Navne

Seneste artikler

Ny formand for Den Berlingske Fond

Den Ber­ling­s­ke Fond har valgt er­hvervs­man­den Fritz Hen­rik Schur som ny for­mand. Det be­kræf­ter fon­den i en mail over for Fun­dats. Fritz Schur af­lø­ser Bjørn Høi…

Bikubenfonden udvider direktionen

Nye am­bi­tio­ner om at kom­me tæt­te­re på sam­ar­bejds­part­ner­ne får nu Bi­ku­ben­fon­den til at gen­nem­fø­re or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger på le­del­ses­ni­veau. Pro­gram­che­fer­ne på fon­dens pri­mæ­re ind­sats­om­rå­der Si­ne Egede…

Roskilde Festivals direktør ind i bestyrelsen for Dreyers Fond

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­pen Sig­ne Lop­d­rup er net­op ind­t­rå­dt som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond. Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Ud…

Egmont Fonden henter programchef fra Hjem til Alle Alliancen

Sig­ne Bo­hm bli­ver fra 1. maj ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den, op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Sig­ne Bo­hm har haft ud­sat­te børn og un­ge som…

Ørsted-formand indtræder i ØK-fondens bestyrelse

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ør­sted A/S og i VKR-Hol­ding, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK-fon­den). Det op­ly­ser ØK-fon­den i en…

Skiftedag i Lego Fonden

Den kom­men­de di­rek­tør for Le­go Fon­den er 53 år, ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og p.t.  bo­sat i Eng­land. I næ­sten 30 år har Anne-Birgitte…

Nyt bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden

Pro­fes­sor eme­ri­ta Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for A. P. Møl­ler Fon­den, hvor hun af­lø­ser Jo­han Ug­g­la ef­ter fi­re år på po­sten. Det oplyser…

Per Bank udpeget til Egmont Fondens bestyrelse

Eg­mont Fon­den og Eg­mont In­ter­na­tio­nal Hol­ding A/S vil på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i marts 2021 få nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Per Bank ind­træ­der i ste­det for Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen. Det op­ly­ser Egmont…

Christine Paludan-Müller bliver uddelingschef i Nordea-fonden

Nor­dea-fon­den har ud­nævnt ph.d. Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler til ud­de­lings­chef med an­svar for støt­te til go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Sam­ti­dig ind­træ­der Christine…

Ny bestyrelse i Fonden for Sociale Investeringer

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, der sid­ste år blev stif­tet med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det, har få­et ny be­sty­rel­se. Det op­ly­ser fon­den i…

Kræftprofessor er nyt bestyrelsesmedlem i Nordea-fonden

Pro­fes­sor i kli­nisk on­ko­lo­gi og over­læ­ge ved Sy­ge­hus Lil­le­bælt, Ka­ri­na Da­hl St­ef­fen­sen er ind­valgt i be­sty­rel­sen for Nor­dea-fon­den. Det sker i for­bin­del­se med bestyrelsens…

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…