Annoncespot_img

Skattestyrelsen svarer ikke på kritik af afgørelse om fradrag for uddelinger

I halvanden måned har Skattestyrelsen undladt at svare på faglig kritik i en skattesag, hvor en fond blev nægtet fradrag for sine uddelinger. ”Juristerne ser stadig på det,” sagde styrelsens pressechef i marts. Nu er MF Kim Vallentin (V) gået til ministeren for at få svar.

I halvan­den må­ned har Skat­testy­rel­sen und­ladt at sva­re på fag­lig kri­tik, som fle­re eks­per­ter frem­sat­te i Fun­dats i marts. Kri­tik­ken dre­jer sig om en fonds­sag, hvor først Skat­testy­rel­sen og si­den Lands­skat­te­ret­ten næg­te­de en fond fradrag for in­ter­ne, al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Nu har Ven­stres Kim Va­len­tin bedt skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus om at for­hol­de sig til sagen.

På trods af gen­tag­ne ryk­ke­re og fle­re løf­ter om snar­ligt svar har Skat­testy­rel­sen end­nu ik­ke ud­talt sig om den tun­ge, fag­li­ge kri­tik, som eks­per­ter frem­sat­te her i Fun­dats i marts måned.

Bag kri­tik­ken stod blandt an­dre en af lan­dets før­en­de eks­per­ter i fonds­be­skat­ning pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Han be­teg­ne­de det som en ”for­kert” af­gø­rel­se, da Lands­skat­te­ret­ten sid­ste år gav Skat­testy­rel­sen med­hold i at næg­te Bør­ne­rin­gens Fond fradrag for ud­de­lin­ger og hen­sæt­tel­ser for ud­gif­ter til køb, istand­s­æt­tel­se og ud­lej­ning af fon­dens ejen­dom­me til brug for dagtilbud.

Pro­fes­sor Feldt­hu­sen hav­de des­u­den al­le­re­de i ja­nu­ar skre­vet en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel i tids­skrif­tet SR Skat, hvor han re­de­gjor­de for de for­hold, som skat­te­myn­dig­he­der­ne hav­de mis­for­stå­et om­kring lov­giv­nin­gen og almennyttebegrebet.

”Jeg me­ner, lands­skat­te­ret­ten pil­ler ved nog­le grund­læg­gen­de ele­men­ter i fonds­be­skat­nin­gen, må­ske for­di man ik­ke helt har for­stå­et den gren af al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, der skat­te­ret­ligt be­næv­nes in­ter­ne ud­de­lin­ger,” sag­de pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Sam­ti­dig op­for­dre­de han Skat­testy­rel­sen til ik­ke at la­de fejl­af­gø­rel­sen ind­gå i Skat­testy­rel­sens Juri­di­ske Vej­led­ning, for­di af­gø­rel­sen der­ved vil­le bli­ve brugt i nye skat­tesa­ger på fondsområdet.

Se­ne­re i marts må­ned for­tal­te skat­te­eks­pert og part­ner i De­loit­te, Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, der har me­re end 25 års er­fa­ring med sa­ger om be­skat­ning af fon­de, at Skat­testy­rel­sens em­beds­mænd al­le­re­de i fle­re til­fæl­de var be­gyndt at ad­mi­ni­stre­re på bag­grund af den fejl­ag­ti­ge afgørelse.

Og­så Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen ret­te­de hård kri­tik af Skat­testy­rel­sens hånd­te­ring af fonds­be­skat­nings­sa­gen, der på det tids­punkt al­le­re­de hav­de haft sto­re kon­se­kven­ser for den al­men­nyt­ti­ge børnefond.

”Det er en rets­stil­ling, der er vendt 180-gra­der på grund af en fejl­for­tolk­ning hos myn­dig­he­der­ne. Vi kan i hvert fald se, at ef­fek­ten af den her af­gø­rel­se fra 2022 er, at al­men­nyt­tig virk­som­hed ik­ke læn­ge­re kan la­de sig gø­re i sam­me om­fang, for­di det bli­ver langt svæ­re­re at få det fi­nan­si­e­ret,” sag­de Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Skattestyrelsen: Juristerne ser stadig på det

På bag­grund af kri­tik­ken, som blev ud­dy­bet af pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen i en sær­skilt kro­nik, lo­ve­de Skat­testy­rel­sen at ven­de til­ba­ge med et svar el­ler et in­ter­view med den an­svar­li­ge chef i Skattestyrelsen.

Fun­dats bad blandt an­det sty­rel­sen sva­re på, hvad den vil gø­re for at ret­te op på fejl­af­gø­rel­sen, så mis­for­stå­el­ser­ne ik­ke får kon­se­kven­ser for fle­re fon­de i den al­men­nyt­ti­ge sek­tor i Danmark.

Sa­gen kan nem­lig få stor be­tyd­ning for en lang ræk­ke ud­de­len­de fon­de og ik­ke kun for ejen­doms­fon­de, for­kla­re­de eksperterne.

Skat­testy­rel­sen vend­te dog ik­ke til­ba­ge som lovet.

Og det er ik­ke for­di, de ik­ke ar­bej­der på det

Rik­ke Mad­sen – pres­se­ansvar­lig chef­kon­su­lent, Skattestyrelsen

Og da Fun­dats igen bad em­beds­mæn­de­ne sva­re på, om det vir­ke­lig var rig­tigt, at de hav­de mis­for­stå­et den lov­giv­ning om fonds­be­skat­ning, som de har an­svar for at ad­mi­ni­stre­re, lød sva­ret den 23. marts fra Skat­testy­rel­sens pres­se­ansvar­li­ge chef­kon­su­lent Rik­ke Madsen:

”Jeg kan ik­ke gi­ve dig en tids­ho­ri­sont. Juri­ster­ne ser sta­dig på det – her­un­der om vi kan si­ge no­get. El­ler hvor me­get og hvor lidt, vi kan si­ge. Og det er ik­ke for­di, de ik­ke ar­bej­der på det. Det har de gjort si­den i mandags.”

Si­den har Fun­dats fle­re gan­ge væ­ret i kon­takt med pres­se­che­fen, som hver gang har op­lyst, at hun har sendt ryk­ke­ren vi­de­re til de an­svar­li­ge jurister.

Men sta­dig er der ik­ke kom­met svar.

Nu skal ministeren svare

Ons­dag 26. april gik med­lem af Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg, Kim Va­len­tin, ind i sa­gen i et for­søg på at få af­kla­ret ret­stil­stan­den for fon­de, der fo­re­ta­ger in­ter­ne, al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i hen­hold til de­res vedtægter.

Kim Va­len­tin har nu via et ud­valgs­spørgs­mål fra Skat­te­ud­val­get bedt skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus be­kræf­te, at lands­skat­te­rets­sa­gen om Bør­ne­rin­gens Fond ik­ke æn­drer på den hid­ti­di­ge prak­sis, som net­op har til­ladt fon­de at få fradrag for in­ter­ne ud­de­lin­ger og hen­sæt­tel­ser, som af­hol­des med hen­blik på at re­a­li­se­re fon­dens al­men­nyt­ti­ge formål.

Ef­ter Kim Va­len­tins spørgs­mål er nå­et frem til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, er Skat­testy­rel­sen nu vendt til­ba­ge med føl­gen­de e-mailsvar:

”Skat­te­mi­ni­ste­ren er ved SAU 223 [Skat­te­ud­val­gets spørgs­mål fra Kim Va­len­tin, red.] af 26. april ble­vet bedt om at for­hol­de sig til Lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se af 5. maj 2022. Idet spørgs­må­let til skat­te­mi­ni­ste­ren er sam­men­fal­den­de med spørgs­må­le­ne fra Fun­dats, fin­der Skat­testy­rel­sen det rig­tigst at af­ven­te skat­te­mi­ni­ste­rens be­sva­rel­se af SAU 223, for­in­den be­sva­rel­se af Fun­dats’ spørgs­mål,” frem­går det.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer