Gigantbevilling fra Novo Nordisk Fonden til styrket kamp mod kroniske sygdomme

Novo Nordisk Fonden bevilger 950 mio. kr. til etablering af laboratoriefacilitet på DTU, der skal hjælpe forskere med at færdigudvikle nye celleterapier, så de kan testes på mennesker. Nordea-fonden støtter projekt, hvor der skabes en hel landsby fyldt med muligheder for friluftsaktiviteter.

Tak­ket væ­re en be­vil­ling fra Nor­dea-fon­den bli­ver et om­rå­de ved Dovero­d­de Køb­mands­gård i Thy for­vand­let til en ak­ti­vi­tets­dre­vet lands­by med spe­ci­al­byg­ge­de na­tur- og fril­uftsak­ti­vi­te­ter. Vi­su­a­li­se­rin­gen af na­tur­lands­by­en er ud­ar­bej­det af Rei­ulf Ramstad Arkitekter.

Op til 950 mil­li­o­ner kroner.

Så man­ge pen­ge har No­vo Nor­disk Fon­den net­op be­vil­get til etab­le­ring af en la­bo­ra­to­ri­e­fa­ci­li­tet på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU), der skal hjæl­pe for­ske­re med fær­di­g­ud­vik­ling og op­ska­le­ring af nye cel­le­te­ra­pi­er, så de kan te­stes på mennesker.

No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cel­le­ra­tor vil iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den få en cen­tral rol­le i det dan­ske øko­sy­stem for cel­le­te­ra­pi, idet den nye fa­ci­li­tet kan hjæl­pe med at om­sæt­te forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud in­den for cel­le­te­ra­pi til an­ven­de­li­ge be­hand­lings­for­mer for men­ne­sker med syg­dom­me som kro­nisk hjer­tesvigt, Par­kin­sons syg­dom, ny­re­syg­dom­me, ty­pe 1-di­a­be­tes og fle­re for­mer for kræft.

”Fra at vi kun kan be­hand­le el­ler hånd­te­re symp­to­mer­ne på kro­ni­ske syg­dom­me, gi­ver cel­le­te­ra­pi os mu­lig­hed for, at vi kan be­hand­le sel­ve syg­dom­men og i nog­le til­fæl­de end­da hel­bre­de den med en en­kelt be­hand­ling. Vi har set man­ge sto­re frem­skridt in­den for cel­le­te­ra­pi i forsk­ning­s­la­bo­ra­to­ri­er­ne de se­ne­re år, men man­ge loven­de cel­le­te­ra­pi­kan­di­da­ter har van­ske­ligt ved at nå til den kli­ni­ske fa­se, blandt an­det for­di vi i øje­blik­ket ik­ke kan ud­vik­le ens­ar­te­de cel­le­te­ra­pi­pro­duk­ter i den nød­ven­di­ge ska­la her i Dan­mark. Jeg er der­for glad for at skul­le stå i spid­sen for et ini­ti­a­tiv, der kan æn­dre det­te og gi­ve for­ny­et håb til men­ne­sker, der le­ver med kro­ni­ske syg­dom­me,” si­ger Tho­mas H. R. Carl­sen, der er CEO for No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cellerator.

Be­slut­nin­gen om at pla­ce­re fa­ci­li­te­ten på DTU er blandt an­det be­grun­det i uni­ver­si­te­tets be­ty­de­li­ge eks­per­ti­se in­den for cel­le­pro­duk­tion og ek­si­ste­ren­de in­fra­struk­tur. Rek­tor på DTU An­ders Bjark­lev glæ­der sig over at skul­le læg­ge hus til den kom­men­de laboratoriefacilitet.

”Pla­ce­rin­gen af No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cel­le­ra­tor på DTU gi­ver mu­lig­hed for sto­re sy­ner­gi­er med vo­res bio- og sund­heds­tek­no­lo­gi­ske forsk­ning og ud­dan­nel­se samt ik­ke mindst med den in­nova­tion, vi gen­nem­fø­rer i tæt sam­ar­bej­de med start-ups og virk­som­he­der in­den for om­rå­det,” si­ger An­ders Bjarklev.

Byg­ge­ri­et star­ter i som­me­ren 2024 og for­ven­tes fær­digt i 2027.

Penge fra Augustinus Fonden til 34 projekter

Tra­ve­tu­ren rundt i det dan­ske fondsland­skab blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge fort­sæt­ter til Au­gusti­nus Fon­den, som på sit sep­tem­ber-be­sty­rel­ses­mø­de ud­del­te 59 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 34 for­skel­li­ge pro­jek­ter in­den for kunst, kul­tu­rarv, mu­sik og so­ci­a­le ind­sat­ser. Det op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

På det mu­si­kal­ske om­rå­de støt­ter Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land med 700.000 kro­ner til det klas­si­ske mu­sikpro­gram i år og næ­ste år med sær­ligt fo­kus på orgelmusik.

In­den for støt­te­o­m­rå­det ’Mu­se­er, kunst og kul­tu­rarv’ er der blandt an­det gi­vet 10 mil­li­o­ner kro­ner til Na­tio­nal­mu­se­et til sær­ud­stil­lin­gen ’Dansk eks­pe­di­tions­hi­sto­rie’ på Na­tio­nal­mu­se­et, tre mil­li­o­ner kro­ner til Ar­ken Mu­se­um for Sam­tids­kunst til ud­stil­lin­gen ’Anish Ka­poor – Un­se­en’ i 2024 og to mil­li­o­ner kro­ner til en sær­ud­stil­ling på Or­d­rup­gaard kal­det ‘Im­pres­sio­nis­men og dens over­se­te kvin­der’ i for­å­ret 2024.

In­den for byg­nings­arv støt­ter Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det med syv mil­li­o­ner kro­ner Val­lø Stift. Pen­ge­ne går til re­stau­re­ring med nyhug­ning af sand­stens­udsmyk­nin­gen på Val­lø Slot. Der er og­så fi­re mil­li­o­ner kro­ner til Brød­re­me­nig­he­den i Chri­sti­ans­feld, som der­med kan fær­dig­gø­re re­stau­re­rin­gen af En­ke­hu­sets ve­st­fløj til museumsbygningen.

På det so­ci­a­le om­rå­de be­vil­ger Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det 1,2 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen Bryd Tavs­he­den til en ind­sats kal­det ’Volds­ud­sat­te dren­ge på kanten’.

Naturlandsby bliver fyldt med friluftsaktiviteter

En hel lands­by fyldt med mu­lig­he­der for fril­uftsak­ti­vi­te­ter i Thy. Dén plan får nu luft un­der vin­ger­ne i by­en Dovero­d­de med en be­vil­ling på 53,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Nordea-fonden.

Pro­jek­tet vil gø­re om­rå­det ved Dovero­d­de Køb­mands­gård til en ak­ti­vi­tets­dre­vet lands­by med spe­ci­al­byg­ge­de na­tur- og fril­uftsak­ti­vi­te­ter. Må­let er at ska­be et sted for na­tur­dan­nel­se, hvor om­rå­dets man­ge na­tur- og fril­ufts­for­e­nin­ger samt na­tur-, kul­tur- og fril­ufts­vej­le­de­re får ad­gang til et at­trak­tivt fæl­les­skab i smuk­ke og ind­by­den­de rammer.

”Dovero­d­de er et helt sær­ligt sted – og med na­tur­lands­by­en får vi et unikt mø­de­sted, hvor vi kan sam­les om fril­ufts­liv, na­tur, kul­tur og na­tur­dan­nel­se. Her vil for­e­nin­ger, bor­ge­re og be­sø­gen­de fra he­le lan­det kun­ne dyr­ke de ak­ti­ve fæl­les­ska­ber i smuk­ke, na­tur­næ­re ram­mer. Det tror vi på er med til at ska­be fle­re go­de liv,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Na­tur­lands­by­en vil høj­ne kva­li­te­ten af ak­ti­vi­te­ter og øge kend­ska­bet til om­rå­dets na­tur og ska­be nye for­mid­lings­for­mer – alt sam­men til gavn for brugerne

Ni­els Jør­gen Pe­der­sen – Borg­me­ster (V), Thi­sted Kommune

Be­vil­lin­gen går bå­de til etab­le­rin­gen af sel­ve an­læg­get af Na­tur­lands­by­en, men og­så til un­der­støt­tel­se af ak­ti­vi­te­ter i pro­jek­tets før­ste fem leveår.

Thi­sted Kom­mu­nes borg­me­ster Ni­els Jør­gen Pe­der­sen (V) kal­der nyhe­den for ”helt fantastisk”.

”Jeg er me­get glad på Thys veg­ne. Pro­jek­tet ska­ber bro­en fra land til fjor­den og na­tu­ren med det for­mål at få na­tu­ren ind i hver­da­gen hos end­nu fle­re thy­bo­er. Na­tur­lands­by­en vil høj­ne kva­li­te­ten af ak­ti­vi­te­ter og øge kend­ska­bet til om­rå­dets na­tur og ska­be nye for­mid­lings­for­mer – alt sam­men til gavn for bru­ger­ne,” si­ger Ni­els Jør­gen Pedersen.

97 mio. kr. til 49 vilde ideer

Ved an­søg­nings­fri­stens ud­løb i marts hav­de Vil­lum Fon­dens Ex­pe­ri­ment-pro­gram mod­ta­get 406 an­søg­nin­ger fra lan­dets uni­ver­si­te­ter – og nu har 49 an­sø­ge­re fra ni for­skel­li­ge lan­de, som al­le er til­knyt­tet et dansk uni­ver­si­tet, få­et po­si­tivt svar fra fonden.

Hver be­vil­ling er på cir­ka to mil­li­o­ner kro­ner og lø­ber i to år. I alt ud­de­ler fon­den 97 mil­li­o­ner kro­ner til de 49 ud­valg­te forsk­nings­eks­pe­ri­men­ter, op­ly­ses det i en pressemeddelelse.

Ram­men for Vil­lum Ex­pe­ri­ment er tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­i­de­er, som skal ud­for­dre den ver­den, vi ken­der, og få for­sker­ne til at tæn­ke nyt.

In­gen ved, hvad det næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud bli­ver, men jeg tror kun, gen­nem­brud­det kom­mer ved at slip­pe de krøl­le­de for­sker­hjer­ner løs, så de vil­de idéer kan bli­ve prø­vet af

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Blandt de ud­valg­te for­ske­re er pro­fes­sor Mor­ten Mat­trup Smedskjær fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Med en be­vil­ling på 1,9 mil­li­o­ner kro­ner vil han for­sø­ge at pro­du­ce­re glas, hvor ma­te­ri­a­le af sig selv kan fly­de til be­ska­di­ge­de om­rå­der som rid­ser og rev­ner og re­pa­re­re dem. På den må­de kan man få selv­he­len­de bril­ler, skær­me til mo­bil­te­le­fo­ner og bilruder.

”In­gen ved, hvad det næ­ste sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud bli­ver, men jeg tror kun, gen­nem­brud­det kom­mer ved at slip­pe de krøl­le­de for­sker­hjer­ner løs, så de vil­de idéer kan bli­ve prø­vet af. Ide­en med det selv­he­len­de glas er godt tænkt, og det har vid­træk­ken­de per­spek­ti­ver, hvis det lyk­kes; ik­ke mindst når det kom­mer til at ska­be et me­re bæ­re­dyg­tigt sam­fund,” si­ger Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm.

Vil undersøge søvnproblemer hos unge voksne

Fra selv­he­len­de glas fort­sæt­ter vi til søvn­pro­ble­mer. Blandt de pro­jek­ter, der net­op har mod­ta­get pen­ge fra Tryg­fon­den, er så­le­des et for­søg på at af­dæk­ke år­sa­ger­ne til og kon­se­kven­ser­ne af søvn­pro­ble­mer blandt un­ge voksne.

Mod­ta­ger af knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner fra Tryg­fon­den er pro­fes­sor Na­ja Hul­vej Rod fra Af­de­ling for Epi­de­mio­lo­gi, In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab ved Kø­ben­havns Universitet.

Søvn er af­gø­ren­de for vo­res sund­hed, men søvn­pro­ble­mer er et stort fol­kes­und­heds­pro­blem sær­ligt blandt un­ge voks­ne i al­de­ren 16 til 40 år. Der fin­des be­græn­set vi­den om un­ge voks­nes søvn­møn­stre og om, hvor­dan man fore­byg­ger søvn­pro­ble­mer i den­ne al­ders­grup­pe. For­sker­ne vil der­for kort­læg­ge og sø­ge at for­kla­re søvn­di­ag­no­ser og brug af søvn­me­di­cin blandt un­ge voks­ne samt af­dæk­ke de me­ka­nis­mer, som for­bin­der søvn og sund­hed, her­un­der be­tyd­nin­gen af brug af smartp­ho­nes om natten.

Pro­fes­sor Han­ne War­m­ing fra In­sti­tut for Sam­funds­vi­den­skab og Er­hverv ved Roskil­de Uni­ver­si­tet står i spid­sen for et an­det pro­jekt, som net­op har mod­ta­get 2,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tryg­fon­den. Do­na­tio­nen går til før­ste del af et stør­re pro­jekt, der skal ud­vik­le og kva­li­fi­ce­re bør­ne- og ungerådgivningen.

Hver dag kon­tak­ter hund­red­vis af børn og un­ge et af ci­vil­sam­fun­dets so­ci­a­le rå­d­giv­nings­til­bud for at få hjælp, støt­te og vej­led­ning i en svær el­ler kom­pli­ce­ret livs­si­tu­a­tion. Der er stor va­ri­a­tion i rå­d­giv­nings­sam­ta­ler­ne, som be­står i alt fra at bli­ve lyt­tet til og få vi­den og råd til at bli­ve hjul­pet vi­de­re til an­dre til­bud. Det er af­gø­ren­de, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne yder kva­li­fi­ce­ret rå­d­giv­ning, og bran­chen har brug for me­re vi­den om, hvor­når, hvor­dan og over for hvil­ke spe­ci­fik­ke må­l­grup­per af børn og un­ge, rå­d­giv­nin­gen vir­ker, skri­ver Tryg­fon­den i en nyhedsmail.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer