Annoncespot_img

Store stigninger i honorar til flere af fondselitens formænd

I 12 af de 50 mest uddelende fonde i Danmark får bestyrelsesformanden nu over én million kroner årligt i honorar. Det viser en gennemgang af top-50-fondenes bestyrelsesvederlag, som Fundats har foretaget. Den viser samtidig, at Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk Fonden ikke er Danmarks højest lønnede fondsformand.

To fonds­for­mænd fik over tre mil­li­o­ner kro­ner som be­løn­ning for de­res an­stren­gel­ser i 2022, og i 12 af de 50 mest ud­de­len­de fon­de run­de­de for­man­den sid­ste år én mil­li­on kro­ner i honorar.

Pa­ral­lelt med, at de år­li­ge ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor vok­ser år for år, bli­ver det og­så sta­dig me­re lu­kra­tivt at sid­de for bor­den­den i fond­se­li­tens bestyrelseslokaler.

I 37 ud af de 50 mest ud­de­len­de fon­de er op­lys­nin­ger­ne om for­man­dens ho­norar til­gæn­ge­li­ge i års­regn­ska­ber og/eller på fon­de­nes hjem­mesi­der. De på­gæl­den­de 37 be­sty­rel­ses­for­mænd fik i 2022 et sam­let ve­der­lag på knap 33,7 mil­li­o­ner kro­ner, sva­ren­de til et gen­nem­snit på 910.000 kroner.

Det vi­ser Fun­dats’ år­li­ge gen­nem­gang af, hvad det ind­brin­ger at væ­re for­mand i de mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark. Gen­nem­gan­gen er fo­re­ta­get i de 50 fon­de, som ud­gør den øver­ste halv­del i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye top-100 over de mest ud­de­len­de fon­de i 2022.

To fonds­for­mænd fik over tre mil­li­o­ner kro­ner som be­løn­ning for de­res an­stren­gel­ser i 2022, og i 12 af top-50-fon­de­ne run­de­de for­man­den én mil­li­on kro­ner i år­ligt ho­norar. Til sam­men­lig­ning var der i 2021 to fær­re, nem­lig 10 af for­mæn­de­ne, hvis ve­der­lag over­s­teg én mil­li­on kroner.

Fun­dats’ op­gø­rel­se vi­ser for­mæn­de­nes sam­le­de ve­der­lag, hvil­ket i nog­le til­fæl­de og­så om­fat­ter po­ster i hol­dings­el­ska­bers og af fond­s­kon­cer­ner­nes be­sty­rel­ser, be­vil­lings­ko­mitéer m.v. Op­gø­rel­ses­me­to­den flug­ter med an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, hvor an­be­fa­lin­gen er, at ”der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, som hvert en­kelt med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og as­so­ci­e­re­de virksomheder”.

Sam­men­holdt med ho­nora­rer­ne i 2021 har fle­re fonds­for­mænd kun­net ind­kas­se­re gan­ske pæ­ne stig­nin­ger. Ek­sem­pel­vis er Hem­pel Fon­dens for­mand Ri­chard Sands år­li­ge sam­le­de ve­der­lag vok­set med 380.000 kro­ner, No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen er gå­et 112.000 kro­ner op i år­ligt ve­der­lag, mens den nu for­hen­væ­ren­de for­mand for Eg­mont Fon­den Lars-Jo­han Jarn­hei­mer fra 2021 til 2022 kun­ne se sin ga­ge vok­se med 141.000 kroner.

Se he­le op­gø­rel­sen un­der den­ne artikel.

Ny nummer ét på listen

2022-op­gø­rel­sen in­de­hol­der sam­ti­dig den ar­ti­ge over­ra­skel­se, at på trods af, No­vo Nor­disk Fon­den er Dan­marks su­verænt mest ud­de­len­de fond, kan Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ik­ke kal­de sig den fonds­for­mand med det hø­je­ste ve­der­lag. De 3,2 mil­li­o­ner kro­ner, som for­man­den for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings fik i sam­let ve­der­lag sid­ste år, ræk­ker nem­lig kun til en an­den­plads på listen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen er ble­vet over­ha­let af for­man­den for den 24. mest ud­de­len­de fond i Dan­mark, Ri­chard Sand fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den, der er ene­e­jer af ma­ling­pro­du­cen­ten Hem­pel A/S. Ri­chard Sands sam­le­de ve­der­lag i 2022 run­de­de 3,3 mil­li­o­ner kroner.

Hem­pel Fon­dens års­rap­port for 2022, hvor al­le tal er op­gjort i Eu­ro, vi­ser, at den 64-åri­ge part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun om­reg­net til kro­ner får cir­ka 750.000 kro­ner for at sid­de i fon­dens be­sty­rel­se, 290.000 kro­ner for be­sty­rel­ses- og ko­mité­ar­bej­det i Hem­pel In­vest, mens 2,1 mil­li­o­ner kro­ner er ud­løst af at sid­de i be­sty­rel­sen og ko­mi­te­er i Hem­pel A/S.

Der­u­d­over har Ri­chard Sand fri bil stil­let til rå­dig­hed af Hem­pel Fon­den, hvil­ket fon­den op­gør til 176.000 kro­ner. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er der ik­ke an­dre af fond­se­li­tens for­mænd, som kan kø­re til og fra be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne i en af fon­den be­talt bil.

Fri bil har været kutyme i over 20 år

Det er ik­ke lyk­ke­des for Fun­dats at få et in­ter­view i stand med Ri­chard Sand om blandt an­det den fri bil og den nye po­si­tion som Dan­marks bedst be­tal­te fonds­for­mand. Fun­dats har sendt en ræk­ke spørgs­mål til Hem­pel Fon­den, som fon­dens di­rek­tør An­ders Holm ”ef­ter af­ta­le med be­sty­rel­ses­for­man­den” har be­sva­ret pr. mail.

Som svar på, hvor­for Ri­chard Sand som en del af sit ve­der­lag som be­sty­rel­ses­for­mand i Hem­pel Fon­den mod­ta­ger be­ta­ling for fir­ma­bil på 170.000 kro­ner, skri­ver An­ders Holm:

”Be­sty­rel­sen har ud fra en sam­let af­vej­ning vur­de­ret, at det er hen­sigts­mæs­sigt at stil­le bil til rå­dig­hed for for­man­den. Det­te skyl­des blandt an­det, at fon­den selv el­ler gen­nem he­le­je­de dat­ter­sel­ska­ber har ejen­dom­me, her­un­der sko­ve og na­tu­r­om­rå­der, i fle­re de­le af landet.”

Vi­de­re skri­ver Hem­pel Fon­dens direktør:

”Det­te har væ­ret prak­sis og uæn­dret kuty­me i me­re end 20 år og væ­ret gæl­den­de for al­le de se­ne­ste me­re end tre for­skel­li­ge for­mænd. I for­bin­del­se med en gen­nem­gang over for Er­hvervs­sty­rel­sen i for­å­ret 2016 af fon­dens sam­le­de ho­nora­rer til be­sty­rel­sen blev der og­så re­de­gjort for den frie bil til for­man­den. Det­te hav­de Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke be­mærk­nin­ger til.”

Det er fort­sat be­sty­rel­sens vur­de­ring, at for­man­dens ho­norar er pas­sen­de i for­hold til hver­vets art og ar­bej­dets omfang

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

Om­kring ve­der­la­get på 3,34 mil­li­o­ner kro­ner un­der­stre­ger An­ders Holm, at der er ta­le om det sam­le­de for­mands­ho­norar i tre bestyrelser.

”Drifts­sel­ska­bet Hem­pel A/S ad­skil­ler sig fra de fle­ste an­dre fond­se­je­de sel­ska­ber ved at væ­re 100 pro­cent ejet af Hem­pel Fon­den gen­nem dat­ter­sel­ska­bet Hem­pel In­vest A/S. Der­for har be­sty­rel­sen vur­de­ret, at det sam­let set på nu­væ­ren­de tids­punkt er for­del­ag­tigt, at det er den sam­me for­mand i al­le tre bestyrelser.”

”Ho­nora­ret til Hem­pel Fon­dens for­mand er fast­sat af fon­dens be­sty­rel­se ud fra be­sty­rel­sens vur­de­ring af for­man­dens om­fat­ten­de ar­bejds­om­rå­de. Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­ses­ho­nora­rer har ik­ke væ­ret hæ­vet si­den 2015. Som nævnt blev Fon­dens sam­le­de ho­norar til be­sty­rel­sen gen­nem­gå­et af Er­hvervs­sty­rel­sen i for­å­ret 2016 uden at der fra Er­hvervs­sty­rel­sens si­de frem­kom no­get krav om æn­drin­ger her­til. Det er fort­sat be­sty­rel­sens vur­de­ring, at for­man­dens ho­norar er pas­sen­de i for­hold til hver­vets art og ar­bej­dets om­fang,” skri­ver An­ders Holm.

A.P. Møller Fonden med på listen

Li­ge un­der Ri­chard Sand og Lars Re­bi­en Sø­ren­sen lig­ger for­man­den for A.P. Møl­ler Fon­den Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Uggla.

Fon­den med hjem­sted på Es­pla­na­den i Kø­ben­havn K. har ik­ke tid­li­ge­re fulgt op­for­drin­gen i an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se om på in­di­vi­du­elt ni­veau at op­ly­se be­sty­rel­sens ho­norar, men af 2022-års­regn­ska­bet frem­går, at for­man­den i 2022 fik 2,7 mil­li­o­ner kro­ner mod 4,2 mil­li­o­ner kro­ner året før.

Ned­gan­gen på halvan­den mil­li­on kro­ner skyl­des, at Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la ud over at væ­re for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den og A.P. Møl­ler Hol­ding A/S end­vi­de­re ind­til 15. marts 2022 var næst­for­mand for A.P. Møl­ler - Mær­sk A/S.

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la er og­så for­mand for den al­me­ne fond Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Hvad den post ud­lø­ser, op­ly­ses ikke.

Har frasagt sig honorar

I den mod­sat­te en­de af ho­norarska­la­en fin­der vi 54-åri­ge Jens Kann-Ras­mus­sen, der i år er ble­vet gen­valgt som for­mand for lan­dets fem­te mest ud­de­len­de fond Vil­lum Fonden.

Jens Kann-Ras­mus­sen, som er bar­ne­barn af Ve­lux-stif­te­ren Vil­lum Kann Ras­mus­sen, får ik­ke en kro­ne for at sid­de for bor­den­den i bestyrelsen.

”Be­sty­rel­ses­for­man­den Jens V. Kann-Ras­mus­sen har fra­sagt sig be­sty­rel­ses-, ar­bejds­grup­pe- og ko­mi­te­ho­norar,” står der i Vil­lum Fon­dens 2022-årsregnskab.

Her kan man sam­ti­dig se, at Jens Kann-Ras­mus­sen er den ene­ste, som ik­ke får pen­ge for be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Re­sten af fon­dens be­sty­rel­se på fem per­so­ner plus en ob­ser­va­tør får til­sam­men knap 2,8 mil­li­o­ner kro­ner i sam­let ho­norar for at sid­de i be­sty­rel­se, ar­bejds­grup­pe og komité.

Oplyser kun individuelt honorar på hjemmeside

Langt ho­ved­par­ten af de 37 fon­de og for­e­nin­ger, hvor de in­di­vi­du­el­le ho­nora­ro­p­lys­nin­ger for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne er til­gæn­ge­li­ge, føl­ger an­be­fa­lin­gen fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se om at in­klu­de­re op­lys­nin­ger­ne i årsregnskabet.

An­be­fa­lin­ger for god Fondsledelse

I de gæl­den­de an­be­fa­lin­ger fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se står der føl­gen­de om le­del­sens vederlag:

  • 3.1.1 Det an­be­fa­les, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen i er­hvervs­dri­ven­de fon­de af­løn­nes med et fast ve­der­lag, samt at med­lem­mer af en even­tu­el di­rek­tion af­løn­nes med et fast ve­der­lag, even­tu­elt kom­bi­ne­ret med bonus, der ik­ke bør væ­re af­hæn­gig af regn­skabs­mæs­si­ge re­sul­ta­ter. Ve­der­la­get bør af­spej­le det ar­bej­de og an­svar, der føl­ger af hvervet.
  • 3.1.2 Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, som hvert en­kelt med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger for ud­fø­rel­se af an­det ar­bej­de el­ler op­ga­ver for fon­den, fon­dens dat­ter­virk­som­he­der el­ler as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der, bort­set fra me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ters ve­der­lag som ansatte.

 

I en­kel­te til­fæl­de fin­des de in­di­vi­du­el­le ve­der­lags­op­lys­nin­ger kun på hjem­mesi­den. Et ek­sem­pel her­på er Tryg­fon­den, som el­lers tid­li­ge­re har haft op­lys­nin­ger­ne med i års­regn­ska­bet. Æn­drin­gen skyl­des, at Tryg­heds­grup­pen er ble­vet un­der­lagt nye reg­ler, der sig­ter på at ”be­skyt­te en­kelt­per­so­ner fra, at de­res in­di­vi­du­el­le løn­nin­ger er syn­li­ge ’for evigt’”, i og med løn­nin­ger op­lyst på hjem­mesi­den kan slet­tes igen.

I en mail til Fun­dats un­der­stre­ger Tryg­heds­grup­pen sam­ti­dig, at der på hjem­mesi­den er fuld trans­pa­rens om de in­di­vi­du­el­le løn­nin­ger for be­sty­rel­se, di­rek­tion og repræsentantskab.

Bag­grun­den for æn­drin­gen er, at Tryg­heds­grup­pen i 2021 over­gik til at væ­re for­sik­rings­hol­ding­virk­som­hed som føl­ge af Trygs køb af det bri­ti­ske for­sik­rings­sel­skab RSA’s skan­di­na­vi­ske ak­ti­vi­te­ter. Der­med blev Tryg­heds­grup­pen om­fat­tet af pa­ra­graf 124 i ’Be­kendt­gø­rel­se om fi­nan­si­el­le rap­por­ter for for­sik­rings­sel­ska­ber og tvær­gå­en­de pen­sions­kas­ser’, hvoraf det frem­går, at der i sel­ve års­rap­por­ten kun må an­gi­ves sam­le­de og ik­ke in­di­vi­du­el­le lønninger.

Be­kendt­gø­rel­sen gæl­der for for­sik­rings­sel­ska­ber, pen­sions­kas­ser om­fat­tet af lov om fi­nan­si­el virk­som­hed, for­sik­rings­hol­ding­virk­som­he­der og fi­nan­si­el­le hol­ding­virk­som­he­der, hvis virk­som­hed ude­luk­ken­de el­ler ho­ved­sa­ge­ligt be­står i at eje ka­pi­ta­lan­de­le i forsikringsselskaber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer