Anonyme undersøgelser giver et indblik i de kvaler, bevillings-modtagerne ikke taler højt om

Det ulige magtforhold mellem de pengestærke fonde og bevillingsmodtagerne kan gøre det svært at tale åbent om problemer i samarbejdet. Derfor gennemfører flere af landets største fonde anonyme undersøgelser, som skal gøre det muligt for bevillingsmodtagerne at bringe problemer til torvs uden at frygte for reaktionen.

Au­gusti­nus Fon­den præ­sen­te­res på hjem­mesi­den som en fond, der læg­ger vægt på at mø­de sam­ar­bejds­part­ne­re og an­sø­ge­re med til­lid og lyd­hør­hed over­for de­res be­hov. Au­gusti­nus Fon­den, der bl.a. støt­ter kunst og kul­tur, er en af de fon­de, der fo­re­ta­ger ano­ny­me in­ter­es­sen­tun­der­sø­gel­ser. På bil­le­det blandt mu­si­ker­ne ses fon­dens di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler (nr. to fra høj­re). Fo­to: Scre­en­dump fra fon­dens hjemmeside.

Det er svært at kom­me udenom, at der er en uli­ge magt­ba­lan­ce i sam­ar­bej­det, når den ene part sid­der på de pen­ge, som den an­den part er dybt af­hæn­gig af.

Der­for kan det væ­re van­ske­ligt for be­vil­lings­mod­ta­ger­ne at væ­re hud­løst ær­li­ge over for fon­de­ne om, hvor­dan de op­le­ver sam­ar­bej­det. Det er­kend­te en ræk­ke fon­de, som Fun­dats tal­te med i sid­ste måned.

Det uli­ge magt­for­hold mel­lem do­nor og mod­ta­ger er stort set umu­ligt at kom­me til livs, vur­de­rer fon­de­ne selv. Men en må­de at få ind­sigt i, hvad be­vil­lings­mod­ta­ger­ne re­elt me­ner om sam­ar­bej­det, er at fo­re­ta­ge un­der­sø­gel­ser, hvor an­sø­ge­re og mod­ta­ge­re får lov at for­tæl­le ano­nymt om de­res oplevelser.

Mindst en tred­je­del af lan­dets stør­ste fon­de gen­nem­fø­rer i dag ano­ny­me un­der­sø­gel­ser blandt de­res samarbejdspartnere.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Fun­dats har gen­nem­ført blandt Dan­marks 30 mest ud­de­len­de fonde.

Hos Vil­lum Fon­den gen­nem­fø­rer man un­der­sø­gel­ser via ek­ster­ne kon­su­len­ter, som blandt an­det om­fat­ter ano­ny­me spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser og ud­dy­ben­de te­le­fo­nin­ter­views med bevillingsmodtagerne.

"Vil­lum Fon­den har gen­nem­ført for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser, der in­klu­de­rer svar i ano­ny­mi­se­ret form med hen­blik på at af­dæk­ke vo­res in­ter­es­sen­ters syn på fon­dens pro­gram­mer og bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan in­ter­es­sen­ter­ne op­le­ver vo­res an­søg­nings­pro­ces­ser og sam­ar­bej­det med os," for­tæl­ler di­rek­tør Lars Hansen.

"Vi vil al­tid ger­ne ha­ve fe­ed­ba­ck, og det er vig­tigt for os at vi­de, om det, vi gør, er det ret­te i for­hold til vo­res an­sø­ge­re. Vi vil der­for og­så i frem­ti­den gen­nem­fø­re lig­nen­de ana­ly­ser med hen­blik på at styr­ke di­a­lo­gen med vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re," si­ger han.

Mere ærlige svar

Fle­re af de fon­de, der i dag fo­re­ta­ger ano­ny­me un­der­sø­gel­ser, op­le­ver, at be­vil­lings­mod­ta­ger­ne på den må­de tør at brin­ge pro­ble­mer til torvs, som el­lers ik­ke vil­le kom­me fon­den for øre.

Nor­dea-fon­den la­ver hvert an­det år en stør­re ano­nym spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, hvori an­sø­ge­re kan sva­re ano­nymt på, hvad de me­ner om an­søg­nings­pro­ces­sen og det even­tu­el­le sam­ar­bej­de, så­vel som spørgs­mål om, hvad Nor­dea-fon­den kun­ne støt­te frem­over, og hvor­dan de op­fat­ter fon­dens age­ren. Der­u­d­over mod­ta­ger al­le an­sø­ge­re et spør­ge­ske­ma, når fon­dens pul­jer er luk­ket for ansøgninger.

"Det er un­der­sø­gel­ser, der af­dæk­ker he­le spek­te­ret at in­ter­es­sen­ter, bå­de støt­te­mod­ta­ge­re og dem, der har få­et af­slag," for­tæl­ler di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Får I be­sva­rel­ser ind ad den vej, der pe­ger på, at an­sø­ger­ne er me­re ær­li­ge, når de sva­rer anonymt?

"Ja, der op­le­ver vi fak­tisk, at de er me­re kri­ti­ske. Det har af­født nog­le me­get kon­kre­te for­slag, og vi er ble­vet in­spi­re­ret til at for­bed­re vo­res ind­sats med kon­kre­te handlinger."

"Vi har for ek­sem­pel ud­vik­let nog­le me­to­der i vo­res hånd­te­ring af pul­jeud­de­lin­ger, som gør, at vo­res re­spon­s­tid, fra folk sø­ger pen­ge, til de får svar, er ble­vet mar­kant kor­te­re. Det er ba­se­ret på en ef­ter­spørgsel, der er kom­met til ud­tryk i dis­se un­der­sø­gel­ser. Det gi­ver jo ik­ke me­ning at la­ve un­der­sø­gel­ser, hvis vi ik­ke bru­ger dem til at bli­ve bed­re," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

"Vi har og­så gen­nem de ano­ny­me un­der­sø­gel­ser få­et at vi­de, at det kan væ­re for svært at mø­de os; at tær­s­k­len til at op­sø­ge os er for høj. Po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re kan fø­le sig usik­re, når de hen­ven­der sig til os, og det kan fø­les som en stor over­vin­del­se at rin­ge op til en fond in­de i Kø­ben­havn. Så vi har la­vet nog­le for­ma­ter, der sæn­ker tær­s­k­len for at kon­tak­te os. Vi har i dag et for­mat, der hed­der 'hur­tig vur­de­ring', hvor man kan ind­sen­de sin idé via vo­res hjem­mesi­de, og så får man en vej­led­ning til an­søg­ning in­den­for 72 ti­mer," si­ger han.

Fon­de­ne og ano­ny­me undersøgelser

Fun­dats har spurgt Dan­marks 30 mest ud­de­len­de fon­de, om de fo­re­ta­ger ano­ny­me un­der­sø­gel­ser blandt de­res bevillingsmodtagere.

La­ver ano­ny­me undersøgelser:

Au­gusti­nus Fonden
Vil­lum Fonden
No­vo Nor­disk Fonden
Tuborgfondet
Bikubenfonden
Realdania
TrygFonden
Sal­ling Fondene
Nordea-fonden
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

La­ver ik­ke ano­ny­me undersøgelser:

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Le­go Foundation
Ve­lux Fonden
Lundbeckfonden
LIFE Fonden
Grund­fos Fonden
Leo Fondet
Wor­ld Di­a­be­tes Foundation
In­du­stri­ens Fond
BRF Fonden

Ti fon­de har ik­ke be­sva­ret Fun­dats' henvendelse.

Planer om at opruste

Fun­dats har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan be­vil­lings­mod­ta­ger­ne på fle­re må­der op­le­ver at sid­de til­ba­ge med ufor­lø­ste pro­ble­mer i sam­ar­bej­det med fon­de­ne. Fle­re re­præ­sen­tan­ter fra NGO'er, kul­tur­li­vet og pro­fes­sions­højsko­ler­ne pe­ge­de i ja­nu­ar på, at sam­ar­bej­det med fon­de­ne på fle­re må­der kun­ne fun­ge­re bedre.

Fle­re af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne op­le­ver for ek­sem­pel ud­for­drin­ger med ri­gi­de krav til af­rap­por­te­ring, vidt for­skel­li­ge pro­ce­du­rer for an­søg­nin­ger samt mang­len­de gen­nem­sku­e­lig­hed i de kri­te­ri­er, fon­de­ne læg­ger til grund for de­res uddelinger.

Fle­re af fon­de­ne op­ly­ser, at de har pla­ner om at op­ru­ste på an­ven­del­sen af ano­ny­me un­der­sø­gel­ser blandt de­res interessenter.

Au­gusti­nus Fon­den fo­re­ta­ger i dag ano­ny­me in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser gen­nem ek­ster­ne kon­su­len­ter og har hidtil ik­ke gen­nem­ført ana­ly­ser­ne med et fast in­ter­val. Men fon­den har i det for­gang­ne år væ­ret i gang med at un­der­sø­ge, hvor­dan den kan gø­re det me­re systematisk.

"Vi ser ana­ly­ser­ne som et vig­tigt bi­drag til ud­vik­ling af den filan­tro­pi­ske stra­te­gi, samt vig­ti­ge in­put til hvor­dan vi ind­går i di­a­log med vo­res an­sø­ge­re og be­vil­lings­mod­ta­ge­re. For ek­sem­pel har vi i 2023 gen­nem­ført ju­ste­rin­ger på det so­ci­a­le om­rå­de blandt an­det på bag­grund af in­put fra in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser," skri­ver Au­gusti­nus Fon­den til Fundats.

Nor­dea-fon­den har gen­nem­ført de ano­ny­me spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser i lidt over ni år.

"Og vi vil og­så ger­ne vi­de­re end­nu. Vi har idéer i pipe­li­nen til, hvor­dan vi kan bli­ve end­nu klo­ge­re på, hvor­dan an­sø­ger­ne op­le­ver vo­res ar­bej­de. Li­ge nu ser vi på mu­lig­he­der­ne for og­så at sen­de kor­te spør­ge­ske­ma­er ud til vo­res an­sø­ge­re umid­del­bart ef­ter, at de har af­slut­tet et pro­jekt. Det skal hand­le om, hvor­dan de op­le­ve­de pro­ces­sen," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Flere fonde overvejer

Ti af de sto­re fon­de gen­nem­fø­rer ik­ke i dag ano­ny­me un­der­sø­gel­ser blandt de­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Det sva­rer til en tred­je­del af de fon­de, Fun­dats har kontaktet.

"Vi fo­re­ta­ger ik­ke ano­ny­mi­se­re­de in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne, men for­sø­ger at hol­de en åben di­a­log med al­le vo­res an­sø­ge­re gen­nem lø­ben­de mø­der og fe­ed­ba­ck," for­tæl­ler Jan Egeb­jerg, forsk­nings­di­rek­tør i Lundbeckfonden.

"Ud fra de for­slag til æn­drin­ger og for­bed­rin­ger vi får, er det vo­res kla­re op­fat­tel­se, at der re­elt er ta­le om en åben di­a­log. Der­u­d­over fo­re­ta­ger vi med nog­le års mel­lem­rum en sta­ke­hol­de­r­a­na­ly­se blandt al­le fon­dens in­ter­es­sen­ter, og her ind­går og­så an­sø­ge­re og be­vil­lings­mod­ta­ge­re. Det gør vi for at få ind­sigt i, hvor­dan vo­res in­ter­es­sen­ter ser på sam­ar­bej­det med os og vur­de­rer vo­res ev­ne til at ska­be vær­di for dem og for sam­fun­det," si­ger Jan Egebjerg.

Vi har be­trag­tet un­der­sø­gel­ser­ne som et in­ter­nt værk­tøj, men det kun­ne og­så sag­tens væ­re et værk­tøj i vo­res stræ­ben ef­ter at op­nå me­re trans­pa­rens i vo­res arbejde.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – di­rek­tør, Nordea-fonden

Fle­re af de fon­de, som ik­ke i dag gen­nem­fø­rer de ano­ny­me un­der­sø­gel­ser, over­ve­jer i øje­blik­ket mu­lig­he­den for at gø­re det frem­over. Blandt dem er Leo Fondet.

"Ef­ter­hån­den som Leo Fon­det får fle­re og fle­re ty­per af ud­de­lin­ger, som kan sø­ges i åben kon­kur­ren­ce, får vi og­så fle­re be­vil­lings­mod­ta­ge­re i for­skel­li­ge forsk­nings­mil­jø­er. De­res me­ning om fon­dets ar­bej­det vil vi ger­ne ken­de, og vi over­ve­jer der­for at fo­re­ta­ge ano­ny­me un­der­sø­gel­ser blandt be­vil­lings­mod­ta­ge­re," skri­ver fonden.

Overvejer at offentliggøre

For langt de fle­ste fon­des ved­kom­men­de bli­ver de ano­ny­me un­der­sø­gel­ser be­nyt­tet som et in­ter­nt red­skab. Re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­ser­ne ser så­le­des ik­ke of­fent­lig­he­dens lys.

Blandt de få, der of­fent­lig­gør re­sul­ta­ter­ne, er KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond. Fon­den gen­nem­fø­rer hvert an­det år og se­ne­st i 2023 en stør­re ano­nym in­ter­es­sen­t­a­na­ly­se blandt be­vil­lings­mod­ta­ge­re, og re­sul­ta­ter­ne bli­ver of­fent­lig­gjort i di­ver­se fag­me­di­er og i op­slag på fon­dens hjemmeside.

Et par af fon­de­ne of­fent­lig­gør ud­valg­te de­le af re­sul­ta­ter­ne. Her­un­der Nor­dea-fon­den, som blandt an­det of­fent­lig­gør de­le af re­sul­ta­ter­ne i års­rap­por­tens le­del­ses­be­ret­ning, samt Au­gusti­nus Fon­den, som lø­ben­de of­fent­lig­gør kor­te vi­dens­op­sam­lin­ger på fon­dens hjem­mesi­de, der be­skri­ver de væ­sent­lig­ste po­in­ter og kon­klu­sio­ner fra undersøgelserne.

"Vi har i 2023 kig­get på, hvor­dan vi kan væ­re me­re trans­pa­ren­te om­kring de ano­ny­me in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser, som vi har gen­nem­ført og plan­læg­ger at gen­nem­fø­re. Vi øn­sker med in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser­ne først og frem­mest at ska­be et for­tro­ligt rum, hvor an­sø­ger­ne ano­nymt får mu­lig­hed for at gi­ve fe­ed­ba­ck og in­put til for­bed­rin­ger til fon­dens støt­te og prak­sis. Vi har dog en am­bi­tion om at væ­re trans­pa­ren­te om­kring fon­dens ar­bej­de og me­to­de," op­ly­ser Au­gusti­nus Fonden.

Vi vil al­tid ger­ne ha­ve fe­ed­ba­ck, og det er vig­tigt for os at vi­de, om det, vi gør, er det ret­te i for­hold til vo­res ansøgere.

Lars Han­sen – di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Fle­re af de fon­de, som ik­ke of­fent­lig­gør re­sul­ta­ter­ne af de ano­ny­me un­der­sø­gel­ser, har pla­ner om at gø­re det frem­over – el­ler over­ve­jer i øje­blik­ket at gø­re det.

Bi­ku­ben­fon­den, som og­så har få­et et ek­ster­nt bu­reau til at fo­re­stå en in­ter­es­sen­t­a­na­ly­se blandt et bredt ud­snit af fon­dens in­ter­es­sen­ter, har end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort re­sul­ta­ter­ne, men de of­fent­lig­gø­res se­ne­re på for­å­ret, op­ly­ser fonden.

Nor­dea-fon­den of­fent­lig­gør hel­ler ik­ke i dag re­sul­ta­ter­ne af de ano­ny­me in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser, men de­le af re­sul­ta­ter­ne ind­går i le­del­ses­be­ret­nin­gen i fon­dens års­rap­port. Og Hen­rik Le­h­mann An­der­sen vil hel­ler ik­ke af­vi­se, at Nor­dea-fon­den vil be­gyn­de at of­fent­lig­gø­re resultaterne.

"Vi har be­trag­tet un­der­sø­gel­ser­ne som et in­ter­nt værk­tøj, men det kun­ne og­så sag­tens væ­re et værk­tøj i vo­res stræ­ben ef­ter at op­nå me­re trans­pa­rens i vo­res ar­bej­de. Så jeg vil ik­ke af­vi­se, at det kun­ne væ­re gang­bart at of­fent­lig­gø­re re­sul­ta­ter­ne. Vi kan jo al­tid bli­ve dyg­ti­ge­re, og det her er et om­rå­de, som be­stemt er værd at ar­bej­de me­re med," si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer