Projekter om mental sundhed og fejring af grundlovsdag får fondspenge

Velliv Foreningen støtter projekter, der skal styrke mental sundhed på arbejdspladser, mens Nordea-fonden finansierer initiativ, som vil gøre grundlovsdag til en festdag for børn. Industriens Fond støtter projekt, hvor blandt andre kvinder med flygtningebaggrund beskytter virksomheder mod hackerangreb.

Ini­ti­a­ti­vet Grund­lovs­fe­sten har net­op få­et en mil­li­onbe­vil­ling fra Nor­dea-fon­den. Pen­ge­ne skal over de næ­ste fi­re år bru­ges på at få blandt an­dre sko­ler, bi­bli­o­te­ker og bo­lig­for­e­nin­ger til at hol­de grund­lovs­fe­ster sam­men med børn. Bil­le­det er fra grund­lovs­fe­sten sid­ste år i Gel­lerup. (fo­to: Tom­my Nguy­en, Grundlovsfesten)

Et nyt år er skudt i gang, og det be­ty­der selvsagt og­så nye ud­de­lin­ger af pen­ge fra de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger.

Fun­dats’ ugent­li­ge gen­nem­gang af ud­valg­te ud­de­lin­ger star­ter hos Vel­liv For­e­nin­gen, som i en pres­se­med­del­el­se for­tæl­ler, at for­e­nin­gen net­op har ud­delt 28 mil­li­o­ner kro­ner med det for­mål at styr­ke den men­tale sund­hed på en lang ræk­ke dan­ske arbejdspladser.

Blandt de støt­te­de ar­bejds­plad­ser er Vin­derup Re­alsko­le, der vil bli­ve bed­re til at hånd­te­re vold og trus­ler. VVS Sø­berg har få­et mid­ler til et pro­jekt, hvor der skal gen­nem­fø­res in­ter­views om triv­sel med me­d­ar­bej­der­ne, når de sid­der i bi­ler­ne på vej på op­ga­ver, mens Fug­leb­jerg Ki­ste­fa­brik har få­et pen­ge til bå­de at gen­nem­fø­re en triv­sels­un­der­sø­gel­se og ar­bej­de med to­nen på arbejdspladsen.

Vel­liv For­e­nin­gen støt­ter der­u­d­over et pro­jekt un­der Er­hvervs­hus Sjæl­land, som i sam­ar­bej­de med en ræk­ke ar­bejds­mil­jø­rå­d­gi­ve­re til­by­der små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der ny vi­den om trivselsprocesser.

Og­så en en­kelt ana­ly­se får støt­te. Tek­no­lo­gisk In­sti­tut vil sam­men med Jour­na­list­for­bun­det og Dan­ske Me­di­er un­der­sø­ge, hvor­dan kun­stig in­tel­li­gens på­vir­ker men­tal triv­sel blandt journalister.

Vil gøre grundlovsdag til festdag for børn

Grund­lovs­dag den 5. ju­ni skal væ­re en dag fyldt med fe­ster for og med børn. Det er mis­sio­nen i det nye ini­ti­a­tiv Grund­lovs­fe­sten, som net­op har få­et en be­vil­ling på 9,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Nordea-fonden.

Pen­ge­ne skal over de næ­ste fi­re år bru­ges på at en­ga­ge­re end­nu fle­re sko­ler, bi­bli­o­te­ker, bo­lig­for­e­nin­ger og kul­turin­sti­tu­tio­ner til at hol­de grund­lovs­fe­ster sam­men med børn.

“Vi kan ik­ke star­te tid­ligt nok med at gi­ve børn me­dind­fly­del­se og med, at børn en­ga­ge­rer sig i de­mo­kra­ti­et,” si­ger Olav He­s­sel­da­hl, der er le­der af og ini­ti­a­tiv­ta­ger til Grund­lovs­fe­sten, i en pressemeddelelse.

Lad os ba­re væ­re brutalt ær­li­ge og si­ge, at grund­lovs­dag i dag er en tynd kop te. Vo­res na­tio­nal­dag er jo gam­mel­dags og kedelig!

Olav He­s­sel­da­hl – Le­der og ini­ti­a­tiv­ta­ger, Grundlovsfesten

Grund­lovs­dag mar­ke­rer det dan­ske de­mo­kra­tis fød­sels­dag, og da­gen fortje­ner bed­re og fest­li­ge­re tra­di­tio­ner end det, vi kan præ­ste­re i dag, me­ner Olav He­s­sel­da­hl – blandt an­det når han ske­ler til Nor­ges fol­ke­fest i bør­ne­høj­de den 17. maj, som er en ty­de­lig in­spira­tion for Grundlovsfesten.

“Lad os ba­re væ­re brutalt ær­li­ge og si­ge, at grund­lovs­dag i dag er en tynd kop te. Vo­res na­tio­nal­dag er jo gam­mel­dags og ke­de­lig! Der er in­gen py­nt i bu­tik­ker­ne, in­gen sang el­ler en læk­ker grund­lovska­ge til at gø­re da­gen til no­get sær­ligt. Der fin­des stort set in­gen­ting, der mar­ke­rer grund­lovs­dag på nær Dan­ne­brog på bus­ser­ne og po­li­ti­ske ta­ler. Men det kan vi la­ve om på i fæl­les­skab – og det gør vi nu,” si­ger Olav Hesseldahl.

Hos Nor­dea-fon­den har ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler sto­re for­vent­nin­ger til Grundlovsfesten.

”Det er et ini­ti­a­tiv, der in­vol­ve­rer børn og un­ge på nye må­der i fejrin­gen af grund­lovs­dag. Vi hå­ber, at ini­ti­a­ti­vet kan væ­re med til at øge kend­ska­bet til grund­loven og sam­ti­dig sti­mu­le­re børns lyst til ak­tivt at ta­ge del i vo­res de­mo­kra­ti,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Støtte til køkkenhaver og grønne kogebøger

Nor­dea-fon­den står og­så bag støt­te til fi­re bæ­re­dyg­tig­heds­pro­jek­ter, som skal kom­me ele­ver­ne og lo­ka­l­om­rå­der­ne på fi­re af lan­dets højsko­ler til go­de. Det skri­ver Fol­ke­højsko­ler­nes For­e­ning i en pressemeddelelse.

De fi­re højsko­ler er Brand­b­jerg Højsko­le og Børkop Højsko­le ved Vej­le, søn­derjy­ske Løgum­klo­ster Højsko­le og Ger­lev Idræts­højsko­le ved Sla­gel­se, som hver har mod­ta­get mel­lem én og to mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter­ne – i alt godt 7,3 mil­li­o­ner kro­ner. Støt­ten fra Nor­dea-fon­den er en del af en stør­re ind­sats, der skal frem­me bæ­re­dyg­tig­hed og grøn om­stil­ling på lan­dets højskoler.

På Brand­b­jerg Højsko­le skal mid­ler­ne pri­mært bru­ges til at an­læg­ge et stort are­al til bæ­re­dyg­tig dyrk­ning af frugt og grønt samt små, vil­de oa­ser. Må­let er at gø­re højsko­len me­re selv­for­sy­nen­de og at in­spi­re­re ele­ver, kur­si­ster og lo­ka­le til at le­ve me­re bæ­re­dyg­tigt. Sam­me mål har man på Ger­lev Idræts­højsko­le, hvis ny­e­tab­le­re­de sko­vland­brug og driv­hu­se skal gi­ve ele­ver og lo­kal­sam­fund ind­blik i lo­kal og bæ­re­dyg­tig fødevareproduktion.

I Løgum­klo­ster vil højsko­len an­læg­ge et nyt køk­ken, som skal an­ven­des til un­der­vis­ning i kli­ma­ven­lig mad, mens Børkop Højsko­le kom­mer til at an­ven­de støt­ten til at ska­be en højsko­le­park, der for­e­ner højsko­len og lo­kal­sam­fun­det og vi­de­re­ud­vik­ler Børkops vi­sion om at væ­re ’Na­tur­by­en’.

Iføl­ge for­mand for Fol­ke­højsko­ler­nes For­e­ning Lis­beth Trin­skjær er det po­si­tivt, at de før­ste fi­re højsko­ler nu får støt­te til det af­gø­ren­de ar­bej­de med at ska­be ud­vik­ling, hand­le­kraft og håb.

”Hvis vi som sam­fund for al­vor skal lyk­kes med at ska­be de for­an­drin­ger, en bæ­re­dyg­tig frem­tid kræ­ver, skal man­ge små og sto­re løs­nin­ger ud­vik­les. Højsko­ler­ne er al­le­re­de spi­ren­de la­bo­ra­to­ri­er for den ud­vik­ling, og vi ser, hvor­dan hå­bet en­ga­ge­rer til hand­ling. Tak­ket væ­re den hi­sto­risk stær­ke op­bak­ning fra Nor­dea-fon­den får man­ge højsko­ler nu mu­lig­hed for at styr­ke hå­bet, hand­le­kraf­ten og en­ga­ge­men­tet blandt de­res ele­ver,” si­ger Lis­beth Trinskjær.

Fond bag ny idrætspris

I lør­dags, den 6. ja­nu­ar, blev der ud­delt en ræk­ke pri­ser til dan­ske at­le­ter og re­præ­sen­tan­ter for det fri­vil­li­ge idræts­liv ved det år­li­ge sports­gal­las­how i Boxen i Her­ning – her­i­blandt en ny pris, ’Idræt­tens So­ci­a­le Pris’, som Po­ul Due Jen­sens Fond (Grund­fos Fon­den) og Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) står bag.

Tan­ken bag pri­sen er, at idræt er et stærkt mid­del til fæl­les­skab og triv­sel og der­for en god ram­me for so­ci­a­le ind­sat­ser, der kan styr­ke lo­ka­le sam­fund og gø­re en for­skel for ud­sat­te borgere.

Idræt for Sin­det er et frem­ra­gen­de ek­sem­pel på idræt­tens po­ten­ti­a­le til at hjæl­pe men­ne­sker i en sår­bar situation

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Grund­fos Fonden

Den før­ste vin­der af pri­sen blev Mo­gens Dam­gaard fra Dansk Ar­bej­der Idræts­for­bund. Her har han blandt an­det i år­ti­er ar­bej­det for at ud­bre­de kon­cep­tet ’Idræt for Sin­det’, som har fo­kus på men­ne­sker med psy­ki­ske sårbarheder.

”Idræt for Sin­det er et frem­ra­gen­de ek­sem­pel på idræt­tens po­ten­ti­a­le til at hjæl­pe men­ne­sker i en sår­bar si­tu­a­tion. Vi er sær­ligt im­po­ne­ret over, hvor­dan Mo­gens Dam­gaard har løf­tet og spredt ind­sat­sen ud i kom­mu­ner til gavn for man­ge del­ta­ge­re – og der­for har vi valgt at pe­ge på ham som mod­ta­ger af pri­sen,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, fonds­di­rek­tør, Grund­fos Fonden.

Det er en jury med re­præ­sen­tan­ter fra DIF og Grund­fos Fon­den, der har ud­pe­get Mo­gens Dam­gaard som vin­der af pri­sen. Og ud over an­er­ken­del­sen modt­og han 75.000 kro­ner til det vi­de­re ar­bej­de med Idræt for Sindet.

Støtte til sårbare unge og indlagte børn

De dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner He­ads­pa­ce og 11 På Ryg­gen ta­ger hul på det nye år med øko­no­misk ryg­vind til at gen­nem­fø­re pro­jek­ter til gavn for hen­holds­vis sår­ba­re un­ge samt ind­lag­te børn og fa­mi­li­er på Aar­hus Universitetshospital.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er to af i alt seks mod­ta­ge­re af en sam­let nytårs­do­na­tion på 3,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion. Det skri­ver Be­st­sel­ler i en pressemeddelelse.

Fon­den har tra­di­tion for at gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til vel­gø­ren­de for­mål in­spi­re­ret af kol­le­ger­ne i Be­st­sel­ler i for­bin­del­se med års­skif­tet. I 2023 har al­le me­d­ar­bej­de­re i mo­de­virk­som­he­den i Dan­mark og ud­lan­det haft mu­lig­hed for at fo­re­slå en mod­ta­ger på bag­grund af, hvil­ket for­mål der lig­ger den en­kel­te på sinde.

"Rig­tig man­ge kol­le­ger i Be­st­sel­ler greb mu­lig­he­den og del­te en sag, som står de­res hjer­te nært. Vi er ble­vet rørt over me­d­ar­bej­der­nes en­ga­ge­ment og de per­son­li­ge mo­ti­va­tio­ner, som vi har mod­ta­get. På veg­ne af he­le vo­res or­ga­ni­sa­tion er vi stol­te over at kun­ne gi­ve en hånds­ræk­ning til seks or­ga­ni­sa­tio­ner, bå­de i ud­lan­det og i Dan­mark, som gør en for­skel,” si­ger Ti­ne Fi­sker Hen­rik­sen, di­rek­tør i Be­st­sel­ler Foundation.

Si­den Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion blev etab­le­ret i 2015, har den in­ve­ste­ret og ud­delt me­re end 200 mil­li­o­ner kroner.

26 mio. kr. til kunstvidenskabelig forskning

Vi fort­sæt­ter til Ny Carls­berg­fon­det, som har ud­delt 26 mil­li­o­ner kro­ner til at styr­ke den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning på de dan­ske kunstmuseer.

Pen­ge­ne er for­delt på 18 an­sø­ge­re, skri­ver Ny Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

”Vi for­ven­ter at kun­ne bi­dra­ge af­gø­ren­de i de kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­mil­jø­er i de kom­men­de år. Vi har i gen­nem 2023 haft kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med forsk­nings­ak­tø­rer­ne, og det er en glæ­de at kun­ne for­ø­ge be­vil­lin­ger­ne, så forsk­nin­gen kan gen­nem­fø­res på bedst tæn­ke­lig må­de for al­le in­vol­ve­re­de, øko­no­misk så­vel som fag­ligt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der er for­per­son i Ny Carlsbergfondet.

Det er fon­dens øn­ske at fort­sæt­te ar­bej­det med at un­der­støt­te bro­byg­nin­gen mel­lem forsk­nings­mil­jø­er­ne på hen­holds­vis uni­ver­si­te­ter og mu­se­er, som fon­den etab­le­re­de med forsk­nings­i­ni­ti­a­ti­vet i 2010.

”Med de nye be­vil­lin­ger fort­sæt­ter vi fon­dets ar­bej­de med at styr­ke kunstvi­den­ska­be­lig forsk­ning på de dan­ske mu­se­er. På tret­ten­de år har pulj­en gjort det, vi sat­te os for, da vi etab­le­re­de ind­sat­sen, nem­lig at brin­ge det mu­se­a­le forsk­nings­om­rå­de ind på uni­ver­si­te­ter­ne og det uni­ver­si­tæ­re forsk­nings­mil­jø ud på mu­se­er­ne,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Hjælp til unge voldsramte i Nordvestjylland

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har net­op do­ne­ret 7,2 mil­li­o­ner kro­ner til et tre­årigt rå­d­giv­nings- og fore­byg­gel­ses­pro­jekt på Holste­bro Kri­se­cen­ter for un­ge volds­ram­te i Holste­bro, Stru­er og Lemvig kom­mu­ner. Det skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på fon­de­nes fæl­les hjemmeside.

Der er ta­le om det før­ste sted i lan­det, hvor et kri­se­cen­ter i sam­ar­bej­de med kom­mu­ner og po­li­ti kan ar­bej­de med at hjæl­pe den en­kel­te volds­ram­te un­ge vi­de­re. Til­bud­det gæl­der al­le volds­ram­te mel­lem 14 og 17 år i de tre kom­mu­ner, hvor de vil kun­ne få ano­nym rådgivning.

Med be­vil­lin­gen får og­så al­le sko­ler, ef­ter­sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser i Nord­ve­stjyl­land mu­lig­hed for at mod­ta­ge kri­se­cen­te­rets fore­byg­gen­de un­der­vis­ning af un­ge, op­ly­ses det.

Holste­bro Kri­se­cen­ter vil ha­ve det nye rå­d­giv­nings­til­bud klar i lø­bet af for­å­ret. Den fore­byg­gen­de un­der­vis­ning er plan­lagt til at gå i gang i au­gust i år.

Nye faciliteter på landbrugsskole

’Lab X’ er nav­net på en ræk­ke nye spe­ci­al­de­sig­ne­de fa­ci­li­te­ter på Kjær­gård Land­brugs­sko­le i Bram­m­ing i Syd­ve­stjyl­land med plads til blandt an­det et au­di­to­ri­um og et laboratorium.

Lab X bli­ver en del af ny byg­ning på land­brugs­sko­len. Byg­ge­ri­et er mu­lig­gjort af en do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den på 15 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de. Byg­nin­gen op­fø­res i bæ­re­dyg­ti­ge ma­te­ri­a­ler som træ, se­dum­plan­ter og genbrugsteglsten.

I de nye fa­ci­li­te­ter får sko­lens ele­ver ad­gang til ny tek­no­lo­gi, hvor de bed­re kan ar­bej­de med le­ven­de dyr og ma­ski­ner som for ek­sem­pel dro­ner og malkerobotter.

Kjær­gård Land­brugs­sko­le er en af de ny­e­ste land­brugs­sko­ler i Dan­mark og har et elev­tal på om­kring 100 årselever.

Særlige medarbejdere til kamp mod hackerangreb

Vi slut­ter hos In­du­stri­ens Fond, som net­op har of­fent­lig­gjort fon­dens støt­te et nyt pro­jekt, hvor neu­ro­di­ver­gen­te men­ne­sker, kvin­der med flygt­nin­ge- og mi­grant­bag­grund, le­di­ge aka­de­mi­ke­re og se­ni­o­rer ud­dan­nes til at kun­ne hånd­te­re cy­ber­sik­ker­he­den i min­dre virksomheder.

Kom­bi­na­tio­nen af man­gel på ar­bejds­kraft in­den­for it-sik­ker­hed og en støt sti­gen­de trus­sel fra it-kri­mi­nel­le er en gif­tig co­ck­tail for sær­ligt små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, der of­te må gå for­gæ­ves i jag­ten på me­d­ar­bej­de­re med de ret­te kom­pe­ten­cer til at styr­ke cy­ber­sik­ker­he­den. Der­for er en ræk­ke virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner gå­et sam­men for at af­hjæl­pe det sto­re udæk­ke­de be­hov for me­d­ar­bej­de­re, der kan hånd­te­re it-sikkerhed.

Virk­som­he­der­ne skri­ger på kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft in­den­for cy­ber­sik­ker­hed, og sær­ligt de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der har sto­re ud­for­drin­ger med at etab­le­re et for­nuf­tigt ni­veau af it-sikkerhed

Ma­le­ne Stid­sen – Le­der af cy­ber­pro­gram­met, In­du­stri­ens Fond

Pro­jek­tet ’Fast tra­ck til kom­pe­ten­cer i cy­ber­sik­ker­hed’ er støt­tet af In­du­stri­ens Fond med 14 mil­li­o­ner kro­ner. Det sig­ter i før­ste om­gang på at træ­ne og opkva­li­fi­ce­re 370 bor­ge­re i re­le­van­te cy­ber­sik­ker­heds­kom­pe­ten­cer for at hjæl­pe min­dre virk­som­he­der med at iden­ti­fi­ce­re og be­kæm­pe cy­ber­trus­ler og be­skyt­te de­res ak­ti­ver og omdømme.

”Virk­som­he­der­ne skri­ger på kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft in­den­for cy­ber­sik­ker­hed, og sær­ligt de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der har sto­re ud­for­drin­ger med at etab­le­re et for­nuf­tigt ni­veau af it-sik­ker­hed. Sam­ti­dig er net­op de virk­som­he­der i sti­gen­de grad i sø­ge­ly­set hos it-kri­mi­nel­le. Det pro­blem skal vi ha­ve løst, og med det­te ini­ti­a­tiv ta­ger vi et stort skridt i den rig­ti­ge ret­ning,” si­ger le­de­ren af In­du­stri­ens Fonds cy­ber­pro­gram Ma­le­ne Stid­sen i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer