Hver tredje fondsansøgning får det blå stempel

Sand­syn­lig­he­den for at få et ”ja” til en fonds­an­søg­ning faldt lidt fra 2019 til 2020. Det vi­ser en gen­nem­gang af 26 fon­des be­vil­lings­pro­cen­ter, som Fun­dats har fo­re­ta­get for pe­ri­o­den 2015 til 2020. I Carls­berg­fon­det er be­vil­lings­pro­cen­ten vok­set til 45 pct. ef­ter i en år­ræk­ke at ha­ve lig­get på 20-25 pct., mens blandt an­dre KV Fon­den og Ve­lux Fon­den har op­le­vet et dyk i be­vil­lings­pro­cen­ten af­ledt af covid19. 

Set over en seks-årig pe­ri­o­de lig­ger an­de­len af imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger sam­let set gan­ske sta­bilt om­kring en tred­je­del for de 26 bå­de sto­re og små fon­de, der ind­går i Fun­dats analyse.

Knap hver tred­je an­søg­ning, som i 2020 lan­de­de på bor­det hos en hånd­fuld bå­de sto­re og små dan­ske fon­de, blev be­sva­ret med en bevilling.

Det vi­ser en gen­nem­gang af 26 fon­des an­tal mod­tag­ne og imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger, som Fun­dats har fo­re­ta­get for pe­ri­o­den 2015-2020. Der er ta­le om 26 fon­de - bå­de sto­re og små - , som helt el­ler del­vist ba­se­rer de­res ud­de­lin­ger på an­søg­nin­ger og der­u­d­over in­for­me­rer om tallene.

Gen­nem­gan­gen vi­ser sam­ti­dig, at od­dse­ne for et ”ja” til sin fonds­an­søg­ning i 2020 var lidt dår­li­ge­re, end til­fæl­det var i 2019.

30,9 pro­cent af de fle­re end 100.000 an­søg­nin­ger til de 26 fon­de ud­lø­ste i 2020 en be­vil­ling. I 2019 var det 35,2 pro­cent af an­søg­nin­ger­ne, som blev imødekommet.

Over he­le den seksår­i­ge pe­ri­o­de er ten­den­sen, at ud­s­vin­ge­ne i be­vil­lings­pro­cen­ten er for­holds­vis små, og i al­le seks regn­skabsår har den sam­le­de be­vil­lings­pro­cent for de 26 fon­de lig­get en­ten lidt over el­ler lidt un­der en tredjedel.

Store indbyrdes forskelle

I sam­me pe­ri­o­de har de sam­le­de ud­de­lin­ger i de 26 fon­de haft mar­kant vok­se­værk. Hvor fon­de­ne i 2015 til­sam­men ud­del­te 5,152 mil­li­ar­der kro­ner, er det sam­le­de ud­de­lings­be­løb i 2020 vok­set til 10,358 mil­li­ar­der kro­ner – blandt an­det bå­ret af No­vo Nor­disk Fon­dens mar­kan­te stig­ning i ud­de­lin­ger i pe­ri­o­den på 4,3 mil­li­ar­der kroner.

Gen­nem­gan­gen af de 26 fon­de un­der­stre­ger der­u­d­over, at der er kæm­pe­stor for­skel på fon­de­nes be­vil­lings­pro­cen­ter. I 2020 svin­ger den li­ge fra 1,9 pro­cent imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger hos El­lab Fon­den til Fre­de­riks­berg­fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Wil­li­am De­mant Fon­den, hvor be­vil­lings­pro­cen­ten al­le tre ste­der er over 50 procent.

Det er dog vig­tigt at be­to­ne, at mæng­den af mod­tag­ne an­søg­nin­ger, som pro­cen­ten be­reg­nes ud fra, va­ri­e­rer kraftigt.

I top­pen blandt de 26 fon­de lig­ger No­vo Nor­disk Fon­den og Nor­­dea-fon­­den, der i 2020 fik hen­holds­vis 4.410 og 3.989 an­søg­nin­ger, mens be­vil­lings­pro­cen­ten i to fon­de er be­reg­net på bag­grund af fær­re end 100 an­søg­nin­ger: Dels Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der modt­og 78 an­søg­nin­ger i 2020, og dels Cowi Fon­den, som fik 51 ansøgninger.

Markant stigning i Carlsbergfondet

Ét af de ste­der, hvor ud­vik­lin­gen har væ­ret mest mar­kant i op­ad­gå­en­de ret­ning, er Carls­berg­fon­det. I pe­ri­o­den fra 2015 og frem til 2019 lå fon­dens be­vil­lings­pro­cent ri­me­lig sta­bilt mel­lem 20 og 25 pro­cent – men i 2020 tog be­vil­lings­pro­cen­ten et ge­val­digt hop opad og lan­de­de på 45,1 procent.

Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Carls­berg­fon­det Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted er der én pri­mær for­kla­ring på stigningen.

”Da vi har væ­ret be­gun­sti­get af et godt re­sul­tat på ind­tægts­si­den, har det væ­ret mu­ligt at hæ­ve de sam­le­de ud­de­lin­ger til forsk­nings­for­mål med cir­ka 30 pro­cent i for­hold til 2019 ud­gø­ren­de i alt 539 mil­li­o­ner kroner.

Sam­ti­dig har vi på det se­ne­ste præ­ci­se­ret vo­res op­slag og vej­led­ning, så det er ble­vet ty­de­li­ge­re, hvem der op­fyl­der kra­ve­ne til at kun­ne sø­ge de for­skel­li­ge virkemidler.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Carlsbergfondet

Det­te er den pri­mæ­re år­sag til, at vi i 2020 har haft lej­lig­hed til at kun­ne imø­de­kom­me en be­trag­te­lig del af de man­ge go­de an­søg­nin­ger, som vi har mod­ta­get,” skri­ver Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted i en mail til Fundats.

Hun be­teg­ner det fak­tum, at næ­sten hver an­den an­søg­ning blev imø­de­kom­met i 2020, som ”gan­ske til­freds­stil­len­de”. Men ten­den­sen fra 2020 er dog næp­pe kom­met for at bli­ve, po­in­te­r­er kommunikationschefen.

”Vo­res for­vent­ning er, at be­vil­lings­pro­cen­ten vil gå ned igen frem­over,” skri­ver Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.
Bun­ken med mod­tag­ne an­søg­nin­ger er det se­ne­ste år ble­vet la­ve­re i Carls­berg­fon­det. Fon­den gik så­le­des fra 836 an­søg­nin­ger i 2019 til 681 an­søg­nin­ger i 2020.

Der­for har vi i år valgt at fast­sæt­te en ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med vi og­så ret­ter op på, at ud­de­lings­be­lø­bet var lavt sid­ste år.

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Di­rek­tør, KV Fonden

En af for­kla­rin­ger­ne er iføl­ge Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted støt­te­o­m­rå­der­ne fel­trej­ser og forsk­nings­op­hold, som på grund af cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen ik­ke var ak­tu­el­le i 2020.

”Sam­ti­dig har vi på det se­ne­ste præ­ci­se­ret vo­res op­slag og vej­led­ning, så det er ble­vet ty­de­li­ge­re, hvem der op­fyl­der kra­ve­ne til at kun­ne sø­ge de for­skel­li­ge vir­ke­mid­ler. Det­te har og­så med­vir­ket til at re­du­ce­re an­tal­let af an­søg­nin­ger,” po­in­te­r­er Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Covid19 betød fald i uddelinger i KV Fonden

Mens be­vil­lings­pro­cen­ten er gå­et mar­kant op i Carls­berg­fon­det, har den i Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond (KV Fon­den) ta­get en or­dent­lig tur ned i 2020.

I pe­ri­o­den fra 2015 til 2019 svin­ge­de KV Fon­dens be­vil­lings­pro­cent mel­lem 22,2 og 47,5 pro­cent for så i 2020 at lan­de helt ne­de på 10,4 pro­cent. Det er der iføl­ge di­rek­tør for og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den Hen­rik Amand Hol­te­gaard én pri­mær for­kla­ring på, nem­lig de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af covid19.

”Da be­sty­rel­sen i maj 2020 skul­le fast­læg­ge ud­de­lings­ram­men for 2020, så vi ind i et år, hvor ak­tiepor­te­følj­en på da­væ­ren­de tids­punkt var fal­det væ­sent­ligt i vær­di, og de sel­ska­ber, vi in­ve­ste­rer i, hav­de meldt ud, at der ik­ke vil­le kom­me ud­byt­te i 2020. Sam­ti­dig var vi i gang med nog­le me­get sto­re renove­rin­ger og in­ve­ste­rin­ger i vo­res ejen­dom­me. Der­for valg­te vi at fast­læg­ge en re­la­tivt lav ud­de­lings­ram­me på fem mil­li­o­ner kro­ner frem for vo­res nor­ma­le mål­sæt­ning om at ud­de­le mini­mum 10 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Al­le­re­de i år er der dog skru­et op for ud­de­lin­ger­ne igen, op­ly­ser di­rek­tø­ren i KV Fon­den, og op­ti­mis­men ræk­ker og­så ind i 2022.

”Hvad vi jo ik­ke kun­ne vi­de, da vi sad i maj 2020, var, at det gik hen og blev et rig­tig godt ak­tie­år al­li­ge­vel, og stig­nin­gen fra sid­ste halv­del af 2020 er ind­til vi­de­re fort­sat i 2021. Der­for har vi i år valgt at fast­sæt­te en ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med vi og­så ret­ter op på, at ud­de­lings­be­lø­bet var lavt sid­ste år. Og hvis tin­ge­ne fort­sæt­ter på den­ne her må­de, ser det ud til, at og­så 2022 vil bli­ve et rig­tig godt ud­de­ling­s­år,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Online platform har givet flere ansøgninger

Ud af in­de­væ­ren­de års ud­de­lings­ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner er der al­le­re­de delt fem mil­li­o­ner ud til stu­di­e­støt­te og stu­di­e­rej­ser – to om­rå­der, hvor an­søg­nin­ger­ne og ud­de­lin­ger­ne grun­det cor­o­na var få og små i 2020.

Mæng­den af an­søg­nin­ger til KV Fon­den har væ­ret støt sti­gen­de de se­ne­ste år. I 2015 modt­og fon­den 1.715 an­søg­nin­ger, og i 2020 in­de­holdt an­søg­nings­por­ta­len næ­sten dob­belt så man­ge an­søg­nin­ger, nem­lig 3.288.

Net­op det fak­tum, at KV Fon­den har få­et en on­li­ne an­søg­nings­plat­form, er iføl­ge Hen­rik Amand Hol­te­gaard én af de pri­mæ­re for­kla­rin­ger på, at mæng­den af an­søg­nin­ger er vok­set år for år.

”Vi véd ik­ke end­nu, hvor vi en­der i år, idet vi har sid­ste ter­min 30. sep­tem­ber for al­le ka­te­go­ri­er und­ta­gen stu­di­e­rej­ser og stu­di­e­støt­te. Der ple­jer at kom­me rig­tig man­ge an­søg­nin­ger fra syg­doms­ram­te og en­li­ge mødre frem imod an­søg­nings­de­ad­li­ne, og det er ty­de­ligt, at be­ho­vet for støt­te fra de to grup­per på grund af covid19 er stør­re nu end tid­li­ge­re år. Man­ge so­ci­alt ud­sat­te har det ek­stremt dår­ligt og har brug for hjælp,” un­der­stre­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Begrænsninger for ældre gav færre ansøgninger

I Ve­lux Fon­den har der fra 2019 til 2020 bå­de væ­ret et fald i an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger og et mar­kant fald i bevillingsprocenten.

Fra 1.663 mod­tag­ne an­søg­nin­ger i 2019 dyk­ke­de an­tal­let i 2020 til 1.390, og be­vil­lings­pro­cen­ten er fal­det fra 59,5 pro­cent i 2019 til 44,2 pro­cent i 2020. Set i et fler­årigt per­spek­tiv har Ve­lux Fon­dens be­vil­lings­pro­cent si­den 2015 svin­get fra 39,3 til 59,5 procent.

I 2020 var lan­det luk­ket på grund af covid-19 – og især de æl­dre var for­hin­dret i at op­ret­hol­de de­res nor­ma­le aktivitetsniveau

Ane Hen­drik­sen – Di­rek­tør, Ve­lux Fonden

Iføl­ge di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen hæn­ger ned­gan­gen fra 2019 til 2020 snæ­vert sam­men med de be­græns­nin­ger, covid19 sat­te for de æl­dre danskere.

”Ve­lux Fon­dens vo­lu­men­om­rå­de er på an­tal­let af an­søg­nin­ger fra ’Ak­ti­ve æl­dre’, og hér er be­vil­lings­pro­cen­ten sam­ti­dig me­get høj. I 2020 var lan­det luk­ket på grund af covid-19 – og især de æl­dre var for­hin­dret i at op­ret­hol­de de­res nor­ma­le ak­ti­vi­tets­ni­veau. De kun­ne ik­ke mø­des og ud­veks­le ide­er til an­søg­nin­ger. Det er he­ri, bå­de det sto­re fald i an­tal­let af an­søg­nin­ger samt i be­vil­lings­pro­cen­ten skal fin­des. Det er sam­ti­dig vig­tigt at be­mær­ke, at fon­dens sam­le­de ud­de­lings­be­løb ik­ke er på­vir­ket, og det skyl­des, at hver be­vil­ling på ’Ak­ti­ve ældre’-området er ret lil­le, of­te un­der 10.000 kro­ner, i for­hold til for ek­sem­pel forsk­­nings- og mil­jøpro­jek­ter, hvor be­vil­lings­stør­rel­sen of­te lø­ber op i to­cif­re­de mil­li­onbe­løb,” skri­ver Ane Hen­drik­sen i en mail til Fundats.

Di­rek­tø­ren i Ve­lux Fon­den næv­ner yder­li­ge­re en år­sag til, at det sam­le­de an­tal an­søg­nin­ger til Ve­lux Fon­den er faldet.

”Fon­den er på ud­de­lings­om­rå­der­ne in­den for hu­m­an­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, mil­jø og det so­ci­a­le be­gyndt at ar­bej­de med ‘in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser’, hvil­ket be­ty­der, at fon­dens me­d­ar­bej­de­re har en di­a­log med po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re up-front. Den­ne me­re præ­ci­se vej­led­ning gi­ver fær­re an­søg­nin­ger, og det gi­ver iso­le­ret set en hø­je­re be­vil­lings­pro­cent, da in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser­ne ik­ke fi­gu­re­rer i an­søg­nings­sta­ti­stik­ken. Men da det sam­le­de an­tal af pro­jek­ter hér er be­ty­de­ligt min­dre end for ud­de­lings­om­rå­det ’Ak­ti­ve æl­dre’, er det ik­ke nok til at træk­ke be­vil­lings­pro­cen­ten op i for­hold til covid-ef­­fek­ten på ’Ak­ti­ve ældre’-området.” for­kla­rer Ane Hendriksen.

For søster­fon­den Vil­lum Fon­den er der en væ­sent­ligt stør­re sta­bi­li­tet i be­vil­lings­pro­cen­ten, som fra 2015 til 2020 har lig­get mel­lem 10,2 og 17,6 procent.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: