Længe ventet universitetsaftale træder nu i kraft: "Vi vidste godt, at aftalen ville kræve noget arbejde"

Den sidste lavpraktiske forhindring er ryddet af vejen, og universiteterne kan fra nu af søge forskningsbevillinger efter den nye aftale om afledte omkostninger. Samtidig lover Novo Nordisk Fonden, at kæmpeprojekter, der ikke er omfattet af aftalen, kan regne med samme vilkår.

No­vo Nor­disk Fon­den med­del­er nu, at og­så sto­re forsk­nings­pro­jek­ter til over 50 mil­li­o­ner kro­ner skal ha­ve mindst li­ge så go­de vil­kår som i den nye uni­ver­si­tets­af­ta­le. Fon­den står bag en ræk­ke sto­re ud­de­lin­ger på forsk­nings­om­rå­det, blandt an­det 1,5 mil­li­ar­der kro­ner til en ny kvan­tecom­pu­ter på Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Fo­to: Ni­els Bo­hr Institutet

Den læn­ge ven­te­de af­ta­le om uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te merom­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning, som blev ind­gå­et mel­lem uni­ver­si­te­ter­ne og de stør­ste fon­de på forsk­nings­om­rå­det sid­ste år, er nu klar til at bli­ve om­sat til praksis.

Med en ny vej­led­ning, som en sty­re­grup­pe med re­præ­sen­tan­ter fra fon­de og uni­ver­si­te­ter har ud­ar­bej­det, er det nu ud­pin­det, hvad der skal ind­gå i fon­de­nes op­slag og i for­sker­nes an­søg­nin­ger til fondene.

Det be­ty­der, at af­ta­len nu kan træ­de i kraft og an­ven­des af fon­de og universiteter.

"Den af­ta­le, vi ind­gik før jul, var den helt over­ord­ne­de af­ta­le. Når de an­sat­te på uni­ver­si­te­ter­ne så skal til at ud­for­me kon­kre­te an­søg­nin­ger til fon­de­ne, op­står der hur­tigt man­ge spørgs­mål om, hvil­ket per­so­na­le og hvil­ke ty­per af ud­gif­ter, der bli­ver dæk­ket af de nye pro­jekt­til­læg," si­ger Sø­ren Ne­der­gaard, vi­ce­di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den og med­lem af sty­re­grup­pen bag den nye vejledning.

"For at væ­re sik­re på at ska­be en ens­ar­tet ram­me har det væ­ret nød­ven­digt at ud­ar­bej­de en vej­led­ning," si­ger han.

Af­ta­len fra 2023 skal lø­se det åre­lan­ge spørgs­mål om de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, som uni­ver­si­te­ter­ne hidtil selv måt­te af­hol­de til byg­nin­ger, ad­mi­ni­stra­tion og me­get an­det, hver gang de tog imod pen­ge til forsk­nings­pro­jek­ter fra dan­ske fonde.

Iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne er det ik­ke ual­min­de­ligt, at det ko­ster mindst 60 kro­ner fra de­res eg­ne bud­get­ter, hver gang de mod­ta­ger 100 kro­ner i fondsstøtte.

Med den nye af­ta­le mel­lem Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og de seks sto­re fon­de, No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Carls­berg­fon­det, Ve­lux Fon­den, Lund­beck­fon­den og Leo Fon­det, skal fon­de­nes be­vil­lin­ger på un­der 50 mil­li­o­ner kro­ner frem­over føl­ges af et pro­jekt­til­læg til af­led­te omkostninger.

"Vi vid­ste godt, da vi ind­gik af­ta­len, at det vil­le kræ­ve no­get ar­bej­de at få sel­ve pro­ces­sen spe­ci­fi­ce­ret. Og det ar­bej­de har stå­et på, li­ge fra vi ind­gik af­ta­len før jul. Det skul­le gø­res grun­digt og or­dent­ligt, så af­ta­len ik­ke ska­ber for­vir­ring. Det skal og­så sik­re, at man ik­ke fra uni­ver­si­te­ter­ne be­hø­ver at rin­ge og stil­le en mas­se spørgs­mål om de for­skel­li­ge de­tal­jer," si­ger Sø­ren Nedergaard.

"Her i No­vo Nor­disk Fon­den når vi li­ge nøj­ag­tig at bru­ge vej­led­nin­gen til de åb­ne op­slag, vi slår op før som­mer­fe­ri­en. Det er vi rig­tig gla­de for," si­ger han.

Løs­nin­gen på pro­ble­met med uni­ver­si­te­ter­nes så­kald­te over­he­ad-ud­gif­ter har væ­ret læn­ge un­der­vejs. For snart syv år si­den ned­sat­te Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et en grup­pe be­stå­en­de af uni­ver­si­tets- og fonds­re­præ­sen­tan­ter, som sam­men med en hånd­fuld em­beds­mænd skul­le dis­ku­te­re mu­li­ge løs­nin­ger på problemet.

Si­den trak mi­ni­ste­ri­et sig ud af sa­gen, og ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M) over­lod det til fon­de­ne og uni­ver­si­te­ter­ne selv at fin­de en løs­ning på problemet.

"Jeg har ær­ligt talt væ­ret i tvivl om, hvor­vidt det over­ho­ve­det kun­ne la­de sig gø­re at ind­gå en af­ta­le," som pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring Per Ni­ko­laj Bukh fra Aal­borg Uni­ver­si­tet sag­de, da af­ta­len en­de­lig lan­de­de i novem­ber 2023.

Skal også gælde kæmpeprojekter

Og mens den nye af­ta­le alt­så gæl­der forsk­nings­be­vil­lin­ger på un­der 50 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i sam­me om­bæ­ring, at fon­den "i af­ta­lens ånd" og­så vil dæk­ke af­led­te pro­jektom­kost­nin­ger på åb­ne op­slag over 50 mil­li­o­ner kro­ner; som mini­mum på sam­me ni­veau som i den nye aftale.

"Det var på be­vil­lin­ger un­der 50 mil­li­o­ner, som ud­gør langt stør­ste­delen af fonds­fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter, der for al­vor var be­hov for, at fon­de og uni­ver­si­te­ter blev eni­ge om fæl­les spil­le­reg­ler. Vi fort­sæt­ter den prak­sis, hvor be­vil­lin­ger på over 50 mil­li­o­ner kro­ner be­ror på en kon­kret drøf­tel­se mel­lem os og uni­ver­si­te­tet," si­ger Sø­ren Nedergaard:

"Men det var vig­tigt for uni­ver­si­te­ter­ne at kun­ne vi­de sig sik­re på, at af­ta­len ik­ke for­rin­ge­de No­vo Nor­disk Fon­dens dæk­ning i de sto­re be­vil­lin­ger. Der­for har vi øn­sket at sen­de et sig­nal med ud­mel­din­gen her," si­ger han.

Det er da og­så No­vo Nor­disk Fon­den, der er den alt­do­mi­ne­ren­de spil­ler in­den for fonds­fi­nan­si­e­re­de kæm­pe­pro­jek­ter på forskningsområdet.

Blandt de se­ne­ste ek­semp­ler er be­vil­lin­gen på 1,5 mil­li­ar­der kro­ner til Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der skal sik­re, at Dan­mark bli­ver det før­ste land med en fuldt funk­tio­nel kvan­tecom­pu­ter. Og be­vil­lin­gen på 630 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt forsk­nings­cen­ter ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, der skal ar­bej­de på at ind­fan­ge og gen­an­ven­de CO2 fra atmosfæren.

Det var vig­tigt for uni­ver­si­te­ter­ne at kun­ne vi­de sig sik­re på, at af­ta­len ik­ke for­rin­ge­de No­vo Nor­disk Fon­dens dæk­ning i de sto­re bevillinger.

Sø­ren Ne­der­gaard – vi­ce­di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Be­ty­der je­res ud­mel­ding, at ind­hol­det i af­ta­len med uni­ver­si­te­ter­ne er over­før­bart til de stør­re pro­jek­ter, og at uni­ver­si­te­ter­ne kan reg­ne med de sam­me vilkår?

"I prak­sis kan de reg­ne med me­re end det. I de sto­re pro­jek­ter dæk­ker No­vo Nor­disk Fon­den fle­re ty­per af ud­gif­ter, hvil­ket i prak­sis of­te vil si­ge in­fra­struk­tur. Der­for er det og­så ret en­kelt for os at mel­de ud. Men det er vig­tigt for os, at uni­ver­si­te­ter­ne kan vi­de sig sik­re på, at de får mindst li­ge så go­de vil­kår som i den nye af­ta­le," si­ger Sø­ren Nedergaard.

Iføl­ge den nye af­ta­le be­ta­ler fon­de­ne frem­over merom­kost­nin­ger sva­ren­de til 250.000 kro­ner per pro­jek­tan­sat vi­den­ska­be­ligt år­s­værk in­den for de så­kald­te vå­de forsk­nings­om­rå­der – na­tur­vi­den­skab, sund­heds­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­skab – og 200.000 kro­ner per vi­den­ska­be­ligt år­s­værk for de tør­re forsk­nings­om­rå­der – hu­ma­ni­o­ra, sam­funds­vi­den­skab, ju­ra og teologi.

Par­ter­ne an­slår, at fon­de­nes sam­le­de bi­drag til dæk­ning af af­led­te om­kost­nin­ger vil lig­ge mel­lem 700 og 800 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, når af­ta­len er fuldt implementeret.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer