Annoncespot_img

Hempel Fonden sælger ud af arvesølvet

Kapitalfonden CVC Funds har indgået aftale om at købe en aktiepost i Hempel Fondens helejede datterselskab Hempel A/S. Fondsledelsen ønsker fortsat ikke at give interview om intentionerne med det strategiske partnerskab eller perspektiverne for de almennyttige aktiviteter.

I 75 år har Hem­pel Fon­den væ­ret ene­e­jer af Hem­pel A/S, der blandt an­det pro­du­ce­rer ma­ling til skibe.

Hem­pel Fon­den har ind­gå­et af­ta­le om at sæl­ge op til 30 pro­cent af ak­tier­ne i Hem­pel A/S til ka­pi­tal­fon­den CVC.

Af­ta­len blev of­fent­lig­gjort af Hem­pel A/S i en pres­se­med­del­el­se i sid­ste uge, og ud­mel­din­gen kom­mer ef­ter læn­ge­re tids ryg­ter om, at Hem­pel Fon­den var i pro­ces med at fin­de en me­de­jer, som kun­ne med­vir­ke til at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af ma­ling­kon­cer­nen. Fon­den har hidtil ik­ke øn­sket at ud­dy­be mu­lig­he­der­ne i at få en kva­li­fi­ce­ret me­din­ve­stor med om­bord. Hem­pel Fon­den har væ­ret ene­e­jer af sel­ska­bet i 75 år.

Men selv­om hand­len med CVC Funds nu er of­fi­ci­el, er det dog fort­sat ik­ke en be­slut­ning, som fonds­le­del­sen øn­sker at for­tæl­le nær­me­re om.

Hver­ken fon­dens for­mand Ri­chard Sand el­ler fonds­di­rek­tør An­ders Holm øn­sker at ud­dy­be bag­grun­den for el­ler am­bi­tio­nen med sam­ar­bej­det med kapitalfonden.

Det op­ly­ser fon­dens nye kom­mu­ni­ka­tions­chef Ce­ci­lie We­in­holt-Lud­vigsen til Fun­dats. Hun hen­vi­ser i ste­det til den pres­se­med­del­el­se, som ak­tie­sel­ska­bet Hem­pel selv har ud­sendt om det nye stra­te­gi­ske partnerskab.

I pres­se­med­del­el­sen ud­ta­ler ad­vo­kat Ri­chard Sand, der er be­sty­rel­ses­for­mand i så­vel Hem­pel A/S og hol­dings­el­ska­bet Hem­pel In­vest A/S som i Hem­pel Fonden:

”Ef­ter nø­je over­vej­el­se har Hem­pel Fon­den be­slut­tet at by­de vel­kom­men til en mi­no­ri­tet­sin­ve­stor, der brin­ger bå­de unik er­fa­ring og ka­pi­tal til at un­der­støt­te Hem­pels væk­strej­se. Det er vo­res kla­re for­vent­ning, at sel­ska­bets vær­di, og der­med vær­di­en af de ak­tier, der til­hø­rer Hem­pel Fon­den, vil sti­ge me­re over de kom­men­de fem til ti år med CVC som ny mi­no­ri­tetsak­tio­nær end uden. Det­te vil til gen­gæld og­så øge det ud­byt­te, som Hem­pel Fon­den mod­ta­ger, og styr­ke vo­res frem­ti­di­ge mu­lig­he­der for filan­tro­pisk ar­bej­de. Jeg er der­for glad for at by­de CVC vel­kom­men til Hempel.”

Tid­li­ge­re på må­ne­den for­tal­te Hem­pel A/S, at ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Am­bu A/S Britt Me­el­by Jen­sen var ud­pe­get til at af­lø­se Sus­an­ne Sch­ne­e­ber­ger i sel­ska­bets be­sty­rel­se. Sam­ti­dig fra­t­rå­d­te Britt Me­el­by Jen­sen sin be­sty­rel­ses­post i fon­den og fon­dens hol­dings­el­skab Hem­pel In­vest A/S, hvor hun hav­de sid­det si­den 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer