Fonde kan sikre bedre balance i den demokratiske proces

Massiv lobbyisme fra industrien er en udfordring for nye grønne lovgivningstiltag. Derfor bør danske fonde sikre bedre balance i den demokratiske proces ved at understøtte repræsentation af grønne civilsamfundsorganisationer som modvægt til den stigende industrilobbyisme i lovgivnings-processerne.

"Pla­stik red­der liv." Af­sen­der­ne af bud­ska­ber­ne, er en sam­men­slut­ning af ca­na­di­ske in­du­stri­ak­tø­rer, der li­ge­som virk­som­he­der som Dow Che­mi­cal, Im­pe­ri­al Oil og the Che­mi­s­try In­du­s­try As­so­ci­a­tion of Ca­na­da al­le­re­de for­ud for for­hand­lin­ger­ne lag­de pres på den ca­na­di­ske re­ge­ring og des­u­den var mas­sivt til ste­de ved trak­tat­for­hand­lin­ger­ne i Ot­tawa (Fo­to: stra­te­gisk di­rek­tør i Pla­stic Chan­ge An­ne Ait­to­maki, som delt­og ved for­hand­lin­ger­ne i Ottawa).

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

I den for­gang­ne uge er de sør­ge­li­ge re­ster af EU’s kom­men­de em­bal­lage­for­ord­ning stemt igennem.

Sør­ge­lig for­di den hav­de po­ten­ti­a­le til at ska­be en re­el for­an­dring, men si­den kom­mis­sio­nens am­bi­tiø­se lov­for­slag fra 2022, er det ble­vet ud­van­det på grund af in­du­stri­lob­byis­me i et om­fang, som er uden fortilfælde.

Kom­mu­ni­ka­tions­kampag­ner, mis­vi­sen­de LCA-rap­por­ter [livs­cy­klus­a­na­ly­ser, red.], hund­red­vis af e-mails og så­gar for­ly­den­der om par­la­ments­med­lem­mer, som blev pas­set op på toilet­ter­ne i par­la­men­tet af in­du­stri­re­præ­sen­tan­ter. Kon­se­kven­sen af lob­byind­sat­sen ses ty­de­ligt. Den kom­men­de em­bal­lage­for­ord­ning er hul­let som en si, og fyldt med und­ta­gel­ser på grund af pres fra industrien.

Og i Ot­tawa Ca­na­da blev der i slut­nin­gen af april af­holdt fjer­de run­de af FN’s for­hand­lin­ger om en glo­bal pla­stik­trak­tat, som skal stop­pe den sti­gen­de glo­ba­le pla­stik­foru­re­ning ved blandt an­det at re­du­ce­re pla­stikpro­duk­tio­nen. Desvær­re er det end­nu en­gang lyk­ke­des de olie­pro­du­ce­ren­de lan­de og ik­ke mindst den magt­ful­de olie­in­du­stri at for­ha­le processen.

Bå­de i og uden­for for­hand­lings­lo­ka­ler­ne i Ot­tawa har in­du­stri­ens til­ste­de­væ­rel­se væ­ret mas­siv, og på ga­der og stræ­der i by­en har man kun­ne se an­non­cer fra pla­stin­du­stri­en med bud­ska­ber om pla­stens fan­ta­sti­ske egen­ska­ber. Be­lej­ligt ude­ladt var de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser af de 16.000 ke­mi­ka­li­er som til­sæt­tes pla­stik, ud­led­nin­gen af CO2 i he­le pla­stens livs­cy­klus, kon­se­kven­ser for men­ne­skers og dyrs sund­hed når vi ind­ta­ger mi­kro­p­la­stik og na­tur­lig­vis den sti­gen­de foru­re­ning i vo­res miljø.

Der er sta­dig langt mel­lem fon­de, som på­ta­ger sig op­ga­ven at ud­lig­ne uba­lan­cen og un­der­støt­te den de­mo­kra­ti­ske pro­ces i for­bin­del­se med ny lovgivning

Det er al­tid re­le­vant at ind­dra­ge for­skel­li­ge per­spek­ti­ver, og der vil for­ment­lig of­te væ­re di­ver­ge­ren­de op­fat­tel­ser og ue­nig­hed mel­lem for­skel­li­ge in­ter­es­sen­ter. Det de­mo­kra­ti­ske pro­blem op­står, når ba­lan­cen bli­ver for skæv. Når olie­bran­chen og den pe­tro­ke­mi­ske in­du­stri kan ka­ste mil­li­ar­der ind i lob­byind­sat­sen og sen­de 196 lob­byi­ster af­sted til Ca­na­da, hvil­ket er me­re end he­le EU’s de­le­ga­tion på 180 deltagere.

Over­for den­ne mas­si­ve in­du­stri­grup­pe­ring står en al­li­an­ce af for­ske­re og ved si­den af dem en al­li­an­ce af mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner, beg­ge med øko­no­mi­ske res­sour­cer sva­ren­de til en pro­mil­le af industriens.

EU-par­la­men­ta­ri­ke­re har ud­talt, at 80-95 pro­cent af de hen­ven­del­ser de modt­og i for­bin­del­se med em­bal­lage­for­ord­nin­gen, var fra in­du­stri­ak­tø­rer. Med an­dre ord modt­og de op til ni mails fra in­du­stri­en hver gang en mil­jøor­ga­ni­sa­tion send­te en en­kelt. Selv­om det na­tur­lig­vis er de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­res an­svar bå­de at gen­nem­skue og ba­lan­ce­re de in­put, de mod­ta­ger fra di­ver­se in­ter­es­sen­ter, vi­ser re­sul­ta­ter­ne i lov­giv­nin­gen med al ty­de­lig­hed, at hen­sy­ne­ne til kli­ma, mil­jø, bi­o­di­ver­si­tet og sund­hed ta­ber til de kom­merci­el­le interesser.

Trods ek­semp­ler fra nær og fjern på at øko­no­mi­ske in­ter­es­ser sæt­tes over mil­jø og kli­ma, er der sta­dig langt mel­lem fon­de, som på­ta­ger sig op­ga­ven at ud­lig­ne uba­lan­cen og un­der­støt­te den de­mo­kra­ti­ske pro­ces i for­bin­del­se med ny lovgivning.

Fra 2017-2021 har fon­de­ne i snit be­vil­get 851 mil­li­o­ner el­ler ca. fi­re pro­cent af de sam­le­de be­vil­lin­ger til na­tur, kli­ma og mil­jø­for­mål. Be­vil­lin­ger­ne går til en lang ræk­ke for­skel­li­ge ty­per af ind­sat­ser, og kun en min­dre del går der­for re­elt til at un­der­støt­te ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­nes di­rek­te re­præ­sen­ta­tion i lovgivningsprocesserne.

Hvis vi skal ryk­ke fra lov­giv­ning, der ta­ger ti­ger­spring frem for små­ba­by­skridt i en grøn ret­ning, er det nød­ven­digt med fle­re res­sour­cer til de ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, der i dag kæm­per en uli­ge kamp mod ma­sto­don­ter med ua­ne­de res­sour­cer. Li­ge nu ta­ber mil­jø­et, og i læng­den ta­ber vi alle.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer