To nye i bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn

Med Asim Latif som nyt medlem af bestyrelsen ønsker Fonden Ensomme Gamles Værn at styrke fokus på ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Også advokat Susanne Borch er ny i fondens bestyrelse.

Asim La­tif og Sus­an­ne Borch er nye med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Fon­den En­som­me Gam­les Værn, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Fon­den En­som­me Gam­les Værn øn­sker at styr­ke fo­kus på æl­dre med et­nisk minoritetsbaggrund.

Et­ni­ske mi­no­ri­tet­sæl­dre fin­der ty­pisk ik­ke vej til de man­ge til­bud om ak­ti­vi­te­ter, der er for æl­dre, se­ni­o­r­net­værk og pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger. Det vil En­som­me Gam­les Værn ger­ne æn­dre på, og der­for styr­ker fon­den nu det et­ni­ske mi­no­ri­tets­per­spek­tiv med nye kræf­ter i bestyrelsen.

Det skri­ver den er­hvervs­dri­ven­de fond i en pressemeddelelse.

Styr­kel­sen sker med Asim La­tif som nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Asim La­tif ar­bej­der til dag­lig som ud­vik­lings­chef i Fon­den for So­ci­alt An­svar, hvor han og­så er le­der af ud­vik­lings­pro­jek­tet ’Den et­ni­ske vin­kel’. Her har han de se­ne­ste to år ud­vik­let løs­nin­ger for og med et­ni­ske mi­no­ri­tet­sæl­dre og på­rø­ren­de og gen­nem­ført om­kring 1.000 in­ter­views med et­ni­ske mi­no­ri­tet­sæl­dre og de­res pårørende.

Asim La­tif ser frem til ar­bej­det i Fon­den En­som­me Gam­le Værns be­sty­rel­se, hvor hans er­fa­rin­ger og vi­den om et­ni­ske mi­no­ri­tet­sæl­dre kan kom­me i spil og ska­be udvikling.

”Et­ni­ske mi­no­ri­tet­sæl­dre er i dag helt un­der­re­præ­sen­te­re­de i æl­d­re­sek­to­ren og stort set fra­væ­ren­de i be­sty­rel­ser og blandt be­slut­nings­ta­ge­re på æl­dre­om­rå­det,” si­ger Asim Latif.

For­mand for be­sty­rel­sen i Fon­den En­som­me Gam­les Værn Ma­ri­an­ne Lunds­gaard Wé­gens er enig.

”Vi har i al­le de år, jeg har væ­ret i fon­den, støt­tet forsk­ning og ud­vik­ling af so­ci­a­le ind­sat­ser til æl­dre men­ne­sker med flygt­nin­ge- og ind­van­drer­bag­grund. Nu be­gyn­der om­rå­det at få en øget op­mærk­som­hed fra blandt an­det an­dre fon­de, Sund­heds­sty­rel­sen og en­kel­te kom­mu­ner. Det mo­men­tum vil vi ger­ne ud­nyt­te, så vi er me­get be­gej­stre­de for, at Asim La­tif nu kom­mer med be­sty­rel­sen,” si­ger hun.

Ny i fon­dens be­sty­rel­se er og­så ad­vo­kat Sus­an­ne Borch, der har et stort so­ci­alt en­ga­ge­ment og en om­fat­ten­de vi­den om æl­dre bå­de so­ci­alt og i for­hold til bo­lig­for­hold. Sus­an­ne Borch har egen virk­som­hed i Hel­lerup, er fast vær­ge ved Fa­mi­li­e­rets­hu­set, ek­stern lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og CBS samt for­mand for Gen­tof­te Kom­mu­nes seniorråd.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer