Få en an­non­ce­plads på Fundats

 • Fun­dats har ek­si­ste­ret si­den april 2016 (tid­li­ge­re un­der nav­net Dan­marks Fon­de) og er et uaf­hæn­gigt ni­che­me­die om den dan­ske fondsverden
 • Fun­dats sen­des hver tirs­dag mor­gen ud på mail til me­re end 3.000 modtagere
 • En høj an­del af vo­res abon­nen­ter er re­præ­sen­tan­ter på di­rek­tions-, be­sty­rel­ses- og partnerniveau
 • Vi er lan­dets før­en­de net­me­die om den dan­ske fondssektor
 • Vo­res pri­mæ­re må­l­grup­per er, ud­over de dan­ske fon­de, mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner i ci­vil­sam­fun­det og den of­fent­li­ge sek­tor samt de le­ve­ran­dø­rer, som ser­vi­ce­rer, rå­d­gi­ver og un­der­støt­ter fon­de­ne (ad­vo­kat- og kon­su­lent­hu­se, re­viso­rer o.l.)
 • Der­u­d­over læ­ses Fun­dats af fon­de­nes in­ter­es­sen­ter på uni­ver­si­te­ter, sko­ler og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i kom­mu­ner og foreninger
 • Fun­dats har læ­se­re i al­le de stør­ste fon­de samt en lang ræk­ke små og mel­lem­sto­re fonde
 • Sam­let har vi læ­se­re i me­re end 400 fonds­se­kre­ta­ri­a­ter og bestyrelser
 • Vo­res net­a­vis og nyheds­mail læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, af de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­si­el­le og stra­te­gi­ske rå­d­gi­ve­re samt myndighederne

Med en an­non­ce i Fun­dats kan du nå ud til sto­re de­le af den dan­ske fondsverden.

Annoncetyper

Vi til­by­der fi­re annoncetyper:

1: mail

3.000 kr./udgivelse

Mail: en an­non­ce i fuld bred­de i den ugent­li­ge mail fra Fundats.

Klik for at se eksempel:

2: ban­ner

3.500 kr.

Ban­ner: en an­non­ce i he­le si­dens bred­de li­ge un­der he­a­de­ren overalt på si­tet (for­si­de og artikelsider).

Klik for at se eksempel:
Annonce-eksempel: banner

3: for­si­de

2.000 kr.

For­si­de: en an­non­ce til høj­re for top­hi­sto­ri­en på forsiden.

Klik for at se eksempel:Annonce-eksempel: forside

4: ar­ti­kel­si­der

1.500 kr.

Ar­ti­kel­si­der: en an­non­ce øverst på al­le ar­ti­kel­si­der – til høj­re for ar­tik­lens overskrift.

Klik for at se eksempel:Annonce-eksempel: artikel

Al­le pri­ser er eks­kl. moms.

Annoncepakker

Få ra­bat – køb én af vo­res tre annoncepakker

Annoncepakke A

3.000 kr.
(eks­kl. moms)
 • For­si­de-an­non­ce (nr. 3)
 • Ar­ti­kel-an­non­ce (nr. 4)
RABAT: 2.000

Annoncepakke B

4.500 kr.
(eks­kl. moms)
 • Mail-an­non­ce (nr. 1)
 • For­si­de-an­non­ce (nr. 3)
 • Ar­ti­kel-an­non­ce (nr. 4)

Annoncepakke C

5.500 kr.
(eks­kl. moms)
 • Mail-an­non­ce (nr. 1)
 • Ban­ner-an­non­ce på he­le si­tet (nr. 2)

Mail-an­non­cen bli­ver sendt ud med én ud­gi­vel­se (tirs­dag mor­gen). An­non­cer­ne på si­tet er ak­ti­ve i tre uger el­ler til ansøgningsfrist.

Kontakt os

Ring el­ler skriv til os og hør, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig og din virk­som­hed med kon­takt til be­slut­nings­ta­ge­re og po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter i den dan­ske fondsverden.