem må­ne­der kan Roskil­de Kom­mu­ne sæt­te to stre­ger un­der, hvad Roskil­de Festi­val har be­ty­det for til­træk­ning af fonds­mid­ler til to nye byg­ge­ri­er: I alt 150 mil­li­o­ner. Kom­mu­nens ud­nyt­tel­se af festi­va­lens brand-vær­di er ret usæd­van­lig. Uden festi­va­len var Ro­ck­mu­se­et Rag­na­ro­ck ik­ke ble­vet til no­get for to år si­den, og med den kom­men­de Roskil­de Festi­val Højsko­le har fonds­sam­ar­bej­det om­kring festi­va­len få­et en klar, kom­mu­nal stra­te­gi.

Fire nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Med­lem­skred­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er ud­vi­det med tre er­hvervs­dri­ven­de fon­de og en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

2018 #15

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

For­mu­er­ne i Dan­foss’ Un­der­støt­tel­ses­fond og Il­lum Fon­det lig­ger un­der­dre­jet. Når reg­nin­ger­ne er be­talt, er der knap fle­re pen­ge at de­le ud af. Beg­ge fonds­be­sty­rel­ser har få­et af­slag på at luk­ke ned og ud­de­le re­sten af mil­li­onfor­mu­er­ne til for­må­let el­ler til so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der. En re­vi­sion af fonds­lo­ven bør over­ve­jes, ly­der det fra Dan­foss’ Un­der­støt­tel­ses­fond.

Bestseller Foundation – en dansk frontløber på impact investment i Afrika og Indien

Mi­kro­ban­ker i In­di­en, sol­cel­ler på kiosk­ta­ge og pro­duk­tion af hon­ning i Østafri­ka. Det er ba­re nog­le af ek­semp­ler­ne på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions pro­jek­ter. Fæl­les for dem er tan­ken om at ska­be bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling gen­nem im­pa­ct in­ve­st­ment. Gen­nem for­ret­ning. Det er en del dan­ske fon­de be­gyndt at ar­bej­de med, men ik­ke i ud­lan­det på sam­me må­de. Ny­heds­bre­vet Dan­marks Fon­de har mødt fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, for at hø­re me­re om Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions ar­bej­de med im­pa­ct in­ve­st­ment.

Bestyrelsen i Midtjydsk Kulturfond risikerer personligt erstatningsansvar for ulovlig renovering af fredet skulpturpark

Kla­ge­sa­gen om den fre­de­de Skul­p­tur­park ved Her­ning af­gø­res in­den for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har ud­ført en gennem­gribende renove­ring af par­ken uden at få til­la­del­se. Der­for ri­si­ke­rer de ot­te bestyrelses­med­lem­mer, at en­ten en ku­ra­tor el­ler Civil­styrel­sen stil­ler dem per­son­ligt til regn­skab for genop­retning af par­ken, vur­de­rer eks­pert i erstatnings­ansvar.

2018 #16

Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med li­be­ra­li­se­rin­gen af el­mar­ke­det fik el­sel­ska­ber­ne rå­de­ret over de­res for­mu­er. Si­den er for­mu­er­ne vok­set ge­val­digt – blandt an­det via salg af sel­ska­ber­nes El­sam-ak­tier og fu­sio­nen mel­lem El­sam og Dong. En del af for­mu­en er i dag pla­ce­ret i en lang ræk­ke fon­de, der rundt i he­le Dan­mark støt­ter op om bå­de kul­tur, sport, forsk­ning, ud­dan­nel­se, ener­gi- og er­hverv­s­ud­vik­ling i el­sel­ska­ber­nes gam­le dæk­nings­om­rå­der.

Sallings Mindefond uddeler igen til medarbejderne efter strid med Civilstyrelsen

Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond har fun­det sig til ret­te som me­d­ar­bej­der­fond ef­ter en pau­se på 55 år. Tid­li­ge­re stod den bag kunst- og kul­tur­ud­de­lin­ger til ek­sem­pel­vis Den Gam­le By og Kun­sten i Aal­borg. Men da en me­d­ar­bej­der i Ci­vilsty­rel­sen faldt over en mang­len­de god­ken­del­se fra 1959, blev be­sty­rel­sen tvun­get til at æn­dre for­mål. Fon­den har net­op ud­delt godt 1.000 kr. til me­re end 9.000 funk­tio­næ­rer i Sal­ling-kon­cer­nens su­per­mar­ke­der.

Kulturarkitekt og fundraiser: “Fondene er blevet lettere at forstå“

Car­sten Mørch-Bentzen er ud­vik­lings­le­der på Ryt­misk Cen­ter i Kø­ben­havn og har i snart to år­ti­er rejst fonds­mid­ler til et hav af kul­tu­rel­le og so­ci­a­le pro­jek­ter. For ham hand­ler det om at ha­ve hjer­tet med: Det er det per­son­li­ge en­ga­ge­ment, vilj­en til at bru­ge et år på idé­ud­vik­ling, og ev­nen til at tæn­ke vi­dens­de­ling og bæ­re­dyg­tig­hed ind i et pro­jekt, der er ud­slags­gi­ven­de bå­de for pro­jek­tets re­a­li­sa­tion og fon­de­nes vil­je til at støt­te det. Dan­ske Fon­de har spurgt Car­sten Mørch-Bentzen om den be­tyd­ning, fonds­mid­ler­ne har haft for hans pro­jek­ter og for hans fag­om­rå­de.

2018 #17

Folkeskolen er mættet af fondsprojekter

Fol­ke­sko­len er ved at nå mæt­nings­punk­tet for fond­spro­jek­ter på vis­se om­rå­der. Da man­ge fon­de sat­ser på de sam­me om­rå­der, er fon­de­ne nog­le ste­der en be­last­ning for sko­ler­ne, me­ner for­sker. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er be­kym­ret over ud­vik­lin­gen, og ef­ter­ly­ser po­li­tisk stil­ling­ta­gen og sty­ring af fonds­mid­ler­ne. For­e­nin­gen op­for­drer til de­bat om, hvor­dan fon­de­ne egent­lig på­vir­ker fol­ke­sko­len.

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Dan­ske For­valt­ning har rå­d­gi­vet fle­re af konge­hu­sets almen­nyttige fon­de til kun at kø­be ban­kens eg­ne investe­rings­pro­duk­ter, selv­om produk­terne er bå­de dy­re­re og har gi­vet dårli­gere af­kast end re­sten af mar­kedet. Almen­nyttige fon­de kan ik­ke reg­ne med uvil­dig råd­giv­ning fra de­res bank, si­ger pro­fes­sor.

Erhvervsstyrelsen afviser at hæve aldersgrænsen i BRFfonden

Er­hvervs­sty­rel­sen fast­hol­der sin prak­sis og af­vi­ser BRF­fon­dens øn­ske om at hæ­ve al­ders­græn­sen på 67 år. BRF­fon­dens be­sty­rel­se har dog få­et dis­pen­sa­tion til at la­de et be­sty­rel­ses­med­lem fort­sæt­te en ek­stra pe­ri­o­de i be­sty­rel­sen.

2018 #18

Træg bestyrelse i BRFfonden bryder fondsloven

I strid med fonds­lo­ven har be­sty­rel­sen i to år und­ladt at ud­pe­ge et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, og den har ind­til vi­de­re væ­ret over fi­re år om at ud­ar­bej­de en ny stra­te­gi. Fonds­le­del­sen har i den pe­ri­o­de mod­ta­get ho­norar for over 8 mio. kr. fra fon­den, som si­den fu­sio­nen mel­lem BRF­kre­dit og Jy­ske Bank ik­ke har haft an­dre ak­ti­vi­te­ter end ejer­ska­bet af en ak­tiepost på 20 pro­cent i Jy­ske Bank.

Ny filantropidirektør i Realdania

Ar­ki­tekt Ni­na Ko­vsted Helk bli­ver ny filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia.

Det Nissenske Familiefond – uddelinger 2017

Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond fort­sæt­ter med at øge de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på be­kost­ning af fa­mi­lieud­de­lin­ger­ne. Fra 2016 til 2017 er de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger me­re end for­doblet og ud­gø­re nu 2,2 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

2018 #19

Christiansborg ønsker mere struktur på fondsmidler i folkeskolen

Fon­de­nes mas­si­ve in­ter­es­se for fol­ke­sko­len får nu po­li­ti­ke­re til at efter­spørge kla­re ret­nings­lin­jer, fæl­les forum og et uaf­hæn­gigt sko­le­råd. Under­vis­nings­mini­ste­r Me­re­te Riis­ager har sat gang i et ar­bej­de, der skal af­kla­re, hvor­dan et sam­arbej­de med fon­de­ne kan under­støt­tes bedst mu­ligt.

Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser

For­de­lin­gen af kvin­der og mænd i fonds­be­sty­rel­ser er på en ræk­ke om­rå­der me­re li­ge end hos de sto­re dan­ske virk­som­he­der ge­ne­relt. F.eks. er den gennem­snitlige an­del af kvin­der i bestyrel­serne hos de sto­re erhvervs­drivende fon­de mar­kant høje­re end i de sto­re virk­som­he­der, vi­ser en op­tæl­ling fo­re­ta­get af Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de. Må­ske har fon­de­ne et bre­de­re vær­di­sæt end an­dre virk­som­he­der, me­ner for­sker.

Når fondsmidler redder menneskeliv

Fo­re­stil dig et skib, der bå­de er ho­spi­tal, ho­tel og ar­bejds­plads – et skib, der ta­ger ud til nog­le af ver­dens fat­tig­ste om­rå­der for at yde hjælp, hvor der er brug for det. Fo­re­stil dig ski­bets stab be­stå­en­de udeluk­kende af fri­vil­li­ge – fra læ­ger til elek­tri­ke­re, fra skibs­of­fi­ce­rer til køkken­personale, der al­le ar­bej­der gra­tis, selv be­ta­ler rej­se og crew-fee for at få lov til at gø­re en for­skel. Og fo­re­stil dig så, hvad der skal til, ud­over al­le de go­de vil­jer, for at sæt­te sku­den i sø­en. Dan­marks Fon­de har talt med Jens-Erik En­gel­bre­cht, CEO for den dan­ske af­de­ling af nød­hjælps­orga­nisa­tionen Mer­cy Ships, om fon­de­nes be­tyd­ning for de for­skel­li­ge aspek­ter af nød­hjælps­arbejdet.

2018 #20

Det danske kongehus viderefører tradition fra enevældens tid

Si­den ene­væl­dens op­hør har det dan­ske kon­ge­hus stif­tet al­men­vel­gø­ren­de fon­de for, at kon­gen kun­ne vi­se sin god­hed. Sid­ste år ud­del­te 11 roy­a­le fon­de for godt 28 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål.

En finansiel bisidder kan øge fondens indtjening og uddelinger

Fon­de kan spa­re rig­tig man­ge pen­ge, hvis be­sty­rel­sen vil bru­ge kræf­ter på at tjek­ke bo­nen, når den har købt for­mu­e­for­valt­ning i det lo­ka­le fi­nan­si­el­le su­per­mar­ked. Den uaf­hæn­gi­ge rå­d­gi­ver He­mon­to A/S har de se­ne­ste tre år spa­ret si­ne kun­der for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, her­i­blandt Østif­ter­ne som har drop­pet man­ge af pen­ge­in­sti­tut­ter­nes in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger.

Mary Fonden fornyer royal fondstradition med katalytisk filantropi

Det dan­ske kron­prin­s­par H.K.H. Kron­prins Fre­de­rik og H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary er i den dan­ske of­fent­lig­hed an­er­kendt for en kon­ge­lig stil, der for­ny­er kon­ge­hu­sets tra­di­tio­ner. Det gæl­der og­så tra­di­tio­nen om­kring de roy­a­le, filan­tro­pi­ske fon­de. ”Mary-Fon­den er et led i den for­ny­el­se, som og­så er helt nød­ven­dig for at be­va­re kon­ge­hu­sets po­pu­la­ri­tet og fol­ke­li­ge ap­pel,” si­ger kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

2018 #21

Danske fonde evaluerer i stor stil

I alt 48 ud af 57 stør­re dan­ske fon­de op­ly­ser, at de fo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger af de­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. De re­ste­ren­de 9 fon­de op­ly­ser ik­ke om de­res eva­lu­e­rings­prak­sis. Iføl­ge en eva­lu­e­rings­eks­pert kan ten­den­sen be­skri­ves som en ‘ame­ri­ka­ni­se­ring’.

Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det sti­gen­de ud­bud af fonds­mid­ler føl­ges af en ge­ne­rel for­ø­get ef­ter­spørgsel. An­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get med 15 pct. på tre år, vi­ser en op­gø­rel­se fra Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. En ræk­ke fon­de gi­ver fle­re til­sagn og sam­let set be­vil­ges der fort­sat pen­ge til hver tred­je an­sø­ger.

Fire perspektiver på evaluering

Iføl­ge en ny op­tæl­ling fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de eva­lu­e­rer mindst 47 ud af 57 af de stør­ste dan­ske fon­de de­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Men hvor­når, hvor­dan og hvor­for bør man eva­lu­e­re si­ne ind­sat­ser? Lund­beck­fon­den, Oak Fo­un­da­tion Den­mark, Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det by­der her ind med svar fra fi­re for­skel­li­ge vink­ler.

2018 #22

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra top­pen til bun­den, når det kom­mer til di­rek­tør­løn­nen hos de stør­ste dan­ske fon­de. Til gen­gæld er der og­så sto­re for­skel­le på di­rek­tø­rer­nes op­ga­ver og an­svar. Og­så fon­de­nes åben­hed om­kring di­rek­tio­nens løn va­ri­e­rer be­trag­te­ligt. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Carlsbergfondet rydder op i fundatsen: Tuborgfondets bestyrelse er nu en bevillingskomité

Carls­berg­fon­det præ­ci­se­rer nu i sin fun­dats, at Tu­borg­fon­det ik­ke er en selv­stæn­dig fond, og at be­sty­rel­sen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Sam­ti­dig får fon­den lov­lig­gjort ho­nora­rer­ne til komité­med­lem­mer­ne, og in­den læn­ge over­la­der Flem­m­ing Besen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til An­ne Ma­rie-Skov.

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger sti­ger igen i år, og især de vi­den­ska­be­li­ge for­mål dri­ver ud­vik­lin­gen. Det er nog­le af ho­ved­po­in­ter­ne fra det­te års op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik, der og­så vi­ser en til­ba­ge­gang i be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål og fle­re mid­ler til na­tur- og mil­jø­for­mål. Fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger man, at sta­ti­stik­ken bør læ­ses med en ræk­ke for­be­hold.

2018 #23

Crowdfunding i luften med rock for hjemløse

Frem­over kan ildsjæ­le med hjælp fra Spar Nord Fon­dens nye crowd­fun­ding­por­tal ind­dra­ge lo­kal­be­folk­nin­gen, når en god idé skal fi­nan­si­e­res. De før­ste pro­jek­ter kan al­le­re­de nu støt­tes, og en lil­le må­ned ef­ter lan­ce­rin­gen ser Spar Nord Fon­den nu frem til at føl­ge ud­vik­lin­gen på om­rå­det.

Konsolideringsfradrag: PwC undrer sig over ministersvar

“I en nær frem­tid” eva­lu­e­rer skat­te­myn­dig­he­der­ne ef­fek­ten af fon­de­nes re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Ef­ter tal fra kon­su­lent­hu­set PwC og kri­tik fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets skat­te­o­rd­fø­rer Jes­per Pe­ter­sen, lover skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) så­le­des nu, at of­fi­ci­el­le be­reg­nin­ger af fon­de­nes bi­drag til sta­tens fi­nan­ser er på trap­per­ne. Hos PwC un­drer man sig over, at mi­ni­ste­ren nu fo­ku­se­rer på årets fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger.

BRFfonden: ”Hverken revisor eller fondstilsyn har haft bemærkninger”

Med to års for­sin­kel­se er Brf­fon­dens be­sty­rel­se nu fuld­tal­lig og i tråd med fun­dat­sen. Si­den fon­dens di­rek­tør ud­t­rå­d­te af be­sty­rel­sen i ok­to­ber 2016, har po­sten væ­ret le­dig, for­di fonds­le­del­sen øn­ske­de at af­ven­te af­slut­nin­gen på stra­te­gi­ar­bej­det. ”Ulov­ligt” si­ger pro­fes­sor. ”Umid­del­bart en god for­kla­ring,” si­ger fondstil­sy­net, der ge­ne­relt be­stræ­ber sig på at væ­re prag­ma­ti­ske i sit til­syn.

2. årgang / 2017

2017 #01

Community foundation ved Randers uddeler 15 mio. kr. om året

Det lil­le an­del­se­je­de el-sel­skab, El­ro, lod sig i 2013 fu­sio­ne­re med Ener­gi­Midt. Det blev star­ten på en ny, com­mu­ni­ty fo­un­da­tion, El­ro Fon­den, som si­den da har gi­vet et mar­kant ryg­stød til for­e­nin­ger, for­sam­lings­hu­se og idræts­klub­ber i det gam­le el­sel­skabs vir­ke­om­rå­de. Blandt fon­dens ny­ska­bel­ser er et ’grej-bank’-koncept, som ud­nyt­ter event-fa­ci­li­te­ter på tværs af lands­by­er og for­e­nin­ger.

Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune i partnerskab mod børnefattigdom

Lauritzen Fon­den ind­går tæt sam­ar­bej­de med Es­b­jerg Kom­mu­ne om en ræk­ke pro­jek­ter, som skal gi­ve fat­ti­ge børn bed­re mu­lig­he­der for et godt liv som ak­ti­ve sam­funds­bor­ge­re.

Regionsformand: Fonde kan give mere sundhed, men ikke større anlægsbudgetter

For­man­den for Dan­ske Re­gio­ner, Bent Han­sen (S) ser po­si­tivt på de pri­va­te fon­des en­ga­ge­ment i sund­heds­sek­to­ren og vil ger­ne ha­ve fle­re fonds­mid­ler. Men støt­ten til byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter på ho­spi­ta­ler­ne er ik­ke i sig selv en løs­ning til at øge re­gio­ner­nes bud­get­ter, si­ger han.

2017 #02

Usikkerhed om pålideligheden af fondsoplysninger i cvr-registret

Selv­om en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond står op­ført som en ak­tiv og le­ven­de fond i cvr-re­gi­stret, er det slet ik­ke sik­kert, at den sta­dig ek­si­ste­rer. Det vi­ser en ak­tu­el sag, hvor syv ud af 35 til­sy­ne­la­den­de ak­ti­ve fon­de har væ­ret ned­lagt i fle­re år. Det er usik­kert, hvor man­ge af de 8.000 ak­ti­ve fon­de i cvr-sy­ste­met, der re­elt fin­des, for­kla­rer fonds­myndig­heden. Ju­stits­mi­ni­ste­ren bør nu sik­re tro­vær­di­ge ram­mer om fon­de­ne og etab­le­re et or­dent­ligt fonds­re­gi­ster, me­ner to fond­s­eks­per­ter.

Elsass Fonden vil skabe holdningsændringer via sponsorat for Parasport

El­sass Fon­den er ble­vet ny ho­ved­sponsor for Pa­r­a­sport Dan­mark. Frem til de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Tokyo i 2020 vil støt­ten bli­ve brugt til at for­bed­re og ud­vik­le at­le­ter­ne gen­nem træ­ning og tur­ne­rin­ger. Sponsor­be­lø­bet vil især gå til at­le­ter med ce­re­bral pa­re­se (CP), som er fon­dens mær­kesag.

Villum Fonden fordobler legater til fremtidens forskerstjerner

Den 23. ja­nu­ar ud­del­te Vil­lum Fon­den 146 mio. kr. til årets mod­ta­ge­re af Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me. Pro­gram­met gi­ver hvert år en saltvand­s­ind­sprøjt­ning til yn­gre for­ske­res pro­jek­ter på det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Fon­den har for­doblet sin støt­te til de yn­gre for­ske­re si­den pro­gram­mets start i 2012.

2017 #03

ECTS-godkendt uddannelse skal skabe bedre fundraisere

IBA Er­hvervsa­ka­de­mi Kol­ding etab­le­rer ny me­rit­gi­ven­de ef­ter­ud­dan­nel­se, som fun­dra­i­sing ma­na­ger. Fær­re of­fent­li­ge mid­ler til kul­tur og so­ci­a­le for­mål øger kon­kur­ren­cen om at op­nå fonds­støt­te. Der­for ud­dan­nes de nye ma­na­gers til at ska­be bed­re kva­li­tet i an­søg­nin­ger­ne og hol­de de­res le­del­se op­da­te­ret om nye finansierings­former og be­væ­gel­ser i fonds­ver­de­nen. Selv­om fle­re fon­de fo­ku­se­rer me­re på ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi, så er det sta­dig de pri­va­te fon­de, der ud­de­ler flest mid­ler, si­ger en af un­der­vi­ser­ne.

Nordea-fonden åbner årets pulje til lokale foreninger

Nor­dea-fon­den in­vi­te­rer lo­ka­le for­e­nin­ger i he­le lan­det til at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der kan styr­ke fæl­les­ska­bet i lo­kal­mil­jø­et.

Flere fonde støttede Danmarks Indsamling

Fon­de­nes op­bak­ning til Dan­marks Ind­sam­ling fort­sæt­ter med at sti­ge. I år støt­te­de 21 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ind­sam­lin­gen. Med Ole Kirks Fonds re­kord­s­to­re bi­drag ud­gør fon­des an­del knap 15 pro­cent af det ind­sam­le­de be­løb, vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se.

2017 #04

Fire bankaktier giver godt udbytteår for seks fonde

Årets sæ­son for bank­regn­ska­ber lover godt for fle­re ud­de­len­de fon­de, som står til at hen­te sto­re ud­byt­ter fra de­res hi­sto­risk be­tin­ge­de be­hold­nin­ger af bankak­tier. Di­vi­den­den fra Jut­lan­der Bank gen­star­ter lo­ka­le ud­de­lin­ger fra Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, som nu har rejst sig ef­ter fi­nanskri­sen. Og BRF Fon­den kan med samtyk­ke fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Jy­ske Bank se frem til 125 mio. kr. til at ki­ck­star­te fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi, som ven­tes of­fent­lig­gjort i lø­bet af for­å­ret.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive erstatningsansvarlig for fondens ledelsesfejl

I går – ons­dag den 22. fe­bru­ar - of­fent­lig­gjor­de Er­hvervs­sty­rel­sen sin en­de­li­ge af­gø­rel­se i sa­gen om be­sty­rel­ses­ansvar i for­bin­del­se med den er­hvervs­dri­ven­de fond, Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gens en­ga­ge­ment i DRs af­hol­del­se af Eu­ro­vi­sion Song Con­test i 2014. Sty­rel­sen fast­holdt blandt an­det, at den tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand har hand­let an­svar­spå­dra­gen­de ved at la­de fon­den dæk­ke de­le af un­der­skud­det hos DR. Sa­gen un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem er be­vidst om sit an­svar og op­ga­ver, og har et ind­gå­en­de kend­skab til de nye reg­ler på om­rå­det, på­pe­ger er­hvervs­juri­disk rå­d­gi­ver Mar­tin Po­ul­sen. Han gen­nem­går her kort de nær­me­re reg­ler for fonds­be­sty­rel­sens an­svar.

3 ud af 4 stemte digitalt ved Trygfondens valg

Tryg­heds­grup­pens valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Syd­dan­mark er af­slut­tet med en stem­me­pro­cent på 8,3. Her­af valg­te 73 pro­cent at stem­me di­gi­talt. Pe­ter Gæ­mel­ke var blandt de gen­valg­te, mens for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Jens Iwer Pe­der­sen ik­ke op­nå­e­de valg.

2017 #05

WoCo-sagen efterlader politisk governance-problem i kommunerne

I kølvan­det på sa­gen om Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen lig­ger der nu en op­ga­ve i at få em­beds­folk og kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re over he­le lan­det til at for­stå, at de ik­ke kan ha­ve ind­fly­del­se i kom­mu­nalt fi­nan­si­e­re­de fon­de og sel­ska­ber, som dri­ver kul­turin­sti­tu­tio­ner el­ler er­hverv­s­ud­vik­ling, me­ner For­e­nin­gen af Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser. ”Der­for er spørgs­målet jo helt over­ord­net om det over­ho­ve­det er de rig­ti­ge kon­struk­tio­ner, vi bru­ger i så­vel kom­mu­ner, re­gio­ner som i sta­ten. Det spørgs­mål må be­sva­res af bå­de af kom­mu­ne og af sta­ten,” si­ger en af sa­gens ho­ved­per­so­ner, med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, Si­mon Stran­ge (S).

Civilstyrelsen giver få dispensationer til bedre formueplacering

Tre gan­ge på to år har fondsmyn­dig­he­den dis­pen­se­ret fra reg­ler­ne om fon­des formue­placering. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des ak­tind­sigt i Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­ser. Re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­fir­ma­et PwC har få­et god­kendt fle­re an­søg­nin­ger om dis­pen­sa­tion, men op­for­drer nu Fol­ke­tin­get til at gi­ve reg­ler­ne et ser­vi­ce­tjek og sik­re bed­re le­ve­vil­kår for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Professor i fondsøkonomi: afskaf regler om kapitalanbringelse

Det bør ik­ke væ­re Ci­vilsty­rel­sens op­ga­ve at be­stem­me, hvor­dan de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal pla­ce­re de­res for­mu­er. Fon­de­ne li­der un­der lav­ren­teø­ko­no­mi­en til ska­de for de sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger, og der­for bør an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen helt af­skaf­fes og i ste­det skal der la­ves en fu­sions­be­kendt­gø­rel­se, der au­to­ma­tisk til­la­der fu­sio­ner, si­ger CBS-pro­fes­sor Ste­en Thom­sen. Han på­pe­ger, at fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger i ob­liga­tio­ner i øje­blik­ket er me­re ri­si­ko­fyld­te end ak­tie­be­hold­nin­ger.

2017 #06

Skæv investeringsprofil får Nykredits Fond til at lukke for ansøgninger

Be­sty­rel­sen i Nykre­dits Fond har luk­ket for an­søg­nin­ger, for­di den la­ve ren­te kom­bi­ne­ret med en stor be­hold­ning af re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner pres­ser ind­tæg­ter­ne. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne. Men be­sty­rel­sen med øko­no­mi­pro­fes­sor Ni­na Smith i spid­sen har hidtil ik­ke ud­nyt­tet mu­lig­he­der­ne i fonds­lo­v­giv­nin­gen til at ple­je den 146 mio. kr. sto­re for­mue.

Kollegiebyggeri er en evergreen for fondene

Dan­ske fon­de har en tra­di­tion for at op­fø­re kol­le­gi­er, der går til­ba­ge til ti­den li­ge ef­ter før­ste ver­denskrig. In­ter­na­tio­na­le strøm­nin­ger, øn­sket om at af­hjæl­pe stu­di­e­bo­lig­nød samt mu­lig­he­den for at sæt­te et va­rigt af­tryk på det dan­ske sam­fund er blandt de mo­ti­ver, der fort­sat får fon­de­ne til op­fø­re kol­le­gi­er.

John Goodwin ny direktør for Lego Fonden

Den før­ste april star­ter Jo­hn Goodwin som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den. Han af­lø­ser Han­ne Ras­mus­sen, der valg­te at for­la­de po­sten af per­son­li­ge grun­de.

2017 #07

Danske Forvaltning: Blødere regler vil øge fondenes almennyttige uddelinger

Der er be­hov for at re­vi­de­re reg­ler­ne om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det me­ner lan­dets stør­ste stats­god­kend­te, sær­li­ge bankaf­de­ling for fonds­for­mu­er, Dan­ske For­valt­ning. Lem­pe­li­ge­re in­ve­ste­rings­reg­ler vil nem­lig øge fon­de­nes sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Fondsmyn­dig­he­den an­er­ken­der pro­ble­met, men der er in­gen re­ge­læn­drin­ger på trap­per­ne, op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen.

Lauritzen Fonden på den store velfærdsklinge

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har mødt sous­chef i Lauritzen Fon­den, Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen, til et in­ter­view om fon­dens stra­te­gi­pro­ces set fra ‘ma­skin­rum­met’. Hun er den før­ste del­ta­ger i en in­ter­view-sta­fet, hvor vi sæt­ter an­sig­ter på de men­ne­sker, der ar­bej­der med at om­sæt­te fon­de­nes vi­sio­ner og stra­te­gi­er til prak­sis. Med tre spørgs­mål sen­der Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen sta­fet­ten vi­de­re til en per­son i fonds­bran­chen, som for hen­de ’per­so­ni­fi­ce­rer ly­sten og ev­nen til at de­le vi­den og sam­ar­bej­de på tværs mel­lem fon­de­ne’.

Nordea-fondens lillesøster øger uddelingerne på trods af kapitalregler

Nor­dea-fon­dens lil­le­sø­ster, Nor­dea Bank-fon­den, har op til 85 pro­cent af sin for­mue pla­ce­ret i en en­kelt ak­tie. Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens ka­pi­tal­reg­ler er det ik­ke en for­svar­lig for­mu­e­pla­ce­ring. Men på grund fon­dens hi­sto­rie er det al­li­ge­vel fuldt lov­ligt. Og det kan fon­dens mod­ta­ge­re væ­re gla­de for. For in­ve­ste­rin­gen har nem­lig væ­ret så god, at fon­den nu hæ­ver ud­de­lings­ni­veau­et til 25 mio. kr. om året.

2017 #08