Ny byfond skal bidrage til at forvandle Nakskov fra nedslidt til attraktiv

50 millioner kroner fra Realdania og tilsvarende beløb fra A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune udgør det økonomiske fundament under et storstilet projekt om byudvikling i Nakskov. Som en del af projektet lanceres til sommer en form for byfond, hvorfra private borgere i Nakskov kan søge tilskud til blandt andet istandsættelser af historiske huse.

Nakskov (foto: Steffen Stamp / Realdania)
”I dag frem­står Naks­kov neds­lidt. Men når jeg kig­ger 10 år frem, tror jeg, at vi har få­et gen­skabt nog­le af de nedslags­punk­ter i den gam­le, at­trak­ti­ve by, der igen vil gø­re Naks­kov til et sted, som er værd at rej­se til,” si­ger Hol­ger Schou Ras­mus­sen, borg­me­ster i Lol­land Kom­mu­ne (fo­to: St­ef­fen Stamp / Realdania).

Borg­me­ster i Lol­land Kom­mu­ne Hol­ger Schou Ras­mus­sen læg­ger ik­ke fin­gre imel­lem, når han skal be­skri­ve det syn, man mø­der på en tur gen­nem Naks­kov: Lol­lands stør­ste by med knap 13.000 ind­byg­ge­re be­lig­gen­de i bun­den af Naks­kov Fjord frem­står nedslidt.

Si­den luk­nin­gen af Naks­kov Skibsværft i 1986 er det gå­et ha­stigt ned ad bak­ke med pro­duk­tion og ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der i Naks­kov, og kur­ven over le­di­ge og fr­af­lyt­te­re er vok­set til­sva­ren­de hur­tigt. Ik­ke de­sto min­dre har borg­meste­ren få­et en dyb tro på, at ud­vik­lin­gen vil ven­de i lø­bet af de kom­men­de 10 år.

Det skyl­des dels Fe­mern Bælt-pro­jek­tet, hvor ar­bej­det på at bin­de Lol­land sam­men med den ty­ske ø Fe­h­marn via en 18 ki­lo­me­ter lang sæn­ke­tun­nel star­ter til maj. Og dels skyl­des det en net­op ind­gå­et af­ta­le med den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den om, at beg­ge sky­der 50 mil­li­o­ner kro­ner ind i et stor­stilet fe­mårigt pro­jekt om by­ud­vik­ling i Nakskov.

Hvis man som bor­ger i Naks­kov vil det her pro­jekt, må man og­så selv of­re noget

Hol­ger Schou Ras­mus­sen – Borg­me­ster, Lol­land Kommune

Lol­land Kom­mu­ne bi­dra­ger og­så selv med 50 mil­li­o­ner kro­ner til det am­bi­tiø­se by­ud­vik­lings­pro­jekt, der har få­et nav­net ‘Naks­kov 2030’ og un­der­tit­len ‘Turis­me som driv­kraft for ud­vik­ling og vækst’. Ud over de til­sam­men 150 mil­li­o­ner kro­ner, der ind­til vi­de­re er at gø­re godt med, for­ven­ter borg­meste­ren yder­li­ge­re fonds­be­vil­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 50 mil­li­o­ner kroner.

For før­ste gang i me­get, me­get lang tid er der der­med nu og i de kom­men­de år mu­lig­hed for at hæ­ve am­bi­tions­ni­veau­et ge­val­digt, når det gæl­der en renove­ring og ops­hin­ing af den gam­le køb­stad og tid­li­ge­re så le­ven­de industriby.

”I dag frem­står Naks­kov neds­lidt. Men når jeg kig­ger 10 år frem, tror jeg, at vi har få­et gen­skabt nog­le af de nedslags­punk­ter i den gam­le, at­trak­ti­ve by, der igen vil gø­re Naks­kov til et sted, som er værd at rej­se til,” si­ger Hol­ger Schou Rasmussen.

”Med Fe­mern-byg­ge­ri­et, der er dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste an­lægs­byg­ge­ri, går Naks­kov og re­sten af Lol­land fra at lig­ge i vand­kan­ten af Dan­mark til at få en pla­ce­ring midt mel­lem to me­tro­po­ler – og midt mel­lem Skan­di­navi­en og Eu­ro­pa. De nye, geo­gra­fi­ske mu­lig­he­der skal ud­nyt­tes bedst mu­ligt. Sam­ti­dig hå­ber jeg, at vi tak­ket væ­re den ud­strak­te hånd fra A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia kan gi­ve Naks­kov by og om­rå­der­ne om­kring by­en et kæm­pe løft, som blandt an­det vil gi­ve en øget ka­pa­ci­tet og til­vækst af turi­ster i he­le Ve­st­lol­land,” si­ger den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster til Fundats.

Borgere involveres via byfond

Som en del af pro­jek­tet bli­ver der i lø­bet af som­me­ren etab­le­ret en by­fond, hvor bor­ger­ne i Naks­kov kan sø­ge pen­ge de­di­ke­ret til ek­sem­pel­vis istand­s­æt­tel­se af hi­sto­ri­ske byg­nin­ger i mid­ten af byen.

”Jeg for­nem­mer en stor fol­ke­lig op­bak­ning i Naks­kov til pro­jek­tet, og det er og­så nød­ven­digt. Vi ar­bej­der ud fra en mo­del om, at al­le skal ha­ve hæn­der­ne på ko­ge­pla­den. Med an­dre ord: Hvis man som bor­ger i Naks­kov vil det her pro­jekt, må man og­så selv of­re no­get. Vi har for ek­sem­pel pla­ner om, at bo­li­ger­ne i mid­delal­der­stræ­der­ne, der går op til Axelt­orv, skal sæt­tes i stand og gø­res til ét stort byho­tel, hvor man kan le­je sig ind via blandt an­det Airb­nb. Jeg for­nem­mer, at de lo­ka­le, der ejer hu­se­ne, er me­get in­ter­es­se­re­de i det for­slag – og må­ske skal de så over­ve­je at sø­ge pen­ge i by­fon­den til at re­stau­re­re og ge­ne­tab­le­re hu­se­ne i den op­rin­de­li­ge stil,” si­ger Hol­ger Schou Rasmussen.

Iføl­ge sous­chef Hen­rik Mad­sen fra Lol­land Kom­mu­nes stra­te­gi- og di­rek­tions­se­kre­ta­ri­at og filan­tro­pi­di­rek­tør Ni­na Ko­vsted Helk fra Re­al­da­nia er der dog ik­ke ta­le om en by­fond i tra­di­tio­nel forstand.

”Man kan kal­de det en by­fond – man kan og­så kal­de det en for­e­nings­dan­nel­se mel­lem Lol­land Kom­mu­ne og Re­al­da­nia. Der er 20 mil­li­o­ner kro­ner fra start i by­fon­den, og de pen­ge kom­mer fra Re­al­da­nia. By­fon­den får en be­sty­rel­se med re­præ­sen­tan­ter fra bå­de Lol­land Kom­mu­ne og Re­al­da­nia, og så bli­ver der ned­sat et indstil­lings­ud­valg, der skal ta­ge stil­ling til bor­ger­nes an­søg­nin­ger. Ud­val­get bli­ver med re­præ­sen­tan­ter fra kom­mu­nen, Re­al­da­nia og mu­lig­vis nog­le ek­ster­ne, fag­li­ge eks­per­ter med ek­sem­pel­vis ar­ki­tek­to­nisk vi­den,” si­ger Hen­rik Madsen.

Fremtidssikrer købstad med smuk arkitektur

Når de 20 mil­li­o­ner kro­ner er brugt, op­hø­rer by­fon­den med at ek­si­ste­re, fast­slår Ni­na Ko­vsted Helk.

”På det tids­punkt er der for­hå­bent­lig gi­vet støt­te til man­ge pro­jek­ter, hvor hu­se er ble­vet næn­somt istand­s­at for at sik­re by­ens sam­le­de, visu­el­le ud­tryk og der­med med­vir­ke til at frem­tids­sik­re for­tæl­lin­gen om den fi­ne, gam­le køb­stad med en usæd­van­ligt smuk ar­ki­tek­tur,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Lol­land Kom­mu­nes borg­me­ster er ik­ke nervøs for, at cor­ona­kri­sen, som med­fø­rer en kæp i hju­let på stri­be­vis af pla­ner i ind- og ud­land, vil få ne­ga­tiv ind­fly­del­se på de man­ge ide­er ved­rø­ren­de ‘Naks­kov 2030’.

”Vi er i øje­blik­ket i gang med at sø­ge ef­ter en pro­gram­di­rek­tør, og in­den ved­kom­men­de er star­tet, og vi kan be­gyn­de at ta­ge pro­jek­tets før­ste spa­destik, går der sik­kert et halvt år. Og jeg reg­ner da med, at vo­res sam­fund er op­pe at kø­re igen ef­ter som­mer­fe­ri­en. Sam­ti­dig ser jeg og­så det her pro­jekt som en kærkom­men mu­lig­hed for at sæt­te gang i hju­le­ne hos de lo­ka­le hånd­vær­ke­re, bu­tik­ker og det lo­ka­le er­hvervs­liv, som til den tid må­ske sta­dig slås med ef­ter­døn­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen,” si­ger Hol­ger Schou Rasmussen.

Havnen skal være stolt samlingspunkt

Iføl­ge filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ni­na Ko­vsted Helk er der fle­re år­sa­ger til at Re­al­da­nia har valgt at sky­de pen­ge ind i projektet.

Det hand­ler om at vi­se, hvor­dan frem­ti­dens køb­stad kan se ud og gø­re Naks­kov at­trak­tiv for al­le, der be­sø­ger, bor og ar­bej­der i byen.

Ni­na Ko­vsted Helk – filan­tro­pi­di­rek­tør, Realdania

”Vi vil styr­ke Naks­kov gen­nem en fler­stren­get ind­sats og frem­hæ­ve kva­li­te­ter­ne i bå­de køb­sta­den, in­du­stri­hav­nen og den sær­li­ge na­tur om­kring by­en. Det hand­ler om at vi­se, hvor­dan frem­ti­dens køb­stad kan se ud og gø­re Naks­kov at­trak­tiv for al­le, der be­sø­ger, bor og ar­bej­der i by­en,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den har sær­ligt fo­kus på at gø­re by­ens havn til et ”stolt samlingspunkt.”

”Naks­kov er en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed med sin ene­stå­en­de smuk­ke fjord og kul­tur­hi­sto­risk ri­ge by­ker­ne. By og fjord mø­des i Naks­ko­vs hav­ne­rum, som A.P. Møl­ler Fon­den skal væ­re med til igen at gø­re til et stolt sam­lings­punkt – bå­de for naks­ko­vit­ter og for til­rej­sen­de gæ­ster. Med in­ter­es­sen for ny bæ­re­dyg­tig turis­me og Fe­mer­bælt-for­bin­del­sen får Naks­kov nog­le helt nye mu­lig­he­der. De mu­lig­he­der fortje­ner en stor hånds­ræk­ning,” si­ger Hen­rik Tvar­nø i en pressemeddelelse.

I alt er der ud­pe­get 12 så­kald­te ‘nedslags­punk­ter’, som vil væ­re i fo­kus i Naks­kov 2030-pro­jek­tet, med pla­ce­ring tre ste­der: Dels er der he­le midt­by­en om­kring mid­delal­der­by­en. Dels er der om­rå­det om­kring Naks­kov Havn om­fat­ten­de blandt an­det Hon­nør­kaj­en og den me­re end 100 år gam­le hav­ne­byg­ning, der skal re­stau­re­res – og som har A.P. Møl­ler Fon­dens sær­li­ge be­vå­gen­hed. Og en­de­lig er der den kun­sti­ge halvø He­ste­ho­ve­det et par ki­lo­me­ter uden for by­en, som mest er kendt for sin lystbå­de­havn og sin strand, men som iføl­ge borg­meste­ren har et kæm­pe­stort, uud­nyt­tet potentiale.

Kommunens egne midler ”rækker som en skrædder i helvede”

Lol­land Kom­mu­ne med borg­meste­ren i spid­sen har ar­bej­det i et par år med Naks­kov 2030-pro­jek­tet og ik­ke mindst med at sik­re fi­nan­si­e­ring, og Hol­ger Schou Ras­mus­sen læg­ger ik­ke skjul på sin stolt­hed over, at til­sag­ne­ne om fonds­mid­ler nu er sikret.

”Af­ta­len om med­fi­nan­si­e­ring be­ty­der rig­tig me­get for Naks­kov, og jeg glæ­der mig over, at Naks­kov og­så set med fond­søj­ne er en ut­ro­ligt spæn­den­de by. Lol­land Kom­mu­nes ud­for­dring har væ­ret, at vi ik­ke selv har kun­net løf­te op­ga­ven rent øko­no­misk. Vi kan godt fin­de 50 mil­li­o­ner kro­ner over fem til 10 år, men vi må ba­re er­ken­de, at de pen­ge ale­ne ræk­ker som en skræd­der i hel­ve­de. Hel­dig­vis kun­ne Re­al­da­nia som den før­ste part­ner godt se mu­lig­he­der­ne, og nu, hvor vi og­så har A.P. Møl­ler Fon­den med, hå­ber vi at kun­ne træk­ke en bøl­ge af pri­va­te in­ve­sto­rer med, som vil in­ve­ste­re i lo­ka­l­om­rå­det,” si­ger borgmesteren.

Hol­ger Schou Ras­mus­sen til­fø­jer, at kom­mu­nen og­så har kon­takt til Nor­dea-fon­den, som er in­ter­es­se­ret i at væ­re med på del­pro­jek­ter de kom­men­de år, og Lo­ka­le og Anlægsfonden.

”Der­med kan det sam­le­de in­ve­ste­ring sag­tens kom­me over 200 mil­li­o­ner kro­ner,” for­ven­ter Hol­ger Schou Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer