Tema-magasin – juni 2020

Fonde og den offentlige sektor

For bå­de of­fent­li­ge top­le­de­re og fol­ke­valg­te kan det væ­re en ud­for­dring at ud­nyt­te mu­lig­he­der­ne og sam­ti­dig und­gå de sær­li­ge fald­gru­ber, der op­står, når kom­mu­ner, re­gio­ner og sty­rel­ser bli­ver en del af fon­de­nes verden.

Men den of­fent­li­ge sek­tor er dybt in­vol­ve­ret med pri­va­te fon­de. Fak­tisk har of­fent­li­ge ak­tø­rer brik­ker på samt­li­ge fel­ter af fonds­sek­to­rens spil­le­pla­de: som do­na­tions­mod­ta­ge­re, som part­ne­re med fon­de­ne, som til­syn med fon­de, som ad­mi­ni­stra­to­rer af fon­de og som stif­te­re af fon­de. Nog­le gan­ge uden at vi­de det.

På fun​dats​.dk dæk­ker vi lø­ben­de de for­skel­li­ge aspek­ter af det of­fent­lig fonds­li­ge sam­ar­bej­de. Bå­de når det går godt, men og­så når går galt. I den­ne di­gi­ta­le pu­bli­ka­tion har vi sam­let en ræk­ke af dis­se ar­tik­ler un­der te­ma­et ”Fon­de og den of­fent­li­ge sektor”.

For abonnenter på Fundats

Det di­gi­ta­le ma­ga­sin er gra­tis for abon­nen­ter – og kan down­lo­a­des som pdf her.

Er du ikke abonnent?

Hvis du ik­ke abon­ne­rer på Fun­dats, kan du en­ten teg­ne abon­ne­ment og få ad­gang til ma­ga­si­net – el­ler kø­be det di­gi­ta­le ma­ga­sin herunder.

Køb magasinet

Bemærk

Ma­ga­si­net er di­gi­talt og kan down­lo­a­des som pdf.

Ved køb af 1 stk. må ma­ga­si­net prin­tes i ét ek­sem­plar og må her­u­d­over ik­ke helt el­ler del­vist ko­pi­e­res. Det er ik­ke til­ladt at vi­de­re­di­stri­bu­e­re ma­te­ri­a­let elek­tro­nisk via e-mail.

Ved køb af 5 stk. må ma­ga­si­net prin­tes i 5 ek­sem­pla­rer el­ler de­les med 5 per­so­ner elek­tro­nisk. Det er ik­ke til­ladt at vi­de­re­di­stri­bu­e­re ma­te­ri­a­let elek­tro­nisk via e-mail til me­re end 5 personer.

Hvis du har spørgs­mål til pu­bli­ka­tio­nen, kan du skri­ve til publikationer@​fundats.​dk – el­ler rin­ge til Ja­nus Moos på 2690 9897.

Indhold

For­ord: Varm om­fav­nel­se mel­lem fon­de og det offentlige

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem fon­de og det of­fent­li­ge
Pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge myn­dig­he­der ar­bej­der i vid ud­stræk­ning sam­men i part­ner­ska­ber, vi­ser en stor un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Fun­dats. Partner­ska­berne er en spæn­den­de ten­dens med op­lag­te mu­lig­he­der, si­ger fle­re eks­per­ter. De ad­va­rer til gen­gæld og­så imod part­ner­ska­ber­nes ind­byg­ge­de ricisi.

Fon­de: Part­ner­ska­ber er et af­gø­ren­de filan­tro­pisk værk­tøj
Når vel­gø­ren­de fon­de går sam­men med of­fent­li­ge myn­dig­he­der i part­ner­ska­ber, hand­ler det for fon­de­ne først og frem­mest om én ting: At op­nå de bed­ste re­sul­ta­ter. Til gen­gæld kan part­ner­skabs­me­to­den og­så væ­re udfordrende.

Of­fent­li­ge myn­dig­he­der: Part­ner­skab med fon­de gi­ver man­ge for­de­le
For of­fent­li­ge myn­dig­he­der hand­ler part­ner­skab med pri­va­te fon­de om at ska­be vær­di gen­nem bed­re øko­no­mi, bre­de­re kom­pe­ten­cer og lang­sig­te­de re­la­tio­ner, for­tæl­ler Es­b­jerg Kom­mu­ne, Re­gion Ho­ved­sta­den og Na­tursty­rel­sen. Og så er of­fent­lig-fonds­li­ge part­ner­ska­ber en ar­bejds­form, som myn­dig­he­der­ne ger­ne vil skrue op for i frem­ti­den, selv­om den og­så kan med­fø­re udfordringer.

For­sker: Fonds­af­ta­le om Bør­ne­ri­get er sko­le­ek­sem­pel i part­ne­ring
Part­ner­skabs­af­ta­len om Bør­ne­ri­get mel­lem Ole Kirks Fond og Re­gion Ho­ved­sta­den er kørt li­ge ef­ter te­o­ri­bo­gen om part­ne­ring. Det vur­de­rer pro­fes­sor i of­fent­ligt-pri­vat sam­ar­bej­de på CBS, som har gen­nem­gå­et af­ta­len for Fundats.

Ta­bel: Kom­mu­na­le stra­te­gi­er og ret­nings­linjer for ek­stern fun­dra­i­sing
Knap en tred­je­del af kom­mu­ner­ne har en­ten en po­li­tisk ved­ta­get fun­dra­i­sings­tra­te­gi el­ler ad­mi­ni­stra­ti­ve ret­nings­linjer for med­fi­nan­si­e­ring fra pri­va­te fonde.

Re­gion Sjæl­land pro­fes­sio­na­li­se­rer kam­pen om fonds­mid­ler
Et nyåb­net fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land skal ret­te op på re­gio­nens hid­ti­di­ge la­ve hjem­tag af forsk­nings-og ud­vik­lings­mid­ler og vil frem­over hjæl­pe med blandt an­det at ind­gå sam­ar­bej­der med ek­ster­ne par­ter og ud­ar­bej­de fondsansøgninger.

Grund­læg­gen­de ud­for­drin­ger med reg­ler­ne for und­ta­gel­ses­fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner
Der er et ak­tu­elt og sti­gen­de be­hov for at æn­dre reg­ler­ne for så­vel de sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og de så­kald­te undtagelsesfonde.

In­gen har over­blik over lan­dets fondstil­syn
Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der skal fø­re til­syn med fon­de, som er und­ta­get fra fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven. An­sva­ret lig­ger spredt ud hos lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og mi­ni­ste­ri­er. Der er be­hov for bed­re re­gi­stre­ring af fon­de­ne og de­res til­syn, me­ner ekspert.

Ot­te år uden fondstil­syn
Den So­ci­a­le Ud­vik­lings­fond blev und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven i 2012. Si­den har in­gen myn­dig­he­der ført fonds­ret­ligt til­syn med fon­den, der solg­te ydel­ser til dan­ske kom­mu­ner for 242 mio. kr. i 2019. En lovæn­dring kan væ­re nød­ven­dig for at und­gå, at fon­de en­der uden et fonds­ret­ligt til­syn, me­ner ekspert.

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et kom­mer un­der til­syn
Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg har stå­et uden fonds­ret­ligt til­syn i år­ti­er, for­di Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne til­sy­ne­la­den­de har glemt at fø­re til­syn med fon­den. Nu har kom­mu­nen gen­op­ta­get til­sy­net med fonden.

Sku­e­spil­le­re, po­li­ti­ke­re og for­e­nings­bos­ser dri­ver be­sty­rel­ses­ar­bej­de på sam­lebånd: ”De bør ken­de vedtæg­ter­ne i hver ene­ste fond”
Be­sty­rel­ses­ar­bej­de i 20, 30 og 40 al­me­ne fon­de er en al­min­de­lig bi­be­skæf­ti­gel­se for man­ge til­lidsvalg­te le­de­re i ngo’er og for­e­nin­ger. Po­li­ti­ker­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­nes Kul­tur- og -Fri­tids­ud­valg har skre­vet un­der på at va­re­ta­ge stif­ter­vilj­en i op til 47 for­skel­li­ge fon­de. Men selv­om bi­job­bet i fon­de­ne of­te er uløn­net, så kan man bli­ve per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­lig, hvis der op­står rod i en af butikkerne.

Eks­pert: Fon­de er et dår­ligt in­stru­ment til at dri­ve of­fent­lig virk­som­hed
Man­ge kom­mu­ner er medstif­te­re el­ler bi­drag­y­de­re til nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som dri­ver kul­tur- og idræts­fa­ci­li­te­ter el­ler by­ud­vik­ling. Men det of­fent­li­ge bør væ­re var­som­me med at be­nyt­te fond­s­kon­struk­tio­nen, som in­stru­ment for of­fent­li­ge mid­ler, ad­va­rer en frem­træ­den­de fondsretsekspert.