An­non­cér på Fun­dats

Fun­dats har ek­si­ste­ret si­den april 2016 (tid­li­ge­re un­der nav­net Dan­marks Fon­de) og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, af de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­si­el­le og stra­te­gi­ske rå­d­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­u­d­over af fon­de­nes in­ter­es­sen­ter på uni­ver­si­te­ter, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i kom­mu­ner. Fun­dats sen­des hver uge ud på mail til me­re end 1500 mod­ta­ge­re.

Fun­dats er et uaf­hæn­gigt ni­che­me­die om og for den dan­ske fonds­­bran­che. Vo­res må­l­grup­pe er pri­mært dan­ske fon­de, mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner i civil­samfundet og den of­fent­li­ge sek­tor samt de le­ve­ran­dø­rer, som ser­vi­ce­rer, rå­d­gi­ver og under­støtter fon­de­ne (ad­vo­kat- og kon­su­lent­hu­se, re­viso­rer o.l.). Der­u­d­over hen­ven­der vi os til fon­de­nes strate­giske part­ne­re (kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter, uddan­nelses­insti­tutioner, fore­ninger og virk­som­he­der). En høj an­del af vo­res abon­nen­ter fra fon­de, advokat­kontorer og revisions­huse er beslutnings­tagere på di­rek­tions-, be­sty­rel­ses- og partner­niveau.

Annoncetyper

Vi til­by­der fi­re an­non­ce­ty­per:

1: mail

3.000 kr./udgivelse

Mail: en an­non­ce i fuld bred­de i den ugent­li­ge mail fra Fun­dats.

2: ban­ner

3.500 kr./ugen.

Ban­ner: en an­non­ce i he­le si­dens bred­de li­ge un­der he­a­de­ren overalt på si­tet (for­si­de og ar­ti­kel­si­der).

3: for­si­de

2.000 kr./ugen.

For­si­de: en an­non­ce til høj­re for top­hi­sto­ri­en på for­si­den.

4: ar­ti­kel­si­der

1.500 kr./ugen.

Ar­ti­kel­si­der: en an­non­ce øverst på al­le ar­ti­kel­si­der – til høj­re for ar­tik­lens over­skrift.

Al­le pri­ser er eks­kl. moms.

Annoncepakker

Få ra­bat – køb én af vo­res tre an­non­ce­pak­ker

Annoncepakke A

3.000 kr.
(eks­kl. moms)
  • For­si­de-an­non­ce (nr. 3)
  • Ar­ti­kel-an­non­ce (nr. 4)
RABAT: 2.000

Annoncepakke B

4.500 kr.
(eks­kl. moms)
  • Mail-an­non­ce (nr. 1)
  • For­si­de-an­non­ce (nr. 3)
  • Ar­ti­kel-an­non­ce (nr. 4)

Annoncepakke C

5.500 kr.
(eks­kl. moms)
  • Mail-an­non­ce (nr. 1)
  • Ban­ner-an­non­ce på he­le si­tet (nr. 2)

Mail-an­non­cen bli­ver sendt ud med én ud­gi­vel­se (tirs­dag mor­gen). An­non­cer­ne på si­tet er ak­ti­ve i én uge.

Jobannonce

Få din jo­ban­non­ce ud til den dan­ske fonds­ver­den med et op­slag på fun​dats​.dk og i den ugent­li­ge Fun­dats-mail.

Et jo­bop­slag ko­ster 500 kr. (eks­kl. moms).

1 jobannonce

500 kr.
(eks­kl. moms)

Kontakt os

Ring el­ler skriv til os og hør, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig og din virk­som­hed med kon­takt til be­slut­nings­ta­ge­re og po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter i den dan­ske fonds­ver­den.