Støttemodtagere efterlyser fælles fodslag i fondene

Flere repræsentanter fra NGO'er, kulturlivet og professionshøjskolerne peger på, at samarbejdet kunne fungere bedre, hvis fondene som branche blev enige om fælles standarder og retningslinjer, bedre overblik og mere gennemskuelighed.

Børns Vil­kårs di­rek­tør, Ras­mus Kjel­da­hl, er blandt de ak­tø­rer, som øn­sker sig en me­re ens­ar­tet til­gang, når lan­dets fon­de ud­de­ler pen­ge til or­ga­ni­sa­tio­ner. Fo­to: Børns Vilkår

En me­re ens­ar­tet prak­sis og fæl­les stan­dar­der vil­le gø­re sam­ar­bej­det med de dan­ske fon­de be­ty­de­ligt let­te­re. Så­dan ly­der mel­din­gen fra fle­re re­præ­sen­tan­ter fra NGO'er og kul­tur­li­vet, som mod­ta­ger støt­te fra fondene.

Børns Vil­kår, en af lan­dets sto­re ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner, op­le­ver iføl­ge di­rek­tør Ras­mus Kjel­da­hl ud­for­drin­ger i spørgs­må­let om ud­gif­ter­ne til ad­mi­ni­stra­tion og an­dre af­led­te om­kost­nin­ger – de så­kald­te over­he­ad-ud­gif­ter, der føl­ger med, når NGO'er, mu­se­er el­ler uni­ver­si­te­ter mod­ta­ger do­na­tio­ner fra fon­de­ne til kon­kre­te projekter.

"Der, hvor jeg godt kun­ne øn­ske mig et stær­ke­re fæl­les fod­slag, er, hvor­dan vi for­hol­der os til over­he­ad og rap­por­te­ring. Det er om­rå­der, hvor fon­de­ne gør tin­ge­ne på ret for­skel­li­ge må­der. Det er klart, at det gør det me­re kom­pli­ce­ret at væ­re NGO, og det øger vo­res ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der på en må­de, der ik­ke kom­mer slut­bru­ger­ne til gavn," si­ger Ras­mus Kjel­da­hl, som og­så sid­der i be­sty­rel­sen for Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, som re­præ­sen­te­rer 39 or­ga­ni­sa­tio­ner in­den­for so­ci­al- og sundhedsområdet.

"Det er et ek­sem­pel på, at vi kun­ne op­nå et me­re ef­fek­tivt sam­spil med fon­de­ne, hvis der var nog­le fæl­les ret­nings­linjer," si­ger han.

Spørgs­må­let om de af­led­te om­kost­nin­ger ved fonds­do­na­tio­ner har i åre­vis væ­ret gen­stand for dis­kus­sion hos lan­dets uni­ver­si­te­ter, og i novem­ber blev pro­ble­met en­de­lig løst, da seks af lan­dets sto­re fon­de ind­gik en af­ta­le med Dan­ske Uni­ver­si­te­ter om en ens­ar­tet mo­del for fon­de­nes bi­drag til overhead-udgifter.

"Den pro­ble­ma­tik, som man ken­der fra uni­ver­si­te­ter­ne, hvor vis­se be­vil­lin­ger så­dan set kan en­de med at væ­re om­kost­nings­ful­de for en or­ga­ni­sa­tion at ta­ge imod, ken­der vi og­så fra vo­res ver­den. Fon­de­ne har jo hver de­res syn på, hvad man vil be­ta­le i over­he­ad. Nog­le fon­de er me­get fir­kan­te­de på det om­rå­de, mens an­dre er me­re flek­sib­le," si­ger Ras­mus Kjeldahl.

"Der kun­ne jeg godt øn­ske mig, at en grup­pe af fon­de fandt sam­men om at gå for­an og si­ge, at man vil gø­re li­vet lidt let­te­re for støt­te­mod­ta­ger­ne. Så kun­ne fon­de­ne sam­men gå i di­a­log med ek­sem­pel­vis Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning om nog­le fæl­les prin­cip­per, så­dan at man ik­ke skal star­te for­fra med spørgs­må­let om over­he­ad, hver gang man sø­ger mid­ler hos en ny fond," si­ger han.

Mange forskelligartede regnskaber

Det hand­ler ik­ke kun om, hvor stor en an­del af de af­led­te om­kost­nin­ger, fon­de­ne be­ta­ler, men og­så om en ens­ar­tet prak­sis for, hvor­dan støt­te­mod­ta­ger­ne rap­por­te­rer til fon­de­ne om de­res om­kost­nin­ger, si­ger han.

"Vir­ke­lig­he­den er jo, at hvis vi får støt­te fra ti for­skel­li­ge fon­de, så kan vi stå i en si­tu­a­tion, hvor vi har ti for­skel­li­ge må­der at rap­por­te­re over­he­ad. Og det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt i det sam­le­de bil­le­de. Det vil­le klart væ­re nem­me­re, hvis vi kun­ne rap­por­te­re på sam­me må­de til de fon­de, der støt­ter os; med de sam­me be­gre­ber og de sam­me regn­skabs­mæs­si­ge ud­træk. Vi har i for­vej­en ri­ge­ligt at gø­re med de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der, vi bli­ver på­lagt af of­fent­li­ge myn­dig­he­der," si­ger Ras­mus Kjeldahl.

"Sam­let set kun­ne man op­nå no­get godt for fon­de­ne selv og for støt­te­mod­ta­ger­ne ved at stan­dar­di­se­re nog­le af de ting, der ik­ke er mejs­let i gra­nit i fon­de­nes for­mål. Jeg ved, at der og­så i an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner er in­ter­es­se for en form for stan­dar­di­se­ring hos fon­de­ne," si­ger han.

"Et an­det ek­sem­pel er, at der for­ment­lig om nog­le få år vil kom­me nog­le krav til ESG-rap­por­te­ring," si­ger Ras­mus Kjel­da­hl med hen­vis­ning til EU's bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­rings­krav, som i dag gæl­der stør­re virksomheder.

"De fon­de, som er tæt knyt­tet til virk­som­he­der, og som ud­de­ler sto­re mil­li­onbe­løb, vil jo nok bli­ve om­fat­tet af krav til rap­por­te­ring om mil­jø, so­ci­a­le for­hold og le­del­se. Det kun­ne og­så væ­re et om­rå­de, hvor fon­de­ne hav­de en in­ter­es­se i at ta­le sam­men om, hvor­dan man vil gri­be det an – så støt­te­mod­ta­ger­ne ik­ke skal gø­re det på ti for­skel­li­ge må­der, men hvor man hav­de en stan­dar­di­se­ret mo­del," si­ger han.

Sam­let set kun­ne man op­nå no­get godt for fon­de­ne selv og for støt­te­mod­ta­ger­ne ved at stan­dar­di­se­re nog­le af de ting, der ik­ke er mejs­let i gra­nit i fon­de­nes formål.

Ras­mus Kjel­da­hl – di­rek­tør, Børns Vilkår

På lan­dets pro­fes­sions­højsko­ler de­ler man øn­sket om en me­re ens­ar­tet prak­sis hos fon­de­ne. Og­så her hand­ler det i høj grad om af­rap­por­te­rin­gen til fon­de­ne, for­tæl­ler Ca­mil­la Wang, for­kvin­de for Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler. Sam­ti­dig ska­ber de man­ge for­skel­li­ge pro­ce­du­rer for an­søg­nin­ger en ud­for­dring for højskolerne.

"Helt over­ord­net er der in­gen tvivl om, at det vil­le gav­ne os, hvis der var en me­re ens­ar­tet prak­sis hos fon­de­ne. Der er en sta­dig stør­re an­del af vo­res or­ga­ni­sa­tio­ners øko­no­mi, der ud­gø­res af fonds­be­vil­lin­ger. Og der er hel­ler in­gen tvivl om, at det er et om­rå­de i vo­res or­ga­ni­sa­tio­ner, som bå­de kræ­ver kom­pe­ten­cer og res­sour­cer. Med man­ge for­skel­li­ge fon­de, der har hver de­res fo­kus og stra­te­gi­er – som og­så ud­vik­ler sig over tid – er det i sig selv en op­ga­ve at føl­ge med i, hvor der er et match mel­lem vo­res for­mål og det, fon­de­ne vil in­ve­ste­re i," si­ger Ca­mil­la Wang, der til dag­lig er rek­tor på Pro­fes­sions­højsko­len Absalon.

"Fon­de­ne er me­get for­skel­li­ge i for­hold til, hvor­dan man skal an­sø­ge, og hvad der skal ind­gå i en an­søg­ning. Der er og­så stor for­skel i, hvor­vidt fon­de­ne læg­ger vægt på en skrift­lig an­søg­ning el­ler en di­a­log­pro­ces om an­søg­nin­gen," si­ger hun.

"Vi op­le­ver og­så, at der er me­get for­skel­li­ge prin­cip­per for, hvor­dan man rap­por­te­rer til fon­de­ne. Der er stor for­skel på, hvil­ke da­ta, der skal ind­gå i rap­por­te­rin­gen, og det stem­mer sjæl­dent overens med vo­res eg­ne regn­skabs­sy­ste­mer. Så sko­ler­ne skal gø­re tin­ge­ne op på for­skel­li­ge må­der for hver fond, de skal rap­por­te­re til. Det kræ­ver me­get af vo­res fag­li­ge mil­jø­er og vo­res øko­no­mi­af­de­lin­ger," si­ger Ca­mil­la Wang, som li­ge­som Ras­mus Kjel­da­hl og­så pe­ger på over­he­ad-ud­gif­ter som et sid­ste om­rå­de, hvor fæl­les stan­dar­der vil­le væ­re en stor hjælp for professionshøjskolerne.

Øget viden om søgemuligheder

Hos Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, som Børns Vil­kår alt­så og­så er med­lem af, ar­gu­men­te­re­de for­mand Laila Walt­her al­le­re­de i 2022 for fæl­les ret­nings­linjer fra fon­de­ne, som an­sø­ge­re og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re kan age­re efter.

Di­a­lo­gen mel­lem Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning og fon­de­ne vil­le væ­re nem­me­re, hvis fon­de­ne var or­ga­ni­se­ret i en bran­che­for­e­ning. Det kun­ne blandt an­det med­vir­ke til en øget vi­den om de sø­ge­mu­lig­he­der, der er i fon­de­ne, sag­de hun.

”Li­ge­som fon­de­ne op­for­drer os i ci­vil­sam­fun­det til at ind­gå part­ner­ska­ber, vil­le en bran­che­for­e­ning for fon­de må­ske og­så styr­ke fon­de­nes blik for vær­di­en i at ind­gå i part­ner­ska­ber om­kring støt­te til ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner. Og var fon­de­ne or­ga­ni­se­ret i en bran­che­for­e­ning, kun­ne det må­ske fø­re til nog­le nem­me­re og me­re trans­pa­ren­te mu­lig­he­der for, hvor­dan vi i ci­vil­sam­fun­det sø­ger hos og sam­ar­bej­der med fon­de­ne,” sag­de Laila Walt­her i novem­ber 2022.

Ikke nødvendigvis en brancheforening

Si­den ef­ter­ly­ste Dansk Te­a­ter mu­lig­he­den for at mø­des re­gel­mæs­sigt med fon­de­ne på bran­che­ni­veau for at dis­ku­te­re te­a­tre­nes ak­tu­el­le ud­for­drin­ger med fald i publikumstilstrømningen.

”Det kun­ne væ­re spæn­den­de at mø­des til sam­ta­ler om bran­chens ud­for­drin­ger og te­a­tre­nes ram­me­vil­kår mel­lem os, der va­re­ta­ger he­le te­a­ter­bran­chens in­ter­es­ser, og de re­le­van­te fon­de – frem for, at fon­de­ne ta­ler med en­kel­tan­sø­ge­re, som jo al­tid har særin­ter­es­ser,” lød det fra di­rek­tør Pe­ter Mark Lund­berg fra Dansk Teater.

"Som en­kelt­bran­che­for­e­ning med et lil­le se­kre­ta­ri­at har vi gan­ske en­kelt ik­ke res­sour­cer til at ta­ge rundt og hol­de mø­der med de 20 stør­ste fon­de, men vi vil me­get ger­ne mø­des med re­præ­sen­tan­ter fra fon­de­ne for der­med at kun­ne gi­ve hin­an­den en lø­ben­de sta­tus,” si­ger Pe­ter Mark Lund­berg, som dog ik­ke pe­ger på en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de­ne som den ene­ste mu­li­ge løsning:

”Vi har fri­hed her til lands, når det gæl­der or­ga­ni­se­ring, og om fon­de­ne skal la­ve en bran­che­for­e­ning for at fin­de fæl­les for­slag, er fon­de­nes egen afgørelse.”

Var fon­de­ne or­ga­ni­se­ret i en bran­che­for­e­ning, kun­ne det må­ske fø­re til nog­le nem­me­re og me­re trans­pa­ren­te mu­lig­he­der for, hvor­dan vi i ci­vil­sam­fun­det sø­ger hos og sam­ar­bej­der med fondene.

Laila Walt­her – for­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening

Ras­mus Kjel­da­hl fra Børns Vil­kår me­ner hel­ler ik­ke, at spørgs­må­let om me­re ens­ar­te­de ret­nings­linjer nød­ven­dig­vis skal lø­ses ved, at fon­de­ne op­ret­ter en egent­lig brancheforening.

"Der vil­le det væ­re godt, hvis man en­ten gen­nem Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter el­ler en me­re ufor­mel kon­struk­tion tænk­te i, at nog­le fon­de kun­ne gå sam­men og få en struk­tu­re­ret di­a­log om nog­le te­ma­er af fæl­les in­ter­es­se," si­ger Ras­mus Kjeldahl.

"Hvor­dan man så vil or­ga­ni­se­re sig, det vil jeg over­la­de til fon­de­ne selv at fin­de ud af. Men det vil­le selv­føl­ge­lig væ­re rart, hvis man kun­ne dis­ku­te­re i et forum, som om­fat­ter me­re end én fond," si­ger han.

Overblik og transparens

Ken­neth Kamp Butz­bach, ge­ne­ral­se­kre­tær for ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, ISOBRO, for­tæl­ler, at det for de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner vil­le væ­re gavn­ligt med me­re gen­nem­sku­e­lig­hed i fonds­ver­den. Spørgs­må­let om, hvor­vidt løs­nin­gen er en bran­che­for­e­ning, vil han dog og­så over­la­de til fon­de­ne selv.

"Det, vo­res med­lem­mer har brug for i for­hold til fonds­ver­den, er over­blik og trans­pa­rens. Det in­ter­es­san­te for vo­res med­lem­mer er, hvil­ke fon­de der fin­des, hvil­ke for­mål de ud­de­ler til, og hvor­dan ud­de­lin­ger­ne fo­re­går," si­ger han.

"Vo­res med­lem­mers ind­tæg­ter fra fon­de er jo vok­set, især in­den for de se­ne­ste år. Der ud­de­les rig­tig man­ge pen­ge fra fon­de­ne, og det kan væ­re svært at gen­nem­skue, hvad fon­de­ne læg­ger til grund for de­res ud­de­lin­ger," si­ger Ken­neth Kamp Butzbach.

Han pe­ger på, at der ik­ke fin­des et re­gi­ster over al­le fon­de i Dan­mark, ef­ter at Fol­ke­tin­get i 1991 af­skaf­fe­de det da­væ­ren­de fondsregister.

Vil­le det væ­re gavn­ligt, hvis der var et sted, je­res med­lem­mer kun­ne hen­ven­de sig, og som kun­ne bi­dra­ge med no­get vi­den om, hvil­ke fon­de, der age­rer in­den for de for­skel­li­ge om­rå­der, og hvad de læg­ger vægt på?

"Ja. Det vil­le væ­re gavn­ligt med et over­blik over lan­dets fon­de og de­res for­mål. Og ik­ke mindst hvor­dan de ud­de­ler. Det kun­ne hjæl­pe vo­res med­lem­mer at for­stå, hvor­dan de kan væ­re in­ter­es­san­te for en gi­ven fond. Men om det fo­re­går gen­nem en bran­che­for­e­ning, gen­nem det of­fent­li­ge el­ler gen­nem en helt tred­je in­stans, er ik­ke cen­tralt," si­ger Ken­neth Kamp Butzbach.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer