Bikubenfonden henter ny PA-chef i Egmont Fonden

Marie Louise Andergren Andersen tiltræder den 1. oktober som ny chef for public affairs og kommunikation på det sociale område i Bikubenfonden.

Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen til­træ­der 1. ok­to­ber som ny chef for pu­blic af­fairs og kom­mu­ni­ka­tion på det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden

43-åri­ge Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen skif­ter snart én fond ud med en an­den som sin arbejdsplads.

Den 1. ok­to­ber til­træ­der hun som ny chef for pu­blic af­fairs og kom­mu­ni­ka­tion på det so­ci­a­le om­rå­de i Bi­ku­ben­fon­den. Hun kom­mer fra en rol­le som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Eg­mont Fonden.

Di­rek­tør for det so­ci­a­le om­rå­de i Bi­ku­ben­fon­den Si­ne Ege­de Eske­sen ser frem til, at Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen skal vi­de­re­ud­vik­le Bi­ku­ben­fon­dens ind­sats for at ska­be nye mu­lig­he­der for un­ge på kanten.

”Alt for man­ge un­ge har svært ved at me­stre de­res liv, le­ver i hjem­løs­hed og står uden for fæl­les­ska­ber, job og ud­dan­nel­se. Med Ma­rie om­bord kan vi fort­sæt­te ar­bej­det med at nytæn­ke sy­ste­mer­ne om­kring de un­ge, så de po­li­ti­ske løs­nin­ger er lang­sig­te­de og fav­ner de un­ges be­hov,” si­ger Si­ne Ege­de Eske­sen i en nyhed på Bi­ku­ben­fon­dens hjemmeside.

Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen un­der­stre­ger, at hun ser frem til at bi­dra­ge med si­ne er­fa­rin­ger i en vig­tig sags tjeneste.

Jeg tror på, at der er brug for at af­prø­ve nye må­der at ar­bej­de på som fond og i stærkt sam­ar­bej­de med an­dre, hvis vi for al­vor skal lykkes

Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen – ny chef for pu­blic af­fairs, Bikubenfonden

”Et sti­gen­de an­tal un­ge står i dag uden­for fæl­les­ska­ber­ne og har hver­ken job, ud­dan­nel­se el­ler bo­lig. Det er kom­plek­se pro­ble­mer, som vi ik­ke kan lø­se ale­ne. Jeg tror på, at der er brug for at af­prø­ve nye må­der at ar­bej­de på som fond og i stærkt sam­ar­bej­de med an­dre, hvis vi for al­vor skal lyk­kes. Der­for glæ­der jeg mig til at ta­ge del i Bi­ku­ben­fon­dens ar­bej­de med at sam­le ak­tø­rer om in­nova­ti­ve løs­nin­ger for at løf­te un­ge væk fra kan­ten,” si­ger Ma­rie Lou­i­se An­der­gren Andersen.

Bi­ku­ben­fon­dens nye PA-chef af­lø­ser Ma­ri­an­ne With Binds­lev, der skal til USA og bo sam­men med sin fa­mi­lie i to år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer