Skatteekspert: Fejlafgørelse kan ramme kultur og to-fondskonstruktioner

Landsskatterettens fejlafgørelse om fradrag for interne uddelinger er allerede omsat til ny praksis i flere sager om fondsbeskatning hos Skattestyrelsen, fortæller Deloittes skatteekspert Niklas Bjerggaard Andersen. Han frygter, at det fremover bliver sværere at få finansieret f.eks. museumsbyggerier, oplevelsesinstitutioner og vandparker.

Fængs­let i Hor­sens er en af de kul­turin­sti­tu­tio­ner, som er stif­tet via to er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor Byg­nings­fon­den Fængs­let i Hor­sens un­der­støt­ter sit al­men­nyt­ti­ge for­mål med in­ter­ne ud­de­lin­ger. Nye fond­s­kon­struk­tio­ner af den­ne ty­pe vil frem­over bli­ve svæ­re­re at fi­nan­si­e­re, vur­de­rer en skatteekspert.

I fle­re til­fæl­de er Skat­testy­rel­sens em­beds­mænd al­le­re­de be­gyndt at ad­mi­ni­stre­re på bag­grund af den fejl­af­gø­rel­se, som Lands­skat­te­ren kom frem til sid­ste år, hvor Bør­ne­rin­gens Fond blev næg­tet fradrag for in­ter­ne uddelinger.

”Det er jo skræm­men­de at se, hvor­dan Skat­testy­rel­sen ar­gu­men­te­rer. Det er en me­get et­be­net for­tolk­ning af prak­sis, som be­ty­der, at Skat­testy­rel­sen i det­te til­fæl­de desvær­re læ­ser fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne forkert.”

Det for­tæl­ler skat­te­eks­pert og part­ner i De­loit­te, Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, der har me­re end 25 års er­fa­ring med sa­ger om be­skat­ning af fonde.

Hvis den slags pro­jek­ter ik­ke læn­ge­re kan få bin­den­de svar, så tror jeg det kan bli­ve svæ­re­re at få fi­nan­si­e­ret nye mu­se­ums­byg­ge­ri­er, vand­par­ker og lignende

Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen – Part­ner og skat­te­eks­pert, Deloitte

”Det er en rets­stil­ling, der er vendt 180-gra­der på grund af en fejl­for­tolk­ning hos myn­dig­he­der­ne. Vi kan i hvert fald se, at ef­fek­ten af den her af­gø­rel­se fra 2022 er, at al­men­nyt­tig virk­som­hed ik­ke læn­ge­re kan la­de sig gø­re i sam­me om­fang, for­di det bli­ver langt svæ­re­re at få det fi­nan­si­e­ret,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Fun­dats har bedt le­del­sen i Skat­testy­rel­sen for­hol­de sig til kri­tik­ken. Skat­testy­rel­sen har lo­vet at ven­de til­ba­ge med en skrift­lig kom­men­tar, som vi brin­ger så snart vi mod­ta­ger den.

Som skat­te­eks­pert i re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den får Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen kend­skab til skat­tesa­ger­ne på to må­der. Dels når De­loit­tes re­viso­rer får be­sked om, at de­res fond­skun­der er ble­vet næg­tet fradrag for in­ter­ne ud­de­lin­ger, som hidtil har væ­ret fradrags­be­ret­ti­get ef­ter Skat­testy­rel­sens man­ge­åri­ge praksis.

Og dels når fon­de­ne be­der om bin­den­de svar for at få blåstemp­let den rets­stil­ling, som an­dre fon­de har få­et i lig­nen­de sager.

”Vi har ak­tu­elt tre sagskom­plek­ser hos Skat­testy­rel­sen, hvor den nye prak­sis bli­ver brugt mod fon­de, og hvor myn­dig­he­der­ne af­vi­ser fradrag i for­bin­del­se med al­men­nyt­ti­ge, in­ter­ne ud­de­lin­ger,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Museer og kulturinstitutioner

Det er ik­ke kun bør­ne­ha­ver, bo­til­bud og ple­je­bo­li­ger, der bli­ver ramt af den nye af­gø­rel­se. Fle­re an­dre fonds­ty­per har ud­gif­ter i for­bin­del­se med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, som fon­de­ne får ud­de­lings­fradrag for.

Sær­ligt in­den­for kul­tur- og op­le­vel­ses­bran­cher­ne fin­des en ræk­ke fon­de, som iføl­ge Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen er dybt af­hæn­gi­ge af at kun­ne fra­træk­ke ud­gif­ter til de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i den skat­teplig­ti­ge indkomst.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge, har pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Feldt­hu­sen tid­li­ge­re i år pu­bli­ce­ret en ar­ti­kel i tids­skrif­tet SR-Skat, hvor han re­de­gør for de for­hold, hvor skat­te­myn­dig­he­der­ne har mis­for­stå­et reg­ler­ne og der­for er nå­et frem til en for­kert afgørelse.

Og i en kom­men­tar her i Fun­dats be­skrev han, hvor­for den nye prak­sis sæt­ter he­le al­men­nyt­te­be­gre­bet un­der pres.

”Den om­stæn­dig­hed, at en fonds er­hvervs­mæs­si­ge vir­ke ift. et el­ler fle­re ak­ti­ver ude­luk­ker, at dens ud­gif­ter til dis­se kan ud­gø­re al­men­nyt­ti­ge fradrags­be­ret­ti­ge­de in­ter­ne ud­de­lin­ger, gør, at det må lø­be koldt ned ad ryg­gen på en lang ræk­ke fon­de,” skrev pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Af net­op skat­te- og moms­mæs­si­ge hen­syn er mu­se­ums­byg­ge­ri­er og sto­re op­le­vel­ses­in­sti­tu­tio­ner of­te kon­stru­e­ret som to er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor den ene op­kø­ber og ud­vik­ler en ejen­dom, som den stil­ler til rå­dig­hed for en al­men­nyt­tig kul­tu­rak­ti­vi­tet, der dri­ves i en an­den er­hvervs­dri­ven­de fond.

Ek­semp­ler på den ty­pe to-fond­s­kon­struk­tio­ner er Ung­dom­sø­en på Mid­del­grunds­for­tet ud for Kø­ben­havn, el­ler Fængs­let i Hor­sens, hvor Byg­nings­fon­den Fængs­let un­der­støt­ter sit for­mål via in­ter­ne ud­de­lin­ger, og driftsak­ti­vi­te­ter­ne lig­ger i Fon­den Fængs­let. Og­så na­tur­par­ken Na­tur­kraft i Ring­kø­bing er or­ga­ni­se­ret via to fonde.

”Det vil i me­get høj grad ha­ve ind­fly­del­se på den slags kon­struk­tio­ner. Og det er jo ty­pisk de sto­re ud­de­len­de fon­de, der fi­nan­si­e­rer den­ne slags kon­struk­tio­ner, hvor det of­te er vig­tigt for den øko­no­mi­ske bæ­re­dyg­tig­hed, at der er to fon­de,” for­kla­rer Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Han har i sin tid som part­ner væ­ret med til at etab­le­re mel­lem 25 og 30 af den ty­pe fondskonstruktioner.

Men nu fryg­ter han, at lig­nen­de pro­jek­ter ik­ke læn­ge­re vil kun­ne gen­nem­fø­res, hvis ik­ke Skat­te­myn­dig­he­der­nes fejl­prak­sis bli­ver stoppet.

”Hvis den slags pro­jek­ter ik­ke læn­ge­re kan få bin­den­de svar på, at al­ting er i or­den, så tror jeg det kan bli­ve svæ­re­re at få fi­nan­si­e­ret nye mu­se­ums­byg­ge­ri­er, vand­par­ker og lig­nen­de,” si­ger han.

Professor: Usaglig skærpelse

Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen for­tæl­ler, at det sta­dig er mu­ligt at fin­de em­beds­mænd, som hol­der fast i den kor­rek­te prak­sis, men at den nye fejl­prak­sis bli­ver an­vendt af fle­re sags­be­hand­le­re i Skattestyrelsen.

”I de til­fæl­de er skat­te­myn­dig­he­der­ne for­holds­vis ar­gu­men­ta­tions­re­si­sten­te, når vi på­pe­ger, at de ik­ke har ret, ” si­ger han.

”Det mær­ke­li­ge er, at det jo er for­valt­nin­gen, der helt uden om Fol­ke­tin­get ba­re skær­per prak­sis. Men jeg væg­rer mig ved at tro, at de fle­ste fol­ke­tings­med­lem­mer vil sy­nes at det er i or­den, at man nu læg­ger hin­drin­ger i vej­en for den al­men­nyt­ti­ge sek­tor,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen er Skat­testy­rel­sens skær­pe­de prak­sis der­for hel­ler ik­ke sket i over­ens­stem­mel­se med god forvaltningsskik.

Prak­sis­skær­pel­ser er end­vi­de­re be­tin­get af, at æn­drin­ger­ne er sag­ligt be­grun­de­de, hvil­ken be­tin­gel­se jeg ik­ke me­ner er op­fyldt i den­ne sag

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

”Det er et helt grund­læg­gen­de for­valt­nings­ret­ligt prin­cip, at det kun er mu­ligt at iværk­sæt­te en skær­pen­de prak­sis­æn­dring med virk­ning for frem­ti­den ef­ter ud­mel­ding af et pas­sen­de var­sel, der gi­ver fon­de­ne mu­lig­hed for at ind­ret­te sig ef­ter den æn­dre­de ret­stil­stand. Hvad der skal for­stås som et pas­sen­de var­sel af­hæn­ger helt af de kon­kre­te om­stæn­dig­he­der, dvs. hvil­ket tids­rum man skøn­ner, at fon­de­ne har be­hov for til at kun­ne ind­ret­te sig ef­ter prak­sis­skær­pel­sen. En prak­sis­skær­pel­se skal of­fent­lig­gø­res på re­le­vant må­de, f.eks. i form af en så­kaldt SKM-med­del­el­se – et så­kaldt sty­re­sig­nal - el­ler ved sær­lig nyheds­mar­ke­ring i de juri­di­ske vej­led­nin­ger som er of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen og tilføjer:

”Prak­sis­skær­pel­ser er end­vi­de­re be­tin­get af, at æn­drin­ger­ne er sag­ligt be­grun­de­de, hvil­ken be­tin­gel­se jeg ik­ke me­ner er op­fyldt i den­ne sag. Det­te ba­se­rer jeg på præ­mis­ser­ne fra lands­skat­te­ret­sken­del­sen, hvor ken­del­sen desvær­re sna­re­re bæ­rer præg af, at man har mis­for­stå­et reglerne.”

Problemet skal for domstolene

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen har i sin fag­li­ge ar­ti­kel i SR-Skat an­ført, at lands­skat­te­ret­sken­del­sen bur­de ud­gå som væ­ren­de en ret­nings­gi­ven­de SKM-af­gø­rel­se for skat­te­myn­dig­he­der­ne, li­ge­som den ik­ke bør in­d­ar­bej­des i Juri­disk Vejledning:

”Den juri­di­ske vej­led­ning er ud­tryk for, hvad der er Skat­te­for­valt­nin­gens op­fat­tel­se af gæl­den­de prak­sis og vej­led­nin­gen er bin­den­de for Skat­te­for­valt­nin­gens me­d­ar­bej­de­re, med­min­dre vej­led­nin­gens ind­hold klart ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med hø­je­re ran­ge­ren­de retskil­der,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Og da af­gø­rel­sen ik­ke de­sto min­dre ind­går i Juri­disk Vej­led­ning, me­ner Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, at en el­ler fle­re fon­de bli­ver nødt at kø­re nog­le kla­ge­sa­ger og få pro­ble­met bragt højt op i rets­sy­ste­met ind­til de får medhold.

Man skal ha­ve en af­gø­rel­se med præju­di­ci­el be­tyd­ning – alt­så en dom­stols­af­gø­rel­se, der kan brin­ge skat­te­myn­dig­he­der­ne på ret­te spor igen

Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen – Part­ner, Deloitte

”Man skal ha­ve en af­gø­rel­se med præju­di­ci­el be­tyd­ning – alt­så en dom­stols­af­gø­rel­se, der kan brin­ge skat­te­myn­dig­he­der­ne på ret­te spor igen,” si­ger han og un­der­stre­ger, at lov­reg­ler­ne er som de skal væ­re, og at der der­for ik­ke er brug for en lem­pel­se via en lovændring.

”Men der er brug for sags­be­hand­le­re hos myn­dig­he­der­ne, der ved no­get om om­rå­det, og der er brug for at den fejl, som Skat­testy­rel­sen og Lands­skat­te­ret­ten har be­gå­et, bli­ver be­rig­ti­get,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer