Ar­tik­ler tag­get med:

Thomas Bjørnholm

Nyt redskab skal måle forskningsbevillingers effekt på samfundet

Et nyt red­skab skal må­le, hvor­dan in­ve­ste­rin­ger i ex­cel­lent forsk­ning gav­ner det bre­de sam­fund. Vil­lum Fon­den står bag ini­ti­a­ti­vet, der får ros fra Lund­beck­fon­den, som selv ar­bej­der ud fra en lig­nen­de filosofi.

Forskningsråd: Universiteter må skabe transparens om udgifter

Uni­ver­si­te­ter­nes bud­get­mo­del­ler er ik­ke trans­pa­ren­te nok. Fon­de­ne – bå­de de of­fent­li­ge og pri­va­te – har der­for svært ved at støt­te in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning. Så­dan lød det fra for­man­den for Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd, som for ny­lig in­vi­te­re­de til kon­fe­ren­ce om forskningsfinansiering.

Villum Fonden lancerer omdiskuteret kønsopdeling i ny forskningspulje

Over de næ­ste fem år har Vil­lum Fon­den valgt at øre­mær­ke 75 mil­li­o­ner kro­ner til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for na­tur­fag. I sit for­søg på at af­hjæl­pe en skæv køns­ba­lan­ce på om­rå­det, har fon­den der­med gre­bet til et mid­del, der tid­li­ge­re har væ­ret stærkt ud­skældt i dansk kon­tekst. Vil­lum Fon­den mel­der sig dog klar til at mø­de en even­tu­el kri­tik af val­get og får blandt an­det ros med på vej­en fra Dansk Kvindesamfund.

Villum Fonden bevilger 410 mio. kr. til topforskere

Be­vil­lin­gen går til 11 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re fra ind- og ud­land, der er ud­valgt til at væ­re Vil­lum In­ve­sti­ga­tors i 2019.

Vision: Fonde vil tegne fremtidens videnssamfund

Dan­mark har brug for en vi­sion for frem­ti­dens vi­dens­sam­fund, og fon­de­ne vil sid­de med ved bor­det, når den skal for­mu­le­res. Så­dan lød nog­le af bud­ska­ber­ne fra de­bat­ten om fon­de­nes rol­le i den frie forsk­ning ved års­mø­det i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Forum for Forskningsfinansiering: Optimisme efter første møde

Oven på før­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blom­strer op­ti­mis­men blandt de del­ta­gen­de fon­de. Iføl­ge re­ak­tio­ner­ne er der enig­hed om, at dansk forsk­ning nu har en unik mu­lig­hed for at sæt­te am­bi­tions­ni­veau­et højt. Kna­sten med in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­ning­er la­der ik­ke til at kun­ne gi­ve skår i glæ­den, men em­beds­vær­ket skal nu i ar­bejd­s­tø­jet for at skit­se­re far­ba­re ve­je frem.

Fonde vil kende prisen på forskning

Iføl­ge de fem del­ta­gen­de pri­va­te fon­de stil­ler man hver­ken med krav el­ler kon­kre­te løs­nings­mo­del­ler. Til gen­gæld ef­ter­ly­ser fon­de­ne aka­de­misk le­der­skab fra uni­ver­si­te­ter­ne og ik­ke mindst trans­parens om de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning. Uni­ver­si­te­ter­ne selv er­ken­der, at de kun­ne bli­ve skar­pe­re. Så­dan ly­der hoved­bud­ska­berne in­den før­ste mø­de i Forum for Forskningsfinansiering.

Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. novem­ber mø­des de 17 med­lem­mer af Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for før­ste gang. Forum­met skal frem­over ”ud­gø­re en plat­form for di­a­log mel­lem cen­tra­le forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de og -ud­før­en­de ak­tø­rer i Dan­mark.” Før­ste punkt på dags­or­de­nen bli­ver en dis­kus­sion af fon­de­nes ind­fly­del­se på ret­nin­gen af dansk forskning.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…