Bestseller-ejer stifter endnu en fond

Anders Holch Povlsen, der tidligere har stiftet Bestseller Foundation, har netop søsat endnu en fond ved navn Holch Povlsen Foundation. Den nye almenvelgørende fond vil fremme bæredygtig udvikling.

Be­st­sel­ler-eje­ren An­ders Holch Po­vls­en, og hol­dings­el­ska­bet Heart­land stif­ter en ny al­men­vel­gø­ren­de fond, skri­ver Finans.

Der er kom­met end­nu en knap­penål på fondsdanmarkskortet.

Iføl­ge on­li­ne­me­di­et Fi­nans har Dan­marks ri­ge­ste per­son, Be­st­sel­ler-eje­ren An­ders Holch Po­vls­en, og hol­dings­el­ska­bet Heart­land, der va­re­ta­ger Holch Po­vls­en-fa­mi­li­en og Be­st­sel­lers in­ter­es­ser, den 31. au­gust i år stif­tet en ny fond al­men­vel­gø­ren­de fond med nav­net Holch Po­vls­en Foundation.

Li­se Kaae, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i An­ders Holch Po­vls­ens Heart­land-kon­cer­nen, op­ly­ser til Fi­nans, at Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion er etab­le­ret med det for­mål at frem­me bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Det sker iføl­ge Li­se Kaae med fo­kus på FN´s 17 verdensmål.

”Fon­den er stif­tet af Heart­land, og fon­den har na­tur­ligt ta­get ud­gangs­punkt i vo­res ejer­fa­mi­lies navn,” skri­ver Li­se Kaae i en mail til Finans.

Det er ik­ke før­ste gang, An­ders Holch Po­vls­en stif­ter en fond. I 2015 stif­te­de han Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, der hjæl­per iværk­sæt­te­re i blandt an­det Ki­na, In­di­en og Afri­ka og har til for­mål at støt­te hu­ma­ni­tæ­re for­mål, især be­kæm­pel­se af fat­tig­dom og be­græns­ning af den glo­ba­le befolkningstilvækst.

I for­å­ret 2020 do­ne­re­de Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion 100.000 test­kit til Re­gion Ho­ved­sta­den i for­bin­del­se med coronakrisen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer