Annoncespot_img

Kæmpestor forskel på honorarer til formænd for fondselitens bestyrelser

Fundats’ gennemgang af honorarerne til bestyrelsesformændene i de 100 mest uddelende danske fonde afslører voldsomme forskelle. Mens en række fondsformænd arbejder gratis, får den bedst honorerede næsten 3,6 mio. kr. om året. Honorarerne i fondssektoren bør generelt være lavere end i det private erhvervsliv, da arbejdet i sidste ende har et alment sigte, mener Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk Fonden.

Fondsdirektørløn
I 63 ud af de 100 mest ud­de­len­de fon­de er det mu­ligt at få op­lyst, hvad be­sty­rel­ses­for­man­den får i ho­norar. Og for­skel­le­ne fra de dår­ligst til de bedst ho­no­re­re­de for­mænd er betragtelig.

Der er kæm­pe­stor for­skel på, hvad det ind­brin­ger at væ­re for­mand for de 100 mest ud­de­len­de dan­ske fonde.

Det vi­ser en gen­nem­gang af fond­se­li­tens 2021-års­regn­ska­ber og hjem­mesi­der, som Fun­dats har foretaget.

Langt fra al­le fon­de op­ly­ser, hvad dens for­mand og be­sty­rel­se mod­ta­ger i ho­norar, men i knap to tred­je­de­le af fon­de­ne – 63 ud af 100 – har det væ­ret mu­ligt for Fun­dats at fin­de frem til, hvad for­mand­spo­sten ud­lø­ste i kro­ner og øre an­no 2021.

I den ene en­de af spek­t­ret fin­der vi fem fon­de, hvor fonds­for­mæn­de­ne ik­ke får en kro­ne for be­sty­rel­ses­ar­bej­det, samt en hånd­fuld fon­de, der af­løn­ner for­man­den med be­sked­ne 50-100.000 kro­ner per år.

Og i den øko­no­misk tun­ge en­de fin­der vi 10 fon­de, hvor for­mæn­de­ne bli­ver ho­no­re­ret med mindst en mil­li­on kro­ner om året og helt op til 3,6 mil­li­o­ner kroner.

Med til bil­le­det af de fon­de, hvor op­lys­nin­ger­ne er til­gæn­ge­li­ge, hø­rer, at mens et for­mandsjob i nog­le af fon­de­ne ’kun’ ind­be­fat­ter sel­ve fonds­be­sty­rel­sen, har en ræk­ke af for­mæn­de­ne og­så for­mands- og/eller be­sty­rel­ses­po­ster i mo­der­sel­ska­ber, hol­dings­el­ska­ber og di­ver­se ko­mi­te­er un­der fon­den. I de til­fæl­de har vi i ta­bel­len un­der ar­tik­len valgt at an­ven­de det sam­le­de honorar.

Li­sten over fon­de, hvor det ik­ke umid­del­bart er mu­ligt at bli­ve klog på, hvad for­man­dens an­stren­gel­ser be­løn­nes med, tæl­ler ek­sem­pel­vis sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de som A.P. Møl­ler Fon­den og Le­go Fon­den og al­me­ne fon­de som Ro­ck­wool Fon­den og Helsefonden.

Størst honorar i Carlsbergfondet

Top­sco­rer blandt de 63 fon­de, hvor der er åben­hed om for­mands­ho­nora­ret, er Carls­berg­fon­det. Her fik pro­fes­sor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i 2021, der blev hans ni­en­de og sid­ste som fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, sam­let set knap 3,6 mil­li­o­ner kro­ner for sin ind­sats i fonds- og koncernregi.

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fra No­vo Nor­disk Fon­den kun­ne sid­ste år bryste sig af fonds­sek­to­rens næst­hø­je­ste for­mands­ho­norar. Dan­marks su­verænt stør­ste og mest ud­de­len­de fond be­tal­te i alt sin for­mand godt 3,1 mil­li­o­ner kro­ner for hans ar­bej­de i fonds­be­sty­rel­sen, hol­dings­el­ska­bet og en uddelingskomité.

Som svar på spørgs­må­let om, hvor­dan han selv vur­de­rer stør­rel­sen på sit sam­le­de ho­norar fra No­vo Nor­disk Fon­den, skri­ver Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i en mail til Fundats:

”Jeg sy­nes, at det er på et ri­me­ligt ni­veau gi­vet op­ga­ver­nes stør­rel­se, tids­for­brug og karakter.”

Tred­je­bedst af­løn­ne­de fonds­for­mand er, lidt over­ra­sken­de, Ri­chard Sand fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den, som blev ho­no­re­ret med li­ge knap tre mil­li­o­ner kro­ner. Hem­pel Fon­den, der er ene­e­jer af ma­ling­pro­du­cen­ten Hem­pel A/S, fi­gu­re­rer som den 22. mest ud­de­len­de fond i 2021.

Af Hem­pel Fon­dens ud­før­li­ge re­de­gø­rel­se om god fonds­le­del­se frem­går, at en fjer­de­del af ho­nora­ret til Ri­chard Sand er for at sid­de i Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se, mens den 63-åri­ge part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech Bruun får en kvart mil­li­on kro­ner i be­sty­rel­ses­ho­norar i Hem­pel In­vest og til­sam­men godt 1,7 mil­li­o­ner kro­ner for at sid­de i be­sty­rel­sen og i ko­mi­te­er i Hem­pel A/S.

Som prik­ken over i’et sør­ger Hem­pel Fon­den for, at be­sty­rel­ses­for­man­den er godt kø­ren­de. Ri­chard Sand har så­le­des fri bil til be­sty­rel­ses­ar­bej­det, hvil­ket fon­den sid­ste år har op­gjort til knap 225.000 kroner.

Flest plad­ser for bor­den­den i de 100 mest ud­de­len­de dan­ske fon­de - en over­sigt, der ud­ar­bej­des af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter - har Sten Schei­bye. Han er for­mand for bå­de In­du­stri­ens Fond, BII Fon­den og Knud Høj­gaard Fond, hvil­ket til­sam­men ud­lø­ste ho­nora­rer på knap 2,3 mil­li­o­ner kroner.

Formandshonorar højere end mange danskeres fuldtidsløn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Spar Nord Fon­den var i 2021 num­mer 43 på top-100-op­gø­rel­sen, og for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fik 400.000 kro­ner i ho­norar. Det pla­ce­rer spa­re­kas­se­fon­dens for­mand i den me­re be­sked­ne en­de af honorarspektret.

Iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, der har væ­ret for­mand for Spar Nord Fon­den i fem år, er det seks-syv år si­den, ho­nora­ret sidst blev reguleret.

”Når vi om kort tid har et se­mi­nar, hvor vi blandt an­det skal dis­ku­te­re be­sty­rel­sens ho­norar, er min indstil­ling, at det skal fast­hol­des. Jeg sy­nes, for­mands- og be­sty­rel­ses­ho­nora­ret er pas­sen­de set i for­hold til ar­bejds­mæng­den, an­tal­let af mø­der og for mit eget ved­kom­men­de ak­ti­vi­te­ter­ne mel­lem vo­res mø­der, hvor jeg blandt an­det ta­ler med det un­der­lig­gen­de sel­skab og fon­dens ad­mi­ni­stra­tion,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

For mig er det vig­tigt at hu­ske på, at 400.000 kro­ner for no­get, som ik­ke er et fuld­tids­ar­bej­de ved si­den af mit pro­fes­sorat på uni­ver­si­te­tet, i man­ge men­ne­skers øj­ne er man­ge pen­ge, og det er me­re, end man­ge men­ne­sker tje­ner på et fuldtidsarbejde

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

For­man­den, som er ud­dan­net øko­nom og pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­ty Bu­si­ness School, po­in­te­r­er, at 400.000 kro­ner er me­re, end man­ge dan­ske­re tjener.

”I be­tragt­ning af, at fon­dens ak­ti­vi­tets­ni­veau er øget de se­ne­ste år, kun­ne man må­ske ar­gu­men­te­re for, at for­mands­ho­nora­ret og ho­nora­ret til re­sten af be­sty­rel­sen og­så skal øges. Men for mig er det vig­tigt at hu­ske på, at 400.000 kro­ner for no­get, som ik­ke er et fuld­tids­ar­bej­de ved si­den af mit pro­fes­sorat på uni­ver­si­te­tet, i man­ge men­ne­skers øj­ne er man­ge pen­ge, og det er me­re, end man­ge men­ne­sker tje­ner på et fuld­tids­ar­bej­de. Det er jeg og vi be­vid­ste om og har og­så en vis yd­myg­hed om­kring – og jeg er i øv­rigt ik­ke for­mand for pen­ge­nes skyld, men for­di jeg sy­nes, det er spæn­den­de,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Sam­ti­dig pas­ser det iføl­ge for­man­den Spar Nord Fon­den helt fint ik­ke at væ­re løn­før­en­de, når det gæl­der bestyrelseshonorarer.

”Det er vi i øv­rigt hel­ler ik­ke, når det gæl­der fon­dens di­rek­tør­løn­nin­ger. Vi er be­vid­ste om, at vi fy­sisk lig­ger i Nord­jyl­land, hvor re­k­rut­te­rings­grund­la­get er et an­det end i Kø­ben­havn. Vi er ik­ke dår­li­ge­re her, men vi har et la­ve­re løn­ni­veau end i Kø­ben­havn,” kon­sta­te­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Stramme budgetter gør det svært at kunne honorere

Chri­sten Obel, der sid­ste som­mer fra­t­rå­d­te som for­mand for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ef­ter at ha­ve sid­det i sto­len i de mak­si­ma­le 16 år, har si­den 2014 væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand for den 71. mest ud­de­len­de fond på 2021-li­sten, Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nordjylland.

Og li­ge­som re­sten af be­sty­rel­sen i Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land får Chri­sten Obel ik­ke en kro­ne for sit ar­bej­de i be­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for kon­cert­hu­set på hav­ne­fron­ten i Aalborg.

I in­sti­tu­tio­ner som den­ne er det gan­ske al­min­de­ligt, at man ik­ke får ho­norar for at sid­de i be­sty­rel­sen – det be­trag­tes me­re som en slags fri­vil­ligt arbejde

Chri­sten Obel – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nordjylland

”Når hver­ken jeg el­ler re­sten af be­sty­rel­sen får no­get ho­norar, hæn­ger det sam­men med, at selv­om vi jo for­melt er en er­hvervs­dri­ven­de fond, er vi me­re sam­men­lig­ne­li­ge med en kul­turin­sti­tu­tion el­ler en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion. I in­sti­tu­tio­ner som den­ne er det gan­ske al­min­de­ligt, at man ik­ke får ho­norar for at sid­de i be­sty­rel­sen – det be­trag­tes me­re som en slags fri­vil­ligt ar­bej­de. Så­dan er det i mindst fi­re ud af fem af den­ne slags be­sty­rel­ser. Sam­ti­dig er det ik­ke min vur­de­ring, at den mang­len­de ho­no­re­ring er af­gø­ren­de for at kun­ne til­træk­ke go­de, kom­pe­ten­te men­ne­sker til be­sty­rel­sen,” si­ger Chri­sten Obel.

”Per­son­ligt er jeg ik­ke stor for­ta­ler for, at man ik­ke ho­no­re­res for sit ar­bej­de, men det er tit svært at fin­de mid­ler med de stram­me bud­get­ter, som man har i de fle­ste kul­turin­sti­tu­tio­ner,” til­fø­jer Chri­sten Obel.

- Så grund­læg­gen­de me­ner du, at be­sty­rel­ses­ar­bej­de bør ud­lø­se et honorar?

”Ja, selv­føl­ge­lig.”

Chri­sten Obel un­der­stre­ger, at det ved ind­træ­del­sen i be­sty­rel­sen for Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land bli­ver gjort klart, at der ik­ke gi­ves honorar.

”Og så må man vur­de­re, om man sy­nes, det er spæn­den­de, og om man kan bi­dra­ge til be­sty­rel­sens ar­bej­de. Det er en helt an­den si­tu­a­tion med en ud­de­len­de fond, hvor det vil væ­re una­tur­ligt ik­ke at gi­ve ho­norar til for­man­den og be­sty­rel­sens øv­ri­ge med­lem­mer,” si­ger Chri­sten Obel.

An­tal­let af ti­mer, han ar­bej­der gra­tis som for­mand for Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land, er cir­ka 100 om året.

”Jeg ple­jer at si­ge, at man bru­ger mindst 100 ti­mer om året som for­mand for en be­sty­rel­se, mens man som me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem cir­ka bru­ger 40 ti­mer. An­tal­let kan selv­føl­ge­lig va­ri­e­re, og skal der for ek­sem­pel an­sæt­tes ny di­rek­tør, bru­ger be­sty­rel­sen i pe­ri­o­der en del ek­stra tid. Der­til kom­mer, at der i en be­sty­rel­se som den­ne er en del re­præ­sen­ta­tion. Som for­mand del­ta­ger jeg i di­ver­se åb­nin­ger og kon­cer­ter, hvil­ket jeg i øv­rigt fin­der me­get be­ri­gen­de og sti­mu­le­ren­de,” si­ger Chri­sten Obel.

Alment sigte bør udløse lavere honorarer

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen er det vig­tigt, at ho­nora­rer­ne i fonds­sek­to­ren ik­ke over­ha­ler, hvad en be­sty­rel­ses­post i det pri­va­te er­hvervs­liv ty­pisk udløser.

”Ho­nora­rer­ne i fonds­sek­to­ren bør ef­ter min me­ning ge­ne­relt set væ­re la­ve­re end i det pri­va­te er­hvervs­liv, da der er ta­le om ar­bej­de, der i sid­ste en­de har et al­ment sig­te. Det for­plig­ter og­så i for­hold til ho­nora­rer. Hvis det hand­le­de om tids­for­brug, bur­de det må­ske væ­re om­vendt. Men igen kom­mer det helt an på en vur­de­ring af op­ga­ver­nes om­fang og kom­plek­si­tet, og her er fon­de­ne for­skel­li­ge,” po­in­te­r­er No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand i en mail – og tilføjer:

”Op­ga­ven som for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den kan ik­ke sam­men­lig­nes di­rek­te med op­ga­ven som for­mand for en er­hvervsvirk­som­hed. Der­til er kom­plek­si­te­ten og in­ter­es­se­felts­om­rå­det me­get bre­de­re i fon­den end i en til­sva­ren­de virksomhed.”

Ho­nora­rer­ne i fonds­sek­to­ren bør ef­ter min me­ning ge­ne­relt set væ­re la­ve­re end i det pri­va­te er­hvervs­liv, da der er ta­le om ar­bej­de, der i sid­ste en­de har et al­ment sigte

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Fo­re­lagt Lars Re­bi­en Sø­ren­sens syns­punkt om, at ho­nora­rer i fonds­sek­to­ren bør væ­re la­ve­re end i det pri­va­te er­hvervs­liv, si­ger Chri­sten Obel, at han er til­bø­je­lig til at gi­ve Re­bi­en ret.

”Du kan sag­tens ha­ve kon­struk­tio­ner, hvor ar­bejds­ind­sat­sen og an­sva­ret i en sel­skabs­be­sty­rel­se ik­ke er så for­skel­ligt fra en fonds­be­sty­rel­se, men jeg er enig i, at ho­nora­rer i fon­de ik­ke skal væ­re hø­je­re end i de un­der­lig­gen­de sel­ska­ber,” si­ger Chri­sten Obel.

For Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl er det ”helt na­tur­ligt”, at ho­nora­ret i især børsno­te­re­de pri­va­te sel­ska­bers be­sty­rel­ser er hø­je­re end i be­sty­rel­ser­ne for er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Og­så, når jeg sam­men­lig­ner Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­se med vo­res eget un­der­lig­gen­de sel­skab, Spar Nord Bank, sy­nes jeg, vo­res ho­nora­rer er på et pas­sen­de ni­veau sam­men­holdt med de­res ak­ti­vi­tets­ni­veau, som er mar­kant hø­je­re. Bank­be­sty­rel­sen skal træf­fe væ­sent­ligt stør­re be­slut­nin­ger blandt an­det med hen­syn til ny lov­giv­ning, hvor der føl­ger et stort an­svar med. Det ek­stra ar­bej­de og det ek­stra an­svar skal be­løn­nes. I fon­de­ne le­ver vi ty­pisk en me­re sta­bil til­væ­rel­se,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Formand skal bringe alle kompetencer i spil

De er­far­ne for­mænd har fle­re for­skel­li­ge bud på, hvil­ke kom­pe­ten­cer der er cen­tra­le for at væ­re for­mand for en fondsbestyrelse.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen po­in­te­r­er, at det er svært at ge­ne­ra­li­se­re, idet der kan væ­re sto­re for­skel­le fon­de­ne imel­lem i re­la­tion til hi­sto­rie, for­mål og om det er en al­men el­ler er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Men jeg vil me­ne, at en for­mand først og frem­mest skal ha­ve en rig­tig god for­stå­el­se af de om­rå­der, som fon­den har sit ud­gangs­punkt i, og her­u­d­over be­sid­der de al­me­ne kom­pe­ten­cer for be­sty­rel­ses­ar­bej­det, der skal til at sik­re, at be­sty­rel­sen sam­let set løf­ter sin op­ga­ve bedst mu­ligt,” skri­ver Lars Re­bi­en Sørensen.

I er­hvervs­dri­ven­de fon­de er det der­u­d­over re­le­vant at vi­de no­get om øko­no­mi, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis for­man­den, som skal ha­ve net­op den kompetence

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl er no­get af det vig­tig­ste, at man kan le­de be­sty­rel­sen ef­fek­tivt og konstruktivt.

”Det vil blandt an­det si­ge, at man kan brin­ge al­le de kom­pe­ten­cer, der er i be­sty­rel­sen, i spil for der­med at kun­ne træf­fe de bed­ste be­slut­nin­ger. I er­hvervs­dri­ven­de fon­de er det der­u­d­over re­le­vant at vi­de no­get om øko­no­mi, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis for­man­den, som skal ha­ve net­op den kom­pe­ten­ce. Der­u­d­over skal for­man­den kun­ne sam­ar­bej­de med den or­ga­ni­sa­tion, der er i fon­den og i det un­der­lig­gen­de sel­skab,” si­ger Spar Nord Fon­dens formand.

Den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Nor­dea Bank Pe­ter Schütze, der er for­mand for bå­de Nor­dea-fon­den og søster­fon­den Tiet­g­ten­fon­den, me­ner, at en be­sty­rel­ses­for­mand skal ha­ve ”en lang ræk­ke kompetencer”.

”Det er pri­mært ev­nen til at sik­re, at de ret­te kom­pe­ten­cer er til ste­de i fonds­be­sty­rel­sen, og at fon­den har den rig­ti­ge di­rek­tør. Her­u­d­over at va­re­ta­ge op­ga­ver­ne med at sam­le be­sty­rel­sen om stra­te­gi­ud­vik­ling og be­slut­nings­ta­gen og væ­re en en­ga­ge­ret spar­rings­part­ner til di­rek­tio­nen,” ly­der det fra Pe­ter Schütze i en mail.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer