Nye tal: Fondene fortsætter trecifret millionstøtte til danske skoler

Nye tal viser, at fondenes støtte til skoleområdet fortsat er høj. Mindst 469 millioner kroner fra fondene gik i 2022 til grundskolen i Danmark. Med de mange penge følger en betydelig indflydelse, som udløser bekymring fra flere sider. Hos Life Fonden deler direktør Stefan Hermann ikke bekymringen. Han medgiver dog, at fondene kan bidrage til en skævvridning, eksempelvis i retning af naturfag.

Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) er tak­nem­me­lig over fon­de­nes bi­drag til sko­le­om­rå­det. Fo­to: Keld Navn­toft/Bør­ne- og Undervisningsministeriet

Igen i 2022 ud­del­te de dan­ske fon­de et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb til den nød­li­den­de dan­ske fol­ke­sko­le. Og med de man­ge pen­ge føl­ger en ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det, som er gen­stand for en ved­hol­den­de og hef­tig debat.

Iføl­ge en sær­kør­sel, som Dan­marks Sta­ti­stik har la­vet for Fun­dats, ud­del­te fon­de­ne mindst 469 mil­li­o­ner kro­ner til grund­sko­len i Danmark.

De nye tal lan­der i kølvan­det på en ræk­ke hi­sto­ri­er om, at de dan­ske fol­ke­sko­lers øko­no­mi hæn­ger i la­ser. Ik­ke mindst DR har be­skre­vet, hvor­dan fol­ke­sko­ler overalt i lan­det er så neds­lid­te, at de ak­tivt le­der ef­ter pri­va­te donorer.

"Jeg er tak­nem­me­lig over, at der er fon­de, der bi­dra­ger til un­der­vis­nings­sy­ste­met," si­ger bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) til Fundats.

Men, si­ger han:

"Det skal ik­ke væ­re så­dan, at det af­hæn­ger af pri­va­te virk­som­he­der, om vo­res børn får en or­dent­lig bog, når de star­ter i sko­le. Jeg er in­ter­es­se­ret i, hvad fon­de og do­no­rer kan, og jeg sy­nes, det er op­lagt at ha­ve en di­a­log med dem, virk­som­he­der­ne og for­e­nings­li­vet om, hvor­dan de kan bi­dra­ge til folkeskolen."

Tal­let på fon­de­nes skoleud­de­lin­ger er be­hæf­tet med usik­ker­hed, ef­ter­som tal­let kun er ba­se­ret på den del af fon­de­nes ind­be­ret­nin­ger, som er fo­re­gå­et di­gi­talt. Det of­fent­lig­gjor­te tal for 2022 ly­der på 1,624 mil­li­ar­der, men det om­fat­ter ud­de­lin­ger til sko­le­om­rå­det i ud­lan­det. Dan­marks Sta­ti­stik op­ly­ser, at 546 mil­li­o­ner kro­ner gik til sko­le­om­rå­det i ud­lan­det, mens 469 mil­li­o­ner alt­så gik til de dan­ske skoler.

Det ef­ter­la­der et be­løb på 609 mil­li­o­ner kro­ner, som ik­ke er ind­be­ret­tet di­gi­talt, og Dan­marks Sta­ti­stik kan ik­ke se, hvor­dan de er for­delt mel­lem Dan­mark og udlandet.

Det står dog klart, at fon­de­nes bi­drag til fol­ke­sko­len sam­let set har ta­get et kvan­tespring si­den 2018, hvor de sam­le­de do­na­tio­ner til grund­sko­len i Dan­mark ud­gjor­de 76 mil­li­o­ner kro­ner. I 2021 slog fon­de­nes skoleud­de­lin­ger re­kord med 794 mil­li­o­ner kroner.

En muskel, der skal bruges fornuftigt

Blandt de fon­de, der har sær­lig fo­kus på sko­le­om­rå­det, er Li­fe Fon­den. Den No­vo Nor­disk-støt­te­de fond, som er blandt lan­dets 30 mest ud­de­len­de fon­de, til­by­der blandt an­det un­der­vis­nings­for­løb på al­le klas­se­trin med fo­kus på na­tur og teknologi.

Her for­tæl­ler di­rek­tør Ste­fan Her­mann, at det er vig­tigt, at fon­de­ne bi­dra­ger til fol­ke­sko­len, ik­ke blot med pen­ge, men med ud­vik­ling og initiativer.

"Fon­de­ne har en in­ter­es­se i, at sko­len ik­ke er udsu­l­tet. Men fon­de­ne har og­så en in­ter­es­se i ik­ke ba­re at lap­pe hul­ler, men at byg­ge op," si­ger han.

"Fon­de­ne er en mu­skel, der vok­ser. Den mu­skel skal sko­ler­ne og ud­dan­nel­ses­sy­ste­met bru­ge klogt. Men den skal og­så væ­re be­vidst om sig selv, læ­re af si­ne fejl og kor­ri­ge­re sig selv. Det op­le­ver jeg fak­tisk og­så, at fon­de­ne gør," si­ger Ste­fan Her­mann, som til­t­rå­d­te som di­rek­tør i Li­fe Fon­den i 2023 ef­ter fem år som rek­tor for Kø­ben­havns Professionshøjskole.

Han har ad fle­re om­gan­ge ar­bej­det med sko­le­om­rå­det i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der i for­mand­ska­bet for Rå­det for Børns Læ­ring, som blandt an­det rå­d­gi­ver re­ge­rin­gen om folkeskolen.

"Jeg har i man­ge år sid­det på den an­den si­de og op­le­vet en be­ty­de­lig be­væ­gel­se i den må­de, fon­de­ne en­ga­ge­rer sig på. Det bli­ver me­re lang­sig­tet, der er en stør­re vil­lig­hed til at be­ta­le for om­kost­nin­ger uden for det, man di­rek­te støt­ter. Man bli­ver bed­re til at væ­re i di­a­log om hvil­ke re­sul­ta­ter, man re­a­li­stisk kan for­ven­te. Og man for­sø­ger man­ge ste­der at væ­re så ubu­reau­kra­tisk som mu­ligt," si­ger Ste­fan Hermann.

En pædagogisk og politisk magtfaktor

Fon­de­nes ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det har i åre­vis væ­ret et om­stridt em­ne, og fon­de­nes bi­drag er ik­ke mindst over det se­ne­ste år ble­vet mødt med be­kym­ring fra fle­re sider.

Ad­junkt i pæ­da­go­gik på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lucas Co­ne har ad­va­ret om, at fon­de­ne i dag ud­gør en væ­sent­lig magt­fak­tor i folkeskolen.

”Fon­de­ne er i dag en kæm­pe pæ­da­go­gisk og po­li­tisk magt­fak­tor, hvor de i høj grad på­vir­ker sko­ler­nes prak­sis og pæ­da­go­gi­ske for­mål – og­så langt me­re end fon­de­ne selv si­ger, de gør,” sag­de Lucas Co­ne sid­ste år her i Fun­dats.

”Selv­om man­ge af fon­de­nes pro­jek­ter kan frem­stå som uskyl­di­ge sam­ar­bej­der el­ler ini­ti­a­ti­ver, en­der de man­ge gan­ge med at ska­be om­sig­gri­ben­de ef­fek­ter, blandt an­det på un­der­vis­nings­me­to­der, prak­sis­ser og pri­o­ri­te­rin­ger ude på sko­ler­ne – for ek­sem­pel gen­nem fle­re af fon­de­nes stær­ke fo­kus på STEM-fo­ku­se­ret na­turun­der­vis­ning,” ad­va­re­de Lucas Co­ne, som i sin ph.d.-afhandling har be­hand­let den til­ta­gen­de pri­va­ti­se­ring af ud­dan­nel­ses­sek­to­ren i Dan­mark, her­un­der hvor­dan sto­re fon­de og pri­va­te virk­som­he­der i sti­gen­de grad er med til at de­fi­ne­re, hvad der skal sæt­tes fo­kus på i grundskolen.

Jeg kan ik­ke gen­ken­de kri­tik­ken om, at man fra fon­de­nes si­de vil be­stem­me, og at man ik­ke respek­te­rer de de­mo­kra­ti­ske beslutninger

Ste­fan Her­mann – di­rek­tør, Li­fe Fonden

Den man­ge­åri­ge læ­rer­for­mand An­ders Bon­do Chri­sten­sen ad­va­re­de for ny­lig om, at fon­de­ne har få­et for me­get ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det. Han har gen­nem 18 år som for­mand for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning op­le­vet en æn­dring i fon­de­nes til­gang til skoleområdet.

“Jeg sy­nes, der blev me­re sty­ring. Det er ty­de­ligt, at ik­ke al­le fag er in­ter­es­san­te for fon­de­ne. Der er ik­ke man­ge sprog­fag el­ler fag som kri­sten­dom og bil­led­kunst, der får fonds­støt­te. Det var li­ge fra star­ten na­tur­fa­ge­ne, som især blev til­go­de­set, for­di virk­som­he­der­ne un­der fon­de­ne har en in­ter­es­se i de fag,” for­tal­te han til Fun­dats i maj.

Ken­de­teg­net ved de mest vel­lyk­ke­de fond­spro­jek­ter er iføl­ge An­ders Bon­do Chri­sten­sen, at de har ta­get ud­gangs­punkt i læ­rer­nes behov.

“Det er uhy­re vig­tigt. De fle­ste læ­rings­ma­te­ri­a­ler og kon­cep­ter rum­mer spæn­den­de ting, men pro­ble­met er, hvis man træk­ker det ned over ho­ve­d­et på læ­rer­ne. Læ­rer­ne bør frit kun­ne væl­ge den rig­ti­ge un­der­vis­nings­me­to­de til li­ge præ­cis den grup­pe, de un­der­vi­ser og ik­ke væ­re dik­te­ret af at skul­le bru­ge et be­stemt kon­cept,” si­ger An­ders Bon­do Christensen.

Han­ne Knud­sen, lek­tor på Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet, har fle­re ste­der be­teg­net fon­de­nes sko­lepo­li­tik som et de­mo­kra­tisk problem.

“Pro­jek­ter­ne, som Le­go Fon­den og an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de sæt­ter i gang, er rig­tig spæn­den­de og har man­ge go­de ele­men­ter. Men vi ri­si­ke­rer at få et de­mo­kra­tisk un­der­skud, for­di pro­jek­ter­ne ik­ke er til dis­kus­sion blandt po­li­ti­ke­re, pro­fes­sio­nel­le og bor­ge­re, in­den de bli­ver ud­rul­let til sko­ler og læ­rer­ud­dan­nel­ser i he­le lan­det," for­tal­te hun sid­ste år til fag­bla­det Fol­ke­sko­len.

Tesfaye: Velfærdssamfund skal finansieres af skatter

Han­ne Knud­sen er sam­men med Lucas Co­ne i gang med en un­der­sø­gel­se af fon­des rol­le på sko­le­om­rå­det; net­op med fo­kus på, at fon­de­ne ik­ke blot do­ne­rer pen­ge, men og­så en­ga­ge­rer sig i den di­dak­ti­ske og pæ­da­go­gi­ske udvikling.

Se­ne­st på­pe­ge­de hun i Fun­dats i sid­ste uge, at det er vig­tigt at hol­de øje med fon­de­nes ind­fly­del­se på skoleområdet.

"Når en stor del af mid­ler­ne til sko­len så er do­ne­ret fra fon­de med for­skel­li­ge – og helt le­gi­ti­me – dags­or­de­ner, så bli­ver der sat nog­le ud­vik­lin­ger i gang, som ik­ke er ini­ti­e­ret og dre­vet i de­mo­kra­tisk valg­te fora. Det sker i en si­tu­a­tion, hvor læ­re­re og le­de­re er pres­set på grund af sko­ler­nes øko­no­mi, og så er det jo nær­mest umu­ligt at si­ge nej til fon­de­nes pro­jek­ter. Der­for er det vig­tigt at hol­de øje med fon­de­nes ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det," si­ger Han­ne Knudsen.

Kri­tik­ken om­kring skævvrid­ning er jo rig­tig. Det er rig­tigt nok, at det for ek­sem­pel kan væ­re svært for sprog­fa­ge­ne. Det om­rå­de er der ik­ke så man­ge, der støtter

Ste­fan Her­mann – di­rek­tør, Li­fe Fonden

Og­så bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye har i de se­ne­ste uger stemp­let ind i de­bat­ten. Han for­tal­te for ny­lig til DR, at han ik­ke er til­freds med den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, hvor de nød­li­den­de fol­ke­sko­ler er af­hæn­gi­ge af bi­drag fra fon­de og pri­va­te virk­som­he­der, og at det dan­ske vel­færds­sam­fund skal væ­re fi­nan­si­e­ret af skatter.

Han til­fø­jer over for Fun­dats, at re­ge­rin­gen har sendt "hi­sto­risk man­ge pen­ge" ud til kom­mu­ner­ne. Og op­for­drer til, at kom­mu­ner­ne pri­o­ri­te­rer fol­ke­sko­len, når der læg­ges bud­get­ter til efteråret.

"Men jeg sy­nes ik­ke, det gi­ver me­ning fra cen­tralt hold stramt at de­fi­ne­re, hvil­ke ram­mer sko­ler­ne skal ha­ve for sam­ar­bej­de med fon­de. Det skal væ­re lo­kalt for­ank­ret, så løs­nin­ger­ne gi­ver me­ning de ste­der, hvor de kan gø­re en for­skel. Og jeg vil me­get nø­digt tvin­ge kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne, for de er tæt­te­re på bor­ger­ne," si­ger Mat­ti­as Tesfaye.

Flugter med politiske beslutninger

Li­fe Fon­dens Ste­fan Her­mann på­pe­ger og­så, at fon­de­nes støt­te ud­gør uen­de­ligt lidt i for­hold til fol­ke­sko­lens bud­get på 60 mil­li­ar­der kroner.

Han me­ner, at be­kym­rin­gen over fon­de­nes ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det bli­ver upræcis.

"Når vi i Li­fe Fon­den til­by­der vo­res for­løb til sko­ler­ne, gør vi det jo i li­ge flugt­linje med, hvad man po­li­tisk har be­slut­tet, at man ger­ne vil styr­ke lo­kalt og na­tio­nalt," si­ger han.

Han er grund­læg­gen­de ue­nig i kri­tik­ken om, at fon­de­ne in­gen de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet har og sæt­ter en ret­ning for skole­ud­vik­lin­gen, som ik­ke er de­mo­kra­tisk forankret.

"Den de­mo­kra­ti­ske le­gi­ti­mi­tet lig­ger jo i de valg­te kom­mu­na­le or­ga­ner og det na­tio­na­le fol­ke­sty­re. Den lig­ger i streng for­stand ik­ke hos sko­le­læ­re­ren. Det er for­nuf­tigt og klogt at ta­ge ud­gangs­punkt i læ­rer­nes fag­lig­hed og øn­sker, at frem­me de­res døm­me­kraft; sko­le­læ­rer­ne er dog ik­ke de­mo­kra­tisk valg­te, men dyg­ti­ge fag­pro­fes­sio­nel­le. I kri­tik­ken af fon­de­nes rol­le lig­ger of­te en ba­sis­de­mo­kra­tisk præ­mis, som ik­ke byg­ger på den må­de, for­fat­nin­gen er la­vet på i Dan­mark," si­ger Ste­fan Hermann.

Han un­der­stre­ger og­så, at det er vig­tigt, at fon­de­ne hol­der sig til at ud­de­le pen­ge og ind­gå sam­ar­bej­der på om­rå­der, hvor de rent fak­tisk har kompetencer.

"Vi har et me­get stort na­tur­fags­di­dak­tisk mil­jø i Li­fe Fon­den. Det er vi go­de til. Vi spør­ger læ­rer­ne, hvad der fun­ge­rer for dem. Vi op­for­drer dem til at bru­ge de­res sun­de for­nuft, når de bru­ger vo­res for­løb. Og om nød­ven­digt af­vi­ge fra dem. Så vi prø­ver ik­ke at gø­re os klo­ge­re, men vi prø­ver at stil­le for­løb til rå­dig­hed, som ba­se­rer sig bå­de på vo­res egen er­fa­ring og vi­den, på prak­ti­ker­ne og på, hvad forsk­nin­gen kan bi­dra­ge med," si­ger han.

Medgiver en skævvridning

Ads­purgt om, hvor­vidt der kan væ­re en po­in­te i, at fon­de­ne bi­dra­ger til en skævvrid­ning, ek­sem­pel­vis i ret­ning af na­tur­fag, med­gi­ver Ste­fan Hermann:

"Kri­tik­ken om­kring skævvrid­ning er jo rig­tig. Det er rig­tigt nok, at det for ek­sem­pel kan væ­re svært for sprog­fa­ge­ne. Det om­rå­de er der ik­ke så man­ge, der støt­ter, hvor­i­mod der sker me­get om­kring sko­len på sci­en­ce-om­rå­det, der så til gen­gæld har me­get få ti­mer. Men det er jo van­ske­ligt at si­ge til fon­de­ne, som er skabt som man­ge små en­he­der, at de skal va­re­ta­ge en hel­heds­in­ter­es­se og lø­se et sy­ste­misk problem."

Hvad vil det si­ge, at I vil byg­ge oven­på i ste­det for at lap­pe hul­ler; står det i mod­sæt­ning til, hvis fon­de­ne blot lag­de en po­se pen­ge og i øv­rigt ik­ke blan­de­de sig i, hvor­dan de bli­ver brugt?

"Linje­fags­dæk­nin­gen in­den for na­tur og tek­no­lo­gi er jo lav, men po­li­ti­ker­ne si­ger, at man ger­ne vil pri­o­ri­te­re om­rå­det. Så der lig­ger vi jo in­den for et de­mo­kra­tisk sank­tio­ne­ret for­mål – og la­der det i øv­rigt væ­re helt op til kom­mu­ner­ne, sko­ler­ne og læ­rer­ne, hvor­dan de vil væ­re med. Vi kom­mer ik­ke med be­tin­gel­ser, men vi kom­mer med øn­sker, og vi stil­ler spørgs­mål," si­ger han.

Jeg er tak­nem­me­lig over, at der er fon­de, der bi­dra­ger til un­der­vis­nings­sy­ste­met. Men det skal ik­ke væ­re så­dan, at det af­hæn­ger af pri­va­te virk­som­he­der, om vo­res børn får en or­dent­lig bog, når de star­ter i skole

Mat­ti­as Tes­faye – bør­ne- og undervisningsminister

Ste­fan Her­mann har for ny­lig skre­vet et de­bat­ind­læg i Al­tin­get om, at fon­de­ne ik­ke skal sæt­te ret­nin­gen for den dan­ske fol­ke­sko­le – og hel­ler ik­ke gør det i prak­sis. Når Li­fe Fon­den ind­går sam­ar­bej­der med kom­mu­ner, er det for at un­der­støt­te sko­ler­ne i de­res stra­te­gi­er og am­bi­tio­ner, si­ger han.

"Jeg kan ik­ke gen­ken­de kri­tik­ken om, at man fra fon­de­nes si­de vil be­stem­me, og at man ik­ke respek­te­rer de de­mo­kra­ti­ske be­slut­nin­ger," si­ger Ste­fan Hermann.

"Jeg har sid­det til fle­re part­ner­skabs­mø­der og sagt, at vi ik­ke vil be­de no­gen om no­get, som de ik­ke er mo­ti­ve­ret for. Vi vil godt for­kla­re, hvor­for vi sy­nes na­tur­fa­ge­ne er vig­ti­ge; men det er ik­ke vo­res sko­le. Det har vi til fæl­les med al­le mu­li­ge an­dre al­ter­na­ti­ve læ­rings­ak­tø­rer, der sam­ar­bej­der med sko­len. Et sam­ar­bej­de, som lov­gi­ver har øn­sket at frem­me si­den 1980'erne," si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer