Kulturområdet er gået glip af fondenes bevillingsboom

Fondenes bevillinger er steget eksplosivt de seneste år. Kulturområdet har dog ikke fået del i fremgangen. En stor del af forklaringen skal ifølge eksperter findes i fondenes øgede fokus på store og akutte samfundsudfordringer. “Kulturområdet er under angreb af nogle af de store samfundsdagsordener i forhold til fondsmidler,” advarer ekspert.

I 2022 var der 624 fon­de, som ud­del­te pen­ge til kul­tu­rel­le for­mål. Det frem­går af en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger er de se­ne­ste år kun gå­et en vej - nem­lig op. De dan­ske fon­de gav iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik i 2022 til­sagn om be­vil­lin­ger for sam­men­lagt 32,4 mia. kr. I 2016 var tal­let 16,7 mil­li­ar­der kro­ner. Alt­så næ­sten en fordobling.

Det har be­ty­det fle­re pen­ge til stort set al­le re­gi­stre­re­de ud­de­lings­for­mål, frem­går det af ud­de­lings­over­sig­ter­ne i pe­ri­o­den. Kun kul­tu­r­om­rå­det har som det ene­ste filan­tro­pi­ske ind­sats­om­rå­de ik­ke få­et an­del i væksten.

Der­i­mod er fon­de­nes be­vil­lin­ger til kul­tu­ren stort set sta­tus quo.

En væ­sent­lig del af for­kla­rin­gen skal, iføl­ge Hen­rik Ma­hn­cke, ana­ly­se­chef i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, fin­des i, at “fon­de­ne i sti­gen­de grad har ret­tet blik­ket mod nog­le af de sto­re aku­t­te sam­funds­ud­for­drin­ger, hvor agen­da­er som kli­ma, so­ci­a­le ud­for­drin­ger og de­mo­kra­ti er kom­met bul­dren­de. Og fon­de­ne har i sti­gen­de grad få­et am­bi­tio­ner om at gå ind på de ud­for­drin­ger. Det ska­ber en ny kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion for kul­tu­r­om­rå­det,” si­ger han.

Hen­rik Ma­hn­cke skrev i 2016 Ph.d.-afhandling på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School om filan­tro­pi med fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det, og han var tre år se­ne­re me­dansvar­lig for bo­gen Mu­se­umsland­ska­bet - Kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vilkår.

Sam­me vur­de­ring har Las­se Mar­ker, som er di­rek­tør for Why Con­sul­ting og rå­d­gi­ver for kul­tur­sek­to­ren blandt an­det i fundraising:

“Kul­tu­r­om­rå­det er un­der an­greb af nog­le af de sto­re sam­funds­dags­or­de­ner i for­hold til fonds­mid­ler. Det er et klart ud­tryk for, at fon­de­ne de se­ne­ste år har haft fo­kus på nog­le af de sto­re ud­for­drin­ger - sær­ligt sund­hed med Cor­o­na, krig og kli­ma. Det er her, fon­de­ne vir­ke­lig har ska­le­ret op, og på den bag­grund er kul­tu­ren trå­dt i bag­grun­den,” si­ger han.

Blandt de om­rå­der, hvor mid­ler­ne fra fon­de­ne iføl­ge op­gø­rel­sen fra Dan­marks Sta­ti­stik er ste­get mar­kant, er så­le­des og­så ek­sem­pel­vis hu­ma­ni­tæ­re for­mål, som er fi­redoblet fra 2016-2022, ud­dan­nel­se, som er me­re end fem­doblet, og sund­heds­om­rå­det er me­re end syv­doblet i perioden.

Fra guldalder til mæthed og møgsager

Kul­tu­r­om­rå­det er hi­sto­risk set et af de helt klas­si­ske og sto­re filan­tro­pi­ske støt­te­o­m­rå­der. Det har så­le­des lig­get sta­bilt som et af de fo­re­truk­ne om­rå­der for fon­de­ne i man­ge år, og fon­de­ne har haft stor be­tyd­ning for kul­tu­rens ud­vik­ling og muligheder.

De har bå­de gi­vet ad­skil­li­ge og sto­re kul­tur­be­vil­lin­ger til mur­sten som ek­sem­pel­vis Ope­ra­en, MS Sø­fart, Mo­es­gaard Mu­se­um, Den Blå Pla­net og Oden­se Te­a­ter. Des­u­den har fon­de­ne har be­vil­get sto­re sum­mer til kul­tu­relt ind­hold her­un­der til kunst­ne­re, ind­køb af kon­kre­te vær­ker, kon­kre­te ud­stil­lin­ger, te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger og film.

Kul­tu­r­om­rå­det har må­ske nå­et et mæt­nings­punkt ef­ter man­ge år med me­get sto­re bevillinger

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

“Kul­tu­r­om­rå­det har al­tid væ­ret et ker­ne­om­rå­de i fonds­vir­ket, og fon­de­ne har i man­ge år sat et mar­kant af­tryk på om­rå­det. In­den for ny­e­re tid så vi sær­ligt en mas­siv opblom­string i 00erne, hvor der vir­ke­lig blev gi­vet man­ge og sto­re be­vil­lin­ger fra fon­de­ne til kunst- og kul­tu­r­om­rå­det,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Han pe­ger des­u­den på end­nu en for­kla­ring på de stag­ne­ren­de uddelinger

"Kul­tu­r­om­rå­det har må­ske nå­et et mæt­nings­punkt ef­ter man­ge år med me­get sto­re be­vil­lin­ger. Hvor man fra fon­de­nes si­de kig­ger lidt me­re kri­tisk på be­ho­vet for at øge ud­bud­det af kul­turin­sti­tu­tio­ner. Der­for er de sto­re in­ve­ste­rin­ger og sats­nin­ger ble­vet fær­re,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Kul­tu­r­om­rå­det har og­så væ­ret et om­rå­de, hvor der har væ­ret de­bat om fon­de­nes magt og ind­fly­del­se og stor me­di­e­op­mærk­som­hed om­kring nog­le af fon­de­nes stør­re be­vil­lin­ger. Det gæl­der blandt an­det i for­hold til A.P. Møl­lers Fon­dens do­na­tion til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og etab­le­ring af Ope­ra­en, men og­så i for­hold til det kri­se­ram­te op­le­vel­ses­cen­ter Na­tur­kraft og pro­ble­mer­ne om­kring Ny­borg Slot, som før­te til, at A.P. Møl­ler Fon­den i 2022 måt­te træk­ke sin bevilling

Ek­semp­ler som dis­se har iføl­ge Las­se Mar­ker bi­dra­get til, at fon­de­ne har holdt igen og er ble­vet lidt me­re forsigtige:

“Vi har set fle­re ek­semp­ler på byg­ge­ri­er, der er ble­vet kraf­tigt for­dy­ret, og hvor fon­de­ne har brændt sig lidt. Det kan må­ske væ­re en år­sag til, at de hol­der igen,” si­ger Las­se Marker.

Skal bevise sin almennytte

Kunst og kul­tur er dog fort­sat et af de om­rå­der, som ind­går i man­ge fon­des ud­de­lings­po­li­tik. En ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser så­le­des, at der i 2022 var 624 fon­de, der ud­del­te til kunst- og kulturområdet.

Hen­rik Ma­hn­cke tror der­for hel­ler ik­ke, at fon­de­nes lyst til at gi­ve pen­ge til kunst og kul­tu­ren vil skrum­pe mar­kant over de kom­men­de år.

“Ud­vik­lin­gen vi­ser, at kul­tur­li­vet står over­for en op­ga­ve i for­hold til at ud­vik­le sig og tur­de ta­ge chan­cer. Jeg tror og­så, at sto­re de­le af kul­tur­li­vet fort­sat slik­ker sår­e­ne ef­ter Cor­o­na, og at de der­for ik­ke har sat gang i sto­re ud­vik­lings­pro­jek­ter de se­ne­ste år. Det vil kom­me igen og kan ba­ne vej­en for nog­le af de sto­re be­vil­lin­ger igen,” si­ger han.

Og­så Las­se Mar­ker pe­ger på, at kul­tur­li­vet ik­ke på linje med sto­re glo­ba­le kri­ser umid­del­bart kan ru­bri­ce­res som sam­fund­skri­tisk og der­for skal be­vi­se sin al­men­nyt­ti­ge vær­di og legitimitet:

Kul­tur­li­vet skal le­gi­ti­me­re sig selv i for­hold til sam­funds­vær­di­en må­lt i for­hold til ek­sem­pel­vis sik­ker­hed, sund­hed og klima

Las­se Mar­ker – Rå­d­gi­ver, Why Consulting

“Kul­tur­li­vet skal og har skul­let le­gi­ti­me­re sig selv i for­hold til sam­funds­vær­di­en må­lt i for­hold til ek­sem­pel­vis sik­ker­hed, sund­hed og kli­ma - og det bli­ver og­så en ud­for­dring fremad­ret­tet, at de skal fin­de må­der at vi­se de­res vær­di på i egen ret. Det bli­ver op­ga­ven nu, hvis tren­den skal ven­des” si­ger han.

Las­se Mar­ker un­der­stre­ger dog, at fon­de­nes be­græn­se­de in­ter­es­se i om­rå­det ik­ke er no­get, der i dag bør ska­be akut kri­se i kul­tur­li­vet - sær­ligt for­di den nu­væ­ren­de re­ge­ring har haft me­get fo­kus på at un­der­støt­te kulturlivet:

“Det er po­li­tisk go­de ti­der for kul­tur­li­vet li­ge nu. Men i en si­tu­a­tion med en ny kul­tur­mi­ni­ster el­ler ny re­ge­ring, kan det kom­me til at se langt me­re al­vor­ligt ud, hvis tren­den i fon­de­ne fast­hol­des de kom­men­de år,” si­ger Las­se Marker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer