Hver tredje fondsansøgning får det blå stempel

Sandsynligheden for at få et ”ja” til en fondsansøgning faldt lidt fra 2019 til 2020. Det viser en gennemgang af 26 fondes bevillingsprocenter, som Fundats har foretaget for perioden 2015 til 2020. I Carlsbergfondet er bevillingsprocenten vokset til 45 pct. efter i en årrække at have ligget på 20-25 pct., mens blandt andre KV Fonden og Velux Fonden har oplevet et dyk i bevillingsprocenten afledt af covid19.

Set over en seks-årig pe­ri­o­de lig­ger an­de­len af imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger sam­let set gan­ske sta­bilt om­kring en tred­je­del for de 26 bå­de sto­re og små fon­de, der ind­går i Fun­dats analyse.

Knap hver tred­je an­søg­ning, som i 2020 lan­de­de på bor­det hos en hånd­fuld bå­de sto­re og små dan­ske fon­de, blev be­sva­ret med en bevilling.

Det vi­ser en gen­nem­gang af 26 fon­des an­tal mod­tag­ne og imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger, som Fun­dats har fo­re­ta­get for pe­ri­o­den 2015-2020. Der er ta­le om 26 fon­de - bå­de sto­re og små - , som helt el­ler del­vist ba­se­rer de­res ud­de­lin­ger på an­søg­nin­ger og der­u­d­over in­for­me­rer om tallene.

Gen­nem­gan­gen vi­ser sam­ti­dig, at od­dse­ne for et ”ja” til sin fonds­an­søg­ning i 2020 var lidt dår­li­ge­re, end til­fæl­det var i 2019.

30,9 pro­cent af de fle­re end 100.000 an­søg­nin­ger til de 26 fon­de ud­lø­ste i 2020 en be­vil­ling. I 2019 var det 35,2 pro­cent af an­søg­nin­ger­ne, som blev imødekommet.

Over he­le den seksår­i­ge pe­ri­o­de er ten­den­sen, at ud­s­vin­ge­ne i be­vil­lings­pro­cen­ten er for­holds­vis små, og i al­le seks regn­skabsår har den sam­le­de be­vil­lings­pro­cent for de 26 fon­de lig­get en­ten lidt over el­ler lidt un­der en tredjedel.

Store indbyrdes forskelle

I sam­me pe­ri­o­de har de sam­le­de ud­de­lin­ger i de 26 fon­de haft mar­kant vok­se­værk. Hvor fon­de­ne i 2015 til­sam­men ud­del­te 5,152 mil­li­ar­der kro­ner, er det sam­le­de ud­de­lings­be­løb i 2020 vok­set til 10,358 mil­li­ar­der kro­ner – blandt an­det bå­ret af No­vo Nor­disk Fon­dens mar­kan­te stig­ning i ud­de­lin­ger i pe­ri­o­den på 4,3 mil­li­ar­der kroner.

Gen­nem­gan­gen af de 26 fon­de un­der­stre­ger der­u­d­over, at der er kæm­pe­stor for­skel på fon­de­nes be­vil­lings­pro­cen­ter. I 2020 svin­ger den li­ge fra 1,9 pro­cent imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger hos El­lab Fon­den til Fre­de­riks­berg­fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Wil­li­am De­mant Fon­den, hvor be­vil­lings­pro­cen­ten al­le tre ste­der er over 50 procent.

Det er dog vig­tigt at be­to­ne, at mæng­den af mod­tag­ne an­søg­nin­ger, som pro­cen­ten be­reg­nes ud fra, va­ri­e­rer kraftigt.

I top­pen blandt de 26 fon­de lig­ger No­vo Nor­disk Fon­den og Nor­dea-fon­den, der i 2020 fik hen­holds­vis 4.410 og 3.989 an­søg­nin­ger, mens be­vil­lings­pro­cen­ten i to fon­de er be­reg­net på bag­grund af fær­re end 100 an­søg­nin­ger: Dels Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der modt­og 78 an­søg­nin­ger i 2020, og dels Cowi Fon­den, som fik 51 ansøgninger.

Markant stigning i Carlsbergfondet

Ét af de ste­der, hvor ud­vik­lin­gen har væ­ret mest mar­kant i op­ad­gå­en­de ret­ning, er Carls­berg­fon­det. I pe­ri­o­den fra 2015 og frem til 2019 lå fon­dens be­vil­lings­pro­cent ri­me­lig sta­bilt mel­lem 20 og 25 pro­cent – men i 2020 tog be­vil­lings­pro­cen­ten et ge­val­digt hop opad og lan­de­de på 45,1 procent.

Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Carls­berg­fon­det Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted er der én pri­mær for­kla­ring på stigningen.

”Da vi har væ­ret be­gun­sti­get af et godt re­sul­tat på ind­tægts­si­den, har det væ­ret mu­ligt at hæ­ve de sam­le­de ud­de­lin­ger til forsk­nings­for­mål med cir­ka 30 pro­cent i for­hold til 2019 ud­gø­ren­de i alt 539 mil­li­o­ner kroner.

Sam­ti­dig har vi på det se­ne­ste præ­ci­se­ret vo­res op­slag og vej­led­ning, så det er ble­vet ty­de­li­ge­re, hvem der op­fyl­der kra­ve­ne til at kun­ne sø­ge de for­skel­li­ge virkemidler.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Carlsbergfondet

Det­te er den pri­mæ­re år­sag til, at vi i 2020 har haft lej­lig­hed til at kun­ne imø­de­kom­me en be­trag­te­lig del af de man­ge go­de an­søg­nin­ger, som vi har mod­ta­get,” skri­ver Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted i en mail til Fundats.

Hun be­teg­ner det fak­tum, at næ­sten hver an­den an­søg­ning blev imø­de­kom­met i 2020, som ”gan­ske til­freds­stil­len­de”. Men ten­den­sen fra 2020 er dog næp­pe kom­met for at bli­ve, po­in­te­r­er kommunikationschefen.

”Vo­res for­vent­ning er, at be­vil­lings­pro­cen­ten vil gå ned igen frem­over,” skri­ver Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.
Bun­ken med mod­tag­ne an­søg­nin­ger er det se­ne­ste år ble­vet la­ve­re i Carls­berg­fon­det. Fon­den gik så­le­des fra 836 an­søg­nin­ger i 2019 til 681 an­søg­nin­ger i 2020.

Der­for har vi i år valgt at fast­sæt­te en ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med vi og­så ret­ter op på, at ud­de­lings­be­lø­bet var lavt sid­ste år.

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Di­rek­tør, KV Fonden

En af for­kla­rin­ger­ne er iføl­ge Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted støt­te­o­m­rå­der­ne fel­trej­ser og forsk­nings­op­hold, som på grund af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen ik­ke var ak­tu­el­le i 2020.

”Sam­ti­dig har vi på det se­ne­ste præ­ci­se­ret vo­res op­slag og vej­led­ning, så det er ble­vet ty­de­li­ge­re, hvem der op­fyl­der kra­ve­ne til at kun­ne sø­ge de for­skel­li­ge vir­ke­mid­ler. Det­te har og­så med­vir­ket til at re­du­ce­re an­tal­let af an­søg­nin­ger,” po­in­te­r­er Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Covid19 betød fald i uddelinger i KV Fonden

Mens be­vil­lings­pro­cen­ten er gå­et mar­kant op i Carls­berg­fon­det, har den i Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond (KV Fon­den) ta­get en or­dent­lig tur ned i 2020.

I pe­ri­o­den fra 2015 til 2019 svin­ge­de KV Fon­dens be­vil­lings­pro­cent mel­lem 22,2 og 47,5 pro­cent for så i 2020 at lan­de helt ne­de på 10,4 pro­cent. Det er der iføl­ge di­rek­tør for og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den Hen­rik Amand Hol­te­gaard én pri­mær for­kla­ring på, nem­lig de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af covid19.

”Da be­sty­rel­sen i maj 2020 skul­le fast­læg­ge ud­de­lings­ram­men for 2020, så vi ind i et år, hvor ak­tiepor­te­følj­en på da­væ­ren­de tids­punkt var fal­det væ­sent­ligt i vær­di, og de sel­ska­ber, vi in­ve­ste­rer i, hav­de meldt ud, at der ik­ke vil­le kom­me ud­byt­te i 2020. Sam­ti­dig var vi i gang med nog­le me­get sto­re renove­rin­ger og in­ve­ste­rin­ger i vo­res ejen­dom­me. Der­for valg­te vi at fast­læg­ge en re­la­tivt lav ud­de­lings­ram­me på fem mil­li­o­ner kro­ner frem for vo­res nor­ma­le mål­sæt­ning om at ud­de­le mini­mum 10 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Al­le­re­de i år er der dog skru­et op for ud­de­lin­ger­ne igen, op­ly­ser di­rek­tø­ren i KV Fon­den, og op­ti­mis­men ræk­ker og­så ind i 2022.

”Hvad vi jo ik­ke kun­ne vi­de, da vi sad i maj 2020, var, at det gik hen og blev et rig­tig godt ak­tie­år al­li­ge­vel, og stig­nin­gen fra sid­ste halv­del af 2020 er ind­til vi­de­re fort­sat i 2021. Der­for har vi i år valgt at fast­sæt­te en ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med vi og­så ret­ter op på, at ud­de­lings­be­lø­bet var lavt sid­ste år. Og hvis tin­ge­ne fort­sæt­ter på den­ne her må­de, ser det ud til, at og­så 2022 vil bli­ve et rig­tig godt ud­de­ling­s­år,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Online platform har givet flere ansøgninger

Ud af in­de­væ­ren­de års ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner er der al­le­re­de delt fem mil­li­o­ner ud til stu­di­e­støt­te og stu­di­e­rej­ser – to om­rå­der, hvor an­søg­nin­ger­ne og ud­de­lin­ger­ne grun­det cor­o­na var få og små i 2020.

Mæng­den af an­søg­nin­ger til KV Fon­den har væ­ret støt sti­gen­de de se­ne­ste år. I 2015 modt­og fon­den 1.715 an­søg­nin­ger, og i 2020 in­de­holdt an­søg­nings­por­ta­len næ­sten dob­belt så man­ge an­søg­nin­ger, nem­lig 3.288.

Net­op det fak­tum, at KV Fon­den har få­et en on­li­ne an­søg­nings­plat­form, er iføl­ge Hen­rik Amand Hol­te­gaard én af de pri­mæ­re for­kla­rin­ger på, at mæng­den af an­søg­nin­ger er vok­set år for år.

”Vi véd ik­ke end­nu, hvor vi en­der i år, idet vi har sid­ste ter­min 30. sep­tem­ber for al­le ka­te­go­ri­er und­ta­gen stu­di­e­rej­ser og stu­di­e­støt­te. Der ple­jer at kom­me rig­tig man­ge an­søg­nin­ger fra syg­doms­ram­te og en­li­ge mødre frem imod an­søg­nings­de­ad­li­ne, og det er ty­de­ligt, at be­ho­vet for støt­te fra de to grup­per på grund af covid19 er stør­re nu end tid­li­ge­re år. Man­ge so­ci­alt ud­sat­te har det ek­stremt dår­ligt og har brug for hjælp,” un­der­stre­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Begrænsninger for ældre gav færre ansøgninger

I Ve­lux Fon­den har der fra 2019 til 2020 bå­de væ­ret et fald i an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger og et mar­kant fald i bevillingsprocenten.

Fra 1.663 mod­tag­ne an­søg­nin­ger i 2019 dyk­ke­de an­tal­let i 2020 til 1.390, og be­vil­lings­pro­cen­ten er fal­det fra 59,5 pro­cent i 2019 til 44,2 pro­cent i 2020. Set i et fler­årigt per­spek­tiv har Ve­lux Fon­dens be­vil­lings­pro­cent si­den 2015 svin­get fra 39,3 til 59,5 procent.

I 2020 var lan­det luk­ket på grund af covid-19 – og især de æl­dre var for­hin­dret i at op­ret­hol­de de­res nor­ma­le aktivitetsniveau

Ane Hen­drik­sen – Di­rek­tør, Ve­lux Fonden

Iføl­ge di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen hæn­ger ned­gan­gen fra 2019 til 2020 snæ­vert sam­men med de be­græns­nin­ger, covid19 sat­te for de æl­dre danskere.

”Ve­lux Fon­dens vo­lu­men­om­rå­de er på an­tal­let af an­søg­nin­ger fra ’Ak­ti­ve æl­dre’, og hér er be­vil­lings­pro­cen­ten sam­ti­dig me­get høj. I 2020 var lan­det luk­ket på grund af covid-19 – og især de æl­dre var for­hin­dret i at op­ret­hol­de de­res nor­ma­le ak­ti­vi­tets­ni­veau. De kun­ne ik­ke mø­des og ud­veks­le ide­er til an­søg­nin­ger. Det er he­ri, bå­de det sto­re fald i an­tal­let af an­søg­nin­ger samt i be­vil­lings­pro­cen­ten skal fin­des. Det er sam­ti­dig vig­tigt at be­mær­ke, at fon­dens sam­le­de ud­de­lings­be­løb ik­ke er på­vir­ket, og det skyl­des, at hver be­vil­ling på ’Ak­ti­ve ældre’-området er ret lil­le, of­te un­der 10.000 kro­ner, i for­hold til for ek­sem­pel forsk­nings- og mil­jøpro­jek­ter, hvor be­vil­lings­stør­rel­sen of­te lø­ber op i to­cif­re­de mil­li­onbe­løb,” skri­ver Ane Hen­drik­sen i en mail til Fundats.

Di­rek­tø­ren i Ve­lux Fon­den næv­ner yder­li­ge­re en år­sag til, at det sam­le­de an­tal an­søg­nin­ger til Ve­lux Fon­den er faldet.

”Fon­den er på ud­de­lings­om­rå­der­ne in­den for hu­m­an­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, mil­jø og det so­ci­a­le be­gyndt at ar­bej­de med ‘in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser’, hvil­ket be­ty­der, at fon­dens me­d­ar­bej­de­re har en di­a­log med po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re up-front. Den­ne me­re præ­ci­se vej­led­ning gi­ver fær­re an­søg­nin­ger, og det gi­ver iso­le­ret set en hø­je­re be­vil­lings­pro­cent, da in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser­ne ik­ke fi­gu­re­rer i an­søg­nings­sta­ti­stik­ken. Men da det sam­le­de an­tal af pro­jek­ter hér er be­ty­de­ligt min­dre end for ud­de­lings­om­rå­det ’Ak­ti­ve æl­dre’, er det ik­ke nok til at træk­ke be­vil­lings­pro­cen­ten op i for­hold til covid-ef­fek­ten på ’Ak­ti­ve ældre’-området.” for­kla­rer Ane Hendriksen.

For søster­fon­den Vil­lum Fon­den er der en væ­sent­ligt stør­re sta­bi­li­tet i be­vil­lings­pro­cen­ten, som fra 2015 til 2020 har lig­get mel­lem 10,2 og 17,6 procent.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer