Nye forskningseksperimenter og mentale sundhedsdage på jobbet får fondspenge

Vil­lum Fon­den støt­ter 51 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter med 98,7 mio. kr., og Vel­liv For­e­nin­gen har ud­valgt 667 ar­bejds­plad­ser, som får støt­te til at af­vik­le en dag med fo­kus på men­tal sund­hed på job­bet. Det er blandt den­ne uges ud­valg­te fondsuddelinger. 

51 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter mod­ta­ger til­sam­men 98,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fonden.

Sover svam­pe? Kan mi­kro­bøl­ger bru­ges til at frem­stil­le bil­li­ge grøn­ne brænds­ler? Og hvor­dan kom­mu­ni­ke­rer man sik­ker­he­den i valgteknologier?

Det er tre af de forsk­nings­spørgs­mål, som 51 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter nu får til­sam­men 98,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til at prø­ve at fin­de svar på.

Årets ’Vil­lum Experiment’-bevillingsmodtagere er ud­valgt blandt et felt på næ­sten 400 an­sø­ge­re og er kom­met gen­nem et helt spe­ci­elt ud­væl­gel­ses­nå­leø­je. Un­der be­hand­lings­pro­ces­sen har an­sø­ger­ne væ­ret ano­ny­mi­se­ret for be­døm­mel­ses­pa­ne­let, skri­ver Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

In­gen kan for­ud­si­ge, hvor de næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud op­står, og vi tror på per­spek­ti­ver­ne i at slip­pe for­sker­nes egen kre­a­ti­vi­tet fri

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

De 21 in­ter­na­tio­na­le be­døm­me­re har så­le­des ik­ke haft mu­lig­hed for at ske­le til an­sø­ger­nes CV og aka­de­mi­ske me­rit­ter og har der­for ude­luk­ken­de be­dømt forsk­nings­i­de­er­ne ud fra, om de ud­for­drer nor­men og har po­ten­ti­a­le til at æn­dre ver­den og vo­res vi­den om verden.

”Vil­lum Ex­pe­ri­ment er et eks­pe­ri­ment i sig selv. I pro­gram­met be­stil­ler vi år­ligt fri forsk­nings­fan­ta­si og -eks­pe­ri­men­ter for op mod 100 mil­li­o­ner kro­ner. Med høj­ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler og en ano­nym ud­væl­gel­ses­pro­ces øn­sker vi at bi­dra­ge til, at vil­de forsk­nings­i­de­er og skæ­ve vink­ler på ver­den bli­ver te­stet. In­gen kan for­ud­si­ge, hvor de næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud op­står, og vi tror på per­spek­ti­ver­ne i at slip­pe for­sker­nes egen kre­a­ti­vi­tet fri,” si­ger forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Bjørnholm.

Hver be­vil­ling er på én-to mil­li­o­ner kro­ner og lø­ber i op til to år.

Pro­gram­met blev lan­ce­ret i 2017, og si­den pro­gram­mets start har 246 for­ske­re få­et en bevilling.

Vil skabe interesse for håndværksfagene

Et så­kaldt ’hånd­værk­s­eks­pe­ri­men­ta­ri­um’ for børn, un­ge og de­res for­æl­dre på Hjerl He­de, hånd­vær­ker­festi­va­ler for fol­ke­sko­ler, ef­ter­sko­ler og højsko­ler samt træ­nings­lej­re for de mest am­bi­tiø­se lærlinge.

Så­dan ly­der over­skrif­ter­ne på nog­le af de til­tag, som pro­jek­tet Mo­dern Hands vil etab­le­re for at ska­be for­ny­et stolt­hed om og in­ter­es­se blandt de un­ge for håndværksfagene.

Tiet­gen­fon­den, som ind­til sep­tem­ber i år har hed­det Nor­dea Bank-fon­­den, støt­ter Mo­dern Hands med 3,9 mil­li­o­ner kro­ner. Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

"Mo­dern Hands vil væ­re en ka­ta­ly­sa­tor for at be­va­re og ud­vik­le de tra­di­tio­nel­le hånd­værk. Pro­jek­tet skal væ­re med til at brin­ge stolt­he­den i hånd­værks­fa­ge­ne til­ba­ge og gø­re ud­dan­nel­ser­ne til en at­trak­tiv kar­ri­e­re­vej,” si­ger In­ge­borg Sven­ne­vig, der som di­rek­tør for De Kul­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­er i Holste­bro står i spid­sen for det am­bi­tiø­se projekt.

Vi tror på, at de for­skel­li­ge til­tag vil væ­re med til at brin­ge stolt­he­den over hånd­værks­fa­ge­ne tilbage

In­ge­borg Sven­ne­vig – Di­rek­tør, De Kul­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­er i Holstebro

In­ge­borg Sven­ne­vig tror på, at pro­jek­tet ved at ska­be at­trak­ti­ve, læ­ren­de mil­jø­er på sko­ler­ne, på mu­se­er­ne og i virk­som­he­der­ne vil lyk­kes med mis­sio­nen om at re­k­rut­te­re fle­re un­ge til hånd­værks­ud­dan­nel­ser­ne og høj­ne den fag­li­ge kva­li­tet af håndværket.

"For de mest am­bi­tiø­se hånd­værkslær­lin­ge vil vi hol­de træ­nings­lej­re, hvor dyg­ti­ge og er­far­ne hånd­vær­ke­re vil in­spi­re­re lær­lin­ge­ne til at ska­be smar­te og in­tel­li­gen­te løs­nin­ger i hø­je­ste kva­li­tet. For de ud­dan­ne­de sven­de vil vi med ma­sterclas­ses ska­be et ud­vik­lings­mil­jø – som vi reg­ner med bli­ver in­ter­na­tio­nalt, hvis cor­o­na­en til­la­der det – hvor de opkva­li­fi­ce­res til et mester­ni­veau. Vi tror på, at de for­skel­li­ge til­tag vil væ­re med til at brin­ge stolt­he­den over hånd­værks­fa­ge­ne til­ba­ge, og at det er vej­en til at re­k­rut­te­re fle­re un­ge til de vig­ti­ge hånd­værks­fag,” me­ner In­ge­borg Svennevig.

Ud over Tiet­gen­fon­den støt­ter Plan­Dan­mark og Kul­turaf­ta­len for Midt- og Ve­stjyl­land projektet.

Rekordmange arbejdspladser holder Danmarks mentale sundhedsdag

Rund­t­u­ren blandt den se­ne­ste uges ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen, som igen i år in­vi­te­rer al­le ar­bejds­plad­ser i Dan­mark til at fejre ”Dan­marks men­tale sund­heds­dag” i oktober.

Si­den ju­ni har ar­bejds­plad­ser­ne kun­net sø­ge om støt­te på op til 10.000 kro­ner til en event, der med sam­ta­le, ak­ti­vi­te­ter og ny vi­den frem­mer men­tal sund­hed på arbejdspladsen.

I alt kom der 991 an­søg­nin­ger, skri­ver Vel­liv For­e­nin­gen på sin hjem­mesi­de, og de er ble­vet gen­nem­gå­et af et ud­de­lings­ud­valg be­stå­en­de af seks valg­te re­præ­sen­tan­ter fra Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab og seks eks­per­ter in­den for men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet. Gen­nem­gan­gen har ført til, at et re­kord­s­tort an­tal på 667 ar­bejds­plad­ser mod­ta­ger støt­te for et sam­let be­løb på 6,5 mil­li­o­ner kroner.

Den 14. ok­to­ber er den of­fi­ci­el­le men­tale sund­heds­dag, men ar­bejds­plad­ser­ne har mu­lig­hed for at af­vik­le ar­ran­ge­men­tet mel­lem den 9. og 17. oktober.

Studerende udvikler fremtidens bæredygtige malerspand

Der smi­des år­ligt 42.000 tons brugt ma­lin­gem­bal­la­ge ud. Men på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) er seks stu­de­ren­de i fuld gang med at prø­ve at ud­vik­le frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge ma­ler­s­pand, der be­står af pap og kun en brøk­del af den pla­stik, som bru­ges til ma­lin­gem­bal­la­ge i dag.

Pro­jek­tet er fo­re­lø­big støt­tet med 30.000 kro­ner fra Kai Hou­mann Ni­el­sens Fon­den og 25.000 kro­ner fra Bo­lig­fon­den Ku­ben, og der­u­d­over har de stu­de­ren­de vun­det 25.000 kro­ner i Mi­kro­le­gat­kon­kur­ren­cen støt­tet af Tuborgfondet.
For­vent­nin­gen er, at den så­kald­te ´Paint’R boks´ er fær­di­g­ud­vik­let og klar til at bli­ve over­le­ve­ret til en pro­du­cent se­ne­re i år, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se fra Flüg­ger Group.

´Span­den´ be­står af en papkas­se, der kan rum­me to kla­re plast­po­ser med hver fem li­ter ma­ling. Den sam­le­de be­spa­rel­se i CO2-ud­­led­­ning fra pro­duk­tion og ma­te­ri­a­ler til em­bal­la­ge bli­ver på om­kring 75 pro­cent. Sam­ti­dig re­du­ce­rer de stu­de­ren­de for­bru­get af pla­sti­kem­bal­la­ge til 10 li­ter ma­ling med over 90 procent.

En af de pro­du­cen­ter af ma­ling, der har vist sær­lig stor in­ter­es­se for den bæ­re­dyg­ti­ge ma­ler­s­pand, er Flüg­ger. Som al­le an­dre i bran­chen er virk­som­he­den be­rørt af, at EU fra 2025 stil­ler krav om, at pro­du­cen­ter, der sæl­ger pro­duk­ter i en­gangsem­bal­la­ge, selv skal be­ta­le for at få det bortskaffet.

”Vi er sær­de­les nys­ger­ri­ge på for­bed­rings­mu­lig­he­der, og sam­ti­dig stem­mer de stu­de­ren­des syn på bæ­re­dyg­tig­hed overens med den kurs, Flüg­ger har lagt og bru­ger forsk­­nings- og ud­vik­lings­mid­ler på,” si­ger Su­ne Sch­na­ck, der er CEO i Flügger.

Syvårig kan komme i safaripark så ofte han vil

Vi slut­ter ugens rund­t­ur blandt fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger hos El­sass Fon­den, som på sin hjem­mesi­de for­tæl­ler, at den med øko­no­misk støt­te til et års­kort gi­ver sy­våri­ge Mag­ne og hans fa­mi­lie mu­lig­hed for at kom­me i Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park så of­te, de har lyst.

Vi sy­nes ik­ke, det er su­per­fedt at bru­ge om­kring 1000 kro­ner på en­tré, for så at måt­te kø­re hjem igen ef­ter halvan­den til to timer

Lea Ol­sen – Mor til Magne

Mag­ne har ce­re­bral pa­re­se (CP), og som led i en sær­pul­je kan al­le dan­ske­re, der le­ver med CP, sen­de El­sass Fon­den en an­søg­ning om at få støt­te til et kul­tu­relt besøg.

Det gjor­de Mag­nes mor Lea Ol­sen tid­li­ge­re på som­me­ren, og det har al­le­re­de re­sul­te­ret i man­ge kor­te­re tu­re i safariparken.

”Mag­ne bli­ver hur­tigt over­sti­mu­le­ret, hvis der er man­ge men­ne­sker, og vi sy­nes ik­ke, det er su­per­fedt at bru­ge om­kring 1000 kro­ner på en­tré, for så at måt­te kø­re hjem igen ef­ter halvan­den til to ti­mer med to dren­ge, der er dybt ulyk­ke­li­ge over, de ik­ke har nå­et at se det he­le. Med et års­kort har vi be­søgt Knut­hen­borg i få ti­mer, fle­re gan­ge i lø­bet af som­me­ren, og det har fun­ge­ret per­fekt for os,” si­ger Lea Olsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: