Besenbacher bliver rådgiver for Plastic Change

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher indtræder i Plastic Changes Ad­vi­so­ry Network.

Flemming Besenbacher

For­mand for Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher har sagt ja til at væ­re med i Pla­stic Chan­ges Ad­visory Net­work. Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen i en pressemeddelelse. 

"Det er in­gen tvivl om, at pla­stik er en kæm­pe ud­for­dring for vo­res mil­jø, og vi har al­le et stort an­svar for at mind­ske plastik­forureningen. Som ad­visor for Pla­stic Chan­ge vil jeg gø­re mit bed­ste for at hjæl­pe organi­sationen med at sæt­te fo­kus på plastik­forurening over for be­folk­ningen, in­du­stri­en og po­li­ti­ker­ne på et op­lyst grund­lag. Dan­mark har fan­ta­sti­ske mu­lig­he­der for at bli­ve et fo­re­gang­sland in­den for cir­ku­lær øko­no­mi, og de mu­lig­he­der skal vi gri­be,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher. 

Carls­berg­fon­det støt­te­de sid­ste år – via Tu­borg­fon­det – for­e­nin­gen Pla­stic Chan­ges kamp mod pla­stik­foru­re­ning med fi­re mio. kr. Stif­ter af Pla­stic Chan­ge Hen­rik Beha Pe­der­sen glæ­der sig til sam­ar­bej­det med Flem­m­ing Besenbacher.

"Han er en kæm­pe driv­kraft bag Dan­marks om­stil­ling til en cir­ku­lær øko­no­mi, hvor pla­stik ses som en res­sour­ce, ik­ke af­fald. Han kan som rå­d­gi­ver for Pla­stic Chan­ge støt­te op om vo­res am­bi­tio­ner om, at Dan­mark ta­ger et kvan­tespring på den kom­men­de cir­ku­læ­re pla­stik­pro­duk­tion," si­ger Hen­rik Beha Pedersen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer