Arkiv

Nyhedsbreve

2016-2019

Ind­til novem­ber 2019 hed Fun­dats Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

5. årgang / 2020

2020 #01

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

PET risikovurderer fondssektoren

Dan­ske myn­dig­he­der gør ik­ke nok for at for­hin­dre, at pen­ge fra vel­gø­ren­de fon­de kan en­de i hæn­der­ne på ter­r­o­ri­ster. Det frem­går af en rap­port fra den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion for be­kæm­pel­se af hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, FATF. Der­for er Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste i øje­blik­ket i gang med at vur­de­re ri­si­ko­en for, at fon­de uagt­somt bi­dra­ger til fi­nan­si­e­ring af ter­ror.

Skepsis overfor nyt matematikprojekt finansieret af Novo Nordisk Fonden

Et nyt un­der­vis­nings­pro­jekt fi­nan­si­e­ret af No­vo Nor­disk Fon­den vil gø­re ma­te­ma­tik til om­drej­nings­punkt for de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske fag. Men det er ik­ke en god idé at la­de ma­te­ma­tik fyl­de me­re, end det al­le­re­de gør, ly­der re­ak­tio­nen fra fy­sik- og ke­milæ­rer­ne.

2020 #02

15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Ju­ni Fon­den er øko­no­misk og hi­sto­risk tæt for­bun­det med Ro­ck­wool-kon­cer­nen, og ak­tier­ne i den ver­den­s­oms­pæn­den­de iso­le­rings­virk­som­hed ud­gør fi­re fem­te­dele af fon­dens mil­li­ard­for­mue. Men iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand He­le­ne Käh­ler Hjen­ner kan be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den i mor­gen be­slut­te at sæl­ge Ro­ck­wool-ak­tier­ne, hvis det bedst frem­tids­sik­rer fon­den. Hun for­tæl­ler om en fond, som går i ret­ning af at væ­re me­re pro­ak­tiv og min­dre re­ak­tiv – og frem­over vil støt­te fær­re og stør­re pro­jek­ter.

Afgørelse på trapperne i sag om alvorligt datalæk fra erhvervsfond

Der er gå­et et år, si­den Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond af­le­ve­re­de sin re­de­gø­rel­se til Da­ta­til­sy­net om GD­PR-sa­gen, hvor der blev rund­sendt en ræk­ke per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. Af­gø­rel­sen kom­mer ”me­get, me­get snart,” og jurist i Da­ta­til­sy­net Al­lan Frank be­teg­ner sa­gen som væ­ren­de i den ”hø­je­re en­de.”

Novo Nordisk Fonden udruller stor naturfagsfond: “Målet er at nå ud til alle børn i Danmark”

Un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­ti­vet Li­fe fra No­vo Nor­disk Fon­den rul­ler der­ud­af, og sko­ler­ne kan al­le­re­de nu be­stil­le fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, for­tæl­ler di­rek­tør for Li­fe-ini­ti­a­ti­vet, Chri­sti­ne An­tor­i­ni. Men stan­dard­løs­nin­ger er ik­ke no­gen god idé, ad­va­rer Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, som og­så min­der om, at fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len ik­ke må æn­dre sko­lens ret­ning.

2020 #03

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det hand­ler om fonds­di­rek­tø­rer­nes løn i 2018. Bå­de når det kom­mer til den sam­le­de løn og dens for­holds­mæs­si­ge ud­vik­ling si­den sid­ste år. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se af ve­der­lag til de øver­ste di­rek­tø­rer i en ræk­ke sto­re dan­ske fon­de. BRF­fon­dens di­rek­tør teg­ner sig for årets stør­ste løn­stig­ning i pro­cent.

Medlemsdemokrati garneret med sundhedsfakta, lumre jokes og chokoladekage

I går star­te­de val­get til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den, hvor et re­kord­s­tort felt på 70 kan­di­da­ter kæm­per om 21 plad­ser. Tryg­heds­grup­pen står bag Tryg­fon­den, og re­præ­sen­tant­ska­bet er blandt an­det med til at be­stem­me, hvor­dan fon­dens år­li­ge mid­ler på 650 mil­li­o­ner kro­ner skal for­de­les. En halv mil­li­on bor­ge­re kan stem­me, og de har i ja­nu­ar kun­net mø­de kan­di­da­ter­ne ved en ræk­ke stor­sti­le­de mø­der rundt om­kring i ho­ved­stads­om­rå­det. Fun­dats var med til mø­det tors­dag af­ten i Hil­le­rød.

2020 #04

KU-rektor ansættes som fondsdirektør i strid med vedtægter

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik C. We­ge­ner, er net­op ble­vet an­sat som le­der for fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Men be­slut­nin­gen er truf­fet i strid med fon­dens vedtæg­ter.

KU-rektor: Stillingen er et akademisk ombud

Hen­rik We­ge­ner til­træ­der halv­tids­stil­lin­gen som fonds­di­rek­tør i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Han for­ven­ter in­gen pro­ble­mer med at ud­fyl­de efor-rol­len og va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser ved si­den af sin be­skæf­ti­gel­se som rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Hempel Fonden skyder ni millioner kroner ind i kamp for dyr og planter

Via et nyt part­ner­skab med Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal hå­ber di­rek­tør An­ders Holm fra Hem­pel Fon­den at kun­ne væ­re med til at be­va­re dy­re- og plan­te­li­vet i tru­e­de skov­om­rå­der. I 2019 skød fon­den 44 mil­li­o­ner kro­ner ind i bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter.

2020 #05

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 er­hvervs­dri­ven­de fon­de duk­ke­de op på land­kor­tet i lø­bet 2019. Én fond øn­sker at frem­me Dan­mark som ten­nis­na­tion, en an­den at bru­ge ‘hap­pi­ness’ som nyt sty­rings­red­skab i sund­heds­væ­se­net, mens en tred­je vil do­ku­men­te­re ver­dens vil­de na­tur. Og så har re­a­li­ty­stjer­nen Lin­se Kes­sler og­så stif­tet en fond.

Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Ve­lux og Vil­lum-fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på blandt an­det kli­ma­om­rå­det gi­ver en enorm stolt­hed blandt de 16.000 me­d­ar­bej­de­re i virk­som­he­der­ne un­der VKR Hol­ding i bå­de ind- og ud­land, si­ger Ve­lux´ glo­ba­le HR-chef Iben Sch­midt Hel­birk. Ve­lux øn­sker frem­over i hø­je­re grad end hidtil at bru­ge fon­de­ne som en del af virk­som­he­dens bran­ding for at kun­ne til­træk­ke un­ge, dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re.

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

2020 #06

Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

På trods af, at den dan­ske vel­færds­stat har et fint­ma­sket net, bli­ver vi nødt til at er­ken­de, at der er en ræk­ke om­rå­der, hvor…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

2020 #07

Tuborgfondet støtter dansk erhvervsliv gennem god lyd, weekendture og maleværksteder

Det er ik­ke til at se det, hvis man ik­ke li­ge ved det. Så­dan vil­le no­gen må­ske tæn­ke, hvis de fik at vi­de, at…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Nordea-fonden på rundtur for at inspirere lokale ildsjæle

Det er med for­vent­nin­gen om at til­de­le støt­te til me­re end 100 pro­jek­ter i lø­bet af året, at Nor­dea-fon­den i dag åb­ner for an­søg­nin­ger…

2020 #08

De store fonde tager ansvarlige investeringer til sig

12 af de stør­ste fon­de har sva­ret Føl­gen­de 12 af de 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2018 har sva­ret: Carls­berg­fon­det In­du­stri­ens Fond Nor­dea-fon­den No­vo Nor­disk…

Borgerretsfondens moderne filantropiske ambitioner kolliderede med fondsretten i Radio24syv-sagen

Be­sty­rel­sen hav­de lagt man­ge kræf­ter i at mo­der­ni­se­re Bor­ger­rets­fon­den og gø­re den til et om­drej­nings­punkt for styr­kel­se af bor­ger­nes rets­sik­ker­hed i Dan­mark. Men som…

KU-professor: Fondsmidler til forskning vækker glæde og skaber bekymring

Dansk forsk­ning bli­ver i sti­gen­de grad fi­nan­si­e­ret af mid­ler fra pri­va­te fon­de, og det er ik­ke læn­ge­re et sær­syn, at de stør­ste dan­ske fon­des…

2020 #09

Jens Ditlev Lauritzen: Social indsats og kulturstøtte går hånd i hånd

’Dan­nel­se’ er et be­greb, man stø­der på fle­re gan­ge ved en rund­t­ur på Lauritzen Fon­dens hjem­mesi­de blandt an­det i de­fi­ni­tio­nen af fon­dens to fo­ku­s­om­rå­der,…

Frederiksberg Fonden finansierer borgerundersøgelse

Den sel­ver­klæ­re­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tion Fre­de­riks­berg Fon­den har net­op ud­gi­vet un­der­sø­gel­sen “Kul­tu­ren på Fre­de­riks­berg – 500 bor­ge­res hold­nin­ger”. Un­der­sø­gel­sen af­dæk­ker Fre­de­riks­bergs bor­ge­res syn på kul­tur…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

2020 #10

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Fire mindre fonde rykker sammen i nyt fondsfællesskab

Li­ge­som i den gam­le bør­ne­sang ”Ti små cyk­li­ster”, hvor an­tal­let af cyk­li­ster fal­der vers for vers, op­le­ver og­så Fon­de­nes Hus på Ot­to Møn­steds Ga­de…

Ole Kirk’s Fond forlænger støtte til Dansk Flygtningehjælps akutpulje

Ole Kirk’s Fond for­læn­ger nu sin støt­te til Aku­t­pulj­en med en ny be­vil­ling på 40 mio. kr. Aku­t­pulj­en er fon­dens sam­ar­bej­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp,…

2020 #11

Fonde på svær jagt efter impact-investeringer

Fle­re af Dan­marks stør­ste fon­de vil i de kom­men­de år al­lo­ke­re yder­li­ge­re ka­pi­tal til så­kald­te im­pact-in­ve­ste­rin­ger, hvor so­ci­alt el­ler mil­jø­mæs­sigt af­kast væg­tes på li­ge…

Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Til­sagn om 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og 700.000 kro­ner fra Enid In­ge­manns Fond…

Carlsbergfondet har fundet modellen for impact-investeringer

– Hvad dæk­ker je­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger over – har de et sær­ligt fo­kus? ”Fon­det har si­den 2015 væ­ret in­vol­ve­ret i in­ve­ste­rin­ger fra Im­pax, Lon­don, der…

4. årgang / 2019

2019 #01

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sam­men­lagt 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev stif­tet i 2018. Især kul­tur og byg­nings­drift fyl­der en del i de nye fon­des fun­dat­ser, men og­så for­mål som bed­re ud­nyt­tel­se af sund­heds­da­ta og na­tur på na­tu­rens præ­mis­ser er på dags­or­de­nen. Få over­blik over de ny­til­kom­ne er­hvervs­dri­ven­de fon­de her.

Statspenge samler støv i BRFfonden

I 2014 solg­te BRF­fon­den ud, og 55 års re­al­kre­dit­hi­sto­rie end­te som end­nu en her­re­løs for­mue fra den fi­nan­si­el­le sek­tor. Kre­di­to­rer­ne og lån­ta­ger­nes me­dind­fly­del­se blev skre­vet ud af fun­dat­sen og en be­sty­rel­se på fem mand på­tog sig at fin­de en ny ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se for BRF-for­mu­en på 8 mia. kr. Uden at ind­dra­ge fon­dens in­ter­es­sen­ter har be­sty­rel­sen nu i fem år hver­ken ud­delt pen­ge el­ler fo­re­ta­get for­måls­re­la­te­re­de transak­tio­ner. Mens re­sten af fond­se­li­ten steg om­bord på trans­pa­rens-to­get og star­te­de pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­sen mod en mo­der­ne fonds­sek­tor, så blev BRF­fon­den sid­den­de på per­ron­en.

BRFfonden vil etablere ’Fonden for Håndværkskollegier’

Fonds­le­del­sen i BRF­fon­den for­ven­ter in­den læn­ge at ud­by­de sit før­ste kol­le­gie­byg­ge­ri i ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce. Det skal byg­ges i Hor­sens og ejer­ska­bet kom­mer til at lig­ge i en ny fond stif­tet til for­må­let. I Hor­sens Kom­mu­ne glæ­der man sig over det kom­men­de hånd­værks­kol­le­gie.

2019 #02

Tænketanke til fonde: Brug os mere

Hvis I ger­ne vil for­an­dre sam­fun­det, så tag os dog med på råd. Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra en ræk­ke tæn­ket­an­ke til den dan­ske fonds­sek­tor. Men hvor lig­ger mu­lig­he­der­ne og bar­ri­e­rer­ne for et tæt­te­re sam­ar­bej­de? Fi­re tæn­ket­an­ke og to fon­de gi­ver de­res svar, der især hand­ler om po­li­tik, vi­den og kva­li­tet.

Bikubenfonden efter evaluering: Ny ansøgningsproces er version 0.1

Bi­ku­ben­fon­den gør nu sta­tus over sin nye an­søg­nings­pro­ces. Der er plads til bå­de be­gej­string og for­bed­ring, ly­der mel­din­gen bå­de fra fon­den og det an­sø­ger­felt, som fon­den ger­ne vil sæt­te i cen­trum – pro­ces­sen er nem­lig bå­de gi­ven­de og kræ­ven­de, ly­der det.

Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Op­ga­ver fra fle­re og fle­re res­sor­t­om­rå­der blan­der sig i bun­ker­ne hos de me­d­ar­bej­de­re, der fø­rer kon­trol med lan­dets cir­ka 11.000 fon­de. ”Fondsmyn­dig­he­der­ne er vold­somt un­der­be­man­de­de, og ord­nin­gen med re­viso­rer­ne, der skul­le væ­re til­sy­nets for­læn­ge­de arm, fun­ge­rer ik­ke,” vur­de­rer fonds­ret­s­eks­pert.

2019 #03

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.

Ny forskning: Katalytiske fonde bør opbygge deres evalueringskapacitet

For at bli­ve bed­re til at gen­nem­fø­re og an­ven­de eva­lu­e­ring bør fon­de­ne op­byg­ge de­res eva­lu­e­rings­ka­pa­ci­tet. Det er den helt kor­te an­be­fa­ling fra en ny forsk­nings­ar­ti­kel af se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Mi­k­kel Ne­der­gaard fra Bi­ku­ben­fon­den. Her ud­dy­ber han si­ne tan­ker og pe­ger på ud­for­drin­ger, som fon­de bør væ­re op­mærk­som på, hvis de vil bli­ve bed­re til at eva­lu­e­re.

Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Ef­ter en æn­dring af fonds­lo­ven kan ar­ve­mid­ler til ngo-fon­de frem­over ud­de­les til for­må­let. Det glæ­der Bør­ne­can­cer­fon­den og SOS Bør­ne­by­er­ne. Men et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb fra af­dø­de men­ne­sker kan fort­sat ik­ke bru­ges til at ind­fri de­res sid­ste vil­je.

2019 #04

Kritik af regeringens filantropiske sprogbrug

Ud­de­lin­ger, pri­ser og do­na­tio­ner er vel­kend­te ord i filan­tro­pi­en – og i sti­gen­de grad og­så i re­ge­rings­ap­pa­ra­tet. Men eks­per­ter i for­valt­ning og kom­mu­ni­ka­tion kri­ti­se­rer nu den ud­bred­te prak­sis, hvor re­ge­rin­gen ik­læ­der of­fent­li­ge støt­te­kro­ner en filan­tro­pisk fjer­pragt. Et vild­le­den­de for­søg på at lå­ne goodwill fra fonds­sek­to­ren, som i sid­ste en­de kan fø­re til øget po­li­ti­ker­le­de, ly­der det. Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et vil nu over­ve­je sin sprog­brug nær­me­re.

Ekspert: Grim fondssag om aktier og sommerhus

Søn­ner­ne i fa­mi­lie­virk­som­he­den Vo­la så stort på fa­de­rens stif­ter­vil­je og læn­se­de fon­den for ak­tier. Nu skal de tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer be­ta­le 150 mio. kr. til­ba­ge til Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond. Det frem­går af en dom fra Ve­stre Lands­ret, hvor be­sty­rel­sen og­så er dømt for mis­brug at fon­dens som­mer­hus. ”Det er en grim sag om grå­dig­hed og mis­brug af fon­dens mid­ler, som igen rej­ser spørgs­mål om til­sy­nets og re­visors rol­le,” si­ger eks­pert i er­stat­nings­ansvar, Sø­ren Ber­gen­ser.

Jascha Fonden efterlyser samarbejde på tværs af mindre fonde

Ja­s­cha Fon­den er en mel­lem­stor al­men­nyt­tig fa­mi­lie­fond, der blev stif­tet i 1992 af A.P. Møl­lers yng­ste dat­ter Ja­ne Schal­de­mo­se. I dag er det stif­te­rens ene­ste dat­ter, Anet­te Føls­gaard, der står i spid­sen for fon­den som be­sty­rel­ses­for­mand. Hun ef­ter­ly­ser me­re sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark. Even­tu­elt for­ma­li­se­ret i et pri­vat ini­ti­a­tiv som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi teg­ner et po­rtræt af fon­den.

2019 #05

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er be­hov for et ser­vi­ce­ef­ter­syn på fonds­lo­v­giv­nin­gen for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det er no­get af det, Ven­stre vil ar­bej­de med på fonds­om­rå­det i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets er­hvervsord­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen, at fon­de­ne selv må bli­ve bed­re til at rå­be op og ita­le­sæt­te be­ho­vet for bed­re ram­me­vil­kår over for po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg.

A.P. Møller Fonden drøfter skolepenge med Danmarks Lærerforening

Der er sta­dig 370 mio. kr. til­ba­ge af Fol­ke­sko­le­mil­li­ar­den, men A.P. Møl­ler Fon­den har sat tem­po­et lidt ned for at und­gå overop­hed­ning i sko­le­sy­ste­met. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning (DLF) har ef­ter­s­purgt me­re di­a­log om, hvor­dan sko­ler­ne får det bed­ste ud af fon­de­nes be­ty­de­li­ge en­ga­ge­ment. Dan­marks Fon­de mø­der her se­kre­ta­ri­ats­le­der i fon­den, Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen og for­mand for DLF's un­der­vis­nings­ud­valg, Je­a­net­te Sjø­berg til en sam­ta­le om bå­de go­de og dår­li­ge er­fa­rin­ger i mø­det mel­lem fonds­ver­de­nen og sko­le­ver­de­nen. Det hand­ler om mo­de­strøm­nin­ger, vi­kar­ud­gif­ter, ide­el fonds­støt­te, in­klu­sion, ef­fekt og in­vol­ve­ring af læ­re­re.

Nordea-fonden skærper sin strategi

Nor­dea-fon­den skær­per nu sit stra­te­gi­ske fo­kus for de næ­ste tre år. Her vil fon­den især støt­te pro­jek­ter om en god start på li­vet og ak­ti­vi­te­ter i det fri, og fra 2019-2021 for­ven­ter fon­den at ud­de­le 1,5 mia. kr. til pro­jek­ter in­den for de to om­rå­der. Ud­vik­lings­me­to­den for den nye stra­te­gi er dre­vet af ef­ter­spørgsel, for­kla­rer adm. di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

2019 #06

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er vil­lig til at kig­ge på så­vel an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen som op­løs­nings­reg­ler­ne for de al­me­ne fon­de. Par­tiets fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht me­ner, at man lø­ben­de bør til­pas­se reg­ler­ne til in­ve­ste­rings­kli­ma­et. Sam­ti­dig vil han ger­ne ha­ve en stør­re di­a­log og vi­den om fon­de­nes be­tyd­ning for sam­fun­det.

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser, ef­ter­spør­ger de især én be­stemt ty­pe kom­pe­ten­ce: Le­del­ses­kom­pe­ten­ce. Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Fonds­spe­ci­fik­ke kom­pe­ten­cer som in­ve­ste­ring, fonds­le­del­se og ud­de­ling står læn­ge­re ne­de på li­sten, men iføl­ge en eks­pert vil det æn­dre sig i frem­ti­den.

Forankringsseminar: Sådan giver du projektet liv

For bå­de fon­de og støt­te­mod­ta­ge­re bli­ver ‘for­ank­ring’ i sti­gen­de grad et nøg­le­ord. Men hvad er for­ank­ring egent­lig, hvor­for er det vig­tigt, og hvor­dan ar­bej­der man bedst med det? De spørgs­mål var på pro­gram­met, da Nor­dea-fon­den tog imod 125 pro­jekt­le­de­re fra he­le lan­det til in­spira­tions­se­mi­nar i Kø­ben­havn.

2019 #07

Klimafilantropien krydser Atlanten

Fonds­fa­mi­li­en om­kring Ve­lux og VKR Grup­pen har i åre­vis væ­ret pio­ner på kli­ma­om­rå­det. I 1991 stif­te­de Kann Ras­mus­sen-fa­mi­li­en en ame­ri­kansk fond med fo­kus på mil­jø- og kli­ma­for­mål, V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion (VKR Fo­un­da­tion). Man­ge år se­ne­re har de tid­li­ge er­fa­rin­ger og om­fat­ten­de in­ter­na­tio­na­le net­værk stor be­tyd­ning for, hvor­dan fa­mi­li­en og fonds­u­ni­ver­set ef­ter Vil­lum Kann Ras­mus­sen ar­bej­der med kli­ma­dags­ord­nen. Nu, hvor kli­ma­et for al­vor ser ud til at ram­me den bre­de­re dan­ske fonds­sek­tor, står Ve­lux-fon­de­ne med unik vi­den om bå­de vir­ke­mid­ler og im­pact-in­ve­ste­rin­ger på kli­ma­om­rå­det. Vi har talt med for­man­den for VKR Fo­un­da­tion om den kli­ma­filan­tro­pi­ske rej­se fra New York til Kø­ben­havn.

Realdania og A.P. Møller Fonden uenige om politisk retning

De al­men­nyt­ti­ge mid­ler ri­si­ke­rer at bli­ve brugt in­ef­fek­tivt, hvis ik­ke po­li­ti­ke­re sen­der ty­de­li­ge­re sig­na­ler til fon­de og an­dre filan­tro­per. Så­dan lød ad­vars­len fra Re­al­da­ni­as adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård i en pa­nel­de­bat om kul­tur­po­li­tik. A.P. Møl­ler Fon­dens adm. di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø og kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) er ik­ke eni­ge.

Fondstilsyn udsteder stribevis af påbud efter uddelingskontrol

Fondstil­sy­nets ud­de­lings­kon­trol re­sul­te­re­de sid­ste år i på­bud til 10 pct. af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Langt stør­ste­delen hand­le­de dog om le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser. Til­sy­net gav kun en­kel­te al­vor­li­ge på­bud – bl.a. med krav om til­ba­ge­be­ta­ling af ulov­li­ge ud­de­lin­ger. Det for­tal­te kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, på JUC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce, hvor hun og­så af­slø­re­de te­ma­et for det­te års kon­tro­lind­sats.

2019 #08

Fondsmyndighed presset i knæ af nedprioritering

Ci­vilsty­rel­sen nå­e­de sid­ste år kun at lø­se godt halv­de­len af de af­tal­te op­ga­ver i resul­tat­kon­trak­ten. Sær­ligt slemt står det til i fond­s­kon­to­ret, hvor bun­ken med uaf­slut­te­de fonds­sa­ger vok­se­de og sty­rel­sen var me­re end 800 af­gø­rel­ser fra at nå sit mål. Me­d­ar­bej­der­ne var be­or­dret til at la­de fonds­sa­ger­ne lig­ge og hjæl­pe til med bun­ke­be­kæm­pel­se på om­rå­der med stør­re po­li­tisk be­vå­gen­hed. ”Kor­te­re sags­be­hand­ling­sti­der er en top­pri­o­ri­tet for den nystar­te­de di­rek­tør,” si­ger Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Po­ul­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Nyt værktøj hjælper fondsbestyrelser med selvevaluering

Mens eva­lu­e­ring bli­ver et vil­kår for sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re i og uden for fonds­ver­de­nen, har man­ge fonds­be­sty­rel­ser end­nu ik­ke pro­ce­du­rer for sel­ve­va­lu­e­ring på plads. Fir­ma­et bag et nyt di­gi­talt værk­tøj hå­ber nu at hjæl­pe be­sty­rel­ser­ne i gang.

Her står fondene efter kritik af nationale tests

En ræk­ke dan­ske fon­de har be­vil­get pen­ge til ind­sat­ser og føl­ge­forsk­ning ba­se­ret på de kri­ti­se­re­de na­tio­na­le tests. Men selv­om for­ske­re på om­rå­det er eni­ge om, at te­ste­ne kun­ne væ­re me­re præ­ci­se, er de ik­ke eni­ge om kon­se­kven­ser­ne for de fonds­fi­nan­si­e­re­de ind­sat­ser.

2019 #09

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og ska­be…

Danmarks Underholdningsorkester ude af eksistenskrisen

Der lød et ra­ma­skrig, da DR i 2014 med­del­te, at man vil­le ned­læg­ge Dan­marks Ra­dios Un­der­hold­nings­or­ke­ster. En af de po­li­ti­ke­re, der kæm­pe­de hår­dest for or­ke­strets over­le­vel­se var Lars Bar­fo­ed (K). Sto­re fon­de og en sær­be­vil­ling på fi­nans­lo­ven red­de­de i sid­ste ti­me det, der i dag er ble­vet til Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, som Bar­fo­ed nu er be­sty­rel­ses­for­mand for. Dan­marks Fon­de har talt med ham om skif­tet fra stats­lig in­sti­tu­tion til pri­vat­dre­vet virk­som­hed.

2019 #10

Ngo’er søger i stigende grad partnerskaber med virksomheder i u-landsarbejdet

Igen­nem de se­ne­re år er der kom­met fle­re og fle­re sam­ar­bej­der mel­lem virk­som­he­der og ngo’er på ud­vik­lings­om­rå­det. Det skyl­des blandt an­det FN’s Ver­dens­mål for Bæ­re­dyg­tig Ud­vik­ling, der har sat sær­ligt fo­kus på part­ner­ska­ber. Om­rå­det er dog sta­dig nyt og fyldt med fald­gru­ber, og spe­ci­elt de små ngo’er kæm­per for at kom­me med på bøl­gen. Der­ud­over op­for­dres fon­de­ne til og­så at en­ga­ge­re sig i ud­vik­lin­gen.

Lundbeckfonden: Fonde bør eksperimentere med bedømmelsespaneler

De forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de bør ta­ge de­res ud­bred­te brug af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler op til kri­tisk over­vej­el­se. Ti­den er kom­met til, at fon­de­ne hand­ler ri­si­ko­vil­ligt og eks­pe­ri­men­te­rer med pa­ne­ler­ne for at for­bed­re forsk­nings­fi­nan­si­e­rin­gen. Det me­ner Lund­beck­fon­dens Tho­mas Sinkjær. Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter vur­de­rer, at tra­di­tio­nel­le be­døm­mel­ses­pa­ne­ler of­te har sto­re pro­ble­mer med at iden­ti­fi­ce­re den ba­ne­bry­den­de forsk­ning.

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Al­ter­na­ti­vet er vil­lig til at kig­ge på bå­de kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for al­me­ne fon­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist, at fon­de­nes sto­re be­tyd­ning for­drer et langt stør­re fo­kus fra po­li­tisk si­de.

2019 #11

Fondenes Videnscenter optager tre nye medlemmer

Ram­bøll Fon­den, KR Fo­un­da­tion og BRF­fon­den bli­ver med­lem­mer af fonds­for­e­nin­gen, der nu tæl­ler 41 ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger.

Skovfonde er det nye grønne blandt partierne

På Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals var der især fo­kus på sko­v­rejs­ning blandt po­li­ti­ker­ne til årets par­ti­le­der­run­de. Fle­re af par­ti­er­ne fo­re­slår op­ret­tel­sen af for­skel­li­ge for­mer for sko­v­fon­de til for­må­let. I Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning hil­ser man for­sla­ge­ne vel­kom­men, men me­ner, det bør væ­re sta­ten, der skal fi­nan­si­e­re sko­v­rejs­nin­gen.

Professor: Højesterets dom om Det Nissenske Familiefond sender signal til rådgivere og bestyrelser

Ci­vilsty­rel­sen li­der et al­vor­ligt ne­der­lag i Hø­jeste­ret og får un­der­kendt sin prak­sis for ud­de­lin­ger til li­ge­stil­le­de for­mål. Men fondsmyn­dig­he­den får med­hold i spørgs­mål om for­tolk­ning af vedtæg­ter­ne. ”Det er et he­ads up til vedtægts-kon­ci­pi­ster­ne,” si­ger fond­spro­fes­sor. Og selv­om fonds­be­sty­rel­ser nu har fri­e­re tøj­ler til at pri­o­ri­te­re, så sen­der dom­men og­så et sig­nal om, at de skal gø­re sig uma­ge med pro­tokol­la­ter­ne.

2019 #12

Eksperter om fond bag Roskilde Festivalen: En farlig konstruktion

De fri­vil­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Fon­den Roskil­de Festi­val lø­ber en stor ri­si­ko, me­ner fle­re eks­per­ter. Med­lem­mer­ne skal nem­lig ta­ge an­svar for en fond, der på grund af festi­va­lens sær­li­ge kon­struk­tion ik­ke kun skal tæn­ke på sig selv. I kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner kan be­sty­rel­sen der­for hand­le i god tro og al­li­ge­vel hæn­ge på et er­stat­nings­ansvar, ly­der be­kym­rin­gen. Fon­den Roskil­de Festi­val de­ler ik­ke eks­per­ter­nes be­kym­ring, men ret­ter al­li­ge­vel de in­ter­ne ret­nings­linjer.

Baggrund: “Risikofyldte” og “problematiske” festivalfonde findes landet over

En sær­lig fonds­mo­del er gen­nem de sid­ste 30 år ble­vet ud­bredt til en ræk­ke mu­sik­festi­va­ler lan­det over. Men iføl­ge eks­per­ter er mo­del­len bå­de “ri­si­ko­fyldt” og “pro­ble­ma­tisk”, for­di den kan brin­ge fonds­be­sty­rel­ser­ne i kon­flikt med er­hvervs­fonds­lo­ven og festi­va­ler­ne i kon­flikt med moms­lo­ven. Få over­blik over mo­del­len og dens ud­bre­del­se her.

Fonde kan undergrave festivalers momsfritagelse

En lang ræk­ke moms­fri­ta­ge­de mu­sik­festi­va­ler be­nyt­ter festi­val­fon­de til at un­der­støt­te festi­va­ler­nes øko­no­mi. Men fon­de­ne ri­si­ke­rer stik imod hen­sig­ten at brin­ge ar­ran­gø­rer­ne bag festi­va­ler­ne i kon­flikt med moms­lo­ven. På en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der kan kon­struk­tio­nen nem­lig stri­de imod myn­dig­he­der­nes be­tin­gel­ser for moms­fri­ta­gel­se, vur­de­rer fle­re eks­per­ter.

2019 #13

Karsten Ohrt trækker sig fra Ny Carlsbergfondet

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carls­berg­fon­det, Kar­sten Ohrt, træk­ker sig på grund af syg­dom.

Trygfondens direktør stopper til september

Gur­li Mar­ti­nus­sen fra­træ­der med ud­gan­gen af sep­tem­ber 2019 sin stil­ling i di­rek­tio­nen i Tryg­heds­grup­pen, hvor hun si­den 2003 har stå­et i spid­sen for Tryg­fon­den.

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.

2019 #14

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Dan­ske fon­de får fle­re me­d­ar­bej­de­re. Si­den 2015 er en lang ræk­ke fon­des se­kre­ta­ri­a­ter nem­lig vok­set med over 30 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re i gen­nem­snit. Det vi­ser en gen­nem­gang af 60 fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fo­re­ta­get. Fle­re ansøg­ninger og ud­de­lin­ger, tæt­te­re projekt­ledelse og nye strate­gier lig­ger bag væk­sten, ly­der nog­le af for­kla­rin­ger­ne.

Villum Fonden skaber folkeskoleforum

Vil­lum Fon­den sæt­ter sig i spid­sen for et nyt fol­ke­sko­le­forum, hvor del­ta­ger­ne skal drøf­te un­der­vis­ning i na­tur­vi­den­skab og IT i fol­ke­sko­len. Na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se bli­ver om­drej­nings­punk­tet, men di­lem­ma­er for­bun­det med de pri­va­te fon­des støt­te til fol­ke­sko­len kom­mer og­så på dags­or­de­nen. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning hil­ser ini­ti­a­ti­vet vel­kom­men, men hå­ber fort­sat på én ind­gang til sam­let di­a­log med fon­de­ne.

Ungdommens Røde Kors vil evaluere via brug af kontrolgrupper

Ung­dom­mens Rø­de Kors (URK) vil af­prø­ve et nyt eva­lu­e­rings­værk­tøj: Brug af kon­trol­grup­per. Det skal ske i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning i et pro­jekt om men­tal triv­sel blandt un­ge. Ind­dra­gel­sen af me­to­den er i sig selv et for­søg, men hvis den vir­ker, er pla­nen, at den skal bre­des ud til fle­re af or­ga­ni­sa­tio­nens ind­sat­ser. Der­u­d­over hå­ber URK, at re­sul­ta­ter­ne vil kun­ne bru­ges over for po­li­ti­ke­re og fon­de.

2019 #15

Stor forskel på investeringsstrategi i sparekassefondene

Spa­re­kas­se­fon­de som Spar Nord Fon­den og Nor­dea-fon­den in­ve­ste­rer kon­cen­tre­ret i den ak­tie, som ud­gør de­res for­mu­es hi­sto­ri­ske fun­da­ment. Fon­de­ne lø­ber der­med en hø­je­re ri­si­ko end an­dre spa­re­kas­se­fon­de som Bi­ku­ben­fon­den og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, der fo­re­træk­ker at in­ve­ste­re bredt. Vi stil­ler skar­pt på de mar­kant for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, 30 år ef­ter de før­ste spa­re­kas­se­fon­de så da­gens lys.

Rapport: Mange fonde sjusker med personoplysninger

Langt de fle­ste fon­de hånd­te­rer an­søg­nin­ger via e-mail, vi­ser en ny mar­keds­un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af fir­ma­et Ex­for­ma­ti­cs. Men fon­de­nes ud­bred­te brug af e-mail kan let brin­ge fon­de­ne på kant med per­son­da­ta­reg­ler­ne. Så­dan ly­der ad­vars­len fra fle­re eks­per­ter, der be­kræf­ter un­der­sø­gel­sens bud­skab om, at man­ge fon­de­ne end­nu ik­ke er i mål med GDPR.

I Finland er folkeskolens samarbejde med de private fonde underlagt strikse restriktioner

I Fin­land sty­rer en tre­fol­dig kom­bi­na­tion af læ­re­rens stær­ke au­to­no­mi, en fæl­les grund­læ­re­plan og en na­tio­nal gu­i­de for mar­keds­fø­ring i sko­ler­ne fon­de­nes sam­ar­bej­de med fol­ke­sko­len.

2019 #16

Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Ef­ter et års tid med vold­som uro i Po­ul Due Jen­sens Fond, er der nu kom­met ro i og uden­for be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Det fast­slår Jens Maaløe, der i april i år sat­te sig for bor­den­den i fon­den som den fjer­de for­mand si­den marts 2018. Ue­nig­he­den i fonds­be­sty­rel­sen om, hvor­dan fon­dens pen­ge­tank skal ad­mi­ni­stre­res, er be­gra­vet. Og med trans­pa­rens som det pri­mæ­re værk­tøj har Jens Maaløe sik­ret ar­bejds­ro i fon­dens 12 per­so­ner sto­re be­sty­rel­se, der har den sær­li­ge sam­men­sæt­ning, at en tred­je­del af med­lem­mer­ne er ud­pe­get af Due Jen­sen-fa­mi­li­en.

Ny nordjysk lokalfond vil kickstarte uddelingerne

En ny al­men­nyt­tig lo­kal fond bli­ver etab­le­ret, når re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se for­ven­te­ligt god­ken­der en fu­sion med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Pla­nen er, at fon­den skal ki­ck­star­te ud­de­lin­ger­ne til for­e­nings­li­vet ved at gna­ve af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Brandene i Amazonas giver rekordindsamlinger i miljøorganisationerne

Bran­de­ne i Ama­zo­nas-regnsko­ven har væk­ket ci­vil­sam­fun­det ver­den over. Det op­le­ver blandt an­dre Ver­dens Sko­ve, Ox­fam-Ibis, Ver­dens­na­tur­fon­den WWF og den dan­ske af­de­ling af Gre­en­pea­ce. Og i Nor­ge har ngo’en Regnskogs­fon­det til stor for­bløf­fel­se for or­ga­ni­sa­tio­nen selv ind­sam­let godt 6,5 mil­li­o­ner kro­ner på blot én uge via Face­book.

2019 #17

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Danske fonde vilde med prisuddelinger

Fond­spri­ser kan bå­de hædre og til­skyn­de, men og­så sæt­te sce­nen og ska­be op­mærk­som­hed om fon­den og dens for­mål på en helt an­den må­de end nor­mal fonds­drift. Blandt an­det der­for er pri­ser­ne po­pu­læ­re, for­tæl­ler El­sass Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond og Beck­ett-Fon­den, som in­den for de se­ne­ste år har indstif­tet nye fond­spri­ser.

Ekspert: Fondspriser kræver stort forarbejde

En fond­spris kan bru­ges som en stra­te­gisk po­si­tio­ne­ring, der kan væ­re med til at le­gi­ti­me­re fon­dens for­mål og sør­ge for me­re kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger til fon­den. Men det kræ­ver res­sour­cer, nytænk­ning og in­vol­ve­ring af in­ter­es­se­grup­pen for pri­sen. Det si­ger Chri­sti­an Ha­ve, ejer af Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion og in­vol­ve­ret i ud­vik­ling og pro­fi­le­ring af fle­re fond­spri­ser.

2019 #18

Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De se­ne­ste års in­ten­si­ve skat­te­de­bat her­hjem­me har få­et sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de til at stram­me de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker. Fle­re fon­de ro­ser et nyt skat­te­ko­deks fra pen­sions­sek­to­ren og over­ve­jer nu, om man i fonds­sek­to­ren skal gå sam­me vej og for­e­ne kræf­ter­ne mod ag­gres­siv skat­te­plan­læg­ning.

Fonde og filantropi – et historisk rids og en nutidig debat

I an­led­ning af fon­de­nes dag gi­ver Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de et rids over filan­tro­pi­ens og de dan­ske fon­des hi­sto­rie og træk­ker des­u­den trå­de­ne op til de­bat­ten om fon­de­nes og filan­tro­pi­ens nu­ti­di­ge rol­le i sam­fun­det.

Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer Skatteministeriets konsolideringsberegninger

Skat­te­eks­per­ter fra bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv kri­ti­se­rer nu Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring fo­ku­se­rer for snæ­vert på fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger, ly­der det fra de to er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser kri­tik­ken.

2019 #19

Danmarks ældste erhvervsdrivende fond vedtager sin første strategi

Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond har få­et sin før­ste nedskrev­ne stra­te­gi. Be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det har så­le­des net­op ved­ta­get stra­te­gi­en ‘Vi bryg­ger vi­den for en op­lyst frem­tid’. Den fo­ku­se­rer blandt an­det på sam­funds­ud­vik­lin­gen og skal be­ly­se, hvor Carls­berg­fon­det har størst ef­fekt i sam­fun­det, men og­så hvor nye ini­ti­a­ti­ver kan med­vir­ke til for­bed­rin­ger, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Fondene satser på visuelle virkemidler og dialog i deres SoMe-strategier

Fon­de­nes brug af so­ci­a­le me­di­er har især ud­vik­let sig in­den for de se­ne­ste to år, og ud­vik­lin­gen går blandt an­det mod en me­re re­la­tio­nel og di­a­log­ba­se­ret So­Me-kom­mu­ni­ka­tion. Det vi­ser den ny­e­ste fonds­a­na­ly­se fra kon­su­lentvirk­som­he­den Kraft og Part­ners. En ana­ly­se, der væk­ker genklang i Tu­borg­fon­det.

Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De dan­ske fon­de er de se­ne­ste år ble­vet langt me­re trans­pa­ren­te, og be­sty­rel­ser­ne har få­et en stør­re be­vidst­hed om, at de skal kun­ne stå på mål for alt, hvad de fo­re­ta­ger sig – blandt an­det hjul­pet på vej af an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se. Men en­kel­te brod­ne kar ri­si­ke­rer fort­sat at gi­ve fonds­bran­chen et plet­tet ima­ge. Det vur­de­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Hedor­fs Fond Lars Fre­de­rik­sen, der og­så er for­mand for Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se.

2019 #20

Coronavirus udløser bevilling på 20 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden

  Den nye be­vil­ling ud­mønt­es gen­nem det tvær­fag­li­ge forsk­nings­pro­gram ‘So­cie­tal Re­spon­ses to and Pre­pa­red­ness for Emer­ging Viral In­fections’, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Ini­ti­a­ti­vet…

Usikkerhed om ny lov får Winnie Liljeborg til at øge fondskapital markant

Win­nie Lil­je­borg for­ø­ger om­gå­en­de grund­ka­pi­ta­len i Lil­je­borg­fon­den med 600 mio. kr. Medstif­te­ren af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora re­a­ge­rer der­med di­rek­te på det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag ud­ar­bej­det af Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, der skal æn­dre reg­ler­ne for eje­re, som øn­sker at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Stor skepsis mod nyt lovforslag for flere erhvervsdrivende fonde

En ræk­ke nye reg­ler kan fø­re til, at Dan­mark i frem­ti­den får end­nu fær­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de – stik imod de po­li­ti­ske am­bi­tio­ner. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra fle­re si­der mod et læn­ge ven­tet lov­for­slag, der net­op nu er i hø­ring. “En ulyk­ke­lig si­tu­a­tion,” me­ner skat­te­eks­pert fra kon­su­lentvirk­som­he­den De­loit­te.

Fun­dats 2019 #01

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fon­de­ne er ble­vet me­re mo­der­ne og pro­fes­sio­nel­le, så hal­ter Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et langt ef­ter sam­funds­ud­vik­lin­gen. Det me­ner en af den dan­ske fonds­ver­dens grand old la­di­es, ad­vo­kat Sys Rovsing, der lan­ger ud ef­ter Ci­vilsty­rel­sens ”kon­ser­va­ti­ve” og ”re­strik­ti­ve” ad­mi­ni­stra­tion som per­muta­tionsmyn­dig­hed. Og hun ad­va­rer des­u­den mod en uhen­sigts­mæs­sig fond­sten­dens blandt kom­mu­ner­ne.

Fionia Fond tømmer kassen

Ved årets ud­gang luk­ker og sluk­ker Fio­nia Fond. Den plan­lag­te luk­ning af fon­den sker med ve­mod, men sam­ti­dig med stor stolt­hed over den for­skel, fon­den har gjort, fast­slår be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose.

Godsejere og landmænd i Realdania bakker op om ny storbevilling til det grønne bynetværk C40

I for­ri­ge uge var der valg­mø­de i valg­grup­pen for land­brug i Re­al­da­nia. Her blev med­lem­mer­ne ind­vi­et i Re­al­da­ni­as ny­li­ge be­slut­ning om at fort­sæt­te støt­ten til by- og kli­ma­net­vær­ket C40. Iføl­ge Re­al­da­ni­as adm. di­rek­tør, Jes­per Ny­gård, er bæ­re­dyg­tig­hed det te­ma, der har flyt­tet sig mest i de se­ne­re år.

Fun­dats 2019 #02

Københavns Kommune skrinlægger intensive læringsforløb

Bør­ne- og Ung­doms­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne be­slut­te­de i sid­ste uge at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er la­vet i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den og støt­tet af Bi­ku­ben­fon­den.

Arveindtægterne stiger fortsat i indsamlende fonde

Ind­tæg­ter fra arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver er fort­sat i vækst hos fle­re ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren. Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af 18 ngo-fon­des regn­ska­ber. Ar­ve­ind­tæg­ter­nes frem­gang på top­linjer­ne er sam­ti­dig en ten­dens, der gæl­der he­le den ind­sam­len­de bran­che.

Landets største teaterfestival bliver til en fond

For­e­nin­gen bag Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge stif­ter en ny er­hvervs­dri­ven­de fond, som frem­over skal dri­ve festi­va­len. En fond kan nem­lig i hø­je­re grad end en for­e­ning sik­re tyng­de bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt, for­tæl­ler Pia Al­ler­s­lev, be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Cph Sta­ge.

Fun­dats 2019 #03

Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I si­ne 20 år som for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har Pe­ter Mads Clau­sen må­l­ret­tet ar­bej­det for at gø­re Søn­der­borg og re­sten af Søn­derjyl­land til et at­trak­tivt sted at bo – og sam­ti­dig gø­re det nem­me­re for Dan­foss at re­k­rut­te­re ar­bejds­kraft. Snart bli­ver li­sten over spek­taku­læ­re byg­ge­ri­er, som den sto­re fond står bag, sup­ple­ret med et fe­ri­e­resort til 1,3 mia. kr. Den 70-åri­ge for­mand har net­op få­et dis­pen­sa­tion til at fort­sæt­te på po­sten.

Er bestyrelsens vederlag for højt? Læs hvad Erhvervsstyrelsen kigger efter

Er­hvervs­sty­rel­sen vil ha­ve “bragt lovstri­di­ge le­del­ses­ve­der­lag til op­hør,” og der­for fo­re­ta­ger sty­rel­sen i øje­blik­ket en te­ma­kon­trol af fonds­be­sty­rel­sens ve­der­lag. Men hvor­når er et be­sty­rel­ses­ve­der­lag for højt? Se her hvad Er­hvervs­sty­rel­sen læg­ger vægt på i sin vur­de­ring.

Nyt filantropisk virkemiddel skal skabe bedre projekter

End­nu bed­re pro­jek­ter er må­let med Nor­dea-fon­dens nye filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­del, som net­op har væ­ret i brug for før­ste gang. Vir­ke­mid­let skal gi­ve pro­jekt­le­de­re bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at ska­be vær­di bå­de i de pro­jek­ter, som fon­den støt­ter, men og­så i de­res frem­ti­di­ge kar­ri­e­re som pro­jekt­le­de­re.

Fun­dats 2019 #04

Sådan honoreres erhvervsfondenes bestyrelser

Der er mar­kant for­skel på be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne i de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, vi­ser en ny op­gø­rel­se. Be­sty­rel­sens an­svar, ar­bejds­mæng­de og op­ga­ver­nes kom­plek­si­tet er nog­le af de fak­to­rer, der af­gør ni­veau­et. Og sam­men­lig­net med de børsno­te­re­de sel­ska­ber føl­ger fonds­be­sty­rel­ser­ne ik­ke helt med ud­vik­lin­gen, si­ger eks­pert.

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods ad­skil­li­ge for­ske­res ad­vars­ler hol­der Løk­ke­fon­den fast i, at dren­ge­nes og for­æl­dre­nes ind­tryk af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ve­jer tun­ge­re end vi­den­ska­be­lig evi­dens.

BRFfondens uddelinger og byggeplaner er yderligere forsinket

Ef­ter lang tids for­sin­kel­se lyk­ke­des det BRF­fon­den den 20. novem­ber at ind­gå af­ta­le om køb af en grund til sit plan­lag­te kol­le­gie­byg­ge­ri. Før­ste spa­destik kan ta­ges om over et år. Der­med lyk­kes det hel­ler ik­ke i år for be­sty­rel­sen at ta­ge hul på ud­de­lings­mid­ler­ne, og den for­mu­en­de fond har end­nu ik­ke ud­delt pen­ge, si­den den i 2014 fra­solg­te al­le si­ne er­hvervsak­ti­vi­te­ter – nem­lig BRF­kre­dit.

Fun­dats 2019 #05

Ingen bekymring hos museer trods brat fald i fondsbevillinger

Si­den 2016 er fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­er­ne fal­det stejlt iføl­ge nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det sto­re fald i fonds­be­vil­lin­ger kan dog ik­ke umid­del­bart mær­kes ude hos mu­se­er­ne, for fon­de­ne er fort­sat me­get en­ga­ge­re­de i om­rå­det, si­ger be­sty­rel­ses­med­lem fra Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er.

Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

13.600 dan­ske­re dør hvert år af ryg­ning. Ryg­ning er den stør­ste en­keltår­sag til kræft og øger ri­si­ko­en for fle­re end 15 for­skel­li­ge kræft­for­mer. Og…

Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker er der fort­sat in­gen der ved, hvor man­ge al­me­ne fon­de, der fin­des i Dan­mark. To stikprø­ver, som Fun­dats har gen­nem­ført, in­di­ke­rer, at om­kring ti pro­cent af de al­me­ne fon­de i CVR-re­gi­ste­ret ik­ke ek­si­ste­rer ude i den vir­ke­li­ge ver­den. Hver­ken Er­hvervs­sty­rel­sen, Ci­vilsty­rel­sen el­ler Skat­te­for­valt­nin­gen bæ­rer til­sy­ne­la­den­de an­sva­ret for at ret­te fejl­e­ne, når de bli­ver op­da­get.

Fun­dats 2019 #06

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Bevica Fonden: Fonde skal skrotte silotænkning

Skal ud­vik­lin­gen for al­vor ryk­ke, når det gæl­der men­ne­sker med han­di­cap, til­gæn­ge­lig­hed og in­klu­sion, skal der fo­kus på tvær­fag­lig­hed og co-cre­a­tion i fonds­ar­bej­det. Sam­ti­dig skal fon­de­ne stop­pe med at tæn­ke i si­lo­er, hvor det tit kan væ­re svært at få støt­te til han­di­cap­pro­jek­ter. Det me­ner Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den og Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny, forsk­nings­chef hos vi­dens­cen­tret Ena­ct­lab.

Den gamle fondsfilosofi udtrykker en moderne og holistisk virksomhedsmodel

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ek­semp­ler på fak­ti­ske virk­som­he­der, der har kom­bi­ne­ret et kom­merci­elt vir­ke med et ik­ke-kom­merci­elt sig­te, til fæl­les for­del for bå­de virk­som­he­der­ne og det sam­fund de er en del af. Men med den for­hø­je­de ar­ve­af­gift og den nye be­skat­nings­mo­del for over­dra­gel­se af virk­som­he­der til en er­hvervs­fond, ri­si­ke­rer man, at fa­mi­lie­virk­som­he­der frem­over en­der hos min­dre sam­funds­gavn­li­ge ka­pi­tal­fon­de, ad­va­rer CEO i Fon­den Syd­dan­ske For­sker­par­ker, Hel­le Thylkjær Hen­rik­sen.

Fun­dats 2019 #07

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

3. årgang / 2018

2018 #01

Hver tredje kommune går strategisk efter fondsmidler

Stra­te­gisk fun­dra­i­sing er på dags­or­de­nen i sta­dig fle­re by­råd og kom­mu­na­le di­rek­tio­ner i he­le lan­det. Knap en tred­je­del af kom­mu­ner­ne har en­ten en po­li­tisk ved­ta­get fun­dra­i­sings­tra­te­gi el­ler ad­mi­ni­stra­ti­ve ret­nings­linjer for med­fi­nan­si­e­ring fra pri­va­te fon­de. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des un­der­sø­gel­se af fun­dra­i­sing­po­li­tik­ker­ne i lan­dets kom­mu­ner.

Nyt videnscenter inviterer flere fonde til netværket

I fle­re år har fon­de­nes for­skel­lig­he­der spændt ben for dan­nel­sen af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Men nu har 34 små og sto­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger fra he­le lan­det ta­get ini­ti­a­tiv til en for­e­ning, der har fo­kus på det fæl­les gods i fonds­sek­to­ren: de sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil lan­ce­re ud­de­lings­fag­li­ge net­værks­mø­der og vi­den­de­ling til al­le fon­de, der øn­sker at bak­ke op om den dan­ske fonds­sek­tor. ”Ad­gangs­bil­let­ten er re­de­gø­rel­sen for God Fonds­le­del­se,” si­ger for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Han­sen, der er di­rek­tør i Vil­lum Fon­den.

EDC-ejendomsmæglers fond uddeler socialt og lokalt

I Po­ul Erik Bech Fon­den be­ty­der frem­gang på bo­lig­mar­ke­det fle­re pen­ge til dår­ligt stil­le­de dan­ske­re og flygt­nin­ge. Med en klar so­ci­al pro­fil de­ler den un­ge fond ud af over­skud­det fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den, som og­så spil­ler en stor rol­le, når pen­ge­ne skal ka­na­li­se­res ud til fri­vil­li­ge for­e­nin­ger. Men stif­te­rens man­ge­åri­ge in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rarv og kunst har og­så sat et væ­sent­ligt af­tryk i fun­dat­sen.

2018 #02

Fondsmidler udhuler teknisk og administrativt personale på universiteterne

Når fon­de­ne ik­ke dæk­ker uni­ver­site­ter­nes in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­ning­er, bli­ver der fær­re pen­ge til tek­nisk og admi­ni­stra­tivt per­so­nale (TAP). Der­med for­ring­es forsk­nings­vær­dien af fonds­mid­ler­ne. Det me­ner for­mand for for­ening­en af forsk­nings­admi­ni­stra­to­rer (DARMA), Olaf Sven­ning­sen. Mang­lende over­head i fonds­mid­ler­ne pres­ser de sund­heds­viden­ska­be­lige fa­kul­te­ter på SDU, AAU og KU. Rek­torer og fonds­direk­tører bør fin­de en løs­ning, si­ger pro­dekan på KU, Kris­tian He­lin.

Fundraisere spiller større rolle på rådhusene

Fle­re kom­mu­na­le embeds­mænd har ti­tel af fund­raiser. I 36 kom­muner er en el­ler fle­re fund­raisere an­sat i den cen­trale del af for­valt­ning­en. Man­ge kom­muner be­væ­ger sig væk fra ad hoc fund­raising, og ar­bej­der i ste­det me­re stra­tegisk med at skaf­fe fonds­midler, der under­støtter kom­mu­nens pri­mære mål og myn­dig­heds­opgaver. KL har net­op be­slut­tet at re­lan­cere sit fund­ra­i­ser-net­­­værk.

Effektmåling: Nøglekompetence eller gøgeunge?

Fon­de­nes sam­funds­rol­le er i for­an­dring, og der­for bli­ver eva­lue­ring og ef­fekt­må­ling en ny nøgle­kom­pe­ten­ce hos fon­de­ne, for­ud­ser kon­su­lent­huset De­loit­te ved part­ner Mi­cha­el Hjort­lund. Eva­lue­rings­eks­pert Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen pe­ger dog på, at eva­lue­ring ik­ke er et neu­tralt red­skab.

2018 #03

Storfonde lunkne overfor regeringens Forum for Forskningsfinansiering

In­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­støt­tet forsk­ning er ved at væ­re et så om­fat­ten­de pro­blem, at uni­ver­si­te­ter­ne ri­si­ke­rer at mi­ste de­res stra­te­gi­ske hand­le­rum, me­ner re­ge­rin­gen. Der­for vil forsk­nings­mi­ni­ste­ren nu etab­le­re Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, hvor han vil in­vi­te­re fon­de og uni­ver­si­te­ter til at gå i di­a­log om at fin­de fæl­les løs­nin­ger. Men agen­da­en for forum­met får en lun­ken mod­ta­gel­se af stor­fon­de­nes be­sty­rel­ses­for­mænd.

MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Er­ling Bon­ne­sen, (V) går nu ind i sa­gen om Fyn-Lan­gelands Fond, som ik­ke kan få Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le re­ster­ne af fon­dens for­mue ud til for­må­let. ”Det hand­ler ik­ke kun om en en­kelt sag, det er den ge­ne­rel­le ad­mi­ni­stra­ti­ve linje, der er for stram,” si­ger han. Fonds­lo­vens reg­ler om op­løs­ning bør la­ves om, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret.

Trygfonden og Lauritzen Fonden: Effektmåling handler om ansvarlighed – men er ikke altid relevant

Ons­dag den 7. fe­bru­ar 2018 af­hol­der Dansk In­du­stri et se­mi­nar om ef­fek­t­må­ling og eva­lu­e­ring af dan­ske fon­des ud­de­lin­ger. Hos Tryg­fon­den har man læn­ge ar­bej­det med ef­fek­t­må­ling, mens man hos Lauritzen Fon­den i frem­ti­den vil gø­re det til en pri­o­ri­tet. Ef­fek­t­må­ling er et spørgs­mål om an­svar­lig­hed, men er ik­ke al­tid re­le­vant, ly­der det fra beg­ge fon­de.

2018 #04

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kom­mu­ner, for­e­nin­ger og pro­jek­ter bør ik­ke mod­ta­ge støt­te el­ler ga­ver fra to­baks­fon­de før de er ren­set for røg. Nu skal især to vel­gø­ren­de fon­de, Au­gusti­nus Fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvis for­mue del­vist hvi­ler på to­bak, gø­res “re­ne,” me­ner Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Tryg­fon­den og Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fri­vil­ligt ren­set for­mu­en for to­baksak­tier. Kø­ben­havns nye sund­heds­borg­me­ster vil und­gå fonds­mid­ler fra to­bak­sin­du­stri­en for at re­stau­re­re mu­se­er. Og på CBS, som selv er hav­net i kon­flik­ter om to­baks­pen­ge, ta­les der om en ny ud­vik­ling.

KR Foundation indrullerer religiøse ledere i klimakampen

Hvis ver­dens be­folk­ning skal over­be­vi­ses om at æn­dre ad­færd for at und­gå overop­hed­ning af klo­den, så skal kli­ma­de­bat­ten in­de­hol­de me­re tro og moral. Der­for støt­ter KR Fo­un­da­tion fle­re in­ter-re­li­gi­øse og is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, som sæt­ter kli­ma og mil­jø på dags­or­de­nen hos re­li­gi­øse rol­lemo­del­ler. ”Det er en snæ­ver­hed, at sam­ta­len er ble­vet gjort så vi­den­ska­be­lig, når det hand­ler om kli­mapro­ble­mer,” si­ger sog­ne­præst Mar­tin Is­høy fra Grøn Kir­ke.

Videnscenter klar med jobprofil til ny chef

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ta­ger nu fat på ar­bej­det med at fin­de den rig­ti­ge se­kre­ta­ri­ats­chef, som kan ta­ge an­svar for at re­a­li­se­re cen­trets for­mål i prak­sis.

2018 #05

Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tu­borg­fon­det er ik­ke en selv­stæn­dig fond med egen fun­dats, så­dan som den el­lers frem­står i of­fent­lig­he­den. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er der­i­mod kom­met på mel­lem­hånd mel­lem fonds­lo­v­giv­nin­gen og Carls­berg­fon­dets fun­dats. Fle­re eks­per­ter på­pe­ger, at an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, som prin­ci­pi­elt ik­ke må ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen. Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher er­ken­der, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er uklar, men er ue­nig i, at der er tvivl om le­del­ses­ansva­ret.

Tuborgfondet skal særligt støtte dansk erhvervsliv

I 2014 gik 20 pct. af Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger til støt­te for dansk er­hvervs­liv. Si­den har Tu­borg­fon­det skær­pet sit fo­kus på fæl­les­ska­ber og fri­vil­lig­hed med ud­gangs­punkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På bag­grund af Tu­borg­fon­dets stra­te­gi, ind­sats­om­rå­der og ud­de­lings­po­li­tik er det ble­vet svært at se på hvil­ken må­de Tu­borg­fon­det sær­ligt støt­ter er­hvervs­li­vet. Det me­ner fle­re fond­s­eks­per­ter, der sam­ti­dig vur­de­rer, at ’sær­ligt’ skal tol­kes som me­re end halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne.

Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Er­hvervs­sty­rel­sen plan­læg­ger at gen­nem­fø­re et kon­trol­for­løb med de er­hvervs­dri­ven­de fon­des ud­de­lin­ger. Nye red­ska­ber i er­hvervs­fonds­lo­ven har gi­vet bed­re mu­lig­hed for at tjek­ke om fon­de­ne over­hol­der ud­de­lings­reg­ler­ne.

2018 #06

Djøf og HK: fonde kan have gavn af overenskomster

AIDS-Fon­det ind­gik i 2016 overenskomst for al­le si­ne me­d­ar­bej­der­grup­per, da de ef­ter­s­purg­te ens­artede løn- og ar­bejds­vil­kår. Det har væ­ret en for­del for bå­de le­del­se og me­d­ar­bej­de­re, me­ner fon­den. I se­kre­ta­ri­a­ter­ne for de stør­re ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er overens­kom­ster dog en sjæl­den­hed. Men en overens­komst rum­mer fle­re for­de­le for fon­de med selv få an­sat­te, på­pe­ger fag­forening­erne. Det sen­der et sig­nal om en arbejds­plads med or­den i sa­ger­ne, og så kan en tillids­repræse­ntant væ­re ta­le­rør for det lav­mæl­te brok­ke­ri ved kaffe­automaten.

Realdania sætter sig nye mål

Re­al­da­nia ju­ste­rer stra­te­gi­en ef­ter et år, hvor ud­de­lin­ger­ne var på et af de hø­je­ste ni­veau­er i for­e­nin­gens hi­sto­rie. For­mu­en gav et af­kast på 2,2 mia. kr., og med­lem­s­stra­te­gi­en bar frugt og vend­te til­ba­ge­gang til mar­kant medlems­frem­gang. Men for­e­nin­gen kan bli­ve dyg­ti­ge­re til si­ne ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser – der­for ju­ste­rer le­del­sen nu filan­tro­pi­stra­te­gi­en og ind­fø­rer mål i ste­det for pro­gram­mer. Der­med skær­per Re­al­da­nia fo­kus på sin ’fun­ders ro­le’, si­ger adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård.

EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner EFC og DAFNE pu­bli­ce­re­de i ja­nu­ar en rap­port om de fæl­les ud­for­drin­ger for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Eu­ro­pa. Rap­por­ten iden­ti­fi­ce­rer en ræk­ke om­rå­der, hvor po­li­tisk hand­ling iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nød­ven­dig for at sik­re ma­nøv­re­rum for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Fle­re dan­ske fon­de har tid­li­ge­re ud­trykt skep­sis over for en po­li­ti­se­ring af det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, men bå­de EFC og DAFNE for­ven­ter fuld op­bak­ning til den nye po­li­ti­ske linje.

2018 #07

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fonds­penge egent­lig fra? Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og un­der­søgt i hvil­ke bran­cher stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som almen­nyttige bi­drag til sam­fundet. Op­gø­rel­sen in­di­ke­rer, at me­di­ci­nal- og me­di­co­in­du­stri­ens fon­de nu har over­ta­get fø­rer­trøjen. Fi­nans­sek­to­rens fon­de ud­de­ler sta­bilt, og mens de pu­bli­ci­sti­ske fon­de fo­ku­se­rer på lo­kal og lands­dæk­ken­de avis­drift, så er land­brugs­sek­to­ren næ­sten fra­væ­ren­de i fonds­billedet.

I Esbjerg løfter fondene i flok

Hvad gør en fond, hvis den øn­sker at støt­te et godt pro­jekt, men mang­ler de øko­no­mi­ske mus­k­ler? For de lo­ka­le fon­de i Es­b­jerg er løs­nin­gen ble­vet at løf­te i flok – men al­tid uden at gi­ve køb på den en­kel­te fonds selv­stæn­dig­hed.

Eksborgmester og museumsdirektør: Tæt dialog med Esbjergs fonde er uvurderlig

I Es­b­jerg ar­bej­der fon­de­ne tæt sam­men, og sam­ar­bej­det kom­mer bå­de kom­mu­nen og by­ens kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner til go­de. Es­b­jergs net­op af­gå­e­de borg­me­ster gen­nem 24 år, Jo­hn­ny Søtrup og di­rek­tø­ren for Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, In­ge Me­re­te Kjeld­gaard, kal­der de lo­ka­le fon­de for ’uvur­der­li­ge’ og ’en stor ga­ve’ for by­en. Beg­ge er de eni­ge om, at di­rek­te di­a­log med fon­de­ne er nøg­len til et godt og ud­byt­te­rigt sam­ar­bej­de.

2018 #08

Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forsk­nings­mi­ni­ster, Sø­ren Pind, øn­sker fæl­les spil­le­reg­ler for dæk­ning af uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Der­for har han ori­en­te­ret fem fon­de om, at de se­ne­re i år vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Set fra mi­ni­ste­ri­ets bord hand­ler det om at sik­re uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum. ”For fon­de er det vig­tigt, at de­res forsk­ning er ’me­re-forsk­ning’, og ik­ke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Le­bech.

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Be­folk­nin­gens til­lid til nyheds­or­ga­ni­sa­tio­ner er hø­je­re i Dan­mark end i fle­re lan­de vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. De pu­bli­ci­sti­ske fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i den jour­na­li­sti­ske fø­de­kæ­de og fond­se­jer­ska­bet til lo­ka­le, re­gio­na­le og na­tio­na­le avi­ser er år­sag til, at Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­e­bil­le­de, for­kla­rer pro­fes­sor i me­di­e­le­del­se, An­ker Brink Lund. Og­så på ud­de­lings­si­den bi­dra­ger fon­de­ne med pen­ge til pres­se­mæs­si­ge for­mål og til styr­kel­se af den of­fent­li­ge de­bat.

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

In­ter­viewsta­fet­ten er den­ne gang ble­vet sendt til Es­pla­na­den i Kø­ben­havn, hvor In­du­stri­ens Fond hol­der til. Her sva­rer di­rek­tør Mads Le­bech på Jes­per Mai­linds spørgs­mål om ud­de­lings­for­mål og det klas­sisk in­du­stri­el­les for­an­dring. Og vi kom­mer vidt om­kring – fra her­re­lø­se pen­ge til en vil­je­fast be­sty­rel­se og fra he­stekær­rer til 3D-print. Des­u­den løf­ter di­rek­tø­ren lidt af slø­ret for nog­le af de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen. En af over­vej­el­ser­ne går på om In­du­stri­ens Fond skal be­gyn­de at fo­re­ta­ge im­pact in­ve­ste­rin­ger. Depe­chen sen­des vi­de­re til Mar­tin Da­hl i Fre­de­riks­berg­fon­den.

2018 #09

Flere forskere: Intensive lærings­forløb kan virke mod hensigten

I de se­ne­re år har dan­ske fon­de igang­s­at el­ler støt­tet en ræk­ke så­kald­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for ud­sat­te el­ler fag­ligt sva­ge børn og un­ge. For­må­let med de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er at løf­te del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau for at ru­ste dem bed­re til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se. Men iføl­ge en ræk­ke eks­per­ter kan de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb mu­lig­vis vir­ke mod hen­sig­ten.

Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge børn og un­ge er i de se­ne­re år ble­vet et po­pu­lært pæ­da­go­gisk værk­tøj med op­bak­ning fra fle­re dan­ske fon­de. Men fon­de­nes be­gej­stre­de ud­mel­din­ger om for­lø­be­ne byg­ger på al­vor­li­ge mis­for­stå­el­ser og uhel­di­ge for­sim­plin­ger, for­tæl­ler to for­ske­re fra VIVE og Aar­hus Universitet/DPU. De ef­ter­ly­ser, at fon­de­ne kom­mu­ni­ke­rer me­re an­svar­ligt.

Flere fonde vil genoverveje støtten til intensive læringsforløb

Dan­ske fon­de støt­ter el­ler står bag en ræk­ke så­kald­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. For­lø­be­ne har til for­mål at gi­ve ud­sat­te børn og un­ge et fag­ligt løft. Men iføl­ge fle­re for­ske­re in­den for sko­le- og ud­dan­nel­ses­om­rå­det kan de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på læn­ge­re sigt mu­lig­vis ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau. Fle­re fon­de for­tæl­ler nu, at de vil genover­ve­je støt­ten til de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, hvis en po­si­tiv lang­tid­s­ef­fekt ik­ke kan do­ku­men­te­res.

2018 #10

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ners pro­ble­mer med bånd­lag­te ar­ve­mid­ler er langt fra løst ef­ter Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser-sa­gen i for­ri­ge uge. Ka­pi­ta­len på 66 mio. kr. er kun fri­gjort på be­tin­gel­se af, at fon­den spa­rer be­lø­bet sam­men og fast­fry­ser det igen. Dan­marks Fon­de har søgt svar på, hvor lang tid fon­den får til at gen­rej­se ka­pi­ta­len. Og vi har set på de to helt væ­sens­for­skel­li­ge op­fat­tel­ser af be­gre­bet ’ar­ve­ind­tægt’, der ud­stil­ler skis­ma­et mel­lem de ind­sam­len­de fon­des dag­li­ge drift og evig­heds­per­spek­ti­vet i fonds­lo­ven, som ad­mi­ni­stre­res af en grun­dig, men hårdt pres­set fondsmyn­dig­hed. ”Det bed­ste vil væ­re en po­li­tisk løs­ning og en ju­ste­ring af fonds­lo­ven,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i SOS Bør­ne­by­er­ne, Mads Klæ­strup Kri­sten­sen, som sid­ste år måt­te fast­fryse ar­ve­mid­ler for 26 mio. kr.

Det Nissenske Familiefond retter ind og uddeler almennyttigt

I år­ti­er har Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond stort set ik­ke ud­delt al­men­nyt­tigt. Men si­den Ci­vilsty­rel­sen i 2012 af­gjor­de, at fon­den ik­ke må nø­jes med at gi­ve til fa­mi­li­en, har den hvert år ud­delt til en ræk­ke so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. ”Der lig­ger ik­ke pro­cestak­ti­ske over­vej­el­ser bag fon­dets ud­de­lin­ger,” si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den. Først i år gav lands­ret­ten med­hold i, at Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se skal an­nul­le­res. ”Nu skal sa­gen jo så af­gø­res i Hø­jeste­ret, men jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den ik­ke, at der er så me­get juri­disk prin­ci­pi­elt i sa­gen,” si­ger fonds­ret­s­eks­pert Sø­ren Ber­gen­ser og for­kla­rer hvor­for.

Katalytiske fonde bør værne om troværdigheden

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de me­ner: I ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi er for­ta­le­ri el­ler ad­vo­ca­cy et red­skab, som og­så er ble­vet brugt i for­bin­del­se med de om­dis­ku­te­re­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Men som en del af fon­de­nes pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se bør ind­gå grun­di­ge over­vej­el­ser om, hvor­dan og hvor­når ad­vo­ca­cy-ar­bej­det skal fin­de sted.

2018 #11

Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

De dan­ske ind­sam­len­de ngo’er er over­ord­net set til­fred­se med sam­ar­bej­det med de ud­de­len­de fon­de, vi­ser ny rund­spør­ge. Sam­ti­dig me­ner fle­re sur­vey-del­ta­ge­re dog, at fon­de­nes ka­ta­ly­ti­ske om­stil­ling be­svær­lig­gør sam­ar­bej­det på vis­se pa­ra­me­tre.

Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol

Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn har nu fast­lagt ind­hol­det af sin før­ste te­ma­kon­trol på ud­de­lings­om­rådet. Der bli­ver bå­de fo­kus på form­krav og vis­se ty­per af ulov­li­ge ud­de­lin­ger i den kom­men­de kon­tro­lind­sats, som iværk­sæt­tes nu, hvor fri­sten for ind­sen­del­se af års­regn­ska­ber er ud­lø­bet.

Michael Holm indtræder i Sallings Fonds bestyrelse

CEO i Sy­ste­ma­tic A/S, Mi­cha­el Holm, er valgt til be­sty­rel­sen i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond.

2018 #12

Ngo’er: Vi tilpasser os fondenes strategier

Fle­re af lan­dets sto­re ind­sam­len­de ngo’er er er­far­ne spe­ci­a­li­ster in­den for hver de­res om­rå­de i ci­vil­sam­fun­det. Al­li­ge­vel op­le­ver fle­re af dis­se pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner, at de må for­ryk­ke de­res eg­ne dags­ord­ner og ind­sat­ser for at pas­se ind i fon­de­nes nye rol­le som stra­te­gi­ske og ka­ta­ly­ti­ske ak­tø­rer. 66 med­lem­mer af ISOBRO har sva­ret på en ano­nym rund­spør­ge om sam­ar­bej­det med fon­de, hvor ngo’erne blandt an­det vur­de­rer fon­de­nes kom­pe­ten­ce­bi­drag i part­ner­skabspro­jek­ter.

Fondenes interessenter vil have mere dialog og lange penge

På årets fol­ke­mø­de i Al­lin­ge ef­ter­s­purg­te ngo’er, fri­vil­li­ge og po­li­ti­ke­re me­re di­a­log med fon­de­ne – blandt an­det i for­hold til fæl­les stra­te­gi­er for pro­jek­ter, som ik­ke har ud­vik­lings- el­ler in­nova­tions­præg.

Nyt fondsudspil fra Enhedslisten bygger på mangelfuld viden

En­heds­li­stens nye ud­spil på fonds­om­rå­det er før­ste for­sig­ti­ge skridt i et nyt stra­te­gisk fo­kus de kom­men­de år. For­sig­tig­he­den skyl­des blandt an­det, at par­ti­et ik­ke har nok vi­den om fonds­om­rå­det. Et af for­sla­ge­ne i det nye ud­spil er ba­se­ret på ’von hø­rensa­gen’, er­ken­der fondsord­fø­rer Ru­ne Lund.

2018 #13

Skoleledere og lærerforening kritiserer politisk opbakning til fondsstøttede turboforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb vir­ker ik­ke ef­ter hen­sig­ten, vi­ser net­op of­fent­lig­gjor­te eva­lu­e­rin­ger. Der­for bør po­li­ti­ker­ne æn­dre kurs i for­hold til for­lø­be­ne, mel­der bå­de Skole­le­der­for­e­nin­gen og Dan­marks Læ­rer­for­e­ning. Det po­li­ti­ske sy­stem po­ster fort­sat mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i for­lø­be­ne, der igang­sæt­tes og støt­tes af fle­re dan­ske fon­de.

Ny evaluering: Egmont Fondens flagskibsprojekt har svag effekt

For­ske­re ved Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge de­res eva­lu­e­ring af Eg­mont Fon­dens flagskibspro­jekt Lær for Li­vet. De sko­le­fag­li­ge ef­fek­ter over tid er små, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Born­holm hed­der en ed­der­fugl en åbo. Ude­fra ser øens fon­de og­så lidt an­der­le-des ud end an­dre dan­ske fon­de. Men må­ske er for­skel­le­ne al­li­ge­vel ik­ke så sto­re. In­ter­viewsta­fet­ten brin­ger den­ne gang depe­chen til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, hvor be­sty­rel­ses­for­mand Jens Ol­sen og di­rek­tør Svend Erik Pe­der­sen for­tæl­ler om at væ­re bovspryd i for­hold til kom­mu­nen og an­dre fon­de. Om ildsjæ­le og kul­tu­rel­le fyrtår­ne. Og om hvor­dan en lil­le lo­kal fond kan ar­bej­de med im­pact-in­ve­ste­rin­ger – de kal­der det ba­re no­get an­det på Born­holm.

2018 #14

Markant lønefterslæb i Danmarks største fonde

Be­sty­rel­ser­ne i Dan­marks stør­ste virk­som­he­der tje­ner i gen­nem­snit me­re end dob­belt så me­get som be­sty­rel­ser­ne i de stør­ste fon­de. Det kan bli­ve et pro­blem på sigt, si­ger før­en­de for­sker på om­rå­det, pro­fes­sor Ste­en Thom­sen. Han me­ner blandt an­det, at fondsmyn­dig­he­der­ne er ble­vet lønt­ryk­ken­de for fon­de­ne. Det sto­re spørgs­mål er, om for­skel­len i an­svar og ind­sats mel­lem virk­som­he­der­nes og fon­de­nes be­sty­rel­ser mod­sva­rer løn­ga­bet.

Festival-brand trækker flere fondsmidler til Roskilde

Om fem må­ne­der er Roskil­des festi­val-brand ud­vi­det for i alt 150 mil­li­o­ner fra fon­de Når den nye Roskil­de Festi­val Højsko­le står fær­dig om fem må­ne­der kan Roskil­de Kom­mu­ne sæt­te to stre­ger un­der, hvad Roskil­de Festi­val har be­ty­det for til­træk­ning af fonds­mid­ler til to nye byg­ge­ri­er: I alt 150 mil­li­o­ner. Kom­mu­nens ud­nyt­tel­se af festi­va­lens brand-vær­di er ret usæd­van­lig. Uden festi­va­len var Ro­ck­mu­se­et Rag­na­ro­ck ik­ke ble­vet til no­get for to år si­den, og med den kom­men­de Roskil­de Festi­val Højsko­le har fonds­sam­ar­bej­det om­kring festi­va­len få­et en klar, kom­mu­nal stra­te­gi.

Fire nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Med­lem­skred­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er ud­vi­det med tre er­hvervs­dri­ven­de fon­de og en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

2018 #15

Danfoss-fond og Illum Fondet lammet af fondsregler: får nej til at udlodde formuerne

For­mu­er­ne i Dan­foss’ Un­der­støt­tel­ses­fond og Il­lum Fon­det lig­ger un­der­dre­jet. Når reg­nin­ger­ne er be­talt, er der knap fle­re pen­ge at de­le ud af. Beg­ge fonds­be­sty­rel­ser har få­et af­slag på at luk­ke ned og ud­de­le re­sten af mil­li­onfor­mu­er­ne til for­må­let el­ler til so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der. En re­vi­sion af fonds­lo­ven bør over­ve­jes, ly­der det fra Dan­foss’ Un­der­støt­tel­ses­fond.

Bestseller Foundation – en dansk frontløber på impact investment i Afrika og Indien

Mi­kro­ban­ker i In­di­en, sol­cel­ler på kiosk­ta­ge og pro­duk­tion af hon­ning i Østafri­ka. Det er ba­re nog­le af ek­semp­ler­ne på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions pro­jek­ter. Fæl­les for dem er tan­ken om at ska­be bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling gen­nem im­pact in­ve­st­ment. Gen­nem for­ret­ning. Det er en del dan­ske fon­de be­gyndt at ar­bej­de med, men ik­ke i ud­lan­det på sam­me må­de. Ny­heds­bre­vet Dan­marks Fon­de har mødt fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, for at hø­re me­re om Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions ar­bej­de med im­pact in­ve­st­ment.

Bestyrelsen i Midtjydsk Kulturfond risikerer personligt erstatningsansvar for ulovlig renovering af fredet skulpturpark

Kla­ge­sa­gen om den fre­de­de Skul­p­tur­park ved Her­ning af­gø­res in­den for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har ud­ført en gennem­gribende renove­ring af par­ken uden at få til­la­del­se. Der­for ri­si­ke­rer de ot­te bestyrelses­med­lem­mer, at en­ten en ku­ra­tor el­ler Civil­styrel­sen stil­ler dem per­son­ligt til regn­skab for genop­retning af par­ken, vur­de­rer eks­pert i erstatnings­ansvar.

2018 #16