Annoncespot_img

Forsker: Frigast-udvalget leverer “et frontalangreb” på den danske fondsmodel

Frigast-udvalget har med sine overvejelser om at reducere eller fjerne fondenes fradrag indsat et frontalangreb på den danske fondsmodel, siger fondsforsker Mark Ørberg fra CBS. Men en ændring af fondsbeskatningen indgår ikke i udvalgets konkrete anbefalinger. Og beror den danske fondsmodel virkelig på, at fondene skal have fradrag for uddelinger?

CBS, Solbjerg Plads (foto: Bjarke MacCarthy/CBS)
CBS, Sol­b­jerg Plads (fo­to: Bjar­ke MacCarthy/CBS)

Re­ge­rin­gens eks­pert­ud­valg har le­ve­ret in­tet min­dre end et fron­ta­lan­greb på den dan­ske fondsmodel.

Så­dan ly­der ad­vars­len fra ad­junkt Mark Ør­berg fra CBS, alt imens det på Chri­sti­ans­borg dis­ku­te­res, om fon­de­nes fradrag skal ind­gå i den stort an­lag­te sa­ne­ring af lan­dets 37 mil­li­ar­der kro­ner dy­re erhvervsstøtteordninger.

Af­sæt­tet for for­hand­lin­ger­ne om frem­ti­dens er­hvervs­støt­te er det så­kald­te Fri­gast-ud­valgs læn­ge ven­te­de an­be­fa­lin­ger, som blandt man­ge an­dre støt­te­o­rd­nin­ger har bragt fon­de­nes fradrag i spil.

“Ker­nen er, at Fri­gast-ud­val­gets mo­del for fonds­be­skat­ning re­elt ud­gør et fron­ta­lan­greb på den dan­ske fonds­mo­del. Det er et sørø­ver­skib, der sej­ler med falsk flag,” si­ger Mark Ør­berg, der har skre­vet en ph.d. om fondsret.

Fri­gast-ud­val­get le­ve­rer i sin rap­port fi­re over­ord­ne­de bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne. Den ene er at be­græn­se fradra­get for al­le ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål, in­klu­si­ve forsk­ning. Den an­den er at be­græn­se el­ler fjer­ne fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, und­ta­gen forsk­ning, så­dan at fon­de­nes forsk­nings­do­na­tio­ner li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag.

Den tred­je mo­del er at ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te ak­tør, mens den fjer­de og mest vid­træk­ken­de er en fuld af­skaf­fel­se af skat­te­fradra­get for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger for i ste­det at bru­ge en del af mer­prove­nu­et på en stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring til al­men­nyt­ti­ge formål.

Under falsk flag

Ud­val­gets to cen­tra­le ar­gu­men­ter for at skæ­re i fon­de­nes fradrag er, at der i dag gi­ves skat­te­fradrag for fon­des ud­de­lin­ger til ud­lan­det, som bor­ger­ne i Dan­mark ik­ke nød­ven­dig­vis får gavn af, og at fon­de­ne i et vist om­fang pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger på om­rå­der, der kom­mer eg­ne dat­ter­sel­ska­ber til gavn.

Beg­ge ar­gu­men­ter er ble­vet dis­ku­te­ret i spal­ter­ne hos fle­re me­di­er, ik­ke mindst for­di No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen si­den Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger bå­de har ud­talt, at lan­dets mest pen­ge­stær­ke fond vil flyt­te en stør­re an­del af si­ne do­na­tio­ner til ud­lan­det, og at en del af fon­dens for­mål er at støt­te "øko­sy­ste­met" om­kring sel­ska­ber­ne No­vo Nor­disk A/S og No­vozy­mes A/S, hvor fon­den ejer ak­tier sva­ren­de til hen­holds­vis 28 pro­cent og 29 pro­cent af aktiekapitalen.

Hvor­dan ud­gør Fri­gast-ud­val­gets rap­port kon­kret et fron­ta­lan­greb på den dan­ske fondsmodel?

“Ud­val­gets rap­port in­de­hol­der en mo­del – ik­ke en an­be­fa­ling – med over­vej­el­ser om for­de­le og ulem­per ved at hap­se fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. For­de­le­ne og ulem­per­ne er imid­ler­tid be­hæf­tet med fak­tu­el­le fejl og mis­vi­sen­de be­skri­vel­ser, men end­nu vær­re er det, at mo­del­lens ska­de­virk­ning for fon­de­ne ik­ke frem­går af rap­por­ten,” si­ger Mark Ørberg.

“Man kun­ne kal­de rap­por­tens mo­del for et er­hvervs­sa­ne­rings-sørø­ver­skib, der sej­ler un­der falsk flag, for­di der re­elt er ta­le om et sørø­ve­ran­greb på de dan­ske er­hvervs­fon­de og al­men­nyt­ti­ge in­sti­tu­tio­ner. Det er uac­cep­ta­belt at ha­ve mo­del­len lig­gen­de som grund­lag for po­li­ti­ske drøf­tel­ser, ik­ke blot nu, men og­så ved frem­ti­di­ge fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger,” si­ger han.

Me­ner du med ud­tryk­ket "falsk flag", at Fri­gast-ud­val­get har en an­den in­ten­tion, end hvad der frem­går af rap­por­ten og af ud­val­gets kommissorium? 

“Nej. Jeg tror ik­ke, at de i ud­val­get har en an­den in­ten­tion, end det, der frem­går af rap­por­ten. Men jeg me­ner ik­ke, at der er en dæk­ken­de be­skri­vel­se af de væ­sent­li­ge følgevirkninger.”

“Når man frem­læg­ger en rap­port om er­hvervs­støt­tesa­ne­ring og en mo­del med 3,6 mil­li­ar­der kro­ners be­skat­ning af non­pro­fit-fon­de, som vil ram­me de al­men­nyt­ti­ge for­mål – her­un­der fri­vil­li­ge for­e­nin­ger – gan­ske væ­sent­ligt, må man mel­de klart ud og for­tæl­le, at den over­ve­je­de mo­del in­de­hol­der nog­le væ­sent­li­ge føl­ger,” si­ger Mark Ørberg.

De 3,6 mil­li­ar­der kro­ner er Fri­gast-ud­val­gets skøn for de stats­li­ge om­kost­nin­ger ved fon­de­nes fradrag ef­ter til­ba­ge­løb i 2023.

Ikke en anbefaling

Mark Ør­berg og for­sker­kol­le­ga­en An­ker Brink Lund fra CBS har tid­li­ge­re ad­va­ret om, at det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner, hvis der skæ­res i fon­de­nes fradrag – og i sid­ste en­de for forsk­nin­gen, sund­heds­om­rå­det og det so­ci­a­le om­rå­de i Danmark.

Fri­gast-ud­val­get le­ve­rer vel at mær­ke ik­ke en en­ty­dig an­be­fa­ling af, om fonds­om­rå­det bør sa­ne­res. Fak­tisk ind­går fon­de­nes fradrag ik­ke i eks­pert­grup­pens eget kon­kre­te ud­spil, som vil sløj­fe 58 er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger til en sam­let vær­di af 2,3 mil­li­ar­der kro­ner. Eks­per­ter­ne læg­ger blandt an­det op til at spa­re 600 mil­li­o­ner kro­ner på straks­af­skriv­ning af ud­gif­ter til com­pu­ter­softwa­re, 308 mil­li­o­ner kro­ner på eks­port- og in­ve­ste­rings­frem­me og 300 mil­li­o­ner kro­ner på for­læn­ge­de mom­skre­dit­ter til små og mel­lem­sto­re virksomheder.

Mo­del­len med brand­be­skat­ning vil selv­føl­ge­lig ram­me fon­de­ne, men især de små fon­de vil ud­dø in­den for få år.

Mark Ør­berg – ad­junkt, CBS

For fon­de­nes ved­kom­men­de nø­jes Fri­gast-ud­val­get med at frem­hæ­ve ar­gu­men­ter bå­de for og imod en æn­dring i fradra­get, som po­li­ti­ker­ne kan over­ve­je. Så­le­des an­er­ken­der ud­val­get, at det ”grund­læg­gen­de er po­si­tivt, når pri­va­te ud­de­ler mid­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål, der gav­ner sam­fun­det som helhed.”

Me­ner du, at Fri­gast-ud­val­gets in­ten­tion er at un­der­mi­ne­re den dan­ske fonds­mo­del? Fon­de­ne fyl­der ret be­set for­svin­den­de lidt i ud­val­gets 452 si­der lan­ge rap­port, og en æn­dring af fonds­be­skat­nin­gen ind­går jo ik­ke en­gang i ud­val­gets anbefalinger.

“Nej, jeg tror ik­ke, det er in­ten­tio­nen, men det er føl­gen af ud­val­gets mo­del for fonds­be­skat­ning, jeg fo­ku­se­rer på,” si­ger Mark Ørberg.

“Når man åb­ner for at fjer­ne fon­de­nes non­pro­fit-sta­tus og for at fjer­ne 3,6 mil­li­ar­der kro­ner fra de al­me­ne for­mål, så bør man ik­ke ba­re nø­jes med at for­tæl­le, at pen­ge­ne kan bru­ges af det of­fent­li­ge i ste­det. Man bør ef­ter min op­fat­tel­se for­kla­re sag­ligt og af­ba­lan­ce­ret, hvil­ke føl­ge­virk­nin­ger, der måt­te væ­re. El­lers er der ri­si­ko for, at po­li­ti­ker­ne træf­fer en be­slut­ning på et ufuld­stæn­digt grund­lag,” si­ger han.

Fri­gast-ud­val­gets fi­re modeller

Fri­gast-ud­val­get frem­læg­ger i sin rap­port fi­re mu­li­ge bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fondsbeskatningsreglerne.

A) Be­græn­se fradrag for ud­de­lin­ger til al­le al­men­vel­gø­ren­de for­mål (inkl. forskning)

Fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kan be­græn­ses, så der ik­ke læn­ge­re gi­ves fuldt fradrag.

B) Be­græn­se (el­ler fjer­ne) fradrag for al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger (eks­kl. forskning)

Fon­de­nes ud­de­lin­ger til god­kend­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner kan li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag, så­som at fon­de – li­ge som sel­ska­ber – ale­ne har fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­nyt­tig forsk­ning. Al­ter­na­tivt kan fon­des fradrag til an­dre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger begrænses.

C) Ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te aktør

Der kan ind­fø­res loft over fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger i lø­bet af et år.

D) Fuld sa­ne­ring af skat­te­o­rd­nin­ger og op­ret­tel­se af stats­lig pulje

Det er mu­ligt at fjer­ne det sær­li­ge skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger helt og an­ven­de en del af mer­prove­nu­et til at op­ret­te en ny stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring, når de støt­ter al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vil sam­ti­dig ska­be bud­get­sik­ker­hed for sta­ten, for­di mo­del­len læg­ger et loft over det of­fent­li­ge min­dre­prove­nu. Der må på­reg­nes ud­gif­ter til at ad­mi­ni­stre­re en stats­lig pulje.

Fondsdød

Med den mest vidt­gå­en­de af mo­del­ler­ne – en fuld af­skaf­fel­se af skat­te­fradra­get i ste­det en stats­lig pul­je til al­men­nyt­ti­ge for­mål – fryg­ter Mark Ør­berg, at en ræk­ke af de små fon­de ik­ke vil overleve.

“Mo­del­len med brand­be­skat­ning vil selv­føl­ge­lig ram­me fon­de­ne, men især de små fon­de vil ud­dø in­den for få år. Og dem, der ram­mes al­ler­hår­dest, hvis man ta­ger 3,6 mil­li­ar­der kro­ner om året fra fon­de­ne, vil væ­re de små al­men­nyt­ti­ge for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, som ik­ke kan over­le­ve uden den fonds­støt­te, de mod­ta­ger i dag,” si­ger han.

Hvor­for vil de små fon­de ud­dø som føl­ge af en be­skat­ning af de­res ud­de­lin­ger; at de­res ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål re­du­ce­res, tru­er vel ik­ke fon­de­ne på de­res eksistens?

“Hvis man ser det fra en lil­le fonds per­spek­tiv, for ek­sem­pel de om­kring 1.000 til 2.000 små dan­ske fon­de med un­der to mil­li­o­ner kro­ner i ka­pi­tal og fri­vil­lig le­del­se uden af­løn­ning, så vil de fle­ste le­del­ser for­ment­lig si­ge, at det ik­ke læn­ge­re gi­ver me­ning at ud­de­le fon­dens over­skud, for­di der sim­pelt­hen bli­ver hap­set en be­ty­de­lig del af over­skud­det, hvis man op­hæ­ver fon­de­nes fradrag,” si­ger Mark Ørberg.

“En fond, som i dag ud­de­ler 40.000 kro­ner år­ligt, vil for ek­sem­pel næp­pe læn­ge­re or­ke at gen­nem­fø­re al ar­bej­det med fon­dens le­del­se – tænk GDPR, re­el­le eje­re, re­gi­stre­rin­ger, ske­ma­er, do­ku­men­ta­tion – hvis man skal til at be­ta­le 22 pro­cent i skat af mid­ler, som al­le­re­de er be­skat­tet én gang,” si­ger han.

Det er ik­ke uset, at et an­tal min­dre fon­de dre­jer nøg­len om hvert år. Sid­ste år måt­te 236 fon­de luk­ke og sluk­ke, vi­ser nye tal fra Ci­vilsty­rel­sen. Det var en fort­sæt­tel­se af ten­den­sen til, at et par hund­re­de al­me­ne fon­de hvert år må la­de li­vet i Danmark.

“Gisninger og antagelser”

Ik­ke mindst Fri­gast-ud­val­gets cen­tra­le ar­gu­ment om, at fon­de­ne i et vist om­fang pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger på om­rå­der, der kom­mer eg­ne dat­ter­sel­ska­ber til gavn, er pro­ble­ma­tisk, me­ner Mark Ørberg.

“Rap­por­ten be­skyl­der – ba­se­ret på gis­nin­ger og an­ta­gel­ser – er­hvervs­fon­de­ne for at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til eg­ne in­ter­es­ser. Men det kan fon­de­ne slet ik­ke. Det vil­le væ­re i strid med bå­de er­hvervs­fonds­lo­vens mest grund­læg­gen­de re­gel, nem­lig kra­vet om ube­tin­get for­måls­op­fyl­del­se. Men det vil­le og­så væ­re i strid med fonds­be­skat­nings­lo­ven. Og vi har bå­de fondsmyn­dig­he­der og skat­te­myn­dig­he­der, som kon­trol­le­rer fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge uddelinger.”

“Det frem­står som om, ud­val­get ik­ke har for­stå­et den dan­ske er­hvervs­fonds­mo­del, hvor en fonds ak­ti­vi­tets­for­mål kan væ­re sam­men­fal­den­de med fon­dens ud­de­lings­for­mål,” si­ger Mark Ørberg.

Rap­por­ten be­skyl­der – ba­se­ret på gis­nin­ger og an­ta­gel­ser – er­hvervs­fon­de­ne for at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til eg­ne interesser.

Mark Ør­berg – ad­junkt, CBS

“Der er en ræk­ke til­fæl­de, hvor en er­hvervs­fonds to for­mål har sam­men­fal­den­de sig­te. Men det er en del af fonds­mo­del­lens na­tur og al­men­nyt­te­be­gre­bets na­tur, at ek­sem­pel­vis al­men­nyt­ti­ge forsk­nings­ar­tik­ler pu­bli­ce­ret i in­ter­na­tio­na­le tids­skrif­ter kan kom­me al­men­he­den – he­le ver­den – til go­de, og at forsk­nin­gen der­for og­så kan kom­me en fond­se­jet virk­som­hed til go­de,” si­ger han.

“Hvis man ik­ke for­tæl­ler, at man med mo­del­len re­elt gør op med et ho­ved­ele­ment i den dan­ske fonds­mo­del, så me­ner jeg, at det er mis­vi­sen­de frem­stil­ling af ulem­per­ne ved ud­val­gets beskatningsmodel.”

Be­tviv­ler du grund­læg­gen­de præ­mis­sen om, at fon­de­ne i nog­le til­fæl­de pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger på om­rå­der, der kom­mer eg­ne sel­ska­ber til gavn? Du næv­ner selv, at fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning kan kom­me en fond­se­jet virk­som­hed til gavn, og at der ik­ke er no­get ulov­ligt i det, så læn­ge ud­de­lin­gen er almennyttig.

“Rap­por­ten mistæn­ke­lig­gør den dan­ske fonds­mo­del, hvor fon­de med virk­som­hed­s­e­jer­skab kan væ­re non­pro­fit, så­le­des at de blandt an­det kan støt­te al­men­nyt­tig forsk­ning, som kom­mer al­le – her­un­der fond­se­je­de virk­som­he­der – til go­de,” si­ger Mark Ør­berg og hæf­ter sig ved Fri­gast-ud­val­gets for­mu­le­ring om, at fon­de for ek­sem­pel “kan støt­te forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter in­den for de­res eg­ne interesser.”

“Man kan ik­ke la­ve en al­men­nyt­tig ud­de­ling in­den for ”eg­ne in­ter­es­ser”, da det vil­le væ­re i strid med al­men­nyt­te­be­gre­bet. For­mu­le­rin­gen fra ud­val­get mistæn­ke­lig­gør fon­de­ne og de­res virke.”

Pri­o­ri­te­rings­reg­len

Det er vel at mær­ke kun en del af fon­de­nes ud­de­lin­ger, der er i spil, ef­ter­som en be­ty­de­lig del af ud­de­lin­ger­ne for en er­hvervs­dri­ven­de fond i for­vej­en ik­ke er fradragsberettiget.

Ud­byt­tet fra et sel­skab, som fon­den ejer mindst ti pro­cent af, til­går nem­lig fon­den som skat­te­fri­ta­get ud­byt­te, og der­for er de pen­ge ik­ke om­fat­tet af fradrag, når de ef­ter­føl­gen­de bli­ver uddelt.

Det er iføl­ge den så­kald­te pri­o­ri­te­rings­re­gel de pen­ge, fon­den skal ud­de­le først. Fon­dens øv­ri­ge ind­tæg­ter, ek­sem­pel­vis fra ak­tiepor­te­følj­en, bli­ver der­i­mod be­skat­tet i for­vej­en, og der­for er de om­fat­tet af fradrag, når de bli­ver uddelt.

Forskning og branding

Fri­gast-ud­val­get pe­ger kon­kret på, at ud­de­lin­ger til gavn for fon­de­nes dat­ter­sel­ska­ber ek­sem­pel­vis hand­ler om pri­o­ri­te­rin­ger af be­stem­te forsk­nings­om­rå­der samt ud­de­lin­ger med en "bran­ding­mæs­sig vær­di" for sel­ska­ber­ne. Ud­val­get næv­ner in­gen kon­kre­te fon­de, men Fun­dats brag­te i for­ri­ge uge en ræk­ke ek­semp­ler på ud­de­lin­ger, der kan si­ges at fal­de in­den for ud­val­gets karakteristik.

Ek­sem­pel­vis at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter di­a­be­tes­forsk­ning, Lund­beck­fon­den støt­ter hjer­ne­forsk­ning, Hem­pel Fon­den støt­ter ud­vik­ling af skibs­ma­ling, mens Le­go Fon­den og Grund­fos Fon­den støt­ter pro­jek­ter i ud­lan­det, der be­nyt­ter Grund­fos-pum­per og legoklodser.

“Ud­val­get vur­de­rer uden at fo­re­ta­ge en un­der­sø­gel­se af de fak­ti­ske for­hold, at fon­de­ne støt­ter eg­ne in­ter­es­ser. Der er in­gen em­pi­ri el­ler i det mind­ste gen­nem­gang af de ti stør­ste dan­ske fon­des ud­de­lin­ger de sid­ste par år. Syns­punk­tet frem­står ba­se­ret på gis­nin­ger, man ik­ke en­gang har for­søgt at un­der­støt­te. Jeg er prin­ci­pi­elt af den hold­ning, at det vil væ­re uhen­sigts­mæs­sigt, at et ud­valgs in­tu­i­tions­ba­se­re­de over­vej­el­ser skal dan­ne grund­lag for en skat­testig­ning på 3,6 mil­li­ar­der kro­ner på de al­me­ne for­mål,” si­ger Mark Ørberg.

Fri­gast-ud­val­get skri­ver vel at mær­ke ik­ke, at det er i strid med loven, når fon­de pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger på om­rå­der, der og­så kom­mer fon­de­nes eg­ne dat­ter­sel­ska­ber til gavn. Og som nævnt læg­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ek­sem­pel­vis ik­ke skjul på, at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter øko­sy­ste­met om­kring No­vo Nor­disk og Novozymes.

Så hvori lig­ger den kon­kre­te mis­for­stå­el­se, når Fri­gast-ud­val­get skri­ver, at fon­de i nog­le til­fæl­de pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger på om­rå­der, der og­så kom­mer fon­de­nes eg­ne dat­ter­sel­ska­ber til gavn, for ek­sem­pel ved at støt­te forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter in­den for de­res eg­ne interesser?

“Igen, pro­ble­met er ud­ta­lel­sen om ”eg­ne in­ter­es­ser”, som er mis­vi­sen­de. De kan ik­ke støt­te eg­ne in­ter­es­ser, men de­res fond­se­je­de virk­som­he­der kan få gavn indirekte.”

Det er ik­ke før­ste gang, fon­de­nes lem­pe­li­ge skat­te­reg­ler har væ­ret i spil. I 2016 blev fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag, som kom­mer oven i det al­min­de­li­ge fradrag for ud­de­lin­ger­ne, sat ned fra 25 til fi­re pro­cent, så det sam­le­de fradrag i dag er på 104 pro­cent. For­må­let med kon­so­li­de­rings­fradra­get er, at fon­de­ne skat­te­frit kan vær­ne mod ud­huling af ka­pi­ta­len gen­nem sti­gen­de pri­ser og lønninger.

Si­den er an­tal­let af ud­de­len­de fon­de vok­set, og ud­de­lin­ger­ne er ste­get be­ty­de­ligt. Pe­ger det ik­ke i ret­ning af, at fon­de­ne – og den dan­ske fonds­mo­del – nok skal over­le­ve en even­tu­el re­du­ce­ring af de­res fradrag?

“I ud­val­gets rap­port er det be­skre­vet, at den år­li­ge ud­nyt­tel­se af kon­so­li­de­rings­fradra­get er på 15 mil­li­o­ner kro­ner. Kon­so­li­de­rings­fradra­get er i mi­ne øj­ne ik­ke sig­ni­fi­kant for fon­de­ne som grup­pe, ik­ke mindst i ly­set af ud­val­gets for­slag om 3,6 mil­li­ar­der kro­ner,” si­ger Mark Ørberg.

De 15 mil­li­o­ner kro­ner, han næv­ner, hen­vi­ser dog kun til de re­ste­ren­de fi­re pro­cent, som i dag ud­gør fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag. Re­du­ce­rin­gen af fon­de­nes fradrag i 2016 var på 21 pro­cent­po­int og alt­så et be­ty­de­ligt hø­je­re år­ligt beløb.

Min po­in­te er, at fon­de­ne og den dan­ske fonds­mo­del før har over­le­vet en be­ty­de­lig re­du­ce­ring i det sam­le­de fradrag. In­di­ke­rer det ik­ke, at det hel­ler ik­ke den­ne gang er he­le den dan­ske fonds­mo­del, der står og fal­der med spørgs­må­let om en re­du­ce­ring af fon­de­nes fradrag?

“Kon­so­li­de­rings­fradra­get ved­rø­rer nog­le hånd­ful­de mil­li­o­ner kro­ner mod­sat 3,6 mil­li­ar­der kro­ner, og der er des­u­den ta­le om et fradrag for kon­so­li­de­ring og ik­ke for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. For mig er det ik­ke sam­men­lig­ne­ligt, for­di kon­so­li­de­ring kom­mer fon­den til go­de, men al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger per de­fi­ni­tion skal ta­ge sig­te på no­get uden for fonden.”

Fun­dats har bedt er­hvervs­man­den Chri­sti­an Fri­gast, som har stå­et i spid­sen for Fri­gast-ud­val­get om en kom­men­tar og af­ven­ter sta­dig svar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer