Ankenævn: Bestyrelse skal betale millioner tilbage til fond

Bestyrelsen i Fynske Købstæders Fond skal betale 2,6 millioner kroner tilbage til fonden. Det er konklusionen, efter Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Ifølge afgørelsen har bestyrelsens honorar i en årrække har været for højt. Fondens bestyrelse kalder kendelsen “uretfærdig”.

Fynske Købstæders Fond – balancesum
Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen og EY's ve­der­lags­a­na­ly­se lig­ger be­sty­rel­ses­ve­der­la­get i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond hø­je­re end i an­dre fon­de af til­sva­ren­de stør­rel­se må­lt på ba­lan­cesum. Kil­de: Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se om ve­der­lag i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond.

Ko­ste­de det i sid­ste en­de Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond en over­pris, da den byg­ge­kyn­di­ge fonds­be­sty­rel­se be­slut­te­de at gå til hån­de i drif­ten af fon­dens ejen­dom­me og ta­ge be­ta­ling for ar­bej­det gen­nem bestyrelseshonoraret?

Dét er det sprin­gen­de punkt i en ken­del­se fra Er­hvervsan­ke­næv­net, som be­ty­der, at fonds­be­sty­rel­sen skal be­ta­le 2,6 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge til fonden.

Fonds­be­sty­rel­sen me­ner selv, at den ind­ret­te­de sig bil­ligst mu­ligt ved selv at stå for en del af drif­ten af fon­dens udlejningsejendomme.

Mod­sat me­ner Er­hvervs­sty­rel­sen, at be­sty­rel­sen tog sig for dyrt be­talt for at ud­fø­re op­ga­ver som ad­mi­ni­stra­tion, ejen­doms­in­spek­tion, lø­ben­de ved­li­ge­hol­del­se af fon­dens ejen­dom­me og byg­ge­sty­ring i for­bin­del­se med f.eks. fa­ca­de­renove­ring og nye altaner.

“Det er Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at den kon­kre­te sam­men­blan­ding af be­sty­rel­sens op­ga­ver og rol­ler ik­ke har væ­ret i fon­dens øko­no­mi­ske in­ter­es­se […] Det er Er­hvervs­sty­rel­sen op­fat­tel­se, at de sam­le­de om­kost­nin­ger for­bun­det med drif­ten af fon­den væ­sent­ligt over­sti­ger, hvad der er sæd­van­ligt for sam­men­lig­ne­li­ge fon­de – og­så når der ta­ges høj­de for de blan­de­de op­ga­ver, som be­sty­rel­sens med­lem­mer har op­lyst, at de va­re­ta­ger,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen så­le­des i sagen.

Det er i så fald vig­tigt, at fonds­be­sty­rel­sen hu­sker at kon­te­re ar­bej­det sær­skilt og at kun­ne do­ku­men­te­re, at så­dan­ne ar­bej­der ik­ke er ud­ført dy­re­re el­ler dår­li­ge­re, end hvis fon­den hav­de købt sam­me ydel­se på markedet

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Nu har Er­hvervsan­ke­næv­net stad­fæ­stet Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se. En af­gø­rel­se, som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet.

Re­sul­tat: Den tre mand sto­re fonds­be­sty­rel­se skal be­ta­le en stor del af sit ho­norar for åre­ne 2015 til 2019 til­ba­ge til fon­den. I alt 2,6 mil­li­o­ner kro­ner in­klu­siv ren­ter på om­kring 10 pro­cent per år for he­le perioden.

Fonds­be­sty­rel­sen står ufor­stå­en­de til­ba­ge ef­ter millionregningen.

“Vi me­ner, at ken­del­se er uret­fær­dig. Vi har he­le ti­den va­re­ta­get fon­dens øko­no­mi­ske in­ter­es­se,” si­ger fonds­for­mand Hen­ning Har­der og be­sty­rel­ses­med­lem Bent Müller.

Beg­ge har nu be­talt det kræ­ve­de be­løb til­ba­ge, mens fon­den op­ly­ser, at den har ta­get rets­li­ge skridt til at ind­dri­ve be­lø­bet fra tid­li­ge­re for­mand Kjeld Ben­dix Poulsen.

Professor: Merudgift eller ej er afgørende

Fun­dats har bedt pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, om at pe­ge på det mest cen­tra­le i sa­gen. Han un­der­stre­ger, at han ik­ke ud­ta­ler sig om den kon­kre­te sag.

Iføl­ge pro­fes­soren er ét spørgs­mål afgørende:

“Det af­gø­ren­de er, når en fonds­be­sty­rel­se be­slut­ter sig for selv at ud­fø­re ar­bej­der i en fond, om det­te er i fon­dens øko­no­mi­ske in­ter­es­se,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen og uddyber:

“Med­lem­mer af en fonds­be­sty­rel­se må ger­ne ud­fø­re ar­bej­de for fon­den ud­over be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Det er i så fald vig­tigt, at fonds­be­sty­rel­sen hu­sker at kon­te­re ar­bej­det sær­skilt og at kun­ne do­ku­men­te­re, at så­dan­ne ar­bej­der ik­ke er ud­ført dy­re­re el­ler dår­li­ge­re, end hvis fon­den hav­de købt sam­me ydel­se på mar­ke­det. Det­te gør be­sty­rel­sen ved f.eks. at ind­hen­te til­bud på, hvad det ude i mar­ke­det vil ko­ste at ud­fø­re de kon­kre­te ar­bej­der og så pro­tokol­le­re dis­se. Den om­stæn­dig­hed, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke har sør­get for at ind­hen­te så­dan do­ku­men­ta­tion, er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at der skal ske til­ba­ge­be­ta­ling, hvis det ef­ter­føl­gen­de kan do­ku­men­te­res, at ud­gif­ten til dis­se ar­bej­der ik­ke af­vi­ger fra mar­ke­det i for­hold til pris og kva­li­tet,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Advokat: Normtal ikke retvisende

I sa­gen kom­mer Er­hvervs­sty­rel­sen blandt an­det frem til, at be­sty­rel­sen i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond har ud­ført sit ar­bej­de om­kring fon­dens ejen­dom­me for dyrt ved at hen­vi­se til de kom­mu­na­le hus­le­je­nævns så­kald­te norm­tal for ud­gif­ter til ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vær­ter på udlejningsejendomme.

Iføl­ge norm­tal­le­ne må ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vært ik­ke ko­ste le­jer­ne me­re end cir­ka 250.000 kro­ner år­ligt i en ejen­doms­por­te­føl­je af cir­ka sam­me stør­rel­se og be­lig­gen­hed som fondens.

Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fonds sam­le­de om­kost­nin­ger for­bun­det med be­sty­rel­ses­ar­bej­de in­klu­siv drift af fon­dens ejen­dom­me lig­ger om­kring 700.000 kro­ner år­ligt, og der­for har fonds­be­sty­rel­sens ho­norar i pe­ri­o­den væ­ret for højt, ly­der ar­gu­men­ta­tio­nen fra Erhvervsstyrelsen.

Men dén må­de at reg­ne på gi­ver ik­ke me­ning, si­ger fon­dens be­sty­rel­se. For det før­ste er norm­tal­le­ne sat ure­a­li­stisk lavt. Der­u­d­over har fonds­be­sty­rel­sen ud­ført man­ge fle­re op­ga­ver for de cir­ka 700.000 kro­ner, end hvad der rum­mes i norm­tal­le­ne på 250.000 kro­ner, ly­der be­sty­rel­sens modsvar.

“Fon­den be­stri­der, at an­ven­del­se af norm­tal gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de af om­kost­nin­ger for­bun­det med ad­mi­ni­stra­tion og ejen­doms­in­spek­tør­ar­bej­de af Fon­dens be­bo­el­ses­le­je­mål, idet Fon­dens be­sty­rel­se va­re­ta­ger væ­sent­ligt fle­re op­ga­ver ud over de sæd­van­li­ge op­ga­ver, der er om­fat­tet af en ad­mi­ni­stra­tions­af­ta­le,” skri­ver fon­den i sagen.

Hus­le­je­næv­ne­nes norm­tal for ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vært for­slår som en skræd­der i helvede

An­ne Lou­i­se Hu­sen – Part­ner, Hu­sen Advokater

Og her kan fon­den ha­ve en po­in­te. Det me­ner ad­vo­kat An­ne Lou­i­se Hu­sen, som har spe­ci­a­le i fast ejen­dom, sær­ligt bo­lig- og er­hvervs­le­je­ret. Hun har be­skæf­ti­get sig med om­rå­det si­den 1977, væ­ret med­lem af lej­e­lovskom­mis­sio­nen, Fre­de­riks­berg Hus­le­je­nævn, har i over 20 år un­der­vist i le­je­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, li­ge­som hun har skre­vet og re­di­ge­ret fle­re bø­ger om bl.a. lejeret.

An­ne Lou­i­se Hu­sen af­vi­ser, at hus­le­je­næv­ne­nes norm­tal for ud­gif­ter til ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vært gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de af de ty­pi­ske re­el­le ud­gif­ter for­bun­det med de op­ga­ver. Ud­gif­ter­ne er of­te be­ty­de­ligt hø­je­re end norm­tal­le­ne, si­ger hun.

“Hus­le­je­næv­ne­nes norm­tal for ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vært for­slår som en skræd­der i hel­ve­de, var jeg li­ge ved at si­ge. De dæk­ker of­te kun halv­de­len af de re­el­le ud­gif­ter til de po­ster,” si­ger An­ne Lou­i­se Husen.

Der­u­d­over be­kræf­ter hun, at eje­re af fast ejen­dom har en ræk­ke om­kost­nin­ger til ejen­dom­me­ne, som slet in­gen sam­men­hæng har med de norm­tal, som Er­hvervs­sty­rel­sen hen­vi­ser til.

“Ud­gif­ter til f.eks. ved­li­ge­hol­del­se er jo ik­ke en del af hus­le­je­næv­ne­nes norm­tal til ad­mi­ni­stra­tion og vi­ce­vært. Og de ud­gif­ter kan svin­ge vold­somt af­hæn­gig af ejen­dom­mens al­der og til­stand,” si­ger An­ne Lou­i­se Husen.

Al­li­ge­vel vur­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen med af­sæt i norm­tal­le­ne, at "den kon­kre­te sam­men­blan­ding af be­sty­rel­sens op­ga­ver og rol­ler ik­ke har væ­ret i fon­dens øko­no­mi­ske interesse."

An­ne Lou­i­se Hu­sen gen­ken­der Er­hvervs­sty­rel­sens på­stand om, at be­sty­rel­sen har valgt en dyr løs­ning ved selv at ud­fø­re op­ga­ver­ne om­kring fon­dens ejendomme.

“Den po­in­te hø­rer jeg of­te. Men min er­fa­ring er ba­re, at det sjæl­dent gi­ver en be­spa­rel­se at be­ta­le an­dre for at gø­re ar­bej­det,” si­ger hun.

An­ne Lou­i­se Hu­sen un­der­stre­ger, at hun ik­ke ud fra det fo­re­lig­gen­de kan vur­de­re, om be­sty­rel­ses­ho­nora­ret i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond har væ­ret for højt.

Hvis vi hav­de gjort det, hav­de vi for­ment­lig al­drig hørt en pind fra Erhvervsstyrelsen

Hen­ning Har­der og Bent Mül­ler – Fonds­for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem, Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond

Fon­dens be­sty­rel­se be­stod fra 2015 til 2019 af Kjeld Ben­dix Po­ul­sen, der gen­nem en lang år­ræk­ke be­sad en stør­re ejen­doms­por­te­føl­je, mu­rer­me­ster og in­ge­ni­ør Bent Mül­ler, samt fon­dens nu­væ­ren­de for­mand Hen­ning Har­der, der tid­li­ge­re var di­rek­tør i for­sik­rings­sel­ska­bet Fyn­s­ke Køb­stæ­der A/S og der­u­d­over har man­ge års er­fa­ring med renove­ring af ejendomme.

For­di be­sty­rel­sen på den må­de hav­de kom­pe­ten­cer på ejen­doms­om­rå­det, me­ner den ik­ke selv, at den kun­ne ha­ve spa­ret fon­den pen­ge ved at kø­be ar­bej­det bil­li­ge­re ude i byen.

“Hav­de vi bedt an­dre om at bru­ge den sam­me tid, som vi i be­sty­rel­sen har brugt på ar­bej­det, så var det ble­vet dy­re­re. Det har vo­res re­visor og­så la­vet be­reg­nin­ger på og sendt til Er­hvervs­sty­rel­sen," si­ger Hen­ning Har­der og Bent Müller.

Professor: Pas på vederlagsanalyser

Ud­over de om­strid­te norm­tal hen­vi­ser Er­hvervs­sty­rel­sen og Er­hvervsan­ke­næv­net og­så til un­der­sø­gel­ser af, hvad be­sty­rel­ser i er­hvervs­fon­de ty­pisk får i honorar.

Er­hvervs­sty­rel­sen frem­hæ­ver blandt an­det en un­der­sø­gel­se fra kon­su­lent­hu­set EY, som tid­li­ge­re har mødt hård kri­tik. Ef­ter un­der­sø­gel­sen blev pu­bli­ce­ret, ret­te­de EY fle­re fejl på bag­grund af kritikken.

Nu er ana­ly­sen ble­vet en del af grund­la­get for af­gø­rel­sen om at ned­sæt­te ho­nora­ret til be­sty­rel­sen i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond.

“Er­hvervs­sty­rel­sen fast­hol­der, at det i af­gø­rel­se af 6. maj 2020 fast­sat­te be­sty­rel­ses­ve­der­lag er ri­me­ligt, bå­de un­der hen­syn­ta­gen til de fak­ti­ske be­sty­rel­ses­op­ga­ver i fon­den, samt sæd­van­ligt hen­set til hvad der be­ta­les i sam­men­lig­ne­li­ge fon­de, jf. frem­lag­te un­der­sø­gel­ser,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen så­le­des i sa­gen med hen­vis­ning til bl.a. EY-undersøgelsen.

Er­hvervs­sty­rel­sen frem­hæ­ver med et di­a­gram (se øverst i ar­tik­len), at be­sty­rel­ses­ho­nora­ret i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond skil­ler sig ud sam­men­lig­net med an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de med sam­me ba­lan­cesum – regn­skabs­sprog for fon­dens sam­le­de vær­di­er, der lig­ger om­kring 45 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge fon­den er for­kla­rin­gen på det umid­del­bart op­sigtsvæk­ken­de di­a­gram dog ude­luk­ken­de, at be­sty­rel­ses­ho­nora­ret i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond og­så dæk­ker be­sty­rel­sens ar­bejds­op­ga­ver om­kring fon­dens ejendomme.

Fon­den kun­ne og­så ha­ve valgt at bog­fø­re de­le af be­sty­rel­ses­ho­nora­ret på po­ster som ad­mi­ni­stra­tion og ejen­doms­in­spek­tør­ar­bej­de, si­ger den.

“Hvis vi hav­de gjort det, hav­de vi for­ment­lig al­drig hørt en pind fra Er­hvervs­sty­rel­sen, for så hav­de tal­le­ne slet ik­ke set så­dan ud,” si­ger Hen­ning Har­der og Bent Müller.

Iføl­ge EYs ve­der­lags­un­der­sø­gel­se ty­der no­get på, at be­sty­rel­sen kan ha­ve ret.

For mens be­sty­rel­ses­ho­nora­ret i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond lig­ger højt sam­men­lig­net med an­dre fon­de med sam­me vær­di­er, så er per­so­na­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne i de an­dre fon­de til gen­gæld cir­ka fem gan­ge hø­je­re end i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond i gennemsnit.

Jeg me­ner, at myn­dig­he­der­ne bør væ­re var­som­me med at ta­ge ge­ne­rel­le un­der­sø­gel­ser af er­hvervs­dri­ven­de fon­des ve­der­lag som ud­tryk for den kon­kre­te vir­ke­lig­hed og der­med som no­get, der kan ind­gå di­rek­te i et afgørelsesgrundlag

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

De sam­le­de per­so­na­le- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger er cir­ka 700.000 kr. år­ligt i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond. Sam­men­lig­ne­li­ge fon­de har iføl­ge EY-un­der­sø­gel­sen til­sva­ren­de ud­gif­ter på om­kring 3,5 mio. kr. om året.

Set fra dén vin­kel kun­ne man kal­de fon­den sær­de­les om­kost­nings­ef­fek­tiv. Men det for­hol­der hver­ken ken­del­sen fra Er­hvervsan­ke­næv­net el­ler Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se sig til.

Tvær­ti­mod skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen – umid­del­bart i strid med EY-un­der­sø­gel­sen – at “det kon­sta­te­res, at de sam­le­de drifts- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger [i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond], i væ­sent­ligt om­fang, over­sti­ger ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i sam­men­lig­ne­li­ge fonde.”

Iføl­ge Ras­mus Feldt­hu­sen bør myn­dig­he­der­ne på fonds­om­rå­det pas­se på med at an­ven­de ve­der­lags­un­der­sø­gel­ser, når de af­gør kon­kre­te sager.

“Jeg me­ner, at myn­dig­he­der­ne bør væ­re var­som­me med at ta­ge ge­ne­rel­le un­der­sø­gel­ser af er­hvervs­dri­ven­de fon­des ve­der­lag som ud­tryk for den kon­kre­te vir­ke­lig­hed og der­med som no­get, der kan ind­gå di­rek­te i et af­gø­rel­ses­grund­lag for, hvad der er rig­ti­ge og for­ker­te ni­veau­er for en er­hvervs­dri­ven­des fonds kon­kre­te for­hold og er­hver­vak­ti­vi­tet,” si­ger han.

Fun­dats har fo­re­lagt punk­ter­ne om de an­gi­ve­ligt mis­vi­sen­de norm­tal, de mod­stri­den­de tal fra EY's ver­der­lags­a­na­ly­se og pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sens ad­var­sel mod at bru­ge ge­ne­rel­le ve­der­lags­a­na­ly­ser i kon­kre­te sa­ger for Erhvervsstyrelsen.

Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser, at den ik­ke øn­sker at kom­men­te­re punk­ter­ne, for­di den ik­ke kom­men­te­rer kon­kre­te og/eller ver­se­ren­de sager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer