Fondspenge til power-to-X-center og indsats mod selvskade

Blandt andre Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden bidrager til samlet bevilling på 300 mio. kr. til et nyt power-to-X-pionercenter. Det Obelske Familiefond støtter Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, og det giver foreningen mulighed for at etablere ny taskforce.

Fle­re end hver fem­te elev i 9. klas­se har prø­vet at ska­de sig selv ved for ek­sem­pel at skæ­re, bræn­de el­ler slå sig selv. Med en stor fonds­be­vil­ling kan For­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de nu ud­vi­de sin ind­sats mod selvska­de. (mo­del­fo­to)

Med en sam­let stats- og fonds­be­vil­ling på 300 mil­li­o­ner kro­ner sæt­tes der nu gang i etab­le­rin­gen af et pio­ner­cen­ter for ud­vik­ling af ma­te­ri­a­ler og po­wer-to-X-tek­no­lo­gi­er til den grøn­ne omstilling.

Cen­te­ret, der får nav­net Pio­ne­er Cen­ter for Ac­ce­le­rat­ing P2X Ma­te­ri­als Di­scove­ry (CA­PeX), skal blandt an­det ud­vik­le me­re ef­fek­ti­ve og ro­bu­ste ma­te­ri­a­ler til at om­dan­ne vand og CO2 til bæ­re­dyg­ti­ge brænd­stof­fer og ke­mi­ka­li­er ved hjælp af grøn strøm fra vind­møl­ler og solceller.

De 300 mil­li­o­ner kro­ner gi­ves over en 13-årig pe­ri­o­de og kom­mer fra Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, Carls­berg­fon­det, Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fonden.

”Vi hå­ber, at pio­ner­cen­te­ret vil dan­ne sko­le for, hvor­dan vi i Dan­mark støt­ter trans­for­ma­tiv stra­te­gisk forsk­ning af hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le kva­li­tet. Vi­sio­nen om ener­gi­øer bli­ver kun til no­get, hvis vi kan ud­nyt­te den sto­re dan­ske vi­dens­bank in­den for po­wer-to-X til at ska­le­re tek­no­lo­gi­en. Det er net­op in­ten­tio­nen med CA­PeX,” si­ger forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm fra Vil­lum Fon­den i en pres­se­med­del­el­se på veg­ne af fonds­grup­pen bag bevillingen.

Cen­te­ret dri­ves i et sam­ar­bej­de mel­lem Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og Aal­borg Uni­ver­si­tet og pla­ce­res i et nyt tvær­fag­ligt ’Cli­ma­te Chal­len­ge La­bo­ra­tory’ på DTU.

Nye indsatser mod selvskade

Fle­re end hver fem­te elev i 9. klas­se har prø­vet at ska­de sig selv ved for ek­sem­pel at skæ­re, bræn­de el­ler slå sig selv. Iføl­ge en un­der­sø­gel­se fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed har 22 pro­cent af pi­ger­ne på gym­na­si­er og ni pro­cent af dren­ge­ne ska­det sig selv, mens an­de­len blandt HF-ele­ver er end­nu højere.

Det er blandt an­det på den bag­grund, at For­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de glæ­der sig over en be­vil­ling på 6,2 mil­li­o­ner kro­ner, som for­e­nin­gen modt­og li­ge før jul fra Det Obel­ske Familiefond.

Det kan gi­ve an­led­ning til stor usik­ker­hed, når en sko­le op­le­ver ele­ver med selvskade

Laila Walt­her – Di­rek­tør, For­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvskade

Fond­s­pen­ge­ne, der fal­der over tre år, be­ty­der, at for­e­nin­gen kan ud­vi­de sin ind­sats mod selvska­der. Det sker blandt an­det med en helt ny ta­sk­for­ce, der ryk­ker ud til ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, når en elev ska­der sig selv, og sko­len og for­æl­dre har brug for støt­te til at hånd­te­re situationen.

”Det kan gi­ve an­led­ning til stor usik­ker­hed, når en sko­le op­le­ver ele­ver med selvska­de. Der op­står frygt for, at selvska­den skal spre­de sig til de an­dre ele­ver, og læ­rer­ne og skole­le­del­sen er of­te i tvivl om, hvor­dan de bedst hånd­te­rer selvska­den. Der­for vil vi i lø­bet af 2023 be­gyn­de at til­by­de især ef­ter­sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser, der har ele­ver, som ska­der sig selv, at vi kom­mer på be­søg og hjæl­per med at hånd­te­re den kon­kre­te si­tu­a­tion. Vi vil ef­ter­føl­gen­de hjæl­pe sko­len med at la­ve en hand­lings­plan, så per­so­na­let er for­be­redt, næ­ste gang det sker,” si­ger Laila Walt­her, der er di­rek­tør i For­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de, i en nyhed på for­e­nin­gens hjemmeside.

Iføl­ge di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond Jo­hn Amund Tøn­nes er selvska­de et al­vor­ligt tegn på mi­striv­sel, der kan ud­vik­le sig til end­nu dy­be­re og va­ri­ge pro­ble­mer, som føl­ger de un­ge ind i voksenlivet.

”At de un­ge nu og­så kan få hjælp ude på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne, selv­om de ik­ke bor i nær­he­den af en by, hvor der til­by­des sam­ta­le­for­løb, er en vig­tig fore­byg­gen­de ind­sats,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Fondspenge til avanceret røntgenudstyr

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den sid­ste uge af 2022 fort­sæt­ter til Roskil­de Uni­ver­si­tet, hvor en be­vil­ling på 11 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den til nyt rønt­ge­nud­styr skal hjæl­pe RUC-for­sker­ne med at ud­vik­le frem­ti­dens smar­te og mil­jø­ven­li­ge materialer.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Roskil­de Uni­ver­si­tet be­ty­der rønt­ge­nud­sty­ret, at uni­ver­si­te­tet kom­mer i ver­dens­klas­se in­den­for forsk­ning i ma­te­ri­a­lers nanostruktur.

Tid­li­ge­re har jeg og mi­ne kol­le­ga­er måt­tet rej­se til for ek­sem­pel USA, Frank­rig el­ler Ita­li­en for at fo­re­ta­ge vo­res eksperimenter

Dort­he Po­s­selt – Lek­tor i fy­sik, In­sti­tut for Na­tur og Mil­jø, Roskil­de Universitet

Det er lek­tor i fy­sik Dort­he Po­s­selt fra In­sti­tut for Na­tur og Mil­jø på Roskil­de Uni­ver­si­tet, der har mod­ta­get mil­li­onbe­vil­lin­gen. Hun ser frem til sam­men med for­sker­kol­le­ger og er­hvervs­liv at bi­dra­ge til at ud­byg­ge og løf­te den dan­ske forsk­ning og in­nova­tion i smar­te ma­te­ri­a­ler med in­stru­men­tet, som er ble­vet døbt ’RUCSAXS’.

”RUCSAXS vil styr­ke sam­ar­bej­det med for­ske­re og virk­som­he­der og­så uden­for Roskil­de Uni­ver­si­tet, da vi nu kan til­by­de ad­gang til og eks­per­ti­se i en avan­ce­ret må­le­me­to­de på det hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. Tid­li­ge­re har jeg og mi­ne kol­le­ga­er måt­tet rej­se til for ek­sem­pel USA, Frank­rig el­ler Ita­li­en for at fo­re­ta­ge vo­res eks­pe­ri­men­ter. Med RUCSAXS får vi me­get me­re strå­le­tid til rå­dig­hed, og trans­port af sar­te prø­ver er upro­ble­ma­tisk, når må­lin­ger­ne fo­re­går så tæt på vo­res eg­ne la­bo­ra­to­ri­er,” si­ger Dort­he Posselt.

Og­så de stu­de­ren­de får for­nø­jel­se af RUCSAXS, blandt an­det i for­bin­del­se med den nye tvær­fag­li­ge kan­di­da­tud­dan­nel­se ’Phy­si­cs and Sci­en­ti­fic Modelling’.

Forskergruppe til kamp mod Parkinson

Med et nyt ’Fron­ti­er Grant’ på fem mil­li­o­ner kro­ner tæn­der Lund­beck­fon­den lys i bi­o­tekdrøm­men hos en ung neu­ro­for­sker, ph.d. Las­se Rei­mer, fra Da­nish Re­search In­sti­tu­te of Trans­la­tio­nal Neu­rosci­en­ce (Dan­dri­te) på Aar­hus Universitet.

Hjer­ne­syg­dom­men Par­kin­son er ken­de­teg­net ved en op­hob­ning i de­le af hjer­nen af et spe­ci­elt pro­te­in kal­det al­fa-synucle­in. Hvor­dan den­ne op­hob­ning egent­lig hæn­ger sam­men med tab af fun­ge­ren­de ner­ve­cel­ler og ud­vik­lin­gen af symp­to­mer så­som rysten og stiv­hed, er end­nu ik­ke helt belyst.

Las­se Rei­mer er en del af en for­sker­grup­pe på Dan­dri­te, som har op­da­get en mu­lig for­kla­ring på den­ne sam­men­hæng. Si­de­lø­ben­de har for­sker­ne ar­bej­det på at ud­vik­le en ny me­di­cin, som kan blo­ke­re el­ler i det mind­ste for­sin­ke den­ne syg­doms­me­ka­nis­me. Det­te har ind­til vi­de­re ført til nog­le nye ke­mi­ske stof­fer, der på det­te ret tid­li­ge ud­vik­lings­trin vir­ker loven­de i for­hold til at kun­ne bli­ve til en helt ny slags me­di­cin, der kan brem­se den el­lers uund­gå­e­li­ge grad­vi­se for­vær­ring af Parkinson.

Be­vil­lin­gen på fem mil­li­o­ner kro­ner skal dæk­ke om­kost­nin­ger for­bun­det med at mod­ne pro­jek­tet over en 18 må­ne­ders pe­ri­o­de. Må­let er at nå til et sta­di­um, hvor det vil­le kun­ne til­træk­ke til­stræk­ke­lig ka­pi­tal til at kø­re vi­de­re i et selv­stæn­digt bi­o­tek­sel­skab el­ler even­tu­elt bli­ve over­ta­get af et medicinalfirma.

”Som ung for­sker er det et kæm­pe pri­vil­e­gi­um at bli­ve den før­ste mod­ta­ger af Lund­beck­fon­dens Fron­ti­er Grant, som på det per­son­li­ge plan gi­ver mig en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at løf­te et loven­de forsk­nings­pro­jekt, jeg har væ­ret en del af i åre­vis, fra la­bo­ra­to­ri­et og ét skridt tæt­te­re på pa­tien­ter­ne,” si­ger Las­se Rei­mer i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

Penge til udekøkkener og nyttehaver

Vi fort­sæt­ter til Nor­dea-fon­den, som li­ge in­den jul sat­te navn på 74 pro­jek­ter i fri­tids­klub­ber og SFO’er fra he­le lan­det, som får støt­te til ak­ti­vi­te­ter i det fri.

Hvert pro­jekt, som skal sik­re nye ak­ti­vi­te­ter og mas­ser af frisk luft til bør­ne­ne i det kom­men­de år, mod­ta­ger mel­lem 100.000 kro­ner og en mil­li­on kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­dens pul­je 'Me­re ude­liv i SFO og klub'. Op­rin­de­ligt hav­de Nor­dea-fon­den af­sat 25 mil­li­o­ner kro­ner til pulj­en, men helt ek­stra­or­di­nært har fon­den be­slut­tet at hæ­ve det sam­le­de støt­te­be­løb til 31,8 mil­li­o­ner kroner.

Blandt de støt­te­de pro­jek­ter er be­væ­gel­ses­ba­ner, ude­køk­ke­ner og nyttehaver.

”Vi har få­et over­ra­sken­de man­ge og me­get kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger, som fal­der fint i tråd med vo­res øn­sker om at få bør­ne­ne ud i det fri og til selv at bi­dra­ge med tan­ker og ide­er om et godt ude­liv i klub og SFO,” si­ger Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Der var i alt kom­met 183 ansøgninger.

Store poser penge til tre museer

På årets sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de i Au­gusti­nus Fon­den blev der i alt ud­delt 74 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

De tre stør­ste be­vil­lin­ger blev gi­vet in­den for om­rå­det 'Mu­se­er og kulturarv'.

Mu­se­um Søn­derjyl­land har få­et 15 mil­li­o­ner kro­ner til renove­ring og re­vi­ta­li­se­ring af mu­se­et i Tøn­der med hen­blik på at for­mid­le mu­se­ets sam­lin­ger på græn­sen mel­lem land og hav, mel­lem dansk og tysk og mel­lem Nor­den og Europa.

Der er sendt 10 mil­li­o­ner kro­ner af sted til Nord­jy­ske Mu­se­er til etab­le­ring af en ny og sam­men­hæn­gen­de op­le­vel­se af den hi­sto­ri­ske by­mid­te og det hi­sto­ri­ske mu­se­um i Aalborg.

Og der er li­ge­så be­vil­get 10 mil­li­o­ner kro­ner til Gre­ve Mu­se­um til re­a­li­se­ring af et sam­let løft af Mo­se­de Fort. Må­let er at ska­be en styr­ket mu­se­ums­op­le­vel­se om Dan­mark un­der 1. Verdenskrig.

Legater til kunstprojekter i Aarhus

Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond – og­så kendt som Kir­sten og Gun­nar Fon­den – slut­te­de 2022 med at ud­de­le le­ga­ter til i alt ot­te kunstprojekter.

I alt har Kir­sten og Gun­nar Fon­den gi­vet 2,7 mil­li­o­ner kro­ner til dels fi­re pro­jek­ter fra en sær­lig pul­je med fo­kus på lan­dart, dels til kunst­ne­ri­ske pro­jek­ter, der in­den­for for­skel­li­ge kun­star­ter hver især bi­dra­ger til et smuk­ke­re Aar­hus, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Blandt mod­ta­ger­ne af fond­s­pen­ge er Aar­hus Cel­lo Expo, der får støt­te til en cel­lo­festi­val i Mu­sik­hu­set i Aar­hus, Aros Gu­i­tar Duo, som vil dra­ge rundt til gym­na­si­er og ple­je­cen­tre med fored­rags­kon­cer­ter, og Aar­hus Festu­ge Fond, der er kom­met gen­nem nå­leø­jet med pro­jek­tet ’Lyskunst’ på 2023-ud­ga­ven af Festugen.

Fon­den har én år­lig an­søg­nings­run­de. I 2023 er de­ad­li­ne 2. oktober.

Bestseller-hjælp til Pakistan og Bangladesh

Årets før­ste ud­ga­ve af ’Ugens ud­de­lin­ger’ slut­ter med hi­sto­ri­en om, at tøjvirk­som­he­den Be­st­sel­ler og Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion som en del af en nytårs­ga­ve på veg­ne af me­d­ar­bej­der­ne støt­ter syv ud­valg­te pro­jek­ter i Tyr­ki­et, Bang­la­desh, In­di­en, Ki­na, My­an­mar, Cam­bod­ja og Paki­stan med til­sam­men fem mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­ter­nes fæl­lesnæv­ner er et øn­ske om at for­bed­re vil­kå­re­ne for men­ne­sker, der har brug for hjælp.

Når man la­der blik­ket gli­de ned over li­sten af pro­jek­ter, er det ty­de­ligt, at der er man­ge ste­der at kig­ge hen, når man har øn­ske om at for­bed­re men­ne­skers levevilkår

Jan­nek Eger­rup-Ha­gen – Di­rek­tør, Be­st­sel­ler Foundation

De fem mil­li­o­ner kro­ner er blandt an­det øre­mær­ket en styr­kel­se af kvin­ders vil­kår og mu­lig­he­der i Tyr­ki­et, at be­græn­se sult blandt børn i In­di­en, for­bed­re for­hol­de­ne på et bør­ne­hjem i Cam­bod­ja og støt­te of­re for over­greb i Myanmar.

”Når man la­der blik­ket gli­de ned over li­sten af pro­jek­ter, er det ty­de­ligt, at der er man­ge ste­der at kig­ge hen, når man har øn­ske om at for­bed­re men­ne­skers le­ve­vil­kår. Der­for spre­der vi i år do­na­tio­nen ud på fle­re pro­jek­ter for at gø­re en for­skel for fle­re. Det be­ty­der ik­ke, at vi lø­ser al­le pro­ble­mer – langt fra. Men vi tror på, at hjæl­pen kan kom­me ud­sat­te grup­per til gavn,” si­ger Jan­nek Eger­rup-Ha­gen, di­rek­tør i Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer