Annoncespot_img

Regeringsgrundlag imponerer ikke fondsekspert: ”Politikerne ser fondene som malkekøer”

Fonde og fondenes rammevilkår er ikke noget, som Danmarks nye regering prioriterer højt, og med en midterregering risikerer fondene at blive glemt på den politiske dagsorden. Det siger fondsekspert Anker Brink Lund fra CBS, der opfordrer Fondenes Videnscenter til at påtage sig den pædagogiske opgave at opdrage folketingspolitikerne i fonde og deres betydning.

"Jeg har ik­ke ret sto­re for­vent­nin­ger til den nye re­ge­ring i for­hold til fon­de,” si­ger CBS-pro­fes­sor og fond­s­eks­pert An­ker Brink Lund.

Re­ge­rin­gen vil me­get ger­ne gø­re brug af fon­de­nes mid­ler, men har in­tet fo­kus på ram­me­be­tin­gel­ser og vil­kår for fondene.

Så­dan ly­der den eks­pli­cit­te vur­de­ring af re­ge­rings­grund­la­get 'An­svar for Dan­mark' fra fond­s­eks­pert An­ker Brink Lund.

”Når man læ­ser re­ge­rings­grund­la­get, vir­ker det som om, po­li­ti­ker­ne ser fon­de­ne som mal­ke­kø­er – som en en­vejsting, hvor de kan hen­te pen­ge. Fon­de­nes ram­me­vil­kår er til gen­gæld ik­ke nævnt med et ene­ste ord, og po­li­ti­ker­ne skal pas­se på, at de ik­ke gør fon­de til en tru­et dy­reart,” si­ger An­ker Brink Lund, der er pro­fes­sor på Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS).

I det 63 si­der lan­ge re­ge­rings­grund­lag, som den fæl­les re­ge­ring mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Mo­de­ra­ter­ne frem­lag­de 14. de­cem­ber, er or­det 'fond' nævnt fle­re gan­ge. Det sker, når re­ge­rin­gen ta­ler om op­ret­tel­se af en ’grøn fond’, om for­slag til en ’sund­heds­fond’ og etab­le­ring af en ’fond, der skal sik­re en fort­sat stærk ci­vil og mi­li­tær støt­te til Ukraine’.

Når man læ­ser re­ge­rings­grund­la­get, vir­ker det som om, po­li­ti­ker­ne ser fon­de­ne som mal­ke­kø­er – som en en­vejsting, hvor de kan hen­te penge

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor og fond­s­eks­pert, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Det ene­ste sted, pri­va­te fon­de næv­nes spe­ci­fikt, er på si­de 50 i re­ge­rings­rund­la­get i punk­tet ’Styr­kel­se af ci­vil­sam­fun­det, idræt­ten og det fri­vil­li­ge for­e­nings­liv,’ hvor der står:

’Re­ge­rin­gen øn­sker at væ­re en at­trak­tiv sam­ar­bejds­part­ner for og sø­ge et tæt sam­ar­bej­de med de man­ge fon­de, der øn­sker at en­ga­ge­re sig i ud­vik­lin­gen af velfærdssamfundet.’

”Re­ge­rings­grund­la­get in­de­hol­der en del om at for­bed­re ram­me­vil­kår og mind­ske byr­der for for­e­nin­ger, men der står ik­ke et ord om fon­de. På trods af, at en me­get stor del af fon­de­nes mid­ler går til det of­fent­li­ge, og på trods af, at for­e­nin­ger­nes ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der, som re­ge­rings­grund­la­get ud­tryk­ker stor for­stå­el­se for, og­så gæl­der man­ge små og mel­lem­sto­re fon­de. Det er po­li­ti­ker­ne ba­re ik­ke op­mærk­som­me på,” kon­sta­te­rer An­ker Brink Lund.

Intet incitament til at oprette fond

Ét sted i re­ge­rings­grund­la­get be­teg­nes af An­ker Brink Lund som ”de­ci­de­ret uhel­digt” i et fondsperspektiv.

”Re­ge­rin­gen vil sæn­ke ar­ve­af­gif­ten ved ge­ne­ra­tions­skif­te af er­hvervsvirk­som­he­der fra 15 til 10 pro­cent – uan­set om virk­som­he­den fort­sæt­ter som et al­min­de­ligt ak­tie­sel­skab el­ler sky­der en er­hvervs­dri­ven­de fond in­di­mel­lem. Med den si­destil­ling er der ab­so­lut in­tet in­ci­ta­ment til at op­ret­te en fond – med­min­dre man øn­sker at hol­de bør­ne­ne helt ude af virk­som­he­den. I ste­det bur­de man gi­ve en form for favør for at op­ret­te en fond med al­men­nyt­ti­ge for­mål,” an­be­fa­ler An­ker Brink Lund.

Om der i ti­dens løb har væ­ret for­skel på den po­li­ti­ske be­hand­ling af fon­de­ne alt ef­ter, om den dan­ske re­ge­ring har væ­ret 'rød', 'blå' el­ler nu en mid­ter­re­ge­ring, er iføl­ge pro­fes­soren svært at sva­re en­ty­digt på.

”Hi­sto­risk var der tre be­væ­gel­ser; An­dels­be­væ­gel­sen vok­se­de ud af Ven­stre, den an­delskoo­pe­ra­ti­ve be­væ­gel­se vok­se­de ud af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, og fonds­be­væ­gel­sen vok­se­de ud fra de kon­ser­va­ti­ve og lidt de ra­di­ka­le. I man­ge år var der en mu­ske­te­red om, at de po­li­ti­ske par­ti­er ik­ke rør­te ved hin­an­dens ynd­lings­be­væ­gel­ser,” for­tæl­ler An­ker Brink Lund.

Men ef­ter en ræk­ke dår­li­ge sa­ger om fa­mi­lie­fon­de i 1980’erne kom der et pres fra ven­stre­fløj­en om at skær­pe reg­ler­ne for fonde.

”Det var ik­ke så me­get So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der pres­se­de på – me­re en stærkt kri­tisk ven­stre­fløj, og fonds­be­skat­nings­lo­ven fra 1987 brød med mu­ske­te­re­den. Og ef­ter et bredt skat­te­for­lig i 1998 blev det end­nu min­dre at­trak­tivt at op­ret­te er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” fort­sæt­ter han.

Pelle Dragsted har mest fokus på fonde

Si­den vur­de­rer An­ker Brink Lund, at rød blok har væ­ret mest ”fond­spo­si­ti­ve” og mest vil­li­ge til at rul­le nog­le af reg­ler­ne til­ba­ge, hvor Ven­stre og Kon­ser­va­ti­ve nær­mest har væ­ret ligeglade.

”I dag er det jo næ­sten Pel­le Drag­sted fra En­heds­li­sten, der har mest fo­kus på fon­de i en slags fonds­so­ci­a­lis­me a la de ty­ske Bür­ger­stiftun­gen, hvor man ta­ger det bed­ste fra fon­de og for­e­nin­ger,” si­ger An­ker Brink Lund.

Jeg har ik­ke ret sto­re for­vent­nin­ger til den nye re­ge­ring i for­hold til fonde

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor og fond­s­eks­pert, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Med den nye mid­ter­re­ge­ring fryg­ter An­ker Brink Lund, at fon­de ri­si­ke­rer at bli­ve glemt på den po­li­ti­ske dagsorden.

”En mid­ter­re­ge­ring skal he­le ti­den sø­ge kom­pro­mis­ser og ar­bej­de på at få tin­ge­ne til at fun­ge­re, og uden no­gen, der rig­tig bræn­der for fon­de, er der ri­si­ko for at gå i glem­sel. Så jeg har ik­ke ret sto­re for­vent­nin­ger til den nye re­ge­ring i for­hold til fon­de,” si­ger han.

Der­med har An­ker Brink Lund hel­ler in­gen for­vent­nin­ger om, at ret man­ge af de øn­sker til fonds­om­rå­det, han frem­før­te i en ar­ti­kel i Fun­dats op til fol­ke­tings­val­get, bli­ver til virkelighed.

Handler ikke om ideologi

Når det de se­ne­re år umid­del­bart har set ud som om, at bor­ger­li­ge re­ge­rin­ger er me­re kri­ti­ske over for fon­de end so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­rin­ger, me­ner An­ker Brink Lund ik­ke, det hand­ler om ideologi.

For ek­sem­pel op­ret­te­de Ven­stres Sø­ren Pind Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i sin tid som forsk­nings­mi­ni­ster, og Me­re­te Ri­isa­ger fra Li­be­ral Al­li­an­ce sat­te gang i et ar­bej­de med at kort­læg­ge fon­de­nes rol­le i fol­ke­sko­len, mens hun var un­der­vis­nings­mi­ni­ster. Beg­ge de­le blev sat i be­ro un­der den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske regering.

”Det hand­ler me­re om mang­len­de in­ter­es­se end om ide­o­lo­gi,” kon­sta­te­rer han.

I de nye fol­ke­ting er der 65 nyvalg­te med­lem­mer – her­af 52 de­butan­ter – og her er det vig­tigt, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for­tæl­ler de nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer, hvor­dan fon­de­ne fungerer

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor og fond­s­eks­pert, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

I det he­le ta­get me­ner An­ker Brink Lund, at me­get få fol­ke­valg­te for­står, hvor vig­tig en del af sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en fon­de­ne er, og hvad al­men­nyt­ti­ge fon­de egent­lig er for en konstruktion.

”I de nye fol­ke­ting er der 65 nyvalg­te med­lem­mer – her­af 52 de­butan­ter – og her er det vig­tigt, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for­tæl­ler de nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer, hvor­dan fon­de­ne fun­ge­rer. Fon­de har et enormt po­ten­ti­a­le for vel­færds­sam­fun­det, men det er ik­ke ba­re en ci­gar­kas­se, man kan hi­ve frem, når man mang­ler pen­ge. For fon­de er bun­det og ba­stet af de­res fun­dats og af stif­ters vil­je,” si­ger An­ker Brink Lund.

Han un­der­stre­ger, at po­li­ti­ker­ne skal ha­ve fo­kus på, at fonds­støt­te er en tovejsting. Der lig­ger nog­le mid­ler hos fon­de­ne, men det kræ­ver og­så go­de rammevilkår.

”Så her lig­ger en pæ­da­go­gisk op­ga­ve i at op­dra­ge nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer i, hvad fon­de er og kan. Vi har jo og­så få­et en ny ju­stits­mi­ni­ster, Pe­ter Hum­mel­gaard, som hel­ler ik­ke tid­li­ge­re har mar­ke­ret sig på om­rå­det. Men hel­dig­vis er der en lov­for­be­re­den­de be­tænk­ning på vej,” si­ger An­ker Brink Lund.

Skal smede, mens jernet er varmt

Det bli­ver net­op Pe­ter Hum­mel­gaard, der kom­mer til at frem­læg­ge for­slag til en even­tu­el ny fonds­lov for al­me­ne fon­de ud fra det ar­bej­de, som fonds­ud­val­get for­ment­lig frem­læg­ger i star­ten af i år.

Fonds­ud­val­get med pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i spid­sen skul­le ha­ve af­slut­tet de­res ar­bej­de med ud­gan­gen af 2022, men det er ble­vet ud­skudt på grund af folketingsvalget.

”Her hå­ber jeg, at ju­stits­mi­ni­ste­ren vil lyt­te til fonds­ud­val­get og for­bed­re for­hol­de­ne for små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de. Selv­om fon­de ik­ke vir­ker til at væ­re højt på re­ge­rin­gens pri­o­ri­te­rings­li­ste, så hå­ber jeg, at der sme­des, mens jer­net er varmt,” si­ger An­ker Brink Lund.

Fon­de­ne gør ik­ke en stærk lob­byind­sats, for­di de grund­læg­gen­de hver­ken er eni­ge el­ler velorganiserede

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor og fond­s­eks­pert, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Her pe­ger han på en an­den pro­blem­stil­ling – at de små og mel­lem­sto­re fon­de ik­ke har en de­ci­de­ret in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion til at op­ly­se og på­vir­ke be­slut­nings­ta­ge­re i vig­ti­ge dags­or­de­ner som æn­drin­ger og mo­der­ni­se­ring af lov­giv­nin­gen og uflek­si­bel ad­mi­ni­stra­tiv praksis.

”Fon­de­ne gør ik­ke en stærk lob­byind­sats, for­di de grund­læg­gen­de hver­ken er eni­ge el­ler vel­or­ga­ni­se­re­de. De sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de de­ler ik­ke – i al­le po­li­ti­ske spørgs­mål – in­ter­es­ser med de min­dre og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de, så der er in­gen ind­byr­des so­li­da­ri­tet mel­lem fon­de­ne,” me­ner An­ker Brink Lund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer