Merete Eldrup forlader Rockwool Fonden

Bo Joakim Kähler bliver ny formand for fonden. Udpegning af en ny formand sker efter længere tids kritik af Rockwools engagement i Rusland. Bestyrelsen leder nu efter to eksterne profiler.

Merete Eldrup (foto: Roxkwool Fonden)
Me­re­te El­d­rup (fo­to: Ro­ck­wool Fonden)

Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se har på fon­dens års­mø­de den 3. marts 2023 ud­pe­get Bo Jo­a­chim Käh­ler som ny for­mand. Den hid­ti­di­ge for­mand, Me­re­te El­d­rup, ud­træ­der sam­ti­dig af bestyrelsen.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Bo Jo­a­chim Käh­ler siger:

”Min væ­sent­lig­ste op­ga­ve er at sik­re kon­ti­nu­i­tet, og at be­sty­rel­sen rå­der over de ret­te kom­pe­ten­cer. Vi er i gang med at fin­de yder­li­ge­re to ek­ster­ne pro­fi­ler, som vi øn­sker, der skal kun­ne ind­træ­de i formandskabet.”

Som sto­rak­tio­nær i Ro­ck­wool er fon­den me­dansvar­lig for iso­le­rings­virk­som­he­dens fort­sat­te en­ga­ge­ment i Rusland. Som føl­ge her­af op­for­dre­de Ven­stre-pro­fi­len, Jan E. Jør­gen­sen, her i Fun­dats i for­ri­ge uge Me­re­te El­d­rup til at træk­ke sig for po­sten, hvis ik­ke fonds­be­sty­rel­sen kun­ne be­nyt­te sin ind­fly­del­se til at få Ro­ck­wool til at træk­ke sig.

”Jeg me­ner og­så, at kom­mu­ner­ne og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re skal boy­kot­te Ro­ck­wool Fon­den og stop­pe alt sam­ar­bej­de med fon­den. For Ro­ck­wool skal ha­ve at vi­de, at det, de fo­re­ta­ger sig i Rusland, bry­der vi os ik­ke om,” sag­de Jan E. Jørgensen.

Der­med tyn­der det ud i de ek­ster­ne fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den, som er do­mi­ne­ret af Käh­ler-fa­mi­li­en, som står bag Rockwool-koncernen.

Sid­ste år trak Lyk­ke Fri­is sig fra be­sty­rel­sen net­op på grund af Ruslands krig i Ukraine.

Bo Jo­a­chim Käh­ler, der er født i 1957, er ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør og har si­den 2003 væ­ret med­lem af Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se. Si­de­lø­ben­de har han be­stridt en ræk­ke di­rek­tør­po­ster in­den­for IT-bran­chen og be­skæf­ti­ger sig i dag over­ve­jen­de med op­start­svirk­som­hed på sundhedsområdet.

Bo Käh­ler er ef­ter­kom­mer af Dor­rit Käh­ler, medstif­ter af Ro­ck­wool Fon­den i 1981.

Han tak­ker i pres­se­med­del­el­sen på fon­dens veg­ne Me­re­te El­d­rup for hen­des ind­sats i fon­dens be­sty­rel­se gen­nem de se­ne­ste 4 år, de se­ne­ste 3 som formand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer