Annoncespot_img

Kommentar: Implikationerne af fejlafgørelse i skattesag er ikke begrænset til ejendomsfonde

Den omstændighed, at en fonds erhvervsmæssige virke i forhold til et eller flere aktiver udelukker, at dens udgifter til disse kan udgøre almennyttige fradragsberettigede interne uddelinger gør, at det må løbe koldt ned ad ryggen på en lang række fonde, skriver professor Rasmus Feldthusen i dette indlæg, hvor han redegør for fradragsreglerne og Landskatterettens fejl i en nyligt afsagt afgørelse.

Rasmus Kristian Feldthusen
Land­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se er be­mær­kel­ses­vær­dig, og jeg har for ny­ligt og­så kom­men­te­ret af­gø­rel­sen i et skat­te­ret­ligt fag­tids­skrift (SR-SKAT 2023.18) og ne­den­stå­en­de er der­for en me­re kort­fat­tet kom­men­tar, skri­ver pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Feldt­hu­sen (fo­to: Kø­ben­havns Universitet).

En ny­ligt af­sagt af­gø­rel­se af lands­skat­te­ret­ten, skat­te­for­valt­nin­gens øver­ste kla­ge­or­gan, har for­an­le­di­get mig til at skri­ve den­ne kom­men­tar. Der er ta­le om fonds­be­skat­ning, og nær­me­re be­stemt en ni­che af fonds­be­skat­nin­gen i form af så­kald­te ’in­ter­ne ud­de­lin­ger’, se her­om ne­den for.

Pro­blem­stil­lin­gen i sa­gen er på en og sam­me tid bå­de li­ge­til og kom­pli­ce­ret, sidst­nævn­te når sa­gen skal ram­me­sæt­tes i for­hold til de fonds­skat­te­ret­li­ge emner.

Op­gø­rel­sen af den skat­teplig­ti­ge ind­komst for fon­de (er­hvervs­dri­ven­de som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de) sker ef­ter skat­te­lov­giv­nin­gens al­min­de­li­ge reg­ler for ka­pi­tal­sel­ska­ber (an­parts- og ak­tie­sel­ska­ber). Der gæl­der imid­ler­tid en ræk­ke und­ta­gel­ser til den­ne ho­ved­re­gel grun­det fon­de­nes sær­li­ge forhold.

Op­byg­nin­gen af fonds­be­skat­nin­gen på ry­gra­den af be­skat­nin­gen af ka­pi­tal­sel­ska­ber in­de­bæ­rer, at det an­sås for nød­ven­digt, at der ved be­skat­nin­gens ud­form­ning blev ta­get hen­syn til ud­gif­ter, som af­hol­des til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål. Be­skat­nin­gen af fon­de blev der­for ud­for­met så­le­des, at fon­den ale­ne be­skat­tes af ind­tæg­ter, der op­spa­res i ste­det for at bli­ve be­nyt­tet til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål og drift af fon­den (no­te 1).

Interne og eksterne uddelinger

Det er skat­te­ret­ligt en nød­ven­dig, men ik­ke til­stræk­ke­lig, be­tin­gel­se for at en fond in­drøm­mes fradrag, at det al­men­vel­gø­ren­de el­ler al­men­nyt­ti­ge for­mål frem­går af den ud­de­len­de fonds vedtæg­ter. For­må­let in­de­bæ­rer imid­ler­tid ik­ke i sig selv, at fon­den vil kun­ne fradra­ge en­hver ud­de­ling den fo­re­ta­ger i hen­hold til for­må­let. Fradrags­ret­ten be­ror yder­me­re på en skat­te­ret­lig vur­de­ring af, om den kon­kre­te ud­de­ling er al­men­vel­gø­ren­de el­ler almennyttig.

Al­men­nyt­ti­ge for­mål fo­re­lig­ger, når for­må­let ud fra en al­min­de­ligt frem­her­sken­de op­fat­tel­se kan ka­rak­te­ri­se­res som nyt­tigt, her­un­der fal­der bl.a. so­ci­a­le for­mål, f.eks. i form af daginstitutioner.

For at et for­mål kan an­ses for al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­tigt kræ­ves det, at den kreds af per­so­ner el­ler in­sti­tu­tio­ner, der kan kom­me i be­tragt­ning ved ud­de­lin­ger­ne, er af­græn­set ef­ter ret­nings­linjer af et ob­jek­tivt præg. For­må­let skal des­u­den kom­me en vis vi­de­re kreds til gode.

Skat­te­ret­ligt son­dres der mel­lem ek­ster­ne ud­de­lin­ger og in­ter­ne uddelinger.

Ek­ster­ne ud­de­lin­ger ud­gør fon­dens vedtægts­be­stem­te an­ven­del­se af net­to­ind­kom­sten, og de ud­de­les uden for­vent­ning om en mo­dy­del­se. Ek­ster­ne ud­de­lin­ger er ud­de­lin­ger til per­so­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner mv. uden for fon­den. Det er i den­ne ka­te­go­ri de klas­si­ske ud­de­lin­ger fal­der in­den for.

In­ter­ne ud­de­lin­ger er, ud­de­lin­ger som af­hol­des med hen­blik på at re­a­li­se­re fon­dens for­mål, hvor fon­den selv får en mo­dy­del­se. Som ek­sem­pel kan næv­nes ud­gif­ter til at for­bed­re el­ler ud­vi­de et kol­le­gi­ums byg­nin­ger (in­ter­ne ud­de­lin­ger), hvor fon­den får en mo­dy­del­se i form af le­je (som er en skat­teplig­tig ind­tægt). Ved in­ter­ne ud­de­lin­ger ek­si­ste­rer der ik­ke en mod­ta­ger, idet in­ter­ne ud­de­lin­ger er ka­rak­te­ri­se­re­de ved, at fon­den af­hol­der dis­se i eget regi.

Udvidet driftsomkostningsbegreb

Ved si­den af ud­de­lin­ger har fon­de end­vi­de­re et så­kaldt ud­vi­det driftsom­kost­nings­be­greb, hvil­ket er af­pas­set ef­ter fon­de­nes sær­li­ge for­mål og ka­rak­ter, og som på en ræk­ke punk­ter er an­der­le­des end for ka­pi­tal­sel­ska­ber. For­skel­len be­står i, at ka­pi­tal­sel­ska­ber har til for­mål at op­tje­ne øko­no­misk over­skud til ejer­ne, og der­for nor­malt kun af­hol­der ud­gif­ter, der er for­bun­det med er­hvervs­mæs­sig virk­som­hed. Det ud­vi­de­de driftsom­kost­nings­be­greb om­fat­ter så­le­des ud­gif­ter, som er nød­ven­di­ge at af­hol­de af hen­syn til fon­dens virk­som­hed, men uden at ud­gif­ten kan an­ses for di­rek­te at ved­rø­re ind­kom­st­er­hver­vel­sen el­ler ha­ve ka­rak­ter af en uddeling.

Re­ne for­mu­e­dis­po­si­tio­ner, der fo­re­ta­ges uden til­knyt­ning til fon­dens for­mål, men som kun tje­ner som pla­ce­ring af mid­ler i f.eks. ak­tier, ob­liga­tio­ner mv. el­ler fast ejen­dom, kva­li­fi­ce­rer ik­ke til fradrag, hver­ken som driftsom­kost­ning el­ler uddeling.

I en ræk­ke til­fæl­de kan det ik­ke en­ty­digt af­gø­res, om der fo­re­lig­ger en ud­gift, der kan fradra­ges som driftsomkostninger/gøres til gen­stand for skat­te­mæs­si­ge af­skriv­nin­ger, el­ler om der fo­re­lig­ger en ud­de­ling, der even­tu­elt kan fradra­ges ef­ter reg­ler­ne i fonds­be­skat­nings­lo­ven. Det gæl­der sær­ligt i til­fæl­de, hvor fon­den i eget re­gi af­hol­der ud­gif­ter til at op­fyl­de for­må­let. Så­dan­ne ud­gif­ter vil ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne kun­ne an­ses for in­ter­ne uddelinger.

Landsskatteretten nægter fradragsret

Ef­ter den­ne kor­te be­skri­vel­se af de grund­læg­gen­de ele­men­ter i fonds­be­skat­nin­gen er vi frem­me ved lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se som blev of­fent­lig­gjort den 25. au­gust 2022. Af­gø­rel­sen er be­mær­kel­ses­vær­dig, og jeg har for ny­ligt og­så kom­men­te­ret af­gø­rel­sen i et skat­te­ret­ligt fag­tids­skrift (SR-SKAT 2023.18) og ne­den­stå­en­de er der­for en me­re kort­fat­tet kommentar.

at Fon­dens fak­ti­ske vir­ke som er­hvervs­dri­ven­de i form af ud­lej­nings­virk­som­hed i sig selv skul­le in­de­bæ­re, at Fon­dens vir­ke i for­hold til ud­de­lin­ger­ne ik­ke sam­ti­dig kan væ­re al­men­nyt­tigt, er ik­ke korrekt

Sa­gen ved­rør­te spørgs­må­let om en er­hvervs­dri­ven­de fond (Fon­den) ved op­gø­rel­sen af sin skat­teplig­ti­ge ind­komst kun­ne fo­re­ta­ge fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge formål.

Fon­den eje­de i alt 6 ejen­dom­me li­ge­som den selv le­je­de en ejen­dom. Al­le Fon­dens ejen­dom­me ud­le­je­des til sel­ve­jen­de vuggestuer/børnehaver. Fon­dens for­mål var bl.a.:

”- at etab­le­re go­de fy­si­ske ram­mer for børn og un­ge i sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og for or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for børn og un­ge i sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner. Go­de fy­si­ske ram­mer til børn og un­ge i sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner vil kun­ne etab­le­res ved at fon­den kø­ber, le­jer og istand­s­æt­ter fast ejen­dom samt ud­le­jer dis­se til sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner for børn og un­ge og til de­res paraplyorganisationer.”

På bag­grund af oven­nævn­te for­mål kan Fon­den op­fyl­de sit for­mål ved en­ten at er­hver­ve, istand­s­æt­te el­ler dri­ve fast ejen­dom. Fon­den an­så sig føl­ge­lig for be­ret­ti­get til at fo­re­ta­ge fradrag for in­ter­ne ud­de­lin­ger i form af ud­gif­ter til køb, istand­s­æt­tel­se og drift af Fon­dens ejen­dom­me i det om­fang de på­gæl­den­de ejen­dom­me be­nyt­tes i over­ens­stem­mel­se med Fon­dens for­mål i øvrigt.

Lands­skat­te­ret­ten næg­te­de imid­ler­tid Fon­den fradrag for før­nævn­te in­ter­ne ud­de­lin­ger og an­før­te i si­ne præ­mis­ser bl.a. føl­gen­de to ting:

1) På bag­grund af Fon­dens vedtægts­mæs­si­ge for­mål og sa­gens op­lys­nin­ger om Fon­dens fak­ti­ske vir­ke, hvoraf det frem­går, at Fon­den kø­ber, istand­s­æt­ter og ud­le­jer ejen­dom­me til brug for sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ners drift af dag­in­sti­tu­tio­ner, an­ses Fon­dens vir­ke i re­la­tion til ejen­dom­me­ne for at væ­re er­hvervs­mæs­sigt og der­med ik­ke al­men­nyt­tigt.

2) Da fon­dens vir­ke i re­la­tion til ejen­dom­me­ne ik­ke i sig selv kan an­ses al­men­nyt­tigt, og det ik­ke er godt­gjort, at ejen­doms­drif­ten har di­rek­te til­knyt­ning til et al­men­nyt­tigt for­mål, kan ud­gif­ter­ne ved­rø­ren­de ejen­dom­me­ne ik­ke an­ses som ud­de­lin­ger til et al­men­nyt­tigt formål.

Det er de oven­for mar­ke­re­de ord som er be­mær­kel­ses­vær­di­ge og af­gø­ren­de for lands­skat­te­ret­tens afgørelse.

Ved­rø­ren­de pkt. 1, at Fon­dens fak­ti­ske vir­ke som er­hvervs­dri­ven­de i form af ud­lej­nings­virk­som­hed i sig selv skul­le in­de­bæ­re, at Fon­dens vir­ke i for­hold til ud­de­lin­ger­ne ik­ke sam­ti­dig kan væ­re al­men­nyt­tigt, er ik­ke korrekt.

En er­hvervs­dri­ven­de fond kan f.eks. ha­ve til for­mål at ud­le­je en fast ejen­dom til uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, dvs. kol­le­gie­drift. Her smel­ter fon­dens virk­som­hed og for­måls­re­a­li­se­ring sam­men. Fon­den får her en mo­dy­del­se (le­je) som er skat­teplig­tig ind­komst for fon­den og fon­den af­hol­der på den an­den si­de en ræk­ke ud­gif­ter for at ved­li­ge­hol­de ejen­dom­men, hvil­ke er fradrags­be­ret­ti­ge­de for fon­den som så­kald­te ’in­ter­ne ud­de­lin­ger’. Fon­den vil her til­li­ge kun­ne fo­re­ta­ge skat­te­mæs­si­ge hen­sæt­tel­ser til se­ne­re (in­ter­ne) ud­de­lin­ger og der­i­gen­nem plan­læg­ge si­ne skatteforhold.

Der ses for det før­ste ik­ke at væ­re hol­de­punk­ter for i ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis at op­stil­le det­te krav

Ved­rø­ren­de pkt. 2, at Fon­den ik­ke har godt­gjort, at ejen­doms­drif­ten har di­rek­te til­knyt­ning til et al­men­nyt­tigt for­mål. Der ses for det før­ste ik­ke at væ­re hol­de­punk­ter for i ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis at op­stil­le det­te krav, og det er for det an­det uklart, hvad der nær­me­re lig­ger i ”di­rek­te til­knyt­ning til et al­men­nyt­tigt for­mål”. I sa­gen var det jo net­op Fon­dens (ud­le­je­de) ejen­dom­me, som fy­sisk og fak­tisk dan­ne­de ram­men for bør­ne­ne i dag­in­sti­tu­tio­nen, men det var om­vendt de sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der som ud­le­je­re af ejen­dom­me­ne drev dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. De ud­gif­ter, som Fon­den fradrog som in­ter­ne ud­de­lin­ger, var ik­ke ud­gif­ter­ne for­bun­det med dag­in­sti­tu­tio­nens virk­som­hed, dvs. løn­nin­ger, el, var­me, le­je af ejen­dom­me­ne m.v., hvil­ke de sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner jo selv er ret­te om­kost­nings­bæ­rer i for­hold til. Ud­gif­ter­ne som Fon­den fradrog ved­rør­te der­i­mod ale­ne ejen­dom­me­ne, som Fon­den fort­sat var ejer af, og som Fon­den re­a­li­se­re­de sit for­mål gen­nem, nem­lig ved at de blev stil­let til rå­dig­hed for og an­vendt som ram­me for dag­in­sti­tu­tio­nens børn.

Lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se har i før­ste ræk­ke sto­re im­pli­ka­tio­ner for den i sa­gen be­rør­te fond, så­vel i for­hold til de skat­te­an­sæt­tel­ser for tid­li­ge­re år som æn­dres som fremad­ret­tet, hvor fon­dens for­måls­re­a­li­se­ring vil væ­re un­der­gi­vet væ­sent­ligt for­an­dre­de skat­te­mæs­si­ge grund­vil­kår, idet ad­gan­gen til at fo­re­ta­ge fradrag for in­ter­ne ud­de­lin­ger ved­rø­ren­de de ud­le­je­de ejen­dom­me nu er underkendt.

Implikationer for andre fonde

Det er imid­ler­tid væ­sent­ligt og­så at dvæ­le ved de mu­li­ge im­pli­ka­tio­ner af lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se for an­dre fon­de. Den om­stæn­dig­hed, at en fonds er­hvervs­mæs­si­ge vir­ke ift. et el­ler fle­re ak­ti­ver ude­luk­ker at dens ud­gif­ter til dis­se kan ud­gø­re al­men­nyt­ti­ge fradrags­be­ret­ti­ge­de in­ter­ne ud­de­lin­ger gør, at det må lø­be koldt ned ad ryg­gen på en lang ræk­ke fonde.

Den føl­gen­de tid vil vi­se, hvor man­ge fon­de vil bli­ve på­vir­ket af den­ne afgørelse.

Im­pli­ka­tio­ner­ne af lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se er så­le­des ik­ke ”kun” be­græn­set til fon­de, der ud­le­jer fast ejen­dom, idet man f.eks. kan fo­re­stil­le sig en mu­se­ums­fonds ind­køb af kunst (in­tern ud­de­ling) til brug for fon­dens ud­stil­lin­ger mod be­ta­ling af en­tré (er­hvervs­mæs­sig virk­som­hed) vil kun­ne om­fat­tes af lands­skat­te­ret­tens dom. Den føl­gen­de tid vil vi­se, hvor man­ge fon­de vil bli­ve på­vir­ket af den­ne afgørelse.

Det hav­de na­tur­lig­vis væ­ret hen­sigts­mæs­sigt, at den­ne af­gø­rel­se var ble­vet ind­bragt for dom­sto­le­ne, men en så­dan be­slut­ning in­de­bæ­rer selvsagt yder­li­ge­re om­kost­nin­ger for Fonden.

No­te 1: Op­rin­de­ligt hav­de fon­de­ne fradrag for ud­gif­ter, som af­hold­tes til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål, uan­set for­må­lets ka­rak­ter. Men som led i en til­pas­ning af fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne som føl­ge af en dom fra EU-dom­sto­len (sag C–589/13, F. E. Fa­mi­li­en­pri­vat­stiftung Ei­sen­stadt) blev fon­de­nes ad­gang til at fo­re­ta­ge fradrag for an­det end al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål fjer­net. Mer­prove­nu­et for Sta­ten ved den­ne skær­pel­se af fonds­be­skat­nin­gen blev til­bage­ført ved at ned­sæt­te be­skat­nin­gen af ud­de­lings­mod­ta­ger­ne ved at den­ne ale­ne skal med­reg­ne 80 pct. af ud­de­lings­be­lø­bet ved op­gø­rel­sen af den skat­teplig­ti­ge indkomst.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer