Grønne fonde og tænketanke rykker under samme tag

Kli­ma­fon­den KR Fo­un­da­tion og en ræk­ke grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner og tæn­ket­an­ke, der al­le er støt­tet af Ve­lux Fon­de­ne, er net­op ryk­ket sam­men i et kon­tor­fæl­les­skab i Kø­ben­havn. KR Fo­un­da­tions di­rek­tør Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen for­ven­ter, at fon­den frem­over kom­mer til at ar­bej­de tæt sam­men med si­ne nye bo­fæl­ler og at der blandt an­det på det in­ter­na­tio­na­le om­rå­de kan op­nås synergieffekter. 

Con­nie He­de­gaard er be­sty­rel­ses­for­mand for bå­de KR Fo­un­da­tion og Con­ci­to, der nu er kom­met un­der sam­me tag med en ræk­ke an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner (fo­to: Tæn­ket­an­ken Concito).

Fo­kus på og en­ga­ge­ment i den grøn­ne om­stil­ling er i høj­sæ­det hos al­le de fon­de, or­ga­ni­sa­tio­ner, tæn­ket­an­ke og for­ske­re, som net­op er flyt­tet un­der sam­me tag i et nyt kon­tor­fæl­les­skab på Læ­der­stræ­de i cen­trum af København.

En an­den fæl­lesnæv­ner er, at al­le be­bo­er­ne i Læ­der­stræ­de 20 er støt­tet af Vil­lum Fon­den el­ler Ve­lux Fon­den, og det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab ud­sprin­ger di­rek­te af den be­vil­ling på 320 mil­li­o­ner kro­ner, som Ve­lux Fon­de­ne i maj i år un­der over­skrif­ten ’70i30’ skød ind i en be­stræ­bel­ser­ne på at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030.

Blandt dem, der har pak­ket flyt­te­kas­ser ud i Læ­der­stræ­de, er den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som si­den den blev stif­tet af Vil­lum Fon­den i de­cem­ber 2014 har haft cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt at gø­re godt med. Di­rek­tør KR Fo­un­da­tion Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen for­ven­ter, at fon­den i frem­ti­den kom­mer til at ar­bej­de me­re sam­men med de nye kontorfæller.

”Ide­en med Læ­der­stræ­de 20 er at ska­be et kon­tor­fæl­les­skab med or­ga­ni­sa­tio­ner, der på for­skel­lig vis ar­bej­der for at frem­me den­ne grøn­ne om­stil­ling – det vil si­ge bå­de kli­ma og mil­jø, til lands og til vands, i he­le Dan­mark og ude i ver­den. Der er bå­de ef­ter­tænk­som­me aka­de­mi­ke­re og ener­gi­ske prak­ti­ke­re un­der ét og sam­me tag, og det gi­ver en god dy­na­mik, li­ge­som de for­skel­li­ge fag­lig­he­der er med til at løf­te hin­an­den. Den fæl­les ram­me be­ty­der, at vi nu kom­mer til at ar­bej­de me­re sam­men – det er og­så det, der lig­ger i kor­te­ne i 70i30-pro­jek­tet,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen til Fundats.

Synergier på det internationale område

Blandt de øv­ri­ge be­bo­e­re i det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab er mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Chan­ge, Tæn­ket­an­ken Hav, Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king, sko­le­ha­ve­pro­gram­met Ha­ver til Ma­ver, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Del­ta­ger­Dan­mark og tæn­ket­an­ken Concito.

”Fak­tum er jo, at al­le har rig­tig travlt, og at sam­ar­bej­de ik­ke kom­mer af sig selv – det skal op­sø­ges og dyr­kes. Det er let at ta­le om sy­ner­gi­er – det svæ­re er at re­a­li­se­re dem. Nu har vi et fæl­les hus og et fæl­les pro­jekt som ram­me for at spot­te og dyr­ke sy­ner­gi­er­ne helt kon­kret, og der­u­d­over op­står man­ge go­de ide­er jo, når man til­fæl­digt mø­des ved kaf­fe­ma­ski­nen el­ler i kan­ti­nen,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Iføl­ge KR Fo­un­da­tions di­rek­tør vil dét at bo dør om dør med blandt an­dre Con­ci­to gi­ve nog­le sy­ner­gi­mu­lig­he­der på det in­ter­na­tio­na­le område.

”Vi har i KR Fo­un­da­tion gen­nem snart syv år støt­tet en lang ræk­ke in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter – man­ge med re­le­vans for Dan­mark. Men det har væ­ret svært så­dan helt kon­kret at kob­le den in­ter­na­tio­na­le vi­den med den dan­ske debat.
Det bli­ver let­te­re nu, hvor der er kla­re sy­ner­gi­er med blandt an­det Con­ci­tos in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de og kom­mu­ni­ka­tions­ind­sat­sen i 70i30-pro­jek­tet,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Skal blive et kraftcenter

Con­nie He­de­gaard, der er be­sty­rel­ses­for­mand for bå­de KR Fo­un­da­tion og Con­ci­to, un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­de på tværs er nød­ven­digt for at kun­ne gen­nem­fø­re den grøn­ne omstilling.

”Når Dan­mark skal om­stil­le sig i det tem­po, der er be­hov for, skal vi bli­ve me­get bed­re til at sam­ar­bej­de på tværs for at brin­ge den rig­ti­ge vi­den og de bed­ste løs­nin­ger i spil. I Læ­der­stræ­de 20 sam­les nu en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner med et fæl­les mål om ska­be et me­re bæ­re­dyg­tigt sam­fund. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har for­skel­li­ge til­gan­ge – nog­le ar­bej­der med vi­den, nog­le med fol­ke­ligt en­ga­ge­ment, nog­le fo­ku­se­rer på Dan­mark, mens an­dre og­så ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt. Hå­bet er, at vi sam­men bli­ver stær­ke­re, og at Læ­der­stræ­de 20 bli­ver et kraft­cen­ter og en god spar­rings- og sam­ar­bejds­part­ner for be­slut­nings­ta­ge­re og an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner i he­le Dan­mark,” si­ger Con­nie He­de­gaard i en pres­se­med­del­el­se fra Concito.

Iføl­ge Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen er øko­no­mi­en i det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab uaf­hæn­gig af 70i30-be­vil­lin­­gen fra Ve­lux Fondene.

”Der er ta­le om hus­le­je på helt al­min­de­li­ge mar­keds­vil­kår – en hus­le­je, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne de­ler li­ge­ligt ud fra en for­de­lings­nøg­le. Fon­de­ne blan­der sig ik­ke i, hvor og hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bor, så læn­ge driftsom­kost­nin­ger­ne er ri­me­li­ge,” fast­slår Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

I alt tæl­ler fon­de­ne og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Læ­der­stræ­de 20 cir­ka 70 medarbejdere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: