Folketinget udpeger tre nye medlemmer til Helsefondens bestyrelse

Helsefonden mister både sin formand og næstformand med Folketingets udpegning af tre nye medlemmer til fondens bestyrelse. Både Socialdemokratiet og Venstre har udpeget tunge og nuværende folketingsmedlemmer til posterne. Den sidste plads er endnu uafklaret.

Fol­ke­tin­get har ud­peg­nings­ret­ten til tre ud af syv be­sty­rel­ses­po­ster i Helsefonden.

Tre ud af syv med­lem­mer af Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se bli­ver skif­tet ud med ud­gan­gen af marts må­ned. Al­le tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get træ­der nem­lig ud, når de­res nu­væ­ren­de valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber den 31. marts.

Fon­dens hid­ti­di­ge for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2011 ud­pe­get af Ven­stre, men par­ti­et har nu valgt at ud­pe­ge so­ci­al­ord­fø­rer og næst­for­mand for par­tiets fol­ke­tings­grup­pe, An­ni Mat­t­hie­sen, til Hel­se­fon­dens bestyrelse.

”Vi hav­de en sam­ta­le, hvor vi blev eni­ge om, at det var tid til, at der skul­le kom­me en ny på plad­sen,” for­tæl­ler Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, grup­pe­for­mand for Ven­stre til Fundats.

Som Fun­dats har be­skre­vet i en ræk­ke ar­tik­ler, har fonds­le­del­sen Hel­se­fon­den i en år­ræk­ke haft pro­ble­mer med at for­stå og for­tol­ke fon­dens vedtægts­mæs­si­ge grund­lag og be­tyd­nin­gen af, at fon­den er stif­tet ved lov.

I 2021 kun­ne Fun­dats for­tæl­le, at Hel­se­fon­den er om­fat­tet af Lov om of­fent­lig­hed i for­valt­nin­gen, hvil­ket fonds­le­del­sen til at be­gyn­de med afviste.

Og året ef­ter in­drøm­me­de fonds­le­del­sen, at Hel­se­fon­den i åre­vis ik­ke har gi­vet pen­ge til etab­le­ring, renove­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtæg­ter og sam­fun­det sam­ti­dig står over­for et næ­sten umæt­te­ligt be­hov for ple­je­bo­li­ger til ældre.

Den ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis før­te ef­ter­føl­gen­de til, at Ci­vilsty­rel­sen gav Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se en be­læ­ring om de fonds­ret­li­ge reg­ler.

Sa­gen fik og­så fonds­for­sker på CBS, pro­fes­sor An­ker Brink Lund til at sæt­te spørgs­måls­tegn ved he­le kon­struk­tio­nen om­kring po­li­tisk ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

”Sa­gen med Hel­se­fon­den bør fø­re til selvransa­gel­se i lig­nen­de fon­de med po­li­tisk ud­pe­ge­de med­lem­mer om, hvis in­ter­es­ser be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal va­re­ta­ge. Som fonds­be­sty­rel­ses­med­lem skal man først og frem­mest føl­ge stif­ters vil­je, og der­u­d­over er det vel ri­me­ligt at for­lan­ge, at de ud­pe­ge­de sæt­ter sig ind i fonds­lo­v­giv­nin­gen,” sag­de An­ker Brink Lund.

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt af­vi­ser dog, at An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen er skif­tet ud på grund af fon­dens pro­ble­ma­ti­ske uddelingspraksis.

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen har gjort et godt styk­ke arbejde

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt – Grup­pe­for­mand, Venstre

”Nej, hun har gjort et godt styk­ke ar­bej­de. Det hand­ler om, at det er tid til en ny, og vi har valgt An­ni Mat­t­hie­sen, for­di hun via sit so­ci­al­ord­fø­rer­skab be­skæf­ti­ger sig med nog­le em­ner, hvor hun har nog­le kom­pe­ten­cer, hun kan bi­dra­ge med på be­sty­rel­ses­po­sten i Hel­se­fon­den,” si­ger Lars Chri­sti­an Lilleholt.

Falder for aldersgrænse

Så­vel fon­dens hid­ti­di­ge næst­for­mand Lo­ne Møl­ler samt be­sty­rel­ses­med­lem Bir­t­he Skaarup – ud­pe­get af hen­holds­vis So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti - fal­der for Hel­se­fon­dens al­ders­græn­se på 70 år.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har i ste­det ud­pe­get tid­li­ge­re in­den­rigs- og bo­lig­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen til Hel­se­fon­dens bestyrelse.

”Vi har ud­pe­get Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, for­di han ger­ne vil gå ind og læg­ge et styk­ke ar­bej­de og en se­ri­ø­si­tet i ar­bej­det. Sam­ti­dig sen­der vi en, som har net­vær­ket i or­den,” for­kla­rer Leif La­hn Jen­sen, grup­pe­for­mand hos Socialdemokratiet.

Og­så han af­vi­ser, at bal­la­den om­kring Hel­se­fon­den har spil­let no­gen som helst rol­le i ud­peg­nin­gen af en højt­pla­ce­ret so­ci­al­de­mo­krat til posten.

Fak­tisk var jeg nødt til at rin­ge til Lo­ne Møl­ler før ud­peg­nin­gen, for­di jeg ik­ke kend­te fonden

Leif La­hn Jen­sen – Grup­pe­for­mand, Socialdemokratiet

”Jeg ken­der ik­ke no­get til, hvad der er fo­re­gå­et. Fak­tisk var jeg nødt til at rin­ge til Lo­ne Møl­ler før ud­peg­nin­gen, for­di jeg ik­ke kend­te fon­den,” si­ger Leif La­hn Jensen.

Plads til LA eller Danmarksdemokraterne

Det er end­nu uaf­kla­ret, hvem den sid­ste be­sty­rel­ses­plads tilfalder.

Iføl­ge Fol­ke­tin­gets For­mands- og Di­rek­tions­se­kre­ta­ri­at for­de­les de tre plad­ser i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se – ud­pe­get af Fol­ke­tin­get - ef­ter for­hold­stal. Re­ge­rings­valg­grup­pen har få­et to plad­ser, og den blå valg­grup­pe har få­et en plads. Hvil­ke par­ti­er, der får plad­ser­ne, af­ta­ler valg­grup­per­ne sig frem til.

Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger går plad­sen en­ten til Li­be­ral Al­li­an­ce el­ler Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, som er de to stør­ste par­ti­er i den blå valggruppe.

”Jeg har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. Det skal vi af­ta­le i den blå blok,” ly­der sva­ret fra Ole Birk Ole­sen, grup­pe­for­mand i Li­be­ral Al­li­an­ce til spørgs­må­let om, hvem der får den sid­ste bestyrelsesplads.

”Det er ik­ke på plads end­nu,” skri­ver Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand i Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, i en sms til Fundats.

Konstitueret formand

Hel­se­fon­den le­des af en be­sty­rel­se på syv med­lem­mer. Ud over de tre med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, er et med­lem ud­pe­get af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, et med­lem er valgt af Dan­ske Re­gio­ner, et med­lem er ud­pe­get af so­ci­al­mi­ni­ste­ren, og et er ud­pe­get af sundhedsministeren.

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen er al­le­re­de trå­dt til­ba­ge som for­mand, og ind­til den kom­men­de be­sty­rel­se, iføl­ge vedtæg­ter­ne, har kon­sti­tu­e­ret sig med for­mand og næst­for­mand, er Tho­mas An­d­re­sen, tid­li­ge­re ven­stre­borg­me­ster og nu me­nigt by­rå­ds­med­lem i Aa­ben­raa, kon­sti­tu­e­ret som formand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer