Kongehusets nye regler efterlader fondene i gråzone

Kongehuset har efter tronskiftet indført nye regler for gaver og donationer. Gaver fra private firmaer vil kongehuset ikke længere modtage, mens andre skal på en offentlig gaveliste. Det står imidlertid ikke klart, hvad de nye regler betyder for fondenes gaver og donationer til kongehuset.

Det er for ek­sem­pel uvist, hvor­dan det vil­le pas­se ind i kon­ge­hu­sets nye ga­vereg­ler, da A.P. Møl­ler Fon­den do­ne­re­de mil­li­o­ner til en pri­vat ri­de­ba­ne ved Fre­dens­borg Slot. Fo­to: Slots- og Kulturstyrelsen.

Kon­ge­hu­set vil ik­ke læn­ge­re mod­ta­ge ga­ver fra pri­va­te virk­som­he­der. Ef­ter kri­tik af mang­len på gen­nem­sig­tig­hed meld­te kon­ge­hu­set i for­ri­ge uge ud, at ga­vereg­ler­ne er ble­vet re­vi­de­ret, så der frem­over bli­ver of­fent­lig­gjort en år­lig li­ste over de ga­ver, kon­ge­hu­set har modtaget.

Og, skri­ver kon­ge­hu­set alt­så på sin hjem­mesi­de:

"Der mod­ta­ges dog som ud­gangs­punkt ik­ke ga­ver fra pri­va­te virksomheder."

Reg­ler­ne ef­ter­la­der dog sta­dig gråzo­ner med be­ty­de­lig plads til for­tolk­ning. Her­un­der, hvor­dan kon­ge­hu­set frem­over vil for­hol­de sig til sponsora­ter og do­na­tio­ner fra fonde.

Kon­ge­hu­set og hu­sets med­lem­mer kan sta­dig mod­ta­ge ga­ver "i for­bin­del­se med of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, rej­ser el­ler be­søg samt mar­ke­ring af sær­li­ge be­gi­ven­he­der som for ek­sem­pel fød­sels­da­ge og ju­bilæ­er." Det sam­me gæl­der ga­ver "ud­ført spe­ci­elt til kon­ge­hu­set" el­ler gi­vet un­der of­fi­ci­el­le virk­som­heds­be­søg. Ga­ver­ne bli­ver frem­over of­fent­lig­gjort sam­men med kon­ge­hu­sets års­rap­port – med­min­dre ga­ver­ne er "of­fent­lig­gjort i for­bin­del­se med ga­ve­løf­tet el­ler ga­ve­over­dra­gel­sen" el­ler har en be­ske­den øko­no­misk værdi.

Ga­ver af per­son­lig ka­rak­ter fra fa­mi­lie og ven­ner be­trag­ter kon­ge­hu­set som et pri­vat an­lig­gen­de, og så­dan­ne ga­ver vil ik­ke bli­ve of­fent­lig­gjort, skri­ver kongehuset.

Det står der­med hel­ler ik­ke klart, om ga­ver, sponsora­ter og do­na­tio­ner fra dan­ske fon­de hø­rer til ka­te­go­ri­er af ga­ver, som kon­ge­hu­set skal af­stå fra at mod­ta­ge. El­ler hvor­vidt de kom­mer med på den of­fent­li­ge gaveliste.

Bil­le­det bli­ver ik­ke min­dre mud­ret, når nog­le af fon­de­nes ga­ver bli­ver koblet på Dron­nin­gens el­ler Kon­gens fødselsdag.

Jes­per Ol­sen – for­mand, Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Denmark

"En vig­tig del af den mo­der­ni­se­ring, som kon­ge­hu­set nu er i gang med, er at få en ty­de­lig son­dring mel­lem pri­va­te ga­ver og ga­ver til kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion – mel­lem det per­son­li­ge og det funk­tio­nel­le. Og det er en na­tur­lig del af de reg­ler og over­vej­el­ser, at vi får en ty­de­lig­hed i den rol­le, fon­de­ne spil­ler," si­ger Jes­per Ol­sen, for­mand for Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Denmark.

Ridebaner, renoveringer og skulpturer

Hvor­dan vil­le det for ek­sem­pel pas­se ind i de nye ga­vereg­ler, da A.P. Møl­ler Fon­den do­ne­re­de mil­li­o­ner til en pri­vat ri­de­ba­ne ved Fre­dens­borg Slot i for­bin­del­se med Kong Fre­de­riks (da­væ­ren­de kron­prins) 50 års fød­sels­dag? El­ler da Mary Fon­den blev stif­tet med mid­ler fra ot­te fon­de og to virk­som­he­der – og med be­tal­te lo­ka­ler og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger fra Hem­pel Fon­den? Og hvad med renove­rin­gen af Mar­se­lis­borg Slot til 40 mil­li­o­ner kro­ner fra blandt an­dre Sal­ling Fon­de­ne og Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion, 400 nye taf­fel­sto­le til en vær­di af seks mil­li­o­ner kro­ner fra seks for­skel­li­ge fon­de, en Per Kir­ke­by-skul­p­tur fra Sal­ling Fon­de­ne el­ler sponsora­ter til Roy­al Run fra Tryg­fon­den, Nor­dea-fon­den og No­vo Nor­disk Fonden?

"Når kon­ge­hu­set mod­ta­ger ga­ver og do­na­tio­ner, er det vig­tigt at son­dre: Al­le pri­va­te do­na­tio­ner vil jeg me­ne, at man bør af­stå fra at mod­ta­ge. Men do­na­tio­ner til kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion – hvor fon­de­ne ty­pisk kom­mer ind i bil­le­det – kan i nog­le til­fæl­de si­ges at ha­ve me­re al­men­nyt­ti­ge for­mål, så­som be­va­rel­se af kul­tu­rarv," si­ger Jes­per Olsen.

"Hvis fon­de sponso­rer pu­bli­kums­fa­ci­li­te­ter el­ler renove­ring af par­ker ved kon­ge­hu­sets slot­te, som er åb­ne for of­fent­lig­he­den, hø­rer det ef­ter min me­ning til do­na­tio­ner, som er helt le­gi­ti­me for kon­ge­hu­set at ta­ge imod – men de bør re­gi­stre­res som ga­ver til kon­ge­hu­set el­ler til sta­ten, hvis det er sta­tens ejen­dom­me," si­ger han.

"Hvis kon­ge­fa­mi­li­en ek­sem­pel­vis får sponso­re­ret en ten­nis­ba­ne ved et af slot­te­ne, som ik­ke er åben for of­fent­lig­he­den, så bli­ver det en pri­vat sag. Det bør kon­ge­hu­set af­stå fra at ta­ge imod. Det bør væ­re en ud­gift, som kon­ge­hu­set el­ler sta­ten selv af­hol­der som led i den al­min­de­li­ge ved­li­ge­hol­del­se," si­ger Jes­per Olsen:

"Bil­le­det bli­ver ik­ke min­dre mud­ret, når nog­le af fon­de­nes ga­ver bli­ver koblet på Dron­nin­gens el­ler Kon­gens fødselsdag."

Kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion mod­ta­ger ik­ke ga­ver, hel­ler ik­ke pri­va­te do­na­tio­ner til renove­ring el­ler lignende.

Det nor­ske kongehus

I Nor­ge, som er ble­vet frem­hæ­vet som fo­re­gang­sland på grund af kon­ge­hu­sets of­fent­li­ge ga­ve­li­ste, af­står kon­ge­hu­set helt fra at mod­ta­ge ek­sem­pel­vis do­na­tio­ner til renoveringer.

"Kon­ge­hu­set som in­sti­tu­tion mod­ta­ger ik­ke ga­ver, hel­ler ik­ke pri­va­te do­na­tio­ner til renove­ring el­ler lig­nen­de. Al­le om­kost­nin­ger dæk­kes af Kon­ge­hu­sets eg­ne bud­get­ter el­ler af Stats­bygg," skri­ver det nor­ske kon­ge­hus' pres­se­af­de­ling til Fun­dats. Stats­bygg er den stats­li­ge nor­ske myn­dig­hed for byg­ge­ri og ejendomme.

En særlig adgang

De nævn­te ek­semp­ler er al­le tid­li­ge­re ble­vet om­talt i Fun­dats, som i en ar­ti­kel­se­rie i 2023 kort­lag­de re­la­tio­ner­ne mel­lem kon­ge­hu­set og fon­de­ne. So­cio­log og lek­tor ved CBS Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, som for­sker i magt og eli­ter, kon­sta­te­re­de den­gang, at man­ge af de sto­re fon­de gen­nem åre­ne har gi­vet be­ty­de­li­ge mid­ler til pro­jek­ter, som ”en­ten er til di­rek­te gavn for kon­ge­hu­set” el­ler har ”en re­la­tion til kon­ge­hu­sets fo­kus- og interesseområder”.

"Pen­ge­ne sid­der løst hos fle­re af de sto­re fon­de, når der er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig. Og når man så sam­ti­dig hu­sker på, at fon­de skal væ­re al­men­nyt­ti­ge, må man si­ge, at det er en­dog me­get svært at se, at nog­le af de her be­vil­lin­ger kom­mer al­men­vel­let vold­somt til gavn,” ud­tal­te Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard i 2023.

"Man kan jo sag­tens se, hvor­dan det er at­trak­tivt for fon­de­ne at gi­ve ga­ver og sponsora­ter til kon­ge­hu­set," si­ger Jes­per Olsen.

"Selv­om det må­ske hand­ler om kon­ge­hu­sets byg­nin­ger, så ind­går det jo som et ele­ment i re­la­tio­nen mel­lem kon­ge­hu­set og den på­gæl­den­de fond. Fon­den får en ad­gang til kon­ge­hu­set og op­når en po­si­tiv op­mærk­som­hed og goodwill, som selv­føl­ge­lig spil­ler ind. Det er der ik­ke no­get odi­øst i, og det er vel en del af filan­tro­pi­ens na­tur, og net­op der­for bør man væ­re åben om det," si­ger han.

Fun­dats har fo­re­lagt de man­ge ek­semp­ler på ga­ver og sponsora­ter fra fon­de for kon­ge­hu­set og spurgt, hvor­vidt og hvor­dan de ty­per af ga­ver frem­over kom­mer til at væ­re med på kon­ge­hu­sets ga­ve­li­ste. Kon­ge­hu­set har end­nu ik­ke be­sva­ret henvendelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer