Bestseller-ejer stifter endnu en fond

An­ders Holch Po­vls­en, der tid­li­ge­re har stif­tet Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, har net­op sø­sat end­nu en fond ved navn Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion. Den nye al­men­vel­gø­ren­de fond vil frem­me bæ­re­dyg­tig udvikling. 

Be­st­­sel­­ler-eje­ren An­ders Holch Po­vls­en, og hol­dings­el­ska­bet Heart­land stif­ter en ny al­men­vel­gø­ren­de fond, skri­ver Finans.

Der er kom­met end­nu en knap­penål på fondsdanmarkskortet.

Iføl­ge on­li­ne­me­di­et Fi­nans har Dan­marks ri­ge­ste per­son, Be­st­­sel­­ler-eje­ren An­ders Holch Po­vls­en, og hol­dings­el­ska­bet Heart­land, der va­re­ta­ger Holch Po­­vls­­en-fa­­mi­li­en og Be­st­sel­lers in­ter­es­ser, den 31. au­gust i år stif­tet en ny fond al­men­vel­gø­ren­de fond med nav­net Holch Po­vls­en Foundation.

Li­se Kaae, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i An­ders Holch Po­vls­ens Heart­land-kon­­cer­­nen, op­ly­ser til Fi­nans, at Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion er etab­le­ret med det for­mål at frem­me bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Det sker iføl­ge Li­se Kaae med fo­kus på FN´s 17 verdensmål.

”Fon­den er stif­tet af Heart­land, og fon­den har na­tur­ligt ta­get ud­gangs­punkt i vo­res ejer­fa­mi­lies navn,” skri­ver Li­se Kaae i en mail til Finans.

Det er ik­ke før­ste gang, An­ders Holch Po­vls­en stif­ter en fond. I 2015 stif­te­de han Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, der hjæl­per iværk­sæt­te­re i blandt an­det Ki­na, In­di­en og Afri­ka og har til for­mål at støt­te hu­ma­ni­tæ­re for­mål, især be­kæm­pel­se af fat­tig­dom og be­græns­ning af den glo­ba­le befolkningstilvækst.

I for­å­ret 2020 do­ne­re­de Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion 100.000 test­kit til Re­gion Ho­ved­sta­den i for­bin­del­se med coronakrisen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: