Videnskab & forskning

Seneste artikler

Forskningsråd: Universiteter må skabe transparens om udgifter

Uni­ver­si­te­ter­nes bud­get­mo­del­ler er ik­ke trans­pa­ren­te nok. Fon­de­ne – bå­de de of­fent­li­ge og pri­va­te – har der­for svært ved at støt­te in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning. Så­dan lød det fra for­man­den for Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd, som for ny­lig in­vi­te­re­de til kon­fe­ren­ce om forsk­nings­fi­nan­si­e­ring.

Forskere skal undersøge Team Tvilling og Cykling uden alder

‘Når be­væ­gel­se be­væ­ger’. Det er tit­len på et nyt forsk­nings­pro­jekt, Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fon­den i sam­ar­bej­de med ‘Team Tvil­ling’ har få­et idéen til. Et forsk­nings­pro­jekt der med ud­gangs­punkt i for­e­nin­ger­ne ‘Team Tvil­ling’ og ‘Cyk­ling uden al­der’ skal un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der fy­si­o­lo­gisk, men­talt og so­ci­alt at be­væ­ge sig gen­nem an­dre.

Carlsbergfondet lancerer nyt tiltag for at udligne kønsskævhed blandt forskere

Carlsberg­fondet vil nu dæk­ke universi­teternes mer­udgifter, når en af de for­ske­re fon­den støt­ter går på bar­sel. Initia­tivet skal væ­re med til at sik­re, at fle­re kvin­der kan op­nå for­sker­kar­rie­rer.

Generelt stort fokus blandt forskningsfondene på skæv kønsbalance i akademia

For ny­lig lan­ce­re­de Vil­lum Fon­den et pro­gram, der via øre­mær­ke­de forsk­nings­mid­ler skal væ­re med til at af­hjæl­pe den skæ­ve køns­for­de­ling på forsk­nings­gan­ge­ne. Og­så Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Leo Fon­det er op­mærk­som­me på pro­ble­ma­tik­ken og af­vi­ser ik­ke idéen om øre­mærk­ning, men har dog in­gen umid­del­ba­re pla­ner om et lig­nen­de ini­ti­a­tiv.

Villum Fonden lancerer omdiskuteret kønsopdeling i ny forskningspulje

Over de næ­ste fem år har Vil­lum Fon­den valgt at øre­mær­ke 75 mil­li­o­ner kro­ner til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for na­tur­fag. I sit for­søg på at af­hjæl­pe en skæv køns­ba­lan­ce på om­rå­det, har fon­den der­med gre­bet til et mid­del, der tid­li­ge­re har væ­ret stærkt ud­skældt i dansk kon­tekst. Vil­lum Fon­den mel­der sig dog klar til at mø­de en even­tu­el kri­tik af val­get og får blandt an­det ros med på vej­en fra Dansk Kvin­de­sam­fund.

Villum Fonden støtter tværfaglig forskning med 50 mio. kr. om året

Vil­lum Fon­den lan­ce­rer en år­lig pul­je på 50 mio. kr. i fo­re­lø­big tre år, der skal frem­me tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de om da­ta­dre­vet forsk­ning.

S-politiker: Godt at fonde ikke støtter humaniora

Ben­ny En­gel­bre­cht (S) ro­ser de dan­ske fon­de for at pri­o­ri­te­re na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­nisk forsk­ning. Hvis fon­de­ne pri­o­ri­te­re­de hu­ma­ni­o­ra hø­je­re, vil­le det “vir­ke­lig ik­ke væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling,” sag­de En­gel­bre­cht på Fol­ke­mø­det i Born­holm. Mel­din­gen fal­der sam­ti­dig med et nyt ud­spil fra en sam­men­slut­ning af interes­se­or­ga­ni­sa­tioner, der øn­sker me­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning.

Novo Nordisk Fonden uddeler 203 millioner kroner til planteforskning for et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler sin før­ste sto­re be­vil­ling in­den for plan­te­forsk­ning til et nyt, in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt, der har til for­mål at ska­be me­re pro­duk­ti­ve af­grø­der.

Professor i erhvervsfonde tiltræder uden elefanten i rummet

Er­hvervs­dri­ven­de fon­de er et af de fæ­no­me­ner, hvor vir­ke­lig­he­den næg­ter at til­pas­se sig øko­no­misk te­o­ri. Dét er sam­ti­dig en af grun­de­ne til, at den ny­til­t­rå­d­te pro­fes­sor i er­hvervs­fonds­le­del­se, Ste­en Thom­sen, fin­der fon­de­ne værd at for­ske end­nu me­re i. Det for­tal­te han un­der sin til­træ­del­ses­fo­re­læs­ning som No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions på CBS. Adm. di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den, Hen­rik Tvar­nø, ar­gu­men­te­re­de des­u­den for, at der trods fonds­støt­ten ”ik­ke er no­gen ele­fant i rum­met.”

Velux Fonden støtter samarbejde mellem museer og forskning

Ve­lux Fon­den ud­de­ler 14 mio. kr. til tre pro­jek­ter, der skal styr­ke forsk­ning og for­mid­ling i et sam­ar­bej­de mel­lem mu­se­er og uni­ver­si­te­ter.

Forsiden lige nu

Københavns Kommune skrinlægger intensive læringsforløb

Bør­ne- og Ung­doms­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne be­slut­te­de i sid­ste uge at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er la­vet i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den og støt­tet af Bi­ku­ben­fon­den.

Arveindtægterne stiger fortsat i indsamlende fonde

Ind­tæg­ter fra arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver er fort­sat i vækst hos fle­re ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren. Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af 18 ngo-fon­des regn­ska­ber. Ar­ve­ind­tæg­ter­nes frem­gang på top­linjer­ne er sam­ti­dig en ten­dens, der gæl­der he­le den ind­sam­len­de bran­che.

Landets største teaterfestival bliver til en fond

For­e­nin­gen bag Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge stif­ter en ny er­hvervs­dri­ven­de fond, som frem­over skal dri­ve festi­va­len. En fond kan nem­lig i hø­je­re grad end en for­e­ning sik­re tyng­de bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt, for­tæl­ler Pia Al­ler­s­lev, be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Cph Sta­ge.

Carlsbergfondet støtter regeringens mål om 70 pct. CO2-reduktion

For­mand for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher støt­ter re­ge­rin­gens mål om 70 pct. CO2-re­­duk­tion. Som et af ver­dens ri­ge­ste sam­fund bør Dan­mark vi­se vej­en, og der er uomt­vi­ste­ligt gyld­ne mu­lig­he­der for bå­de dansk er­hvervs­liv og det dan­ske sam­fund, hvis vi lyk­kes med en cir­ku­lær om­stil­ling, skri­ver han i den­ne kom­men­tar.

Fondspriser – en menneskelig dimension på fondsarbejdet

Van­fø­re­fon­den har si­den 1994 ud­delt For­sker­pri­sen og Op­mun­trings­pri­sen. Fond­spri­ser­ne – og pris­mod­ta­ger­ne – vi­ser den egent­li­ge me­ning med fonds­ar­bej­det, me­ner fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Pia Gjel­lerup.

Ejendomsselskab giver stabile udbytter til Jorcks to fonde

Sam­men med Dan­ske Bank ejer de to Jorck-fon­de Ejen­doms­sel­ska­bet Jorck, der hvert år har et over­skud på om­kring 50 mio. kr. Der­med går to tred­je­de­le af sel­ska­bets ud­byt­ter til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Sys Rovsing: Civilstyrelsen følger ikke med udviklingen i fondssektoren

Mens fon­de­ne er ble­vet me­re mo­der­ne og pro­fes­sio­nel­le, så hal­ter Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et langt ef­ter sam­funds­ud­vik­lin­gen. Det me­ner en af den dan­ske fonds­ver­dens grand old la­di­es, ad­vo­kat Sys Rovsing, der lan­ger ud ef­ter Ci­vilsty­rel­sens ”kon­ser­va­ti­ve” og ”re­strik­ti­ve” ad­mi­ni­stra­tion som per­muta­tionsmyn­dig­hed. Og hun ad­va­rer des­u­den mod en uhen­sigts­mæs­sig fond­sten­dens blandt kom­mu­ner­ne.

Fionia Fond tømmer kassen

Ved årets ud­gang luk­ker og sluk­ker Fio­nia Fond. Den plan­lag­te luk­ning af fon­den sker med ve­mod, men sam­ti­dig med stor stolt­hed over den for­skel, fon­den har gjort, fast­slår be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose.