Ar­tik­ler tag­get med:

Hempel Fonden

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

Klaus Riskær Pedersen stiller op til Tryghedsgruppen

Val­ge­ne i Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter med at sæt­te re­kor­der. Så­le­des og­så når der til ja­nu­ar skal væ­re valg til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er faldet…

Ny økonomichef i Hempel Fonden

Hem­pel Fon­den har an­sat Ul­rik Thou­gaard Jen­sen som ny øko­no­mi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef. Ul­rik Thou­gaard Jen­sen er cand.merc.aud og kom­mer fra en stil­ling som kon­cer­n­regn­skabs­chef i…

Hempel Fonden skyder ni millioner kroner ind i kamp for dyr og planter

Via et nyt part­ner­skab med Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal hå­ber di­rek­tør An­ders Holm fra Hem­pel Fon­den at kun­ne væ­re med til at be­va­re dy­re- og plan­te­li­vet i tru­e­de skov­om­rå­der. I 2019 skød fon­den 44 mil­li­o­ner kro­ner ind i biodiversitetsprojekter.

Hempel Fonden og KR Foundation indgår nyt samarbejde med fokus på biodiversitet

Hem­pel Fon­den og KR Fo­un­da­tion vil til­ve­je­brin­ge ny vi­den om det eska­le­ren­de tab af jor­dens bi­o­di­ver­si­tet. Det skal få ver­dens be­slut­nings­ta­ge­re til at ven­de den ned­ad­gå­en­de ud­vik­ling på området. 

Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og skabe…

Ny programmedarbejder i Hempel Fonden

Hem­pel Fon­den har an­sat Cas­per Thul­strup, som ny pro­gram­me­d­ar­bej­der. Han skal ar­bej­de med at gi­ve ver­dens fat­tig­ste børn bed­re læringsmuligheder.

Hempel Fonden hyrer kommunikationsansvarlig

Hem­pel Fon­den fort­sæt­ter op­rust­nin­gen af se­kre­ta­ri­a­tet og har net­op an­sat Sø­ren Ga­de som kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig. Der­u­d­over sø­ger fon­den i øje­blik­ket kan­di­da­ter til en ny stil­ling som ma­na­ger for In­ter­na­tio­nal Partnerships.

Fonde booster Danmarks Indsamling

Næ­sten en tien­de­del af re­sul­ta­tet ved sid­ste års Dan­marks Ind­sam­ling kom fra ud­de­len­de fon­de. Støt­ten fra fon­de­ne sen­der et stærkt sig­nal, for­di al­men­nyt­ti­ge fon­de ge­ne­relt ny­der høj an­se­el­se og har stor tro­vær­dig­hed i sam­fun­det. Der­for træk­ker fon­de­nes op­bak­ning fle­re bi­drag med sig ind på bund­linj­en, si­ger tals­mand for Dan­marks Ind­sam­ling 2016.

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…