Grønne fonde og tænketanke rykker under samme tag

Klimafonden KR Foundation og en række grønne organisationer og tænketanke, der alle er støttet af Velux Fondene, er netop rykket sammen i et kontorfællesskab i København. KR Foundations direktør Brian Valbjørn Sørensen forventer, at fonden fremover kommer til at arbejde tæt sammen med sine nye bofæller og at der blandt andet på det internationale område kan opnås synergieffekter.

Con­nie He­de­gaard er be­sty­rel­ses­for­mand for bå­de KR Fo­un­da­tion og Con­ci­to, der nu er kom­met un­der sam­me tag med en ræk­ke an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner (fo­to: Tæn­ket­an­ken Concito).

Fo­kus på og en­ga­ge­ment i den grøn­ne om­stil­ling er i høj­sæ­det hos al­le de fon­de, or­ga­ni­sa­tio­ner, tæn­ket­an­ke og for­ske­re, som net­op er flyt­tet un­der sam­me tag i et nyt kon­tor­fæl­les­skab på Læ­der­stræ­de i cen­trum af København.

En an­den fæl­lesnæv­ner er, at al­le be­bo­er­ne i Læ­der­stræ­de 20 er støt­tet af Vil­lum Fon­den el­ler Ve­lux Fon­den, og det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab ud­sprin­ger di­rek­te af den be­vil­ling på 320 mil­li­o­ner kro­ner, som Ve­lux Fon­de­ne i maj i år un­der over­skrif­ten ’70i30’ skød ind i en be­stræ­bel­ser­ne på at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030.

Blandt dem, der har pak­ket flyt­te­kas­ser ud i Læ­der­stræ­de, er den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som si­den den blev stif­tet af Vil­lum Fon­den i de­cem­ber 2014 har haft cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt at gø­re godt med. Di­rek­tør KR Fo­un­da­tion Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen for­ven­ter, at fon­den i frem­ti­den kom­mer til at ar­bej­de me­re sam­men med de nye kontorfæller.

”Ide­en med Læ­der­stræ­de 20 er at ska­be et kon­tor­fæl­les­skab med or­ga­ni­sa­tio­ner, der på for­skel­lig vis ar­bej­der for at frem­me den­ne grøn­ne om­stil­ling – det vil si­ge bå­de kli­ma og mil­jø, til lands og til vands, i he­le Dan­mark og ude i ver­den. Der er bå­de ef­ter­tænk­som­me aka­de­mi­ke­re og ener­gi­ske prak­ti­ke­re un­der ét og sam­me tag, og det gi­ver en god dy­na­mik, li­ge­som de for­skel­li­ge fag­lig­he­der er med til at løf­te hin­an­den. Den fæl­les ram­me be­ty­der, at vi nu kom­mer til at ar­bej­de me­re sam­men – det er og­så det, der lig­ger i kor­te­ne i 70i30-pro­jek­tet,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen til Fundats.

Synergier på det internationale område

Blandt de øv­ri­ge be­bo­e­re i det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab er mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Chan­ge, Tæn­ket­an­ken Hav, Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king, sko­le­ha­ve­pro­gram­met Ha­ver til Ma­ver, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Del­ta­ger­Dan­mark og tæn­ket­an­ken Concito.

”Fak­tum er jo, at al­le har rig­tig travlt, og at sam­ar­bej­de ik­ke kom­mer af sig selv – det skal op­sø­ges og dyr­kes. Det er let at ta­le om sy­ner­gi­er – det svæ­re er at re­a­li­se­re dem. Nu har vi et fæl­les hus og et fæl­les pro­jekt som ram­me for at spot­te og dyr­ke sy­ner­gi­er­ne helt kon­kret, og der­u­d­over op­står man­ge go­de ide­er jo, når man til­fæl­digt mø­des ved kaf­fe­ma­ski­nen el­ler i kan­ti­nen,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Iføl­ge KR Fo­un­da­tions di­rek­tør vil dét at bo dør om dør med blandt an­dre Con­ci­to gi­ve nog­le sy­ner­gi­mu­lig­he­der på det in­ter­na­tio­na­le område.

”Vi har i KR Fo­un­da­tion gen­nem snart syv år støt­tet en lang ræk­ke in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter – man­ge med re­le­vans for Dan­mark. Men det har væ­ret svært så­dan helt kon­kret at kob­le den in­ter­na­tio­na­le vi­den med den dan­ske debat.
Det bli­ver let­te­re nu, hvor der er kla­re sy­ner­gi­er med blandt an­det Con­ci­tos in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de og kom­mu­ni­ka­tions­ind­sat­sen i 70i30-pro­jek­tet,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Skal blive et kraftcenter

Con­nie He­de­gaard, der er be­sty­rel­ses­for­mand for bå­de KR Fo­un­da­tion og Con­ci­to, un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­de på tværs er nød­ven­digt for at kun­ne gen­nem­fø­re den grøn­ne omstilling.

”Når Dan­mark skal om­stil­le sig i det tem­po, der er be­hov for, skal vi bli­ve me­get bed­re til at sam­ar­bej­de på tværs for at brin­ge den rig­ti­ge vi­den og de bed­ste løs­nin­ger i spil. I Læ­der­stræ­de 20 sam­les nu en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner med et fæl­les mål om ska­be et me­re bæ­re­dyg­tigt sam­fund. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har for­skel­li­ge til­gan­ge – nog­le ar­bej­der med vi­den, nog­le med fol­ke­ligt en­ga­ge­ment, nog­le fo­ku­se­rer på Dan­mark, mens an­dre og­så ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt. Hå­bet er, at vi sam­men bli­ver stær­ke­re, og at Læ­der­stræ­de 20 bli­ver et kraft­cen­ter og en god spar­rings- og sam­ar­bejds­part­ner for be­slut­nings­ta­ge­re og an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner i he­le Dan­mark,” si­ger Con­nie He­de­gaard i en pres­se­med­del­el­se fra Concito.

Iføl­ge Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen er øko­no­mi­en i det grøn­ne kon­tor­fæl­les­skab uaf­hæn­gig af 70i30-be­vil­lin­gen fra Ve­lux Fondene.

”Der er ta­le om hus­le­je på helt al­min­de­li­ge mar­keds­vil­kår – en hus­le­je, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne de­ler li­ge­ligt ud fra en for­de­lings­nøg­le. Fon­de­ne blan­der sig ik­ke i, hvor og hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bor, så læn­ge driftsom­kost­nin­ger­ne er ri­me­li­ge,” fast­slår Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

I alt tæl­ler fon­de­ne og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Læ­der­stræ­de 20 cir­ka 70 medarbejdere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer