Flere fonde arbejder med diversitet og mangfoldighed

Både Tryghedsgruppen, Nordea-fonden og Industriens Fond arbejder med diversitet og mangfoldighed i deres sekretariater. Fondene skal se diversitet og mangfoldighed som et middel til at træffe bedre beslutninger og til at gøre dem mere værdifulde som organisationer. Ikke som et mål i sig selv, siger ekspert.

Fon­de­nes fonds­mid­ler præ­ger og teg­ner vo­res sam­fund. Der­for er det vig­tigt, at de ar­bej­der med di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed. Det skal de gø­re i de­res ud­de­lin­ger, men og­så i de­res or­ga­ni­sa­tio­ner. Dels for at sæt­te sig i stand til at fo­re­ta­ge re­el­le mang­fol­di­ge ud­de­lin­ger og dels for at kun­ne ta­ge bed­re be­slut­nin­ger med fær­re blin­de vink­ler, si­ger en diversitetsekspert.

Fle­re fon­de sæt­ter fo­kus på di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed i de­res or­ga­ni­sa­tio­ner. En svær øvel­se, for hvor­dan går man fra buzzwords og fi­ne ord til kon­kret hand­ling, der rent fak­tisk ryk­ker noget?

Og hvor­dan und­går man, at det ik­ke ale­ne bli­ver et fo­kus på for­de­lin­gen mel­lem kvin­der og mænd, når mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet hand­ler om køn, men og­så om al­der, et­ni­ci­tet, ud­dan­nel­se, funk­tions­ned­sæt­tel­ser, re­li­gion, so­ci­al­klas­se, vær­di­er og me­get mere?

Psy­ko­log og ek­stern lek­tor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og selv­stæn­dig kon­su­lent med spe­ci­a­le i di­ver­si­tet og in­klu­de­ren­de le­del­se Chri­sti­na Lunds­gaard Ott­sen slår det fast med syv­tom­mer­søm: Di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed er et vig­tigt fo­kus for fondene.

”Fon­de­ne har et stør­re sam­funds­ansvar end man­ge an­dre, for­di de med de­res fonds­mid­ler præ­ger og teg­ner vo­res sam­fund. Der­for er det vig­tigt, at de ar­bej­der med di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed. Det skal de gø­re i de­res ud­de­lin­ger, men og­så i de­res or­ga­ni­sa­tio­ner, for at age­re rol­lemo­del­ler, re­elt væ­re i stand til at la­ve mang­fol­di­ge ud­de­lin­ger og for at kun­ne ta­ge bed­re be­slut­nin­ger med fær­re blin­de vink­ler,” si­ger Chri­sti­na Lunds­gaard Ottsen.

Hun har en ph.d. i tvær­kul­tu­rel di­ver­si­tet og er en af to for­fat­te­re til bo­gen Bi­as­be­vidst le­del­se. Des­u­den rå­d­gi­ver hun via sit fir­ma Co­he­ra Con­sult om blandt an­det di­ver­si­tet og bi­as­be­vidst ledelse.

Fon­de­ne skal spe­ci­elt ha­ve fo­kus på bå­de selek­tions­bi­as, lig­heds­bi­as og sta­tus quo-bi­as, og så skal de se di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed som et mid­del til at træf­fe bed­re beslutninger

Chri­sti­na Lunds­gaard Ott­sen – Ek­stern CBS-lek­tor og di­ver­si­tets­stra­te­gisk le­del­ses­kon­su­lent, Co­he­ra Consult

Net­op bi­as er, iføl­ge Chri­sti­na Lunds­gaard Ott­sen, vig­tigt i en sam­ta­le om di­ver­si­tet, for det er gen­nem for­skel­li­ge per­so­ners mang­fol­di­ge per­spek­ti­ver, at vi kan ud­for­dre eg­ne og an­dres bi­as – de sy­ste­ma­ti­ske skævvrid­nin­ger i vo­res tolk­ning af verden.

”Fon­de­ne skal spe­ci­elt ha­ve fo­kus på bå­de selek­tions­bi­as, lig­heds­bi­as og sta­tus quo-bi­as, og så skal de se di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed som et mid­del til at træf­fe bed­re be­slut­nin­ger og gø­re dem me­re vær­di­ful­de som or­ga­ni­sa­tion. Ik­ke som et mål i sig selv,” si­ger Chri­sti­na Lunds­gaard Ottsen.

Inklusionsmusklen

Fonds­se­kre­ta­ri­a­ter­ne kan sag­tens få en me­re li­ge­lig for­de­ling af for ek­sem­pel mænd og kvin­der, men hvis al­le har stort set den sam­me bag­grund og ud­dan­nel­se, så ri­si­ke­rer man at en­de med sta­tus quo, si­ger Chri­sti­na Lunds­gaard Ottsen.

”Det hand­ler om at sæt­te di­ver­si­tet i spil – ik­ke ba­re at ha­ve den, men fak­tisk bru­ge den og se den som et ak­tiv. For hvis de ny­an­sat­te blot på­ta­ger sig or­ga­ni­sa­tio­nens kul­tu­rel­le ram­me, så be­va­rer og præ­ser­ve­rer man blot sta­tus quo.”

På sam­me må­de hvis fon­de øn­sker at an­sæt­te fle­re men­ne­sker med funk­tions­ned­sæt­tel­se, så er det ik­ke nok at gø­re byg­nings­mas­sen til­gæn­ge­lig og la­ve et par ansættelser.

”Det kan der væ­re en stor sig­nal­vær­di i, men det er ik­ke nok at fo­ku­se­re på at an­sæt­te ef­ter di­ver­si­tet el­ler la­ve byg­nin­ger­ne, så de kan rum­me di­ver­si­tet. Det al­ler­vig­tig­ste er, at man ar­bej­der ak­tivt på in­klu­sion og på at rum­me den frik­tion, det gi­ver, når man in­vi­te­rer di­ver­si­tet in­den­for,” si­ger Chri­sti­na Lunds­gaard Ott­sen og fortsætter:

”For el­lers ri­si­ke­rer det at bli­ve sving­dør­san­sæt­tel­ser, for­di dem, man an­sæt­ter, ik­ke fø­ler sig vel­kom­ne, og dem, der ar­bej­der der i for­vej­en, ik­ke har få­et træ­net in­klu­sions­mus­k­len og ik­ke ved, hvad de får ud af vær­di i net­op at in­vi­te­re di­ver­si­tet in­den for og få ud­for­dret de­res eg­ne bi­as ved for­skel­li­ge perspektiver.”

Skal en or­ga­ni­sa­tion lyk­kes med di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed, kræ­ver det ar­bej­de med alt fra ar­bejds­plad­sens kul­tur til magtstruk­tu­rer, men­ta­li­se­ring, in­klu­sion og psy­ko­lo­gisk tryg­hed blandt medarbejderne.

Helt kon­kret pe­ger Chri­sti­na Lunds­gaard Ott­sen på blin­ding i an­sæt­tel­ser, hvor man i før­ste selek­tions­fa­se ik­ke ken­der navn, køn, al­der, et­ni­ci­tet med vi­de­re – og ude­luk­ken­de har fo­kus på kom­pe­ten­cer. I se­ne­re fa­ser før en an­sæt­tel­se me­ner hun, det er en for­del at tæn­ke dis­se pa­ra­me­tre ind igen for at sæt­te det hold, der ud­for­drer og un­der­støt­ter hin­an­den på bed­ste vis.

Et strategisk fokus hos Tryghedsgruppen

Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den har, iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, al­tid haft mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet som en del af dna’et, men med Tryg­heds­grup­pens op­da­te­re­de stra­te­gi fra marts i år er mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet ryk­ket op på et an­det ni­veau. Med bå­de et stort le­del­ses­mæs­sigt fo­kus og res­sour­cer al­lo­ke­ret til det.

Un­der et stra­te­gisk fo­kus om sam­funds­ansvar er am­bi­tio­nen at ar­bej­de for so­ci­al bæ­re­dyg­tig­hed samt di­ver­si­tet og re­præ­sen­ta­ti­vi­tet i al­le pro­ces­ser og re­la­tio­ner. Og­så i Tryg­heds­grup­pens egen organisation.

”Vi ser det som en del af vo­res sam­funds­ansvar at ar­bej­de med di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed, og vi har de­fi­ne­ret to stra­te­gi­ske pri­o­ri­te­rin­ger om li­ge mu­lig­he­der og in­klu­de­ren­de pro­ces­ser, og at vi øn­sker at gå for­an med det go­de ek­sem­pel. Det er over­lig­ge­ren for vo­res ar­bej­de på det her om­rå­de, og no­get vi for­plig­ti­ger os på,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Tors­dag og fre­dag i sid­ste uge var der me­d­ar­bej­der­se­mi­nar for al­le an­sat­te – med fo­kus på net­op di­ver­si­tet, in­klu­sion og mangfoldighed.

”Vi lyk­kes kun som or­ga­ni­sa­tion med at ryk­ke på den her dags­or­den, hvis det er et fæl­les fo­kus og et fæl­les an­svar – le­del­se og me­d­ar­bej­de­re. Le­del­ses­mæs­sigt fo­kus og ret­ning er ik­ke nok,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Tryg­heds­grup­pen øn­sker at ar­bej­de ud fra et me­get bredt per­spek­tiv på di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed med fo­kus på bå­de køn, al­der, et­ni­ci­tet, funk­tions­ned­sæt­tel­ser, ud­dan­nel­ses­bag­grund og so­ci­al bag­grund, men og­så på for ek­sem­pel for­skel­li­ge kog­ni­ti­ve hand­le­møn­stre blandt medarbejderne.

Men ét er am­bi­tion, no­get an­det er at gø­re det helt kon­kret. Det er straks vanskeligere

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Adm. di­rek­tør, Tryghedsgruppen/Trygfonden

”Am­bi­tio­nen er en rum­me­lig og mang­fol­dig or­ga­ni­sa­tion med triv­sel for me­d­ar­bej­de­re med man­ge for­skel­li­ge bag­grun­de og til­gan­ge, og vi har et no­get bre­de­re fo­kus end ba­re køn, al­der og et­ni­ci­tet. Men ét er am­bi­tion, no­get an­det er at gø­re det helt kon­kret. Det er straks van­ske­li­ge­re,” si­ger hun.

Gode rammer og arbejdsvilkår

Iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er det vig­tigt at ska­be go­de ram­mer og ar­bejds­vil­kår for me­d­ar­bej­der­ne, så al­le kan tri­ves – uan­set livs­fa­se og livsforhold.

”Det hand­ler om ram­mer og for­ma­li­te­ter, men og­så om kul­tu­ren på ar­bejds­plad­sen. De se­ne­ste år har vi haft me­get fo­kus på ’hardwa­ren’, det vil si­ge på go­de ram­mer og flek­si­bi­li­tet – i for­hold til blandt an­det bar­sels­reg­ler, mu­lig­he­der for or­lov og se­ni­o­r­ord­nin­ger, men det hand­ler og­så om ’softwa­re’. Hvor­dan hol­der vi mø­der, hvor­dan sik­rer vi, at al­le kom­mer til or­de, hvor­dan ar­bej­der vi med ufor­mel magt i et rum og alt mu­ligt an­det. Her har vi mas­ser af ar­bej­de for­an os,” for­tæl­ler hun.

I Tryg­heds­grup­pen har bå­de for­æl­dre og med­for­æl­dre ret til fuld løn un­der bar­sel i 25 uger ef­ter fød­sel, der er mu­lig­he­der for bå­de se­ni­o­r­del­tid, bør­ne­del­tid og for­skel­li­ge for­mer for orlov.

I ar­bej­det med mang­fol­dig­hed og triv­sel er der skru­et op for da­ta­ind­sam­ling og må­lin­ger af me­d­ar­bej­der­triv­sel. Tid­li­ge­re blev de la­vet hvert an­det år. Nu bli­ver der la­vet hal­vår­li­ge målinger.

”Vo­res fo­kus er det he­le men­ne­ske, og her må­ler vi blandt an­det på psy­ko­lo­gisk tryg­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne,” for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Werner.

Konkrete måltal er et dilemma

Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den har i alt 67 an­sat­te. På le­del­ses­ni­veau er 50 pro­cent kvin­der, blandt me­d­ar­bej­der­ne er 63 pro­cent kvin­der. Al­ders­gen­nem­snit­tet er 48,3 år.

”På al­der­s­for­de­lin­gen er vi ri­me­lig godt med, vi har bå­de un­ge stu­den­ter og nog­le i 60’erne, men vi har ik­ke et spe­ci­fikt mål på al­der. Vi har et mål om, at vi skal væ­re en rum­me­lig og mang­fol­dig or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Kig­ger man på et­ni­ci­tet, er det og­så et om­rå­de, Tryg­fon­den er op­mærk­som på.

”Jeg vil imid­ler­tid væ­re ked af at frem­hæ­ve spe­ci­fik­ke me­d­ar­bej­de­re på et­ni­ci­tet, for al­le me­d­ar­bej­de­re kom­mer ind med al­le mu­li­ge ting – ik­ke ba­re de­res et­ni­ci­tet, men det er selv­føl­ge­lig klart, at det er et om­rå­de, vi kig­ger på. Kan vi gø­re det an­der­le­des i vo­res re­k­rut­te­ring el­ler har vi blin­de vink­ler,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Net­op det med at sæt­te må­l­tal på sær­li­ge grup­per, me­ner Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, er et af de helt sto­re di­lem­ma­er i for­hold til at ar­bej­de med mang­fol­dig­hed og diversitet.

Det er svært at skaf­fe da­ta uden at ud­stil­le no­gen, og det er et dilemma

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Adm. di­rek­tør, Tryghedsgruppen/Trygfonden

”Det er svært at skaf­fe da­ta uden at ud­stil­le no­gen, og det er et di­lem­ma. For ved at ud­stil­le en me­d­ar­bej­der ved at pe­ge på én ting; køn, al­der, et­ni­ci­tet, så ri­si­ke­rer du og­så, at ved­kom­men­de bli­ver frem­med­gjort og eks­klu­de­ret i for­hold til de an­dre me­d­ar­bej­de­re,” si­ger hun.

Helt over­ord­net me­ner Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, at ar­bej­det med mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet er en svær øvel­se, som man som or­ga­ni­sa­tion nok al­drig kom­mer helt i mål med.

”Det her er ik­ke nemt, for hvor­dan får vi gjort no­get kon­kret, hvor­dan må­ler vi det, hvor­dan hånd­te­rer vi di­lem­ma­er, men det vig­ti­ge er at ha­ve nog­le am­bi­tio­ner på om­rå­det, og så prø­ve nog­le ting af og læ­re un­der­vejs. Her i hu­set er vi på bol­den, men vi er ik­ke mål,” kon­sta­te­rer hun.

Nordea-fonden: ”Vi skal være mangfoldige”

Nor­dea-fon­den har ar­bej­det med mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet i or­ga­ni­sa­tio­nen de sid­ste par år. Fon­den har in­gen de­ci­de­ret po­li­tik på om­rå­det, men ar­bej­der med alt fra bi­as i me­d­ar­bej­der­grup­pen, til se­ni­o­r­vil­kår og en me­d­ar­bej­der­hånd­bog samt et ad­færds­ko­deks med fuld neut­ra­li­tet i for­hold til di­ver­si­tet, hvor der blandt an­det scre­e­nes for ord­bi­as via ma­skuli­ne og fe­mi­ni­ne ord.

Ak­tu­elt er fon­den ved at re­vi­de­re si­ne bar­sels­reg­ler, så der kom­mer fuld li­ge­stil­ling mel­lem den fø­de­n­de og ik­ke fø­de­n­de. Se­kre­ta­ri­a­tet er i øje­blik­ket i gang med at an­sæt­te de­res før­ste fleksjob­ber, og li­ge nu er fon­dens ejen­dom – He­e­rings Gaard i gang med at bli­ve cer­ti­fi­ce­ret, blandt an­det i for­hold til ad­gangs­for­hold for men­ne­sker med fy­si­ske funktionsnedsættelser.

For selv­om Nor­dea-fon­den ik­ke har no­gen an­sat­te med funk­tions­ned­sæt­tel­ser, så vil le­del­sen ger­ne ha­ve det, og fon­den skal i hvert fald væ­re klar til, at det sker.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve haft Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den til at ud­dy­be fon­dens fo­kus på mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet, men han har ik­ke haft mu­lig­hed for et interview.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen delt­og for­ny­e­lig i po­dcast­se­ri­en ”Vi snak­ker om mang­fol­dig­hed” på godtarbejdsmiljø.dk.

Her for­tal­te han blandt an­det om, at det er svært at væ­re en hvid mand på 58 år og bli­ve op­fat­tet som neut­ral i sam­ta­len om di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed, men og­så, at det er svært at ar­bej­de med di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed, og at Nor­dea-fon­den langt fra er i mål. Blandt an­det for­di de an­sat­te i fon­den er me­get ens. Al­le an­sat­te er et­ni­ske dan­ske­re, to tred­je­de­le er kvin­der – rig­tig man­ge i 30’erne el­ler 40’erne med stort set sam­me bag­grund, for­tal­te han.

I po­dca­sten bli­ver han spurgt, om det ik­ke kan væ­re li­ge me­get, om Nor­dea-fon­den er en mang­fol­dig organisation.

”Det kan over­ho­ve­det ik­ke væ­re li­ge me­get, om vi er mang­fol­di­ge. Vi skal væ­re mang­fol­di­ge, alt­så vi fa­rer jo rundt ude i lan­det og si­ger og snak­ker om, at vi er i øjen­høj­de med be­folk­nin­gen, og vi er nem­me at kom­me i kon­takt med, vi er nem­me at ta­le med og vi ar­bej­der i en fol­ke­lig au­ra om­kring os, ja­men så skal vi væ­re mang­fol­di­ge, og vi skal og­så af­spej­le det selv,” lød sva­ret fra Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Diversitetspolitik med fokus på kønsdiversitet

Og­så In­du­stri­ens fond har fo­kus på mang­fol­dig­hed og di­ver­si­tet. I fon­dens stra­te­gi op­stil­ler de ot­te im­pa­ct­prin­cip­per, hvor over­skrif­ten på den ene er net­op di­ver­si­tet, og i 2021 vedt­og fon­den en de­ci­de­ret di­ver­si­tetspo­li­tik med fo­kus på kønsdiversitet.

Med en egent­lig di­ver­si­tetspo­li­tik øn­sker fon­den at gø­re det ty­de­ligt for en­hver, at bå­de i og uden­for In­du­stri­ens Fond væg­ter de mang­fol­dig­hed me­get højt.

In­du­stri­ens Fond har ik­ke haft mu­lig­hed for at gi­ve in­ter­view om em­net, men i et skrift­ligt svar skri­ver ud­vik­lings­di­rek­tør Char­lot­te Kjeld­sen Krarup:

”Vi ar­bej­der ak­tivt med at sik­re di­ver­si­tet bå­de in­ter­nt i vo­res se­kre­ta­ri­at og igen­nem vo­res be­vil­lin­ger. Det be­ty­der kon­kret, at vi har ved­ta­get en di­ver­si­tetspo­li­tik og at vi i vi­dest mu­ligt om­fang til­stræ­ber di­ver­si­tet i me­d­ar­bej­der­sam­men­sæt­nin­gen i se­kre­ta­ri­a­tet, så­vel som i be­sty­rel­sen. Vi er i øje­blik­ket ot­te mænd og ni kvin­der i se­kre­ta­ri­a­tet, og vo­res be­sty­rel­se be­står af li­ge man­ge kvin­der og mænd. På den må­de har vi de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at få de for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på en sag, bå­de i be­hand­ling og be­slut­ning, som der kan væ­re mel­lem kønnene.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer