Connie Hedegaards efterfølger i KR Foundation er på plads

Klimafonden KR Foundation har skiftet ud på flere bestyrelsespladser. Villum Fonden har udpeget dekan Katrine Krogh Andersen til bestyrelsen. Hun overtager posten som forperson.

Con­nie He­de­gaard bli­ver ef­ter­fulgt af de­kan Ka­tri­ne Krogh An­der­sen på po­sten som for­per­son i KR Foundation.

Ef­ter 10 år som for­per­son i KR Fo­un­da­tion er Con­nie He­de­gaard ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen. Ud går og­så Eva Zeut­hen Bent­sen, som har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2021.

Det op­ly­ser KR Fo­un­da­tion i en pressemeddelelse.

Vil­lum Fon­den, der er medstif­ter af KR Fo­un­da­tion, har ud­nævnt Ka­tri­ne Krogh An­der­sen som nyt be­sty­rel­ses­med­lem, og hun er sam­ti­dig valgt til ny bestyrelses-forperson.

Ka­tri­ne Krogh An­der­sen har si­den 2020 væ­ret de­kan ved Det Na­tur- og Biovi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet (SCIENCE) på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun er der­u­d­over blandt an­det vi­ce­præ­si­dent for Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Vi­den­ska­bers be­sty­rel­se, med­lem af CON­CI­TOs be­sty­rel­se og for­mand for det Na­tio­na­le Ud­valg for Forskningsinfrastruktur.

”Vi er gla­de for at by­de vel­kom­men til Ka­tri­ne Krogh An­der­sen som nyt be­sty­rel­ses­med­lem og ny for­per­son. Hun kom­mer med en dyb fag­lig­hed og er­fa­ring, som kom­mer til at væ­re et stort ak­tiv for KR Fo­un­da­tions vir­ke,” si­ger næst-for­per­son og medstif­ter af KR Fo­un­da­tion, Astrid Kann-Rasmussen.

Ka­tri­ne Krogh An­der­sen har tid­li­ge­re væ­ret forsk­nings­de­kan på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, chef for forsk­ning og ud­vik­ling på Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI), chef­kon­su­lent i Kli­ma- og Ener­gi­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og lek­tor ved Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Universitet.

”Jeg er me­get tak­nem­me­lig for val­get og ser frem til sam­ar­bej­det i be­sty­rel­sen og med se­kre­ta­ri­a­tet. Kli­ma­kri­sen er én af vor tids stør­ste ud­for­drin­ger, og KR Fo­un­da­tions ar­bej­de med løs­nin­ger på kri­sen er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de før.”

Ti år med klimafonden

Con­nie He­de­gaard, som har væ­ret for­per­son si­den fon­den blev stif­tet i 2014 og nu af­slut­ter sin sid­ste pe­ri­o­de, udtaler:

”Det har væ­ret en stor for­nø­jel­se at bi­dra­ge til at po­si­tio­ne­re KR Fo­un­da­tion, som en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt og respek­te­ret kli­ma­fond, der har sat mar­kan­te af­tryk in­den for om­rå­der som ad­færd, bæ­re­dyg­tig fi­nans og ny øko­no­misk tænk­ning. Om­rå­der der al­le er cen­tra­le for at nå i mål med klimaomstillingen.”

Ud­over Ka­tri­ne Krogh An­der­sen er og­så pro­fes­sor Na­o­mi Ore­skes fra Har­vard Uni­ver­si­ty ind­t­rå­dt som nyt bestyrelsesmedlem.

Her­ef­ter be­står be­sty­rel­sen af følgende:

• Ka­tri­ne Krogh An­der­sen, forperson
• Astrid Kann-Ras­mus­sen, medstif­ter og næst-forperson
• Ma­ja Göpel
• Ni­na Jensen
• Per Es­pen Stoknes
• Na­o­mi Oreskes

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer