Nye forskningseksperimenter og mentale sundhedsdage på jobbet får fondspenge

Villum Fonden støtter 51 tekniske og naturvidenskabelige forskere tilknyttet danske universiteter med 98,7 mio. kr., og Velliv Foreningen har udvalgt 667 arbejdspladser, som får støtte til at afvikle en dag med fokus på mental sundhed på jobbet. Det er blandt denne uges udvalgte fondsuddelinger.

51 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter mod­ta­ger til­sam­men 98,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fonden.

Sover svam­pe? Kan mi­kro­bøl­ger bru­ges til at frem­stil­le bil­li­ge grøn­ne brænds­ler? Og hvor­dan kom­mu­ni­ke­rer man sik­ker­he­den i valgteknologier?

Det er tre af de forsk­nings­spørgs­mål, som 51 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter nu får til­sam­men 98,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til at prø­ve at fin­de svar på.

Årets ’Vil­lum Experiment’-bevillingsmodtagere er ud­valgt blandt et felt på næ­sten 400 an­sø­ge­re og er kom­met gen­nem et helt spe­ci­elt ud­væl­gel­ses­nå­leø­je. Un­der be­hand­lings­pro­ces­sen har an­sø­ger­ne væ­ret ano­ny­mi­se­ret for be­døm­mel­ses­pa­ne­let, skri­ver Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

In­gen kan for­ud­si­ge, hvor de næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud op­står, og vi tror på per­spek­ti­ver­ne i at slip­pe for­sker­nes egen kre­a­ti­vi­tet fri

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

De 21 in­ter­na­tio­na­le be­døm­me­re har så­le­des ik­ke haft mu­lig­hed for at ske­le til an­sø­ger­nes CV og aka­de­mi­ske me­rit­ter og har der­for ude­luk­ken­de be­dømt forsk­nings­i­de­er­ne ud fra, om de ud­for­drer nor­men og har po­ten­ti­a­le til at æn­dre ver­den og vo­res vi­den om verden.

”Vil­lum Ex­pe­ri­ment er et eks­pe­ri­ment i sig selv. I pro­gram­met be­stil­ler vi år­ligt fri forsk­nings­fan­ta­si og -eks­pe­ri­men­ter for op mod 100 mil­li­o­ner kro­ner. Med høj­ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler og en ano­nym ud­væl­gel­ses­pro­ces øn­sker vi at bi­dra­ge til, at vil­de forsk­nings­i­de­er og skæ­ve vink­ler på ver­den bli­ver te­stet. In­gen kan for­ud­si­ge, hvor de næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud op­står, og vi tror på per­spek­ti­ver­ne i at slip­pe for­sker­nes egen kre­a­ti­vi­tet fri,” si­ger forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Bjørnholm.

Hver be­vil­ling er på én-to mil­li­o­ner kro­ner og lø­ber i op til to år.

Pro­gram­met blev lan­ce­ret i 2017, og si­den pro­gram­mets start har 246 for­ske­re få­et en bevilling.

Vil skabe interesse for håndværksfagene

Et så­kaldt ’hånd­værk­s­eks­pe­ri­men­ta­ri­um’ for børn, un­ge og de­res for­æl­dre på Hjerl He­de, hånd­vær­ker­festi­va­ler for fol­ke­sko­ler, ef­ter­sko­ler og højsko­ler samt træ­nings­lej­re for de mest am­bi­tiø­se lærlinge.

Så­dan ly­der over­skrif­ter­ne på nog­le af de til­tag, som pro­jek­tet Mo­dern Hands vil etab­le­re for at ska­be for­ny­et stolt­hed om og in­ter­es­se blandt de un­ge for håndværksfagene.

Tiet­gen­fon­den, som ind­til sep­tem­ber i år har hed­det Nor­dea Bank-fon­den, støt­ter Mo­dern Hands med 3,9 mil­li­o­ner kro­ner. Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

"Mo­dern Hands vil væ­re en ka­ta­ly­sa­tor for at be­va­re og ud­vik­le de tra­di­tio­nel­le hånd­værk. Pro­jek­tet skal væ­re med til at brin­ge stolt­he­den i hånd­værks­fa­ge­ne til­ba­ge og gø­re ud­dan­nel­ser­ne til en at­trak­tiv kar­ri­e­re­vej,” si­ger In­ge­borg Sven­ne­vig, der som di­rek­tør for De Kul­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­er i Holste­bro står i spid­sen for det am­bi­tiø­se projekt.

Vi tror på, at de for­skel­li­ge til­tag vil væ­re med til at brin­ge stolt­he­den over hånd­værks­fa­ge­ne tilbage

In­ge­borg Sven­ne­vig – Di­rek­tør, De Kul­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­er i Holstebro

In­ge­borg Sven­ne­vig tror på, at pro­jek­tet ved at ska­be at­trak­ti­ve, læ­ren­de mil­jø­er på sko­ler­ne, på mu­se­er­ne og i virk­som­he­der­ne vil lyk­kes med mis­sio­nen om at re­k­rut­te­re fle­re un­ge til hånd­værks­ud­dan­nel­ser­ne og høj­ne den fag­li­ge kva­li­tet af håndværket.

"For de mest am­bi­tiø­se hånd­værkslær­lin­ge vil vi hol­de træ­nings­lej­re, hvor dyg­ti­ge og er­far­ne hånd­vær­ke­re vil in­spi­re­re lær­lin­ge­ne til at ska­be smar­te og in­tel­li­gen­te løs­nin­ger i hø­je­ste kva­li­tet. For de ud­dan­ne­de sven­de vil vi med ma­sterclas­ses ska­be et ud­vik­lings­mil­jø – som vi reg­ner med bli­ver in­ter­na­tio­nalt, hvis cor­o­na­en til­la­der det – hvor de opkva­li­fi­ce­res til et mester­ni­veau. Vi tror på, at de for­skel­li­ge til­tag vil væ­re med til at brin­ge stolt­he­den over hånd­værks­fa­ge­ne til­ba­ge, og at det er vej­en til at re­k­rut­te­re fle­re un­ge til de vig­ti­ge hånd­værks­fag,” me­ner In­ge­borg Svennevig.

Ud over Tiet­gen­fon­den støt­ter Plan­Dan­mark og Kul­turaf­ta­len for Midt- og Ve­stjyl­land projektet.

Rekordmange arbejdspladser holder Danmarks mentale sundhedsdag

Rund­t­u­ren blandt den se­ne­ste uges ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen, som igen i år in­vi­te­rer al­le ar­bejds­plad­ser i Dan­mark til at fejre ”Dan­marks men­tale sund­heds­dag” i oktober.

Si­den ju­ni har ar­bejds­plad­ser­ne kun­net sø­ge om støt­te på op til 10.000 kro­ner til en event, der med sam­ta­le, ak­ti­vi­te­ter og ny vi­den frem­mer men­tal sund­hed på arbejdspladsen.

I alt kom der 991 an­søg­nin­ger, skri­ver Vel­liv For­e­nin­gen på sin hjem­mesi­de, og de er ble­vet gen­nem­gå­et af et ud­de­lings­ud­valg be­stå­en­de af seks valg­te re­præ­sen­tan­ter fra Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab og seks eks­per­ter in­den for men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet. Gen­nem­gan­gen har ført til, at et re­kord­s­tort an­tal på 667 ar­bejds­plad­ser mod­ta­ger støt­te for et sam­let be­løb på 6,5 mil­li­o­ner kroner.

Den 14. ok­to­ber er den of­fi­ci­el­le men­tale sund­heds­dag, men ar­bejds­plad­ser­ne har mu­lig­hed for at af­vik­le ar­ran­ge­men­tet mel­lem den 9. og 17. oktober.

Studerende udvikler fremtidens bæredygtige malerspand

Der smi­des år­ligt 42.000 tons brugt ma­lin­gem­bal­la­ge ud. Men på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) er seks stu­de­ren­de i fuld gang med at prø­ve at ud­vik­le frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge ma­ler­s­pand, der be­står af pap og kun en brøk­del af den pla­stik, som bru­ges til ma­lin­gem­bal­la­ge i dag.

Pro­jek­tet er fo­re­lø­big støt­tet med 30.000 kro­ner fra Kai Hou­mann Ni­el­sens Fon­den og 25.000 kro­ner fra Bo­lig­fon­den Ku­ben, og der­u­d­over har de stu­de­ren­de vun­det 25.000 kro­ner i Mi­kro­le­gat­kon­kur­ren­cen støt­tet af Tuborgfondet.
For­vent­nin­gen er, at den så­kald­te ´Paint’R boks´ er fær­di­g­ud­vik­let og klar til at bli­ve over­le­ve­ret til en pro­du­cent se­ne­re i år, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se fra Flüg­ger Group.

´Span­den´ be­står af en papkas­se, der kan rum­me to kla­re plast­po­ser med hver fem li­ter ma­ling. Den sam­le­de be­spa­rel­se i CO2-ud­led­ning fra pro­duk­tion og ma­te­ri­a­ler til em­bal­la­ge bli­ver på om­kring 75 pro­cent. Sam­ti­dig re­du­ce­rer de stu­de­ren­de for­bru­get af pla­sti­kem­bal­la­ge til 10 li­ter ma­ling med over 90 procent.

En af de pro­du­cen­ter af ma­ling, der har vist sær­lig stor in­ter­es­se for den bæ­re­dyg­ti­ge ma­ler­s­pand, er Flüg­ger. Som al­le an­dre i bran­chen er virk­som­he­den be­rørt af, at EU fra 2025 stil­ler krav om, at pro­du­cen­ter, der sæl­ger pro­duk­ter i en­gangsem­bal­la­ge, selv skal be­ta­le for at få det bortskaffet.

”Vi er sær­de­les nys­ger­ri­ge på for­bed­rings­mu­lig­he­der, og sam­ti­dig stem­mer de stu­de­ren­des syn på bæ­re­dyg­tig­hed overens med den kurs, Flüg­ger har lagt og bru­ger forsk­nings- og ud­vik­lings­mid­ler på,” si­ger Su­ne Sch­na­ck, der er CEO i Flügger.

Syvårig kan komme i safaripark så ofte han vil

Vi slut­ter ugens rund­t­ur blandt fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger hos El­sass Fon­den, som på sin hjem­mesi­de for­tæl­ler, at den med øko­no­misk støt­te til et års­kort gi­ver sy­våri­ge Mag­ne og hans fa­mi­lie mu­lig­hed for at kom­me i Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park så of­te, de har lyst.

Vi sy­nes ik­ke, det er su­per­fedt at bru­ge om­kring 1000 kro­ner på en­tré, for så at måt­te kø­re hjem igen ef­ter halvan­den til to timer

Lea Ol­sen – Mor til Magne

Mag­ne har ce­re­bral pa­re­se (CP), og som led i en sær­pul­je kan al­le dan­ske­re, der le­ver med CP, sen­de El­sass Fon­den en an­søg­ning om at få støt­te til et kul­tu­relt besøg.

Det gjor­de Mag­nes mor Lea Ol­sen tid­li­ge­re på som­me­ren, og det har al­le­re­de re­sul­te­ret i man­ge kor­te­re tu­re i safariparken.

”Mag­ne bli­ver hur­tigt over­sti­mu­le­ret, hvis der er man­ge men­ne­sker, og vi sy­nes ik­ke, det er su­per­fedt at bru­ge om­kring 1000 kro­ner på en­tré, for så at måt­te kø­re hjem igen ef­ter halvan­den til to ti­mer med to dren­ge, der er dybt ulyk­ke­li­ge over, de ik­ke har nå­et at se det he­le. Med et års­kort har vi be­søgt Knut­hen­borg i få ti­mer, fle­re gan­ge i lø­bet af som­me­ren, og det har fun­ge­ret per­fekt for os,” si­ger Lea Olsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer